English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0448-C01
Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Пласт - 60" ЕООД
160060184 ПЛАСТ - 60 ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Асеновград, гр.Асеновград

Описание

През последните години „Пласт - 60” ЕООД е инвестирало значителни средства за подобряване на материалната база и за разширяване на производствения си капацитет. Все още обаче в някои ключови етапи на производството като екструзия и конфекциониране се използват остарели машини и технологии, които са енергонеефективни, не осигуряват необходимия на предприятието производствен капацитет и продуктово разнообразие, водят до висок процент на бракова продукция, а поддръжката и експлоатацията им са свързани с високи разходи за дружеството. В тази връзка, проектът на "Пласт - 60" ЕООД адресира един от основните проблеми, които предприятието среща в своята дейност - наличието на старо производствено оборудване, което не е съобразено с модерните стандарти за енергоефективност и екологосъобразност, и което води до повишени разходи, съответно крайни цени на продукцията, и в резултат ограничава конкурентните предимства на дружеството.
В настоящия проект са заложени три основни дейности, насочени към преодоляване на тези проблеми, а именно:
1. Закупуване на нов енергоефективен екструдер за производство на фолиа от регранулат;
2. Закупуване на нов енергоефективен конфекциониращ апарат за последваща обработка на произведените фолиа до готови крайни продукти;
3. Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта ISO 50001.
Предвидените инвестиции в ново оборудване следват препоръките на изготвеното за организацията енергийно обследване. Реализирани едновременно и допълващи се взаимно, предвидените мерки ще имат цялостен положителен ефект върху дейността на „Пласт - 60” ЕООД, намиращ израз в повишен производствен капацитет, редуцирано потребление на енергия, създаден потенциал за реализирани годишни икономии в размер на над 200 хил. лв. Всичко това ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на предприятието и успешно разширяване на дейността му на целевите пазари.
Дейности
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съвременен енергийно ефективен екструдер - 1 бр.: Като част от дейността и в изпълнение на мярка 1 от изготвеното и одобрено енергийно обследване ще бъде доставен, инсталиран и пуснат в експлоатация 1 бр. енергийно ефективен екструдер. Екструзията е основният и най-енергоемък процес за производството на полиетиленови фолиа и опаковки. Към момента на обследването "Пласт - 60" ЕООД разполага с 9 бр. екструдера на производствената си площадка, като един от тях е морално и физически остарял, а заедно с това и значително енергонеефективен. Този екструдер е произведен 1986 г. и е с инсталирана мощност около 100 kWh, като осигурява средна производителност между 60 – 70 кг. на час, което е крайно недостатъчно за покриване на производствените нужди на предприятието. Допълнително, нивото на брак е високо - над 10%.Това от своя страна е свързано с допълнителни разходи за електроенергия, труд и материали, които се калкулират върху стойността на крайните продукти и по този начин намаляват конкурентоспособността им на пазара. Тъй като екструдерът е остарял и амортизиран, след спиране на работата му се налага последващо загряване за влизане в работен режим, отнемащо около 2 часа - процес, който също води до ненужен разход на енергия. Годишната производителност на стария екструдер е 374 400 кг. продукция, а консумацията на електроенергия на килограм продукция e 1.14 kW. Във връзка с констатираните параметри на производствените процеси в "Пласт-60" ЕООД енергийният одитор препоръчва като Мярка 1 замяната на остарелия екструдер с нов енергоефективен такъв, като са отчетени факторите във връзка с разширение на капацитета на стопанския обект. Тази енергоспестяващата мярка включва въвеждане на нова технология за паралелна екструзия, при която филмът се изтегля паралелно от три екструдера през една глава, като това ще осигури високо капацитетно производство на трислойно фолио с високо качество. При изтеглянето се предвижда да бъде използван изключително рециклиран материал, като по този начин новото оборудване ще има значителен принос за повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Като резултат от въвеждането на новия екструдер „Пласт-60” ЕООД ще се повиши производството на LDPE фолио от регранулат, като в същото време се ще понижи браковата продукция до 2,5%, както и свързаните с нея разходи. Консумираната от новата машина електроенергия ще възлиза на 516 163 kWh годишно при произведена продукция от 1 209 600 кг./год. (при максимално натоварване от 210 кг. на час), което представлява значителен ръст в производителността при същевременно намаление на специфичния разход на електроенергия за единица продукция с 63%. Това означава, че спестената в резултат от дейността електроенергия, взимайки предвид изчисленията за повишено производство, ще възлиза на 863 444 kWh/год. При цена на ел. енергия от 0,135 лв./kWh, годишните енергийни спестявания от мярката се очаква да бъдат 116 564,91 лв., а емисиите на CO2 ще намалеят със 707,2 тона на година. Реализираните общи спестявания за дружеството от изпълнението на настоящата дейност - енергийни и неенергийни, ще възлизат на 180 658,45 лв. годишно. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец), в т.ч.: - Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на процедура съгласно условията и реда на ПМС №160/01.07.2016 г. (1-ви до 3-ти месец) - Публикуване на публичната покана и набиране на предложения (3-ти месец) - Оценка на получените предложения (3-ти до 4-ти месец) - Последващ контрол на проведената процедура от УО (4-ти до 5-ти месец) 2. Сключване на договор за доставка с избрания изпълнител (от 5-ти до 6-ти месец) 3. Доставка на новия екструдер (6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране и въвеждане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол за доставка (11-ти до 12-ти месец)
 • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на съвременен енергийно ефективен автомат за конфекциониране - 1 бр.: Като част от дейността и в изпълнение на мярка 2 от изготвеното и одобрено енергийно обследване ще бъде доставен, инсталиран и пуснат в експлоатация 1 бр. енергийно ефективен автомат за конфекциониране. Понастоящем за конфекциониране на чували в "Пласт - 60" ЕООД се използва машина, която е морално и технически остаряла, с висока консумация на електроенергия за единица продукция, ниска производителност и трудна и скъпа техническа поддръжка поради липса на съответстващи резервни части на пазара. През студената част на годината старият автомат консумира по-голямо количество енергия поради включването на допълнителните електрически нагреватели за обработвания материал. Оптималната производителност на машината е 40-50 м. в мин., като тя не може да осигури повторяемост на качеството, което води до производствен брак в размер на 15-20% годишно (в зависимост от входните материали и произвежданата продукция). Това от своя страна е свързано с допълнителни разходи за електроенергия, труд и материали, които оскъпяват производството, повишават цената на крайните продукти и по този начин намаляват конкурентоспособността им. Годишната производителност на наличния стар автомат е ниска, достигаща 3 888 000 м. или 155 520 кг., а специфичният разход на енергия на килограм продукция е висок - 0,28 kWh. Всичко това налага необходимостта от закупуване на нова високопроизводителна и ефергоефективна конфекционираща линия, която да осигури възможност за увеличаване производството при оптимални разходи за електроенергия. В отговор на препоръките в мярка 2 от енергийния одит се предвижда въвеждане на съвременен конфекциониращ автомат, благодарение на който ще бъде изцяло променен процесът на производство на чували, като бъдат автоматизирани основни производствени операции по спояването на дъното на торбите, сгъването, перфорирането и навиването на готовите ролки. Това ще допринесе за разширяване капацитета на предприятието при същевременно по-високо качество на продукцията. Чрез новия автомат ще се повиши капацитетът за конфекциониране на чували, достигайки до 60 - 70 м. в мин., като в същото време ще се понижи браковата продукция до 5%, както и разходите, свързани с нея. Консумираната електроенергия от новата машина ще бъде 19 610 kWh на година, а годишната производителност ще е значително по-голяма от тази на сегашния апарат - 5 616 000 м. или 224 640 кг., което представлява ръст в производителността, при същевременно намаление на специфичния разход на електроенергия за единица продукция с 68%. Това означава, че спестената електроенергия в резултат от изпълнение на дейността се предвижда да достигне 42 575 kWh/год. При цена на електрическата енергия от 0,135 лв./kWh годишните енергийни спестявания от дейността се предвижда да бъдат в размер на 5 747,67 лв. В резултат на това, генерираните въглеродни емисии при работа на предложения автомат ще бъдат редуцирани до 16,06 тона на година или това означава намаление с близо 70% в сравнение с текущото положение. Реализираните спестявания за дружеството от изпълнението на настоящата дейност - енергийни и неенергийни, ще възлизат на 25 929 лв. годишно. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец), в т.ч.: - Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на процедура съгласно условията и реда на ПМС №160/01.07.2016 г. (1-ви до 3-ти месец) - Публикуване на публичната покана и набиране на предложения (3-ти месец) - Оценка на получените предложения (3-ти до 4-ти месец) - Последващ контрол на проведената процедура от УО (4-ти до 5-ти месец) 2. Сключване на договор за доставка с избрания изпълнител (от 5-ти до 6-ти месец) 3. Доставка на новия автомат за конфекциониране (6-ти до 10-ти месец) 4. Инсталиране и въвеждане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол за доставка (10-ти до 11-ти месец)
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност в "Пласт - 60" ЕООД: Всички инвестиции, заложени в проектното предложение, се базират на препоръките от изготвеното обследване за енергийна ефективност. При спазване на правилата за избор на изпълнител и при съблюдаване принципите за добро стопанско управление, е направен избор на изпълнител за извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”). За извършване на дейността е избрана одиторска организация - "Ексергия Макс" ЕООД, вписана в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енеригйната ефективност с номер №00048/05.12.2015. Избраният изпълнител извърши необходимите измервания, проучвания и изчисления, на база на които изготви доклад от обследването в съответствие с изискванията на Условията за кандидатстване по процедурата, приложения към тях образец за енергиен одит, както и приложимото законодателство. Докладът е изготвен на 06.07.2016 г., като на 14.07.2016 АУЕР изпраща становище с одобрение на извършения одит. Резултатите от обследването включват предписания за въвеждането на две мерки за повишавне на енергийната ефективност в "Пласт - 60" ЕООД: Мярка 1. Въвеждане на съвременен енергийно ефективен екструдер и Мярка 2. Въвеждане на съвременен енергийно ефективен автомат за конфекциониране, които определят и обхвата на дейностите по настоящия проект.
 • Внедряване и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарта ISO 50001: Тъй като естеството на производствения процес в "Пласт-60" ЕООД предполага висок разход на енергия, а същевременно предприятието не разполага с утвърдени процедури и методи за контролиране на този разход, в настоящия проект е предвидена дейност по внедряване и сертифициране на система за управление на енергията съгласно стандарта ISO 50001:2011. Липсата на ефективна система за управление на енергийната ефективност създава редица проблеми пред дружеството: високи нива на разход на електричество, водещи до повишена цена на крайната продукция, негативно влияние върху околната среда, влошаващо корпоративния имидж, забавени процеси по планиране, анализиране и взимане на решения, свързани с активите и енергопотреблението. Чрез изпълнението на настоящата дейност, а именно внедряването и сертифицирането на система за управление на енергията съгласно стандарта ISO 50001:2011, в "Пласт-60” ЕООД ще се ще се създадат необходимите процедури и процеси за енергиен мениджмънт, които ще допринесат за преодоляването на всички тези проблеми. Системата ще осигури по-високо ниво на енергийна ефективност, подобряване на икономическото състояние на предприятието чрез редуциране на разходи за енергия и др. Голям ще бъде приносът на внедрената система по отношение опазване на околната среда и намаление на емисиите на въглероден диоксид като резултат от оптимизираната консумация на електричество. Наличието на сертификат, удостоверяващ съответствието на системата за енергиен мендижмънт с международно признатия стандарт ISO 50001:2011, ще е ясен сигнал към клиентите и партньорите на „Пласт-60” ЕООД, че организацията следва най-добрите практики и примери за екологичност и ресурсна ефективност. Изпълнението на дейността ще бъде разделено на две поддейности, както следва: 1: Разработване и внедряване на система за управление на енергията в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 2: Сертифициране на системата за управление на енергията съгласно международния стандарт ISO 50001:2011 Необходимите етапи за изпълнение на дейността са: 1. Избор на изпълнител и сключване на договор за услуга по разработване и внедряване на системата /месеци 1 и 2/ 2. Изпълнение на договора за разработване и внедряване на системата /месеци 2-8/ 3. Избор на изпълнител и сключване на договор за услуга по сертифициране на внедрената система за енергиен мениджмънт /месеци 8-9/ 4. Изпълнение на договора за консултантски услуги за сертифициране на внедрената система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011 /месеци 9-10/

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 906.02, Достигната стойност: 906.02
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 742.00, Достигната стойност: 742.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 024 800.00 BGN
722 320.00 BGN
692 593.60 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 613 972.00 108 348.00 302 480.00 1 024 800.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 613 972.00 108 348.00 302 480.00 1 024 800.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново енергоефективно производствено оборудване (екструдер - 1 бр. и автомат за конфекциониране - 1 бр.), Стойност: 1 000 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен екструдер - 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на енергоефективен автомат за конфекциониране - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011, Стойност: 6 800.00
 • Обособена позиция 1: Услуги по въвеждане на система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Услуги за извършване на обследване за енергийна ефективност, Стойност: 12 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуги за извършване на обследване за енергийна ефективност

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.