English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0402-C01
Повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в "Дунавски драгажен флот Видин" АД чрез закупуване на нови енергийно ефективни машини
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
13.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Видин, Видин, гр.Видин

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда подмяна на стар челен товарач с нов челен колесен товарач (Мярка 1), подмяна на стар мини челен товарач с нов мини челен колесен товарач (Мярка 2) и подмяна на стара електрическа роторна трошачка с нова роторна трошачка, в комплект с дизелов генератор (Мярка 3). Новото оборудване е с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление на единица продукция.  

Предвиденият за закупуване челен колесен товарач е с номинална мощност на двигателя - 224 kW / 300 к.с. и среден разход на гориво 16 л/ч. Производителността му е 690 т./ч.
Номиналната мощност на двигателя на мини челния колесен товарач е 34,9 kW / 46,8 к.с. Индикативния му разход на гориво е 5 л/ч. Машината разполага със система за студен старт, а максималната скорост на движение е 16 км./ч.
Новата роторна трошачка ще е с дизелов двигател с мощност 202 kW, ротор с 4 бр. чука (два ниско + два високо) и вибрационен гризли питател. Дизеловия генератор ще е с напрежение 400/230 V, първична мощност 200 kVA и горивен резервоар 489 л. Новата роторна трошачка ще извършва дейност по рециклиране на продукцията. Фракциите с големина над 22 мм не са подходящи за бетон-помпите и асфалтосмесителите и затова ще бъдат отвеждани по нарочна лента обратно към трошачния отсек за повторно претрошаване. 

Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. 

Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 1 325 089.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Подмяна на стар челен товарач с нов челен колесен товарач с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра (Мярка 1): Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново поколение челен колесен товарач с висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра, в сравнение със стария такъв (Мярка 1). Старият багер е със средна производителност 240 т./ч., мощността му е 175 kW, а средния разход на гориво 24 л./ч. Производителността на новия колесен челен товарач - 690 т./ч., максималната мощност - 224 kW/300 к.с, а индикативния разход на гориво 16 л./ч. Двигателят е 6 - цилиндров, с обем 11 литра и електронно управление. Производителността му е 690 т./ч. Колесния челен товарач е оборудван с кофа с нож с обем 4,65 куб.м. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новия колесен челен товарач: 6-ти - 18-ти месец
 • Подмяна на стар мини челен товарач с нов мини челен колесен товарач с по-висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра (Мярка 2): Дейността е за закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на нов мини челен колесен товарач с по-висока производителност и по-ниска енергоемкост на единица обработена баластра (Мярка 2). Старият мини челен товарач е със средна производителност 55 т./ч., при производителност на новия актив - 95 т./ч. Максимална мощност на новата машина е 34,9 kW, при индикативен разход на гориво 5 л./ч. Багерът разполага със система за студен старт, а максималната скорост на движение е 16 км./ч. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новия мини челен колесен товарач: 6-ти - 18-ти месец
 • Подмяна на стара електрическа роторна трошачка, с нова роторна трошачка, в комплект с дизелов генератор, с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление (Мярка 3): Дейността включва закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на ново поколение роторна трошачка, в комплект с дизелов генератор, с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление (Мярка 3). Старата роторна трошачка е електрическа, с обща инсталирана мощност 220 kW и производителност 55 т./ч. Освен с ниска производителност, роторната трошачка се характеризира с висока степен на амортизация, което прави експлоатацията и изключително трудна и скъпа. Оборудването е с много високо енергопотребление за единица произведена продукция. Новата роторна трошачка ще е с дизелов двигател с мощност 202 kW, ротор с 4 бр. чука (два ниско + два високо) и вибрационен гризли питател. Средната производителност на актива е 150 т./ч. Дизеловия генератор ще е с напрежение 400/230 V, първична мощност 200 kVA и горивен резервоар 489 л. Освен това, новата роторна трошачка ще извършва дейност по рециклиране на продукцията. Фракциите с големина над 22 мм не са подходящи за бетон-помпите и асфалтосмесителите и затова ще бъдат отвеждани по нарочна лента обратно към трошачния отсек за повторно претрошаване. Предвид техническите си параметри, предвиденото за закупуване оборудване е с ниски разходи на енергопотребление, ниски емисии СО2, при същевременно висока производителност. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 5-ти месец 2. Сключване на договор: 5-ти - 6-ти месец 3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на новата роторна трошачка и дизеловия генератор: 6-ти - 18-ти месец
 • Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.: Дейността включва изготвяне на доклад от енергийно обследване по образец (Приложение Б от условията за кандидатстване) за нуждите на настоящата процедура. Енергийното обследване е извършено след обявяване на процедурата за подбор на проекти и преди подаване на проектното предложение. Одитът включва изследване на съществуващото положение на предприятието и прави сравнителен анализ между старото оборудване, използвано от Бенефициента, и предвиденото за закупуване по проекта ново такова. Трите мерки на доклада препоръчват закупуването на високо енергийно ефективно оборудване (челен колесен товарач, мини челен колесен товарач и роторна трошачка в комплект с дизелов генератор), с което предприятието значително ще намали разходите за енергия и вредните емисии СО2 в атмосферата. Изготвения доклад е преминал проверка от АУЕР и има становище за съответствие. Дейността е извършена за 2 месеца. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви месец 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 2-ри месец
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва въвеждане на системата за енергиен мениджмънт/управление на енергията/ и обхваща следните основни процеси: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Очакванията от изпълнението на дейността са Кандидатът да постигне следните резултати: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда; - измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Чрез въвеждането на система за енергиен мениджмънт, Кандидатът ще има възможност за сертифициране по БДС EN ISO 50001. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 4-ти месец; 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 5-ти - 18-ти месец
 • Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат. Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 4-ти месец; 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 5-ти - 18-ти месец
 • Осигуряване на визуализация и публичност по проекта: Във връзка с изпълнението на задълженията за информация и публичност, в рамките на проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, напр. на входа на обекта, където се изпълнява проекта. Върху всички закупени по проекта активи ще бъдат поставени стикери, отговарящи на изискванията на ЕС. При изпълнение на мерките за информация и комуникация кандидатът ще включва задължителните реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и информиране, съгласно изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от "Дунавски драгажен флот Видин" АД, задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на Европейски фонд за регионално развитие; - общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. Етапи в изпълнението на дейността: 1. Избор на изпълнител: 1-ви - 4-ти месец; 2. Извършване на услугата и подписване на протокол - 5-ти - 18-ти месец

Партньори

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 972.76, Достигната стойност: 1 972.76
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 1 012.54, Достигната стойност: 1 012.54
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 325 089.00 BGN
806 423.40 BGN
806 022.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 685 459.89 120 963.51 518 665.60 1 325 089.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 685 459.89 120 963.51 518 665.60 1 325 089.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: Един брой челен колесен товарач (Мярка 1) - Обособена позиция 1, един брой мини челен колесен товарач (Мярка 2) и един брой роторна трошачка, в комплект с дизелов генератор (Мярка 3) - Обособена позиция 3., Стойност: 1 287 189.00
 • Обособена позиция 1: 1. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой челен колесен товарач
 • Обособена позиция 2: 2. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой мини челен колесен товарач
 • Обособена позиция 3: 3. Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на един брой роторна трошачка, в комплект с дизелов генератор
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване, Стойност: 19 900.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад от извършен енергиен одит по образец - Приложение Б от условията за кандидатстване.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/., Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 14 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта, Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на визуализация и публичност по проекта

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.