English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0024-C02
„Подобряване на енергийната ефективност на Инженерингова компания Сити газ ЕООД”
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
15.11.2017
15.11.2017
04.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Стара Загора, гр.Стара Загора

Описание

Настоящото проектно предложение предвижда подмяна на част от съществуващо технологично оборудване, като бъде закупено следното ново оборудване с по-големи технологични възможности: 
- Технологична линия за производство на елиптични дъна (Мярка 1);
- Вентилационна система с рекуперативен блок (Мярка 2);
- Система за мониторинг на енергопотреблението (Мярка 3).
След интегриране на изброеното по-горе технологично оборудване, производственият капацитет на предприятието ще нарасне значително, което от своя страна ще доведе до поемане на повече поръчки и разширяване на производството, както и до по-нисък разход на енергия на единица произведена продукция.
Бенефициентът предвижда в рамките на проекта да въведе и система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/ и сертифициране по БДС EN ISO 50001. Тези дейности ще доведат до намаляване на разходите за енергийни ресурси, ограничаване
на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда, както и постоянно измерване и анализиране на енергийната резултатност.
Проектът ще е със срок за изпълнение 18 месеца и ще е на обща стойност 559 250.00 лв. без ДДС.
Дейности
 • Интегриране на линия за производство на елиптични дъна в производствения процес на предприятието - 1 брой: Предложената мярка (интегриране на нова технологична линия за елиптични дъна) би участвала във втория етап на производството, но тъй като предприятието не разполага с такава линия за нуждите на производствения процес до този момент се е налагала доставка на готови дъна от външен производител. За направата на сравнителния анализ е използван метода ''Добрата Стара Практика'' (ДСП). Към момента, за да реализира производството на метални резервоари дружеството е принудено да закупува готови елиптични дъна от външни производители (главно от Полша или Турция). Този факт има изключително негативно влияние върху производствения процес, защото от една страна води до оскъпяване на крайния продукт и по-ниска конкурентноспособност, а от друга страна води до по-дълги срокове за изработка на изделията. Настоящата дейност е препоръчана мярка 1 от Енергийния одит. Предвижда се интегриране в производственият процес на предприятието на ново поколение автоматизирана технологична линия за производство на елиптични дъна, състояща се от следните модули: МАШИНА ЗА БЕРТВАНЕ НА ДЪНА -Максимална дебелина на заготовка : 16 mm; -Минимална дебелина на заготовка : 4 mm; -Максимален диаметър на заготовка : 3100 mm; -Минимален диаметър : 1200 mm; -Максимален радиус : 250 mm; -Максимална обща височина : 700 mm; -Торисверични дъна /диаметър/ : max 2500; -Елептични /дъна/ : max 2400; -Обща мощност : 40 kW; -Тегло : ~ 17 тона; -Дължина : ~ 4200 mm; -Широчина : ~ 1650 mm; -Височина : ~ 3200 mm; ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДЪНА -Ход на буталото : 500 mm; -Разстояние между колоните : 3600 mm; -Max. работно налягане : 250 bar; -Номинално усилие : 250 тона; -Обща мощност : 15 kW; -Максимална дължина : 6500 mm; -Максимална ширина : 6200 mm; -Максимална височина : 4000 mm; -Тегло : 17000 kg; Машината може да използва за дейността си рециклирани суровини. Единичната производителност на новата технологична линия е значително по-голяма, което води след себе си много по-нисък разход на енергия за единица произведена продукция. Енергийните спестявания в резултат от въвеждане на мярката възлизат на 132 825 kWh/г. Спестените емисии СО2 са в размер на 108,78 т/год. Неенергийните спестявания се дължат на отпадане разходите за външни услуги (производство на елиптични дъна от външен производител), след реализация на мярката. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой: Вентилация на работната зона в производственото помещение не съществува. За базова линия вземаме вентилация, с обем 500м3/ч, който е еднократен, съгласно чл.306, Раздел III (Механична вентилация) от Наредба №15 от 28.07.2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Източника на енергия, който подгрява въздуха е електрическа енергия. При симулиране на разхода на енергия са отчетени всички параметри съгласно методиката на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради. Настоящата дейност е препоръчана мярка 2 от Енергийния одит. Предвижда се изграждане на вентилационна инсталация с високоефективна рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина от изхвърляният въздух на работната зона. Предимствата на вентилационната система с рекуперация са следните: -Контрол на температурата на подаване на пресният въздух в тесни граници; -Висока енергийна ефективност над 75%; -Нисък разход на енергия за обработване на външният въздух; -Спестени емисии CO2; -Опазване на околната среда; Всичките тези предимства, заедно с поддържане на комфорта на микроклимата в работната зона обуславят решението да бъде интегрирана такава система в работната зона. Минимални технички и/или функционални характеристики: - Дебит - 360 m3/h; - Ефективност на рекуператора - 75 %. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Намаляване на разходите за енергия, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) - 1 брой: Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифициране на отклонения от нормалната експлоатация и промените в областта на енергийната ефективност. Важната информация трябва да се събира и обработва през редовни интервали от време. В компанията бенефициент данните за енергийното потребление трябва да се събират за всеки отделен консуматор. Необходимо е да се осъществява контрол на измервателните уреди, за всяко измерване. Персоналът трябва да бъде обучен да анализира енергийното потребление. Към момента на извършване на одита в компанията няма въведена система за мониторинг и планирано управление на потреблението на енергия, съответно не се проверява потреблението на енергия спрямо базовите стойност. Поради тази причина проекта предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Настоящата дейност е препоръчана мярка 3 от Енергийния одит. За целите на проекта, фирмата предвижда въвеждане на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението по отношение на Мярка 1, която да записва потреблението на различните видове енергоносители и ресурси за основния технологичен процес (конкретно мярка 1 – консумация на електроенергия), като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, същевременно да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Системата за мониторинг и контрол на енергопотреблението, която се предвижда да бъде въведена по отношение на Мярка 1 – Технологична линия за производство на елиптични дъна представлява: - Софтуер за енергиен мениджмънт - 1 брой: - разработен на език HTML5; - с възможност за анализ на разходите по различни активи; - с възможност да задава нива на консумация и да известява с аларми при превишаването им; Хардуер - 1 брой: Уред за измерване ефективност на машини - измерване разход на електроенергия, работни часове, режими на работа и други. На база събраната информация ще се извършва ежеседмичен контрол на количествата изразходена енергия и съответно плануване на бъдещото и потребление, чрез дневни графици на работа на технологичното оборудване (Технологична линия за производство на елиптични дъна), съобразени с плануваните количества на производството. Системата за мониторинг играе ролята на непрекъсната обратна връзка към органите за оперативно управление на енергопотреблението. Наред с това, тя осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийните анализи на потреблението, при значително по-високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията. На база функциите на описаната по-горе автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и според някой световни анализатори на такива системи, само по тази линия се получават икономии на енергия от порядък до 10 %. Конкретната автоматизирна система за мониторинг на енергопотреблението се отнася само и единствено до Мярка 1 – закупуване на високоефективна технологична линия за производство на елиптични дъна. За изчисляване на спестяването от конктретната мярка (СМЕ) е направено допускане за шест процентно намаляване на енергопотреблението вследствие на по-ефективно управление предвид фактори като: - наличие на средства за измерване на енергийните и материалните потоци; - система за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия по произведени продукти и видове ресурси; - система за събиране и анализ на информация за количество и качество на произведената продукция и др. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец) 3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец) 4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (При ложение Б към Условията за кандидатстване) - 1 бр.: Дейността по изготвяне на енергийния одит в кандидатстващото предпирятие е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е: -По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предпирятие; -Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предпирятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи; -Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция; -Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността; Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура. Стъпки за реализиране на дейността: 1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – (1 месец) 2. Извършване на услугата – (1 - 2 месец)
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 брой: Дейността включва: - Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта; - Изготвяне на разработена документация на системата за управление - Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение; - Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила); - Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит; - Съдействие при провеждане на преглед от ръководството; Резултатите от изпълнението на дейността: - намаляване на разходите за енергийни ресурси; - ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;- измерване и анализиране на енергийната резултатност; - подобряване на постоянното енергийно управление; - подобряване на рентабилността на фирмата; - повишаване на конкурентоспособността. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр.: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи: - провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011; - вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат; Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др. ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това. Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове. Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)
 • Визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност със средства по проекта ще бъде изработен и поставен минимум един плакат с информация за проекта (минимален размер А3), в който се споменава финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. На всички закупени активи ще бъдат поставени стикери, указващи подкрепата на ОПИК и ЕФРР. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от кандидатстващото предприятие задължително ще се указва съфинансирането на проекта от ЕФРР, чрез поставяне на: емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; упоменаване на ЕФРР; общото лого за програмен период 2014-2020 г. Стъпки за реализация на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец) 2. Извършване на услугата (от 6 до 16 месец) 3.Подписване на финални приемно-предавателни протоколи (от 17 до 18 месец)

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 141.22, Достигната стойност: 141.22
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 115.66, Достигната стойност: 115.66
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

559 250.00 BGN
391 166.00 BGN
388 400.43 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 491.09 58 674.91 168 084.00 559 250.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 491.09 58 674.91 168 084.00 559 250.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на линия за производство на елиптични дъна в производствения процес на предприятието - 1 брой, Стойност: 500 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на линия за производство на елиптични дъна в производствения процес на предприятието - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на вентилация с рекуперация за оползотворяване на отпадна топлина - 1 брой, Стойност: 8 850.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (СМЕ) - 1 брой, Стойност: 12 500.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец Приложение Б от Условията за кандидатстване - 1 брой , Стойност: 19 900.00
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр., Стойност: 1 000.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт БДС EN ISO 50001 - 1 бр. , Стойност: 14 000.00
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.