English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0160-C01
Повишаване на енергийната ефективност на Димик – Д3 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.
200595735 ДИМИК - Д3 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
20.02.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Асеновград, гр.Асеновград

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към подобряване на енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на Димик – Д3 ЕООД,чрез реализацията на: Дейност 1 за извършване на енергиен одит по проекта; Дейност 2 за закупуване на ротационнощанцовъчна машина с флексопечат и слотер; Дейност 3 за закупуване на машина за каширане; Дейност 4 за закупуване на машина за лепене на кашони; Дейност 5 за закупуване автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението; Дейност 6 за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.
Настоящото проектно предложение е изготвено въз основа на направените препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлената система на Димик – Д3 ЕООД. В тази връзка така обособените Дейност 2,Дейност 3,Дейност 4 и Дейност 5 са в изпълнение на препоръчаните Мярка 1,Мярка 2,Мярка 3,Мярка 4 в доклада за извършено енергийно обследване.
Дейността на Димик е ориентирана към производството на висококачествени опаковки от велпапе на достъпни цени, като предприятието залага на инвестиции,които да допринесат за намаляване влиянието на работните процеси върху околната среда,чрез повишаване на енергийната ефективност и намаляване на отделяните емисии CO2 във въздуха.Изпълнението на проекта ще доведе до разширяване на продуктовия асортимент като същевременно се постигне и ресурсна ефективност и ефикасност на производствения процес.Чрез оптимизацията на работните дейности ще бъде осигурена възможност за използването на все по-големи количества рециклирани суровини. Функционалностите на новите машини ще позволяват рециклирането на бракувана продукция като по този начин се постигне намаляване зависимостта на предприятието от доставчиците на първични производствени суровини.Подкрепяйки преминаването към ниско-въглеродна икономика,след изпълнение на инвестицията фирмата ще извършва по-екологосъобразна дейност,което е и основна предпоставка за постигане на устойчив икономически растеж.
Дейности
 • Дейност за извършване на енергиен одит по проекта.: Същността на енергийния одит е в подробното обследване на енергийните и технологични съоръжения и оценката на тяхното състояние. Енергийното обследване се изгражда на базата на систематизирани правила и процедури, целящи разкриване на потенциални възможности за икономия на енергия на базата на анализ на действието на обекта от достатъчно дълъг изминал период до момента на осъществяването му. Видовете, обхватът и правилата за извършване на обследване за енергийна ефективност са регламентирани в Закона за енергийната ефективност. Целите на енергийния одит са следните: • Набавяне на реалистична информация за съществуващото положение; • Определяне на базовите линии на енергийното потребление по основните видове енергоносители; • Идентифициране на възможни зони за икономия на енергия; • Изготвяне на програма от мерки, които да доведат до икономия на енергийните разходи; • Дефиниране на целите за ефективен енергиен мениджмънт. Дейността за извършване на енергиен одит по проекта се реализира преди подаване на настоящото проектно предложение и чрез него беше набавена информация за това как, къде и в какви количества се използва енергията. Енергийният одит се реализира на следните основни етапи: 1. Съставяне на необходимата входяща база данни за извършване на одита – набавяне на информация за фактическото положение на Димик: определяне обхватът на обследването, включващ основните технически средства, системи и елементи, свързани с потреблението на енергия; 2. Установяване на енергийните характеристики: Технико-икономическа оценка на ефективността на потребление и оценка на енергийния мениджмънт; 3. Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност – Извършва се техническо описание, определя се годишният размер на енергийните спестявания с отчитане взаимното влияние на отделните мерки, остойностяване и финансово оценяване на мерките. Определя се годишното количество спестени емисии на СО2; Предлага се план за реализация на мерките; 4. Икономическа оценка на пакета от мерки: Фактор на енергийни спестявания за пакета от препоръчани мерки и план за изпълнение на мерките; Изчисляване на срока на възвръщаемост; 5. Оценка на съответствието с действащите разпоредби и законодателство за опазване на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд; 6. Оценка рентабилността на проекта – Оценка на инвестиционните разходи за реализация на мерките за повишаване на енергийната ефективност; 7. Описание на допълнителните ползи от проекта. Обследването за енергийна ефективност се извърши на основата на информация за енергийното потребление на Димик – Д3 ЕООД за предходния тригодишен период (2013-2015 г.) и данните от измерванията, извършени в хода на обследването. Контролът относно качеството на извършения одит беше осъществен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие като предприятието Димик получи „Становище за съответствие на енергиен одит” с вписано одобрение. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител (1-ви до 2-ри месец); 2. Сключване на договор с избрания изпълнител СОФЕНА ЕООД (2-ри месец) 3. Извършване на енергийното обследване и подписване на приемо-предавателен протокол за извършената услуга (от 2-ри до 3-ти месец).
 • Дейност за закупуване на ротационнощанцовъчна машина с флексопечат и слотер. (мярка 1) – 1 Бр.: Настоящата дейност е в изпълнение на препоръчаната Мярка 1:Закупуване на ротационнощанцоваща машина с флексопечат и слотер в доклада за извършен енергиен одит. С внедряването на новата машина в производството се цели оптимизиране на следните етапи: Етап 1 – Флексопечат, Етап 5 – Слотерно формуване и Етап 6 – Щанцоване. Съществуващото оборудване: флексопечат,ротощанца и слотер са отделни една от друга машини,характеризирани от енергийния одитор с висока степен на амортизация и ниска производителност.Процесът извършван от машината за флексопечат включва –използването на клишета, които се поставят върху барабана,омастиляват се от вал и отпечатват желаното изображение върху плоскости велпапе, които се подават синхронизирано с въртенето на валовете.Машината за флексопечат се използва в комбинация или със слотера или с ротощанцата, които имат следните функционалности: Слотер машина–служи за надлъжно и напречно,напълно или частично,рязане и/или едновременно биговане на стандартни масови опаковки;Ротощанца–процесът се нарича щанцоване,представлява изготвяне на опаковки със сложна форма,като за целта се използва огъната дървена матрица с ножове и бигове,която се закрепва към само един вал. След извършеното обследване на ефективността на машините и процесите в предприятието стана ясно,че за изпълнението на две от възможните за комбиниране операции е необходимо необосновано много технологично време,човешки и енергиен ресурс. Препоръчаната Мярка 1 в доклада за извършен енергиен одит предвижда: Закупуване на ротационнощанцоваща машина с флексопечат и слотер,която е предназначена за изработката на всички видове щанцови и слотерни опаковки от велпапе,като заедно с това ще предоставя и възможност за печат.По този начин дейностите извършвани от три машини в работния процес на Димик ще бъдат изпълнявани от една,която предлага комплексно решение,комбинирайки техните функционалности.Основната машина е ротощанца,която работи с кръгли матрици едновременно с печата, което позволява прецизно и бързо щанцоване.Към нея има добавена слотер секция за обикновени кашони.Нововъведението е с автоматично подаване и вакуумно изправяне на заготовките.Флексопечатът се състои от 2 броя печатни секции,които са окомплектовани с помпи за осигуряване на непрекъснатост при подаването на боя.Готовата продукция се извежда по лента, която се регулира по височина и позволява директно подреждане на палета с височина до 1,3м.Машината е снабдена със звукова и светлинна сигнализация за безопасно включване.Модулите за обслужване са изнесени от едната страна, което максимално улеснява настройката.За безпроблемното и функциониране се предвиждат двама души обслужващ персонал. В производствената дейност на Димик се използват плотове от велпапе, изработени от: рециклирани хартии, хартии със съдържание на целулоза и такива от 100% целулоза.Имайки предвид тенденцията за увеличаване търсенето на опаковки от рециклирани суровини в България,след въвеждането в експлоатация на новата машина ще се повиши производственият капацитет на предприятието като същевременно ще бъде възможно и използването на допълнителни количества рециклирани суровини. Фирмата предвижда машината да се използва и за рециклиране на брака,което от своя страна ще доведе до подобряване ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес.До този момент бракуваната продукция на Димик не е била оползотворявана,поради липсата на ефективен метод за производство на опаковки с по-малки размери.Модернизацията ще позволи възобновяване на суровинните свойства на вече готовата продукцията, която е класифицирана като негодна.Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнител(от 1-ви до 3-ти месец);2.Сключване на договор(от 3-ти до 4-ти месец);3.Доставка на машината (от 4-ти до 10 месец); 4.Инсталиране, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол(от 10-ти до 18-ти месец).
 • Дейност за закупуване на машина за каширане. (Мярка 2) – 1 Бр.: В производствената дейност на Димик – Д3 ЕООД каширането е процес на залепяне на хартия върху картон или велпапе. Каширането се прилага, за да се постигне визуално подобрение на външния вид на опаковките и допълнителна здравина,като на повърхността се апликира плакат с пълноцветен печат. Към настоящия момент предприятието не разполага с машина за каширане, затова дейността се извършва ръчно. Процесът генерира голямо количество брак поради сложността от напасването на плаката (хартията) към подложката (картон или велпапе). Затова фирмата избягва да поема поръчки или изработва малки серии от желания продукт, изискващ бавните и трудоемки операции. Всичко това оказва негативно влияние върху дейността на Димик, тъй като се правят излишни разходи без получаване на желания резултат, което от своя страна превръща процеса в неефективен от гледна точка на влаганите ресурси. Влошеното качество на облепените продукти, ниската производителност и голямото количество брак от ръчното каширане, доказват необходимостта от настоящата дейност, обособена в изпълнение на препоръчаната в доклада за извършен енергиен одит Мярка 2: Закупуване на машина за каширане. Препоръката е насочена към оптимизиране и повишаване ефективността на производствения процес, като чрез закупуването на машината се решат посочените проблеми и се достигне намаляване до минимум на бавните ръчни операции и големите количества бракувана продукция. Значителните енергийни и неенергийни спестявания от новата машина са оценени от одитора въз основа на сравнение с добра налична практика. Предвидената за закупуване съвременна машина за каширане се характеризира с много по-висока производителност и прецизност на работа, като доказателство за което са следните функционалности: автоматично подаване на подложката, като конструкцията на подавателната част дава възможност за работа с различни видове велпапе – двупластно, трипластно, петпластно или различни видове картон, независимо от кривината им; напасване на плаката и подложката с точност в границите на 1 мм; възможност, за регулиране на плаката напред от подложката – до 10 мм и залепването му наравно с нея; непрекъснато подаване на лепилото в зоната на лепилните валове; странично изнесен модул за настройка на натиска на машината, което улеснява бързото преминаване от дебелината на един материал към друг в процеса на работа; локално осветление и система от датчици, които автоматично изключват машината при липса на плакат и пестят енергийните ресурси на предприятието. При каширането видимата част на опаковката е хартията и с тази машина предприятието възнамерява да работи изцяло с рециклирана суровина – картон или велпапе. Тъй като рециклираните материали имат своя характерен цвят, залепването на хартия или плакат, освен че ще заздрави опаковката, ще придаде и привлекателен вид на изделието, рекламирайки самия продукт още с доставката. От друга страна съществуващите практики в производството на компанията често констатират повредена продукция от всяка една извършвана обработка. Като пример за това са: ненапълно залепените части, изкривените форми и забележимите разминавания по ръбовете на опаковките при дейностите от Етап 8 Ръчно загръщане и залепяне на кашоните. След като бъдат разлепени и пригодени за каширане (независимо от кривината им), бракуваните продукти преминават процеса на облепване с хартия, като по този начин придобиват необходимата здравина и представителност на външното покритие, които са необходими за повторно и този път правилно сгъване и залепване. В резултат бракуваната продукция е оползотворена и предприятието намалява зависимостта си от честите доставки на суровини. Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнител(от 1-ви до 3-ти месец);2.Сключване на договор(от 3-ти до 4-ти месец); 3.Доставка на машината (от 4-ти до 8 месец); 4.Инсталиране, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол(от 8-ми до 14-ти месец).
 • Дейност за закупуване на машина за лепене на кашони. (Мярка 3) – 1 Бр.: Настоящата дейност е в изпълнение на препоръчаната Мярка 3: Закупуване на машина за лепене на кашони в доклада за извършен енергиен одит. След нейната реализация ще бъде постигната автоматизация на лепенето при Етап 8 Ръчно загръщане и залепяне на кашоните, като същевременно ще бъде възможно и осъществяването на по-добър контрол на качеството на произвежданата продукция. В момента процесът по залепване и загръщане на кашоните се извършва ръчно,а притискането се осъществява с помощта на съществуваща ролщанца, която не е пригодена за изпълнение на посочените дейности. Ролщанцата е предназначена за едновременно изрязване на габаритните размери и процепите, както и за оформяне на линиите на сгъване на изработваните опаковки. Използването ѝ по непредназначение е свързано с голям разход на енергия и влошено качество на крайните продукти. Към момента за изпълнението на Етап 8 се ангажират четирима служители – двама, които нанасят лепило и сгъват, и двама, които работят на ролщанцата за притискане по линиите на сгъване. Процесът е с много ниска производителност и използване на голямо количество енергиен и човешки ресурс. Енергоспестяващата Мярка 3 предвижда закупуване на полуавтоматична машина за лепене на кашони от слотерен тип. Подаването на заготовките и нанасянето на лепилото е автоматизирано, а загръщането и изравняването на кашона е ръчно. Конструкцията на машината е на две нива, което позволява двойно намаляване на общатата ѝ дължина. Долното ниво е за притискане и изсушаване на лепилния шев. За целта са монтирани ролки, които оказват допълнителен натиск в зоната на слепване, осигурявайки необходимата здравина на желаната форма. Благодарение на ръчното затваряне се избягват недобре залепените кашони, което води до повишаване на качеството на крайния продукт. Машината изисква обслужване от двама служители. Автоматичното подаване на заготовките, дозирането на лепилото и нанасянето му на определените за целта места ще подобрят ефективността както на материалните, така и на енергийните и човешките ресурси. Спестявайки трудоемките ръчни операции в резултат ще се намалят и големите количества бракувана продукция, които Димик отчита от изпълнението на посочените дейности. Полуавтоматичната машина за лепене на кашони ще позволи на предприятието да използва допълнителни количества рециклирани суровини, а заедно с това да развива по-екологосъобразна дейност. Чрез модернизирането и намаляването на енергийното потребление от извършваните дейности се цели подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на Етап 8 и оптимизиране на прозводствената дейност на Димик – Д3 ЕООД. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец); 2. Сключване на договор (от 3-ти до 4-ти месец); 3. Доставка на машината (от 4-ти до 7 месец); 4. Инсталиране, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол (от 7-ми до 12-ти месец).
 • Дейност за закупуване автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. (Мярка 4) – 1 Бр.: Настоящата дейност е в изпълнение на препоръчаната Мярка 4: Закупуване на система за автоматизиран енергиен мониторинг в доклада за извършен енергиен одит, която предвижда изграждането на единна система за мониторинг на енергопотреблението и изчисляването на ефекта от въвеждането ѝ. Следното описание на съществуващото състояние на управлението на енергията в Димик обосновава необходимостта от въвеждането на системата: 1. Няма инсталирани средства за измерване на енергийните и материалните потоци. Не се извършват измервателни процеси с изключение на мерене на електроенергията на входа на предприятието, като информацията от него се получава веднъж месечно; 2. Анализ на информацията за потреблението на енергия по произведени продукти се прави инцидентно, при увеличаване на цената на заплащаната електроенергия. В този случай не е възможно точно да се установи причината за това повишаване, тъй като се използва само информация от мерене на входа на предприятието. При установено такова увеличение се прави профилактика. Откриването и отстраняването на проблема може да отнеме от 1 седмица до 1 месец, през което време има завишено потребление при същото производство; 3. Няма автоматизация на процесите по събиране и анализ на информация за количеството и качеството на произведената продукция. За целта компанията използва производствени дневници; 4. Фирмата не разполага с квалифициран персонал, който да следи енергийното потребление, тъй като няма и осигурена техническа обезпеченост относно воденето на записи и анализи за енергийното потребление; 5. Неефективно управление – решенията се взимат от 1 седмица до 1 месец след установяване на проблем в производството, свързан с повишаване на потреблението на енергия. Тези решения са неефективни, тъй като до отстраняване на проблема предприятието продължава да консумира повече енергия на единица продукция. Всичко това представлява пречка за структурирането на адекватни енергийни политики и сериозно затруднява вземането на решения, които биха довели до намаляване на енергийното потребление. В Приложение X от документите за информация по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” УО е дал следното определение за автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението: „Електронна система, която записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основни технологични процеси и системи в предприятието, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация.” Предвид дадените разяснения, препоръчаната енергоспестяваща Мярка 4 предвижда изграждането на интегрирана електронна система, обхващаща съществуващите производствени машини, които не са обект на проекта. Чрез нововъведението ще бъде възможно:  Измерване енергопотреблението на основните групи производствени машини;  Предоставянето на възможност за постоянно измерване на енергийните потоци;  Предоставянето на възможност за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия. Съгласно направените препоръки в Мярка 4 от енергийния одит е планирано закупуването на СМЕ, съставена от: • Трифазен електромер за директно мерене до 63A – до 3 бр. • Концентратор или комуникационни модули – 3 броя; • Софтуер за запис и визуализация. Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнител(от 2-ри до 3-ти месец);2.Сключване на договор(от 3-ти до 4-ти месец);3.Доставка (от 4-ти до 5-ти месец); Монтиране на материалите, инсталиране на софтуера и подписване на приемо-предавателен протокол (от 5-ти до 6-ти месец).
 • Дейност за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001.: БДС EN ISO 50001:2011 e международен стандарт, който поставя минимални изисквания за енергиен мениджмънт и лесно може да бъде интегриран със системи за управление, включително към системите за управление на качеството(разработени съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001)и управление на околната среда(БДС EN ISO 14001),каквито фирмата вече има внедрени. ISO 50001 осигурява системата,по която компанията ще има възможността да идентифицира миналото,сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план.Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийната ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират,отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.Поради тази причина и новата система за автоматизиран енергиен мониторинг планирана за закупуване с реализацията на Дейност 6, ще е в пълно съответсвие с минималните изисквания за управление на енергията заложени в ISO 50001. I.Разработването и внедряването на стандарта условно може да се раздели на 4 основни етапа и един подготвителен, всеки от които има за цел изпълнението на отделни дейности: 1. Подготовка:Определяне на обхвата на системата;Разработване на енергийна политика;Осигуряване на човешки ресурс и по-точно определяне на представител, който има ключова роля в разработването, внедряването,поддържането и непрекъснатото подобряване на ефективността на системата; 2. Планиране:Извършване на енергийния преглед,който съгласно изискванията на националното законодателство и стандарта съдържа базовата линия и описание на текущото състояние, определяне на целите, на областите на значимо използване на енергията и на мерките,които трябва да се приложат,за да се постигнат тези цели;Разработване на план за действие; 3. Изпълнение:Обучение на персонала,разпространяване на политиката и информиране за важността за постигане на целите и ползите от подобрените енергийни характеристики;Изготвяне и прилагане на процедура,която поставя задължителни изисквания за разработване,поддържане и съхранение на всички документи,които са необходими за ефективното управление на енергията;Създаване на критерии за ефективното извършване на операциите и дейностите по поддръжка; 4. Проверка:Мониторинг и анализ на ефективността на плановете за действие и оценката на постигнатите резултати;Вътрешен одит с цел да се установи до каква степен системата отговаря на изискванията на ISO 50001; 5. Действие:Изискване на стандарта е ръководството на предприятието да извършва прегледи на определени интервали от време,като в резултат да се вземат различни решения и да се предприемат действия за актуализиране на енергийната политика и целите. Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнител на услугата по разработване и внедряването на стандарта(от 3-ти до 5-ти месец);2.Сключване на договор(от 5-ти до 6-ти месец);3.Изпълнение на услугата по въвеждане на стандарта и подписване на приемо-предавателен протокол(от 6-ти до 10-ти месец). II. Действията по сертифициране се извършват от независима акредитирана сертифицираща организация. Провежда се одит-проверка за съответствие с изискванията на стандарта,който да установи,че системата е внедрена и действаща, т.е. има реализирани достатъчно записи и доказателства за нейната ефективност.Сертификатът се издава,когато одитът е бил одобрен от директора на сертифициращия орган. Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнител на услугата по сертифициране(от 10-ти до 12-ти месец);2.Сключване на договор(от 12-ти до 13-ти месец);3.Изпълнение на услугата по сертифициране (от 13-ти до 15-ти месец);4.Одобряване на извършения одит и издаване на сертификат(16-ти месец).

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 2.96, Достигната стойност: 2.96
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 3.02, Достигната стойност: 3.02

Финансова информация

544 378.00 BGN
384 424.60 BGN
380 906.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 326 760.92 57 663.68 159 953.40 544 378.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 326 760.92 57 663.68 159 953.40 544 378.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оборудване по проект „Повишаване на енергийната ефективност на Димик – Д3 ЕООД с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.” с обособени позиции както следва: Обособена позиция I Ротационнощанцовъчна машина с флексопечат и слотер; Обособена позиция II Машина за каширане; Обособена позиция III Машина за лепене на кашони. , Стойност: 526 500.00
 • Обособена позиция 1: Ротационнощанцовъчна машина с флексопечат и слотер.
 • Обособена позиция 2: Машина за каширане.
 • Обособена позиция 3: Машина за лепене на кашони.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението., Стойност: 1 078.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Димик – Д3 ЕООД , Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Димик – Д3 ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Димик – Д3 ЕООД , Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Димик – Д3 ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Обследване на енергийната ефективност на Димик – ДЗ ЕООД, Стойност: 7 800.00
 • Обособена позиция 1: Обследване на енергийната ефективност на Димик – ДЗ ЕООД

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.