English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0072-C01
Енергийна ефективност на сградата на Централна детска градина Първи юни,
ЕФРР ==> Региони в растеж
16.09.2016
16.09.2016
16.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Сандански, гр.Сандански

Описание

Чрез настоящият проект се предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в публична сграда на образователната инфраструктура- сградата на ЦДГ № 1 "Първи юни". На територията на град Сандански има 3 сгради на ЦДГ като две от тях са обновени с приложени мерки на енергийна ефективност, като единствено за сградата ЦДГ №1 Първи юни  няма извършвани реконструкции и същата има огромно нужда от обновяване и потенциал за енергийни спестявания.
Дейности
 • Създаване на организация за управление на проекта и ангажиране на екипа за управление. Успешно реализиране на всички дейности по проекта във времевия график и отчетени съгласно изискванията на УО. Разработване на документация съгласно ЗОП за предвидените в настоящото предложение процедури, както и за непредвидени към настоящия момент процедури, но възникнали допълнително във връзка с ангажименти на община Сандански и по други проекти. Съгласуване на процедурите с УО. Обявяване на процедури и провеждане при максимална коректност и публичност. Разработване на механизми за ясна демаркация на постиженията по проекта. Дейността включва изпълнението на мерки по цялостната организация и управление на проекта, а именно: 1. Определяне на дейностите и задълженията на членовете на екипа. 2. Осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи. 3. Анализиране напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати. 4. Осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. 5. Съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията и правилата на програмата. 6.Екип за организация и управление на проекта, като типове позиции и брой хора: Ръководител проект; технически сътрудник; Счетоводител.
 • За постигане на резултатите заложени в проекта, а именно осъществяване на енергийна ефективност е необходимо възлагане на външен изпълнител избран чрез прилагане на ЗОП процедура за инженеринг в която ще се обособят два етапа - изготвянето на технически проекти за Сградата обект на проекта, осъществяване на авторски надзор и СМР.
 • За Сградата на ЦДГ №1 "Първи юни" ще бъде извършена оценка на съответствието от експертен съвет предвид че обекта е 4 -та категория
 • След провеждане на необходимата обществена поръчка, съгласно изискванията на ЗОП , община Сандански ще избере изпълнител и ще сключи договор с него за осъществяване на независим строителен надзор.
 • Въвеждането на обекта в експлоатация ще бъде извършено с издаване на удостоверение от главният архитект на общината.
 • Информиране на широката общественост, популяризиране приноса на ОПРР. Да се запознаят всички заинтересовани лица и организации с целите и заложените в проекта дейности, както и сроковете за изпълнението им. Да се запознаят всички заинтересовани лица и организации с резултатите от извършените в рамките на проекта дейности, както и с анализите на добрите практики и проблемите, свързани с изпълнението му. Комуникациите с външни публики за информиране и публичност използват утвърдени методи за организация на работни срещи, издаване на листовки и брошури, редовни прессъобщения, подготвяне на публикации за печата.Община Сандански ще надгради постигнатите добри отношения с медийните среди, за да гарантира ефективност на информационния поток както към целевата група, така и към заинтересованите страни освен местно, и на регионално и национално ниво. Ще бъдат издадени материали, визуализирани по изискванията на ОПРР. ,
 • Независимият финансов одит се осъществява въз основа на договор между община Сандански и регистрирания одитор като физическо лице или чрез негово предприятие или специализираното одиторско предприятие с посочване на регистрирания одитор, отговорен за извършване на независимия финансов одит.Договора ще бъде подписан след прилагане на приложното поле на ЗОП.

Индикатори

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 164 282.40, Отчетена стойност: 164 282.40
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 45.07, Отчетена стойност: 45.07
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

362 690.20 BGN
360 290.20 BGN
138 942.77 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 306 246.66 54 043.54 2 400.00 362 690.20
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 306 246.66 54 043.54 2 400.00 362 690.20

Тръжни процедури

Наименование: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на ЦДГ №1 Първи юни, Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост на територията на гр. Сандански“ Обособена позиция 1:Общинска администрация Сандански Обособена позиция 2:РУП Сандански Обособена позиция 3:РСПБЗН – САНДАНСКИ Обособена позиция 4:Дом на Културата в гр.Сандански Обособена позиция 5:Дневен център „Света Неделя” Обособена позиция 6:Четвърто основно училище „Св.св.Козма и Дамян” Обособена позиция 7:ЦДГ №1”Първи юни” Обособена позиция 8:Трето основно училище „Христо Ботев”, Стойност: 280 525.00
Наименование: Обособена позиция 4 Сграда на ДГ №1”Първи юни” с административен адрес: ул.Георги Казепов № 9, Предмет на предвидената процедура: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.Обособена позиция 1 Сграда на Общинска администрация Сандански с административен адрес: бул.Свобода 14. Обособена позиция 2 Сграда на РУП с административен адрес: ул.Малешевска № 2 Обособена позиция 3 Сграда на Дом на Културата в гр.Сандански с административен адрес: пл.България Обособена позиция 4 Сграда на ДГ №1”Първи юни” с административен адрес: ул.Георги Казепов № 9 , Стойност: 264 000.00
Наименование: Обособена позиция № 1 - Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0072-C01”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански, Предмет на предвидената процедура: Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проекти финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. , Стойност: 2 880.00
Наименование: Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект ”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански”., Предмет на предвидената процедура: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти при реализацията на “Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 7 обособени позиции”, Стойност: 2 100.00
Наименование: Обособена позиция 4 -Сграда на ДГ №1”Първи юни” с административен адрес: ул.Георги Казепов № 9, Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” , Стойност: 11 000.00
Наименование: Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект ”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански”., Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански, осъществявани по ОПРР 2014-2020, по 7 /седем / обособени позиции”, Стойност: 3 000.00
Наименование: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” С АДРЕС: ГР.САНДАНСКИ, УЛ. “ГЕОРГИ КАЗЕПОВ” №9”, Предмет на предвидената процедура: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” С АДРЕС: ГР.САНДАНСКИ, УЛ. “ГЕОРГИ КАЗЕПОВ” №9” , Стойност: 264 000.00
Наименование: Ръководител проект, Предмет на предвидената процедура: Екип за управление на проекта , Стойност: 0.00
Наименование: Счетоводител проекта, Предмет на предвидената процедура: Екип за управление на проекта , Стойност: 0.00
Наименование: технически асистент, Предмет на предвидената процедура: Екип за управление на проекта , Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.