English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0441-C02
Подобряване на енергийната ефективност на „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Ловеч, Летница, гр.Летница

Описание

  ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ – ДБ“ ЕООД e с основна икономическа дейност по КИД-2008: 41.20 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Дейността на дружеството обхваща цялостния процес на строителството - от всички фази на проектиране, строеж, довършителни дейности до реализацията. Компанията развива строителната си дейност и има завършени обекти в много райони на страната: Велико Търново, Горна Оряховица, Търговище, Априлци и други. 
  След като е извършвала строителни работи и е направено фирмено проучване за нови обекти в северозападна България, ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ–ДБ“ ЕООД е наела база със следния адрес: Област Ловеч, гр. Летница, бул. България 42. В тази база ще бъде придобита механизацията по проекта и ще бъде позиционирана, когато не се ползва на даден обект в България. В базата ще бъдат извършвани и някои текущи обслужвания.
  С цел подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността си компанията планира да направи инвестиции, като закупи следните нови машини: самосвал с тристранно разтоварване с кран - две оси; комбиниран багер-товарач; машина за хоризонтален сондаж /къртица/, окомплектована с технологичен инструмент. 
Фирмата ще намали разходите си на енергия, като въведе система за оползотворяване на отпадната топлина от компресора за загряване на тръбите на новозакупената къртица и по този начин да увеличи производителността на машината. Компанията планира да придобие автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
   Посредством проекта, „ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ–ДБ“ ЕООД кандидатства да закупи нова високопроизводителна строителна техника и по този начин да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството и вследствие на това да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Самосвал с кран - 1бр.; Комбиниран багер - товарач - 1бр.; Къртица с компресор - 1бр.; Оползотворяване на отпадна топлина от компресор-1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Самосвал с кран- тристранно разтоварване с две оси - 1 брой. Сега използваният под наем камион с кран е с нисък полезен товар /7 тона/ и висок разход на гориво (9,8 л/час), поради което “ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ - ДБ” ЕООД планира чрез проекта да закупи по-икономична машина с по-голяма товароносимост. Самосвала с кран е необходим на фирмата за превоз на материали и оборудване до строителните обекти на фирмата в страната. Новозакупената машина ще разшири производството и ще подобри енргийната ефективност на предприятието. Мярка 2. Комбиниран багер - 1 брой. Сега използваме багер под наем, с ниска производителност и висок разход на гориво , поради което фирмата желае да го замени с нов, енергийно ефективен и с по добри производствени възможности. Комбинирания багер е многофункционален и самостоятелно ще може да извършва много и разнообразни дейности, необходими за функционирането на компанията. С помощта на малката кофа се правят изкопи а с голямата насипи и други товарни дейности. Придобитата по проекта машина, ще разшири производството и ще подобри енергийната ефективност на компанията. Мярка 3. Машина за хоризонтален сондаж (къртица) -1 брой комплект къртица, компресор и инструментална екипировка. Понастоящем фирмата използва под наем хоризонтална сонда тип „Къртица“, задвижвана от винтов компресор за сгъстен въздух. Къртицата се използва за хоризонтални сондажни отвори в почвата с цел последващо директно инсталиране на тръби, оптични кабели, др. подземни комуникации и инфраструктурни елементи. Използването на амортизираната стара къртица е съпроводено с големи разходи за експлоатация и затова фирмата планира да придобие нова високопроизводителна къртица в комплект с нов енергоефективен компресор. Така компанията ще разшири дейността си и ще подобри енергийната си ефективност. Мярка 4. Оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1 брой система. Мярката включва закупуване на приспособление за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от охлаждащия въздух на винтов компресор с цел увеличаване на производителността на хоризонтална сонда (почвоизместващ чук) тип „Къртица“. Когато е по студено почвоизместването се затруднява. Чрез затопляния въздух от компресора който се подава в сондната тръба, се размеква почвата което улеснява сондирането чрез почвоизместване при работа през зимата. Така значително се подобрява производителността и се намаляват разходите на енергоносители необходими за компресора. Придобитата по проекта система е необходим на фирмата и ще подобри енергийната ефективност. Мярка 5. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой. Данните за разхода на гориво ще се отчитат и показват през софтуер, който позволява да се контролира и управлява енергоконсумацията на новозакупения багер от разстояние онлайн, чрез e-mail или мобилен телефон. Системата за мониторинг дава пълен достъп до актуалната информация за машината – своевременни сервизни предупреждения, алармени известия за критични параметри и повреди, оперативни данни за текущия разход на гориво, както и пълния архив от предходни събития, съхраняван в специална база данни в интернет. Системата ще подобри енергийната ефективност на багера. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3, 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1, 2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 4 и 5 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001 и Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 500.97, Достигната стойност: 500.97
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 133.76, Достигната стойност: 133.76

Финансова информация

492 769.02 BGN
351 278.31 BGN
350 197.90 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 298 586.57 52 691.74 141 490.71 492 769.02
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 298 586.57 52 691.74 141 490.71 492 769.02

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр. Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой. Обособена позиция 4: Оползотворяване на отпадна топлина от компресор- 1 брой. Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой, Стойност: 461 069.02
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Самосвал тристранно разтоварване с кран - две оси - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Къртица с компресор - 1 брой.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Оползотворяване на отпадна топлина от компресор- 1 брой.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Услуги за Енергиен одит, Стойност: 19 200.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой. - Прекратена процедура, Стойност: 165 000.00
 • Обособена позиция 1: Комбиниран багер - товарач - 1 брой - прекратена процедура
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Комбиниран багер - товарач - 1 брой., Стойност: 165 000.00
 • Обособена позиция 1: Комбиниран багер - товарач - 1 брой

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.