English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0094-C01
Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански
ЕФРР ==> Региони в растеж
20.09.2016
20.09.2016
20.03.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Сандански, гр.Сандански

Описание

Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в публична общинска сграда от културната инфраструктура, а именно в основната таква за град Сандански - Дома на културата, съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020.
В рамките на проекта ще бъдат реалзиран пакет от енергоспестяващи мерки, в резултат на което сградата от енергиен клас F ще достигне енергиен клас В.
Домът на културата в град Сандански е основната и най-важна сграда на културната инфраструктура на територията на община Сандански. От нейното създаване и откриване в края на 70-те години на миналия век, тя се е утвърдила като културно средище.  Основна част от културните събития на град Сандански се провеждат тук - концерти, театри, представления и т.н. В миналото Домънт на културата е бил домакин и на международни културни прояви, като например Златната антена - форум за телевизионни филми и продукции. Днес обаче лошото му материално-техническо състояние не само, че не позволява провеждането на такива събития, но и изкключително силно затруднява функционирането на базови дейности - като репетициите на фолклорни и певческите групи, предоставяне на билблиотечни услуги, ит.н. както и не позволява изобщо в зимните месеци да се провеждат официални събития в голямата зала, поради ниските температури, близки до нулата. Домът на културата на територията на община Сандански е сградата с най-голяма нужда от обновяване и същевремнно ще е сградата която реализира най-големи енергийни спестявания. С реализиацията на проекта, ще се постигне качествен прелом в културната инфраструктура на общината и региона, и ще стане възможно връщането на община Сандански на националната и международната карта на културните събития, което е важно за местните заинтересовани страни, но и за туристически ни облик.
Дейности
 • Управление и отчитане на проект: Управлението на проекта се осъществява от специално назначен за целта проектен екип. Бенефициентът община Сандански определя ръководител проект и екип проект за управление на проекта, като екипът се сформира изцяло от служители на бенефициента. Екипът включва: - Ръководител проект; - Счетоводител; - Технически асистент / Инвеститорски контрол. Екъпът отговаря за общото управление на проекта и на бюджета, за спазването на правилата и процедурите на Оперативната програма, организира изпълнението на проекта, неговото докладване и отчитане. Подробно описание на задълженията на всеки от членовете на екипа е изложено в т. 9 Екип за организация и управление на проекта от настоящия документ. Подготовка на тръжни документации и провеждане на тръжни процедури. Екипа по проекта с подкрепа от други експерти от Общинска администрация - Сандански ще подготви всички тръжни досиета по процедурите за избор на изпълнители, като спазва нормативната база, уреждаща съответните обществени поръчки и вземе под внимание актуалните разпоредби към момента на ЗОП. Тръжните процедури ще бъдат обявени и проведени съгласно ЗОП. Оценителни комисии назначени със заповед на кмета на община Сандански ще извършат оценка на получените оферти за изпълнение на проектни дейности. Избор на изпълнители. След направената оценка, назначените комисии ще предложат фирми за сключване на договори. Подписване на договори между избраните изпълнители и община Сандански Отчитане на проекта и проектните дейности ще бъде изпълнявано съгласно актуалните изисквания за порцедурата по ОП Региони в растеж 2014 - 2020 г. и ще включва текущо отчитане и окончателно отчитане.
 • Инженеринг - изготвяне на работни проекти, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР: Дейността включва три взаимосвързани обособяващи се под дейности: Изготвяне на работни проекти Избраният изпълнител пристъпва към изпълнение на първата поддейност, която е изработването на работни проекти. Той ще бъде комплектуван с всички необходими проектни части съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съдържа съответните части, кореспондиращи с предписанията от докладите на конструктивните и енергийни обследвания. За изготвените работни проекти, се изготвя доклад за оценка на съответствието и се издава Разрешение за строеж (описана по долу като дейност 4). След което се пристъпва към едновременно изпълнение на следващите две обособени поддейности: Изпълнение на авторски надзор Авторският надзор се изпълнява с цел гарантиране на точното изпълнение на проекта, съблюдаване на техническите и конструктивните правила и норми. Проектантите, изготвили проектите на обекта, ще осъществяват контрол над изпълнението на строително монтажните работи чрез периодични посещения на работните площадки, за да наблюдават и при необходимост да коригират работата на изпълнителя на СМР. При необходимост се изготвят екзекутивни чертежи, дават се предписания в заповедната книга за строежа и други. Авторският надзор приключва с въвеждане в експлоатация на обекта. - изпълнение на СМР в сградата на Дома на културата Изпълнение на СМР: Предвидени са следните мерки за СМР : - Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С”; - Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване / усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Технически паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти” - Изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни в техническите обследвания - Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания - Изпълнение на препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти” т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки”) Използваните в сградата за стопанска дейност помещения за кафе-сладкарница и кухня към нея с обща площ 200 кв.м. , както и помещение от 8 кв.м., което се ползва за офис и се намира на първия етаж на сградата (до централния вход) (при общо РЗП за сградата 5 327 кв.м.) са отдадени под наем, спазвайки националното законодателство и общинската наредба в тази област. Само и единствено тези помещения в сградата на Дома на културата не се ползват за културни дейности, поради което са недопустими за финансиране чрез БФП и ще бъдат финансирани при изпълнение на инженеринга със средства от бюджета на община Сандански и поради това са включени като собствен принос на община Сандански по настоящето проектно предложение.
 • Съгласуване на изготвени работни проекти, изготвяне на доклад за оценка на съответствието и издаване на Разрешение за строеж: Екземпляри от изготвените работни проекти се предоставят на вниманието на съответните инстанции (РИСОСВ, други) и експлоатационни дружества (ВиК оператор, ЧЕЗ България, Рила Газ, БТК и др.) за тяхното съгласуване за което Възложителя заплаща съответната такса. След което се възлага издаването на доклад за оценка на съответствието с инвестиционните проекти, съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ. Издаването на този доклад е необходима предпоставка за издаване на Разрешение за строеж от Главния архитект на община Сандански.
 • Строителен надзор: С цел гарантиране качествено изпълнение на строително-ремонтните дейности, и в изпълнение на разпоедбите на ЗУТ, община Сандански ще проведе процедура и ще избере изпълнител – фирма, която ще упражнява независим строителен надзор. Строителният надзор изпълнява дейности до провеждането на държавна приемателна комисия и въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Въвеждане в експлоатация: За издаване на разрешение за ползване и въвеждане на обекта в експлоатация ще бъде подготвена и подадена документация за обекта в ДНСК. Ще бъде сформирана и проведена държавна приемателна комисия, която ще приеме обекта и ще подпише Акт Образец 16. След това ще бъде издадено разрешение за ползване.
 • Дейности по информираност, публичност и комуникации: Тази дейност е необходима, за да се гарантира максимална публичност и прозрачност на проекта. По този начин ще се създаде широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта. Предложените дейности за информираност, публичност и комуникации са съобразени с Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 и включват всички задължителни мерки за проекти с публично финансиране, надвишаващо 500 000 евро, както и няколко допълнителни такива.
 • Одит на проекта: Одитът на проекта се извършва от регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит, като докладът за одит се прилага към окончателния финансов отчет на проекта. Целта на дейността е чрез осъществения контрол да се гарантира, че проектните дейности и управлението на финансовите ресурси и ефективно и ефикасно според заложените проектни цели. Проверка на съвместимост към изискванията на финансиращата програма при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност и ефективност на вложените средства.

Индикатори

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 1 659 474.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 495.09, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 059 720.00 BGN
2 045 320.00 BGN
774 695.60 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 738 522.00 306 798.00 14 400.00 2 059 720.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 738 522.00 306 798.00 14 400.00 2 059 720.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради на територията на град Сандански” осъществяван по ОПРР 2014 – 2020, по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Сграда на Общинска администрация - Сандански с административен адрес бул. Свобода 14; Обособена позиция 2: Сграда на РУП и РСПБЗН с административен адрес ул. Малешевска 2; Обособена позиция 3: Сграда Дом на културата в град Сандански с административен адрес пл. България; Обособена позиция 4: Сграда на ДГ 1 Първи юни с административен адрес: ул. Георги Казепов 9;, Стойност: 1 571 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 3: Сграда Дом на културата в град Сандански с административен адрес пл. България
Предмет на предвидената процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Проект повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014 – 2020 г., по 10 Обособени позиции Обособена позиция 1: Сграда на Общинска администрация - Сандански с административен адрес бул. Свобода 14; Обособена позиция 2: Сграда на РУП с административен адрес ул. Малешевска 2 и Сграда РСПБЗН с административен адрес ул. Малешевска 2 Обособена позиция 3: Сграда Дом на културата в град Сандански с административен адрес пл. България; ......, Стойност: 40 072.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 3: Сграда Дом на културата в град Сандански с административен адрес пл. България;
Предмет на предвидената процедура: Събиране на оферти с обява: Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проекти финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0072-C01”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански Обособена позиция № 2- Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на дома на културата в град Сандански” Обособена позиция №3-Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0076-C01” Енергийна ефективност на административна сграда- общинска администрация Сандански, община Сандански Обособена позиция №4 -Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0174-C01”Повишаване..., Стойност: 12 600.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2- Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на дома на културата в град Сандански”
Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански, осъществявани по ОПРР 2014-2020, по 7 /седем / обособени позиции” Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект ”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански”. Обособена позиция № 2 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”. Обособена позиция № 3 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект “Енергийна ефективност на административна сграда- Общинска администрация Сандански, община Сандански”. Обособена позиция № 4 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект........, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”.
Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост на територията на гр. Сандански“, Стойност: 280 525.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 4: Дом на културата в град Сандански
Предмет на предвидената процедура: Oценка на съответствие на инвестиционни проекти при реализация на "Повишване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански" осъществяван по ОПРР 2014 - 2020, по 7 обособени позиции Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект ”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански”; Обособена позиция № 2- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”; Обособена позиция № 3- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект “Енергийна ефективност на административна сграда- Общинска администрация Сандански, община Сандански”; Обособена позиция № 4- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на , Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански
Предмет на предвидената процедура: Екип по проект от служители на община Сандански, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Ръководител на проект Иван Иванов Гюров
 • Обособена позиция 2: Счетоводител на проект - Евелина Катранджиева
 • Обособена позиция 3: Технически асистент и инвеститорски контрол - Васил Хърков

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.