English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0216-C01
„РАЗЛИЧНИ, НО РАВНИ - ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И ДОСТОЕН ЖИВОТ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ВЪЗРАСТНИ НАД 65 ГОДИНИ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА“
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.12.2015
01.02.2016
01.10.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Предоставяне на комплекс от социални услуги за подобряване качеството на живот и удовлетворяване на ежедневните потребности на хора с трайни увреждания, самотно живеещи лица, които поради здравословни причини не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си, както и семейства с деца с трайни увреждания на територията на район "Връбница".    Настоящото проектно предложение ще даде възможност в Район „Връбница“ да предоставя почасово интегрирани услуги на лица с увреждания и на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 
   Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, зачитайки техните права и съобразявайки се с техните възможности и специфични потребности. Предоставянето на интегрирани услуги в домашна среда ще подкрепи от една страна потребителите и от друга страна зависимите членове на техните семейства, като намали риска на зависимост от институционален тип грижи и даде шанс за включване членовете от техните семейства в реална трудова заетост. 
   Почасовото предоставяне на интегрирани грижи в домашна среда, дава възможност за увеличаване и разнообразяване на услугите и отговарящи на потребностите на целевата група. Ще бъдат разработени правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят в район "Връбница", за да се гарантира тяхното качество и мултидисциплинарен подход. Екипът за предоставяне на почасови интегрирани услуги в домашна среда ще включва експерти, които имат различен профил на компетентността си – социално, здравно образование както и други форми на професионална квалификация, за да се гарантира интегрирания подход.
Дейности
 • Дейност за организация и управление на проекта: : Дейността по организацията на управлението на проекта е много важна и гарантира качествено изпълнение на дейностите по проекта. Тя включва: 1. Осигуряване на подходящо помещение /стая/ за изпълнение на проекта и създаване условия за работа на екипа по проекта. 2. Първоначална среща на екипа по проекта: Ръководител -1, администратор - 1; технически сътрудник - 2 и счетоводител -1. На тази среща се поставят основите на бъдещото добро управление и изпълнение на проектните дейности с ясно разпределение на отговорностите на членовете на екипа. 3. Информиране на заинтересованите страни и целевата група /администрацията на Дирекция "Социални дейности" към общината и Дирекция социално подпомагане, Дирекция "Бюро по труда"/ с официално писмо за етапите на изпълнение на настоящото проектно предложение. 4. Разработване Правилата/методологията за дейността на т.н. Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, които включват детайлни правила и изисквания за комплекса от услуги, които ще се предоставят. 5. Разработване на всички необходими образци, формуляри и други, необходими за организиране подбора на потребителите. За възнаграждение на екипа е предвиден бюджет в размер на 47429,35 лв. За работата на екипа са предвидени са предвидени средства за материали и консумативи за целия период в размер на 2000, 00 лв.
 • Дейности по информиране и публичност: Информационната кампания цели да повиши информираността на заинтересованите страни за комплекса от услуги, които ще се предоставят по проекта и мултидисциплинарния подход при тяхното предоставяне. С тази дейност ще се повиши информираността на местната общност по отношение Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и Процедура "Независим живот". Информационната кампания ще съдейства и осигури достъп на хората с увреждания и възрастните хора над 65 години, с ограничения за самообслужване до интегрирани услуги. Тук се включват дейности за прозрачност, за разгласа в публичното пространство и информиране на обществото, които ще бъдат организирани в разработена план - програма. Предвиждат се три пресконференции - при стартиране на проекта, в процеса на изпълнение и при финализиране на проекта. Ще се отпечатат брошури, съдържащи информация за услугите, начините за тяхното ползване от потребителите, процедурата за подаване на жалби и данни за контакт. Ще се включи също и информация за финансиращата организация и кандидата на проекта. Ще се изработят информационни табели, плакати, съобразени с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020. Ще се направят съобщения до медиите и до 1 ежедневник и 1 софийски вестник.
 • Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите: Тази дейност цели повишаване на уменията и капацитета на персонала за предоставяне на качествени, интегрирани грижи. С тази дейност ще се даде възможност за развитие на наетия персонал чрез обучение и обмяна на опит. Планирани са въвеждащо обучение - 1 и поддържащи обучения - 3 броя на стойност 1500,00 лв., консултации и супервизия. Тази дейност заема ключово място в предоставянето на качествени услуги. Работата с уязвими групи често води до професионално прегаряне, за избягване на което помагащият професионалист има нужда от професионална подкрепа. Супервизията представлява форма на планирана помощ, ще се предоставя от нает експерт с възнаграждение в размер на 728,02 лв. и асистент - методик със сходна практика и професия и възнаграждение в размер на 545,32 лв., с цел проследяване и проверяване работата на персонала. Това ще спомогне за предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи и избягване на професионалното прегаряне.
 • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка: Това е дейността, която ще осигури и създаде условия на уязвимите групи за по качествен живот, ще им осигури по голяма независимост, ще допринесе за тяхното самочувствие, чувство за сигурност и независимост и ще ги подкрепи в ежедневието за преодоляване на своите ограничения. Интегрираните социални услуги ще се предоставят на хора с увреждания и възрастни над 65, с ограничения за самообслужване. Същите ще бъдат предоставяни от мултидисциплинарен екип, предварително подбран с различен профил на компетентност. Този иновативен модел на интегрирани грижи, предоставяни почасово в домашна среда дава възможност да отговорим на потребностите на всеки потребител. Поставяйки във фокуса на своето внимание потребностите на отделния човек даваме възможност той сам да избира кои от предоставяните услуги са необходими за него, колко часа и по кое време на деня. За да бъдат адекватни услугите и да отговорят на потребностите, на всеки потребител ще се направи социална оценка, която ще се извърши от нает външен експерт. За него в бюджета е предвидено възнаграждение в размер на 2945,00 лв. Предоставянето на услугата ще се реализира по разработен индивидуален план за всеки потребител. Индивидуалният план се изготвя от екипа с участието на потребителя, а когато това е невъзможно и/или потребителят е дете - с участието на негов законен представител, роднина или близък. Изготвянето на индивидуалния план се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за почасово ползване на интегрираните услуги. Предоставянето на интегрирани грижи ще се извършва от мултидисциплинарен екип, предварително подбран съгласно процедура за подбор и който включва: социални асистенти, за чието възнаграждение е планирана сума в размер на 48188,63 лв. , лични асистенти - 205604,84 лв., домашни помощници - 66086,93 лв., здравен асистент - 6134,32 лв., рехабилитатор - 5301,00 лв.. Общият брой на същите е 51 ще бъде определен и зависи от потребностите на потребителите, които ще бъдат включени по проекта и предварително разработената Процедура за подбор на персонала. Това са услуги, които се предоставят в домашна среда и са ръководени от следните принципи: 1. Зачитане на личното пространство и достойнство 2. Самостоятелност и независимост на потребителя 3. Поверителност на личните данни
 • Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги: Тази дейност е насочена към предоставянето на възможност за оказване на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, което би било от изключителна важност за осигуряване на качествени социални услуги. Персоналът, който предоставя интегрираните грижи всеки ден попада в различни по сложност ситуации при общуване с потребителя. Жизненият опит, знанията и натрупаните умения от практиката допринасят за адекватното разрешаване на много от тях. Тъй като човешките взаимоотношения са много специфични, понякога е необходимо да се потърси консултация от външен професионалист. Това ще става на всеки 2 месеца , чрез провеждането на регулярни срещи между персонала и психолог. За изпълнението на дейността ще бъде назначен психолог с опит в работата с хора с увреждания и познания относно нуждите им и спецификата на тяхното състояние. Оказването на психологическа подкрепа и консултиране на персонала, предоставящ интегрираните грижи ще спомогне за избягването на кризисни ситуации и значително ще подпомогне социалните служители в общуването им с потребителите, както и при вземането на решения от различно естество в ежедневната им дейност. Доброто психологическо състояние на персонала, както и повишената им чувствителност към разрешаването на ежедневни проблеми е изключително важно условие за предоставянето на качествени услуги.
 • Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на интегрирани грижи: Същността на настоящата дейност ще се изразява в предоставяне на индивидуални психологически консултации на потребителите, които ще ползват социалните услуги на Центъра за интегрирани грижи. За целта ще бъдат наети 2 психолози за целия период. За възнагражденията им са предвидени средства в бюджета в размер на 10602,00 лв. Това ще става чрез провеждането на регулярни срещи между потребителите и психолог. Чрез индивидуалните консултации се удовлетворяват специфичните потребности от психологическа помощ. Психологическото консултиране ще е съобразено с индивидуалните потребности на потребителите от психологическа подкрепа. Насочено е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие. То е изключително важна при деца, когато е наложителна промяна в ценностните нагласи и мотивацията. Психологическата подкрепа и консултиране са едни от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване. В консултациите ще бъдат засягани теми касаещи трудности в ежедневието от различен характер, липса на увереност и нереалистична самооценка, затруднения при вземане на решения и поддържане на междуличностни отношения. Помощта ще бъде насочена към формулиране на проблема с цел да се допринесе за облекчаване на емоционалното страдание и предотвратяване на чувството за безпомощност. Ще се търси подходящо решение за справянето с даден проблем, чрез търсене на алтернативни решения. Индивидуалната психологическата подкрепа на потребителите ще бъде насочена и към някои техни лични затруднения в общуването, ниво на самооценка, усещане за изолация, чувство за безперспективност. Чрез провеждането на индивидуалните психологически консултации с потребителите ще бъде търсено постигането на добра емоционална стабилност и контролиране на нивото на тревожността.
 • Осигуряване на адаптиран, специализиран транспорт : Услугата специализиран транспорт за хора с увреждания ще се предоставя на принципа "От врата до врата". За целта по проекта ще бъде закупен адаптиран микробус на стойност 58 333, 33 лв. без ДДС, който ще се ползва от потребителите по график. Предоставянето на тази услуга предполага осигуряване в район „Връбница“ на равни възможности за всеки наш потребител по проекта. Закупуването на адаптираното превозно средство ще се осъществи съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Специализираното транспортно средство ще бъде застраховано, съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1 от ПМС № 119 от 20.05.2014 г. на стойност 7104,48 лв. и за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности. Специализираният превоз ще обслужва с предимство лица в инвалидни колички и лица с изключително тежки заболявания на опорно – двигателния апарат, незрящи и други. Това ще са лица, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт. За целта ще бъде нает шофьор, чието възнаграждение е планирано в бюджета за целия период на стойност 7750,59 лв. Разходите за гориво, поддръжка и експлоатация на превозното средство също са планирани в бюджета на проекта и са в размер на 12000,00 лв. на транспортното средство са заложени в бюджета на Проекта, така че да бъде осигурена непрекъснатост на социалната услуга. Предвидено е транспортното средство ще бъде снабдено с апарат за кръвно налягане, глюмер, превързочни материали и др. в размер на 760,00 лв.

Индикатори

Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 77.00
Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 80.00

Финансова информация

499 764.48 BGN
499 764.48 BGN
451 994.13 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 74 964.67 0.00 424 799.81 499 764.48
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 964.67 0.00 424 799.81 499 764.48

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания, Стойност: 931 896.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.