English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0244-C01
Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.06.2017
01.06.2017
01.06.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

"БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е фирма специализирана в извършването на строително - монтажни дейности, инженерингова и изпълнителска дейност при ликвидиране на последствията от миннодобивната промишленост. 
Чрез изпълнение на проекта "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД цели да подобри работната среда, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси. Проектът способства и за въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд за 48 заети лица. 
Планираните дейности по проекта, целят постигането на основните послания на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020”– целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Дейности по проекта са фокусирани върху целевата група и са в съответствие с хоризонталните принципи на Оперативната програма.
Осигуряването на добри и безопасни условия на труд в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, което е и основен елемент на проектното предложение, съответства на Приоритетна ос 1, в рамките на която се реализира процедурата, а именно „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“. Едновременно с това при успешно изпълнение на проекта "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ще има въведени иновативни модели за организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Цел на дейността е успешно изпълнение и завършване на проекта, съпроводено със следене за отклонения от заложеното в плана за действие и разрешаване на възникнали проблеми. Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, имайки предвид, че в нейните рамки ще се осъществява цялостното ръководство и ще бъдат установявани и разрешавани възникнали проблеми.
 • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: Външна за кандидата дейност Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятието, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Целта на системата е да се оцени състояние в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството, производителността на труда и опазване на околната среда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси, намаляване на травматизма и заболеваемостта. В разработването на описаната система предвиждаме да бъдат засегнати етапи, с които да се постигнат специфичните цели и очаквани резултати по Процедура „Добри и безопасни условия на труд” описани в т. 6 от Условията за кандидатстване: 1. Необходимостта от промени в наличните системи за развитие на човешките ресурси, обвързани със стратегията за развитие на предприятието; 2. Управление на човешките ресурси; 3. Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост; 4. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятието; 5. Въвеждане на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата; 6. Оптимизиране на система за заплащане на труда; 7. Подобряване на вътрешната комуникация, взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива; 8. Въвеждане на практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот. 9. Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години); 10. Въвеждане на мерки за опазване на околната среда. Практическото въвеждане в действие на разработените в дейността промени и нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси. Верификация на въведените системи с нормативни разпоредби (заповеди, бланки, графици, и др.) според нуждите на организацията. Необходимостта от разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси се обуславя от: - липсата на ясно формулирана, документирана и прилагана комплексна система за управление на човешките ресурси; - липсват конкретни правила за подбор на персонала, съобразени с вакантните длъжности; - липсват иновативни практики при управлението на човешките ресурси; - липсват утвърдени практики за обучения, квалификации и преквалификации на персонала; - не са въведени практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители; - липсва добре изграден комуникационна структура между вътрешно-фирмените йерархични нива. Изброените по-горе фактори са част от причините, водещи до организационни проблеми свързани с подбор, назначаване, обучение и мотивиране на персонала, от друга страна недобрата комуникация води до намаляване на ефективността и ефикасността на производството. С разработването, адаптирането и въвеждането на системи за развитие на човешките ресурси, предвиждаме осигуряване на Добри и безопасни условия на труд в предприятието.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: С дейността "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД" се предвижда обезпечаване на всички работните места с необходимите условия на труд. Дейността се състои в изпълнението на следните под дейности: - осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; - закупуване на ЛПС и специално работно облекло. Изготвената оценка на риска в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД обхваща: - работните процеси; - работното оборудване; - помещенията; - работните места; - организацията на труда; - използването на суровини и материали; - странични фактори, които могат да породят риск Направени са изводи за съществуващ риск в основните процеси, свързан с използване на работно оборудване, работа на открито при лошо метеорологични условия и при извършване на изкопни и земни работи. След направените изводи и препоръки попадащи в риск са всички служители. Вредните фактори на въздействие са определени и оценени с степен Среден риск от 200 до 400 /Необходимо е действие в хода на годината /. РАБОТНО ОБОРУДВАНЕ Опасност от неправилно функциониране на работното оборудване Опасност от необезопасено работно оборудване ТРУДОВИ НАВИЦИ И КОНФИГУРАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО Подхлъзване и неправилно стъпване (мокри подове и др.). Стабилност на работното място. Срутване и свличане на земни маси при изкопни работи. Падане от височина. ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА Прах, токсични и други вредни вещества. ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА Влошен микроклимат, установени са стойности близки до минималните и максималните в зависимост от сезона. ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР И ВЗРИВ Липсва система за пожароизвестяване Системата за Мълниезащита е морално остаряла и неефективна. Основната дейност в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е, извършването на строително - монтажни дейности, инженерингова и изпълнителска дейност при ликвидиране на последствията от миннодобивната промишленост. При изпълнението на основните дейности работещите в дружеството са изложени на множество опасности възникващи при извършване на изкопни и земни работи. Физиологични норми и правила при извършване на изкопни и земни работи са регламентирани и се спазват от работещите. Липсват защитни и осигурителни съоръжения в съответствие с НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. И в частност Приложение № към чл. 2, ал. 2 (Попр. - ДВ, бр. 98 от 2004 г.) . , което повишава риска за извършващите тази дейност. Липсва Газсигнализатор, с който да се следи концентрацията на взривоопасни и токсични газове и изпарения в подземните и минни дейности. В "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е утвърден списък в съответствие с НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, за видовете дейности при които да се използват ЛПС. Всички служители на "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД са снабдени с подходящо работно облекло. В компанията е утвърдена периодичността за проверка и подмяна на ЛПС и работното облекло. С оглед на икономическата обстановка в сектора за дейност на "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, както и регионалният фактор на икономически спад в отрасъла, компанията все по трудно покрива нормативните изисквания за работно облекло и ЛПС.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: Дейността се състои в: - осигуряване на 3 мобилни строителни фургона. С оглед на установените фактори, Службата по трудова медицина с участието на Групата по условията на труд и всички служители, е разработила физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съобразен с изискванията на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Той е въведен с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване на здравето на работещите. Времетраенето, периодичността и броя на почивките е регламентиран и съобразен с натовареността на служителите. Установени са две почивки от по 15 минути и една почивка за хранене от половин час: - първата – два часа след започване на работата.; - почивка за хранене; - втората – два часа след почивката за хранене; Регламентираните почивки по време на работа са определени като, полупасивни те включват разходки, леки физически упражнения, за по леко натоварения персонал и пасивни, които провеждат се в седяща или друга свободна поза и включват четене, музика, психично разтоварване. В "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е обособена стая за отдих и хранене на персонала, липсват подходящо обзавеждане, уреди с което да се осигурят условия за прилагане на физиологичният режим на труд и почивка разработен от СТМ, отгорарящ на НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. При изпълнението на основните дейности в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, част от персонала е натоварен задачи свързани със строително монтажни работи, на терени на възложителите. В повечето случаи тази дейност се осъществява като работа на открито, при лоши метеорологични условия на които са изложени работещите. "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД предвижда да закупи три броя мобилни строителни фургона /контейнери/, в изпълнение на Наредба 2 от 2004 г. и Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.
 • Информираност и публичност: Популяризиране на ОПРЧР и в частност на проект "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 чрез процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД".

Индикатори

заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 46.00, Достигната стойност: 45.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

240 909.00 BGN
240 909.00 BGN
226 496.25 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Социални иновации
 • [7] Минно дело и добивна промишленост (включително добив на суровини за производство на енергия)

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 36 136.35 0.00 204 772.65 240 909.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 36 136.35 0.00 204 772.65 240 909.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, Стойност: 27 500.00
 • Обособена позиция 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси в "БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Предмет на предвидената процедура: Доставка на табели, брошури и рекламни материали и публикации в пресата, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на табели, брошури и рекламни материали и публикации в пресата
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ЛПС и специално работно облекло , Стойност: 58 515.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на ЛПС и специално работно облекло

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.