English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.008-0511-C02
Добри и безопасни условия на труд 2016
107030335 ДИМАС АД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.06.2017
01.06.2017
01.09.2018
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Настоящият проект има за основна цел да подобри работната среда и качеството на работните места в Дружеството, чрез реализиране на следните подцели:
1) въвеждане на система за развитие на персонала, вкл. иновативни, ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места 
2) подобряване и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, 
3) предоставяне на социални придобивки за работещите в Дружеството.

Дружеството отговаря на изискванията за допустимост, има опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение. Предложеният ръководител на проекта има успешен опит в проекти, повече от десет години, с реализирани повече от 55 проекта. Представителите на целевата група са заети лица - 87 лица, повече от 50% от общата численост, вкл. и лица над 54 г. и хора с увреждания. Ще се изпълняват мерки за опазване на околната среда. 

Общата стойност на проекта и на безвъзмездното финансиране е 151 880 лева, при 100 % БФ. Предвидени са:
Д1: Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси - 12 000 лв.
Д2, Д3, Д4 и Д5: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - 117200 лв.
Д6: Осигуряване на социални придобивки - 6000 лева
Д7: Организация и управление - 15180 лева 
Д8: Информиране и публичност - 1500 лева 

Разходите по проекта са ефективни, ефикасни и икономични; спазена е структурата на бюджета и изискванията на схемата. Проектът е в синхрон и изпълнява трите хоризонтални принципа на ОП РЧР. Срокът за изпълнение е 15 месеца (но не по-късно от 31.12.2018г.). Мястото на изпълнение е България. Въведени са индикатори за изпълнение и двата индикатора за резултат съобразно изискванията.
Дейности
 • Разработване и въвеждане на система за развитие на човешките ресурси: Дружеството има необходимостта от усъвършенстване на своята система за управление на човешките ресурси; да направи подобрения спрямо текущото състояние в съответствие с планираното развитие. Развитието на човешките ресурси е изключително важно за постигане на устойчиво развитие. Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, качество на извършваната дейност, опазване здравето и работоспособността на работещите, удължаване на тяхната работоспособност, увеличаване на тяхната производителност е обусловено поради хуманния, социален и икономически ефект. Разработването на нова система ще бъде с цел усъвършенстване на съществуващата система за управление на човешките ресурси, индиректно повишаване производителността на труда в предприятието, както и опазване на околната среда, в смисъл на оптимизация на работните процеси и места и по този начин да се намали вредното въздействие върху околната среда. Тази система ще включва следното и ще премине през следните етапи на изпълнение: Етап I. В тази част на дейността следва да се обработят изходни данни, да се опишат и определят характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на заетостта и работните процеси. Етап II. В тази част трябва да се разгледат силните и слабите страни на дейността по управлението и развитието на човешките ресурси в организацията. Определят се елементите, които имат ключово значение към управлението и развитието на човешките ресурси. Подробно се оценява нивото на организацията и ефикасността на трудовите процеси, иновации и въведени практики. Етап III. Трябва да се направят изводи за състоянието на системата за управление на човешките ресурси и ще се определят приоритети и ще се определят необходимите действия за подобряване на ефикасността на тази система. Трябва да се предложат иновативни форми на организация на труда. Ще се подготвят вътрешни правила и процедури за: • оптимизация на работните процеси и въвеждане на гъвкави форми на заетост в съответствие с особеностите на трудовия процес (гъвкаво работно време, ротация на работни места и др. Този елемент на системата изрично ще разглежда лицата над 54 год.; • въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастни работници и служители и съответно определяне на дейности и работни места, отчитайки техните особености, предвид възрастта - положителни и негативни характеристики. Този елемент на системата изрично ще разглежда лицата над 54 год; • оценка на работните места и въвеждане на хора с увреждане, и улесняване на тяхната работа и пълноценното им включване в работния процес; • практики за вътрешна гъвкавост и по-добър баланс между семейния и професионалния живот, вкл. насочен към работещите с малки деца до 3 години, от 3- 6 години, от 6 - 14 години, бременни жени, лица над 54 год.; • оптимизация на работните процеси и места, с цел намаляване на вредното въздействие върху околната среда и емисиите на парникови газове-мерки за насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на ЕС и нац. законодателство в тези области, и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие; • кариерно развитие, оценка на индивидуалните постижения и планиране на обученията; • вътрешна комуникация. Етап IV. След приемането на системата от ръководството, Дружеството задължително ще премине към практическо въвеждане в действие, чрез включване във вътрешните документи. Дружеството ще направи оценка на постигнатите резултати от практическото въвеждане. При необходимост следва да се премине към допълнителни необходими действия.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, поддейност : Осигуряване на средства за колективна защита - укрепително оборудване за изкопни работи: Цел на дейността: Повишаване степента на колективна защита на лицата, включени в целевата група, при спазване на европейските и националните изисквания за безопасен труд. Към момента на кандидатстване Дружеството осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството напълно се съобразява с понятието съобразно чл.275 ал.1 КТ и от §1 т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предоставя материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Дружеството изпълнява §1 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ и предоставя такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа, и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Все пак условията са много динамични и непрекъснато се появяват нови дейности, както и необходимост от осигуряване на нови допълнителни средства и подмяна на стари такива с по-нови, по-модерни и по-ефективни. От направения анализ на риска бе изготвена Програма за ограничаване на риска и се идентифицира необходимостта от инвестиция на колективни защити, съобразно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа и Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Там е залегнало придобиването и включването в работния процес на боксово укрепване при изкопни работи. Една от основните дейности на дружеството е извършване на строително-монтажни дейности, което изисква извършване на изкопни работи. При тези дейности е от изключителна важност укрепването на изкопа, за да се избегнат инциденти от свличане на земна маса. Земните и изкопните работи са едни от най-рисковите в строителството и водят до травми и смърт. За да се избегнат подобни ситуации и инциденти, се прилага обезопасяването на изкопните работи съобразно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Един от най-подходящите и ефективни способи е чрез изграждане на укрепителни конструкции състоящи се от система от укрепителни платна и механизми.След тяхното изграждане, строителните работници могат безопасно да работят.Укрепване е преместваемо и е за многократна употреба. Описание: Система за обезопасяване на изкопи - бр. 100, заедно с платна за защитни системи за изкопи - л.м 15 - обща стойност - 54 000 лева. Предвидените по проекта укрепвания ще подобрят работната среда чрез подобряване на условията на труд и по-точно безопасните условия на труд при изкопна работа. Към момента дружеството осигурява средства за защита на тези рискове, но те са с по-ниско ниво на защита, както и подлежат на подмяна в планирания период на одобрение на проекта. Също така, ползваните средства за укрепване в момента са от отделни елементи и изискват изграждане на сложни конструкции, която изисква сглобяване на повече елементи, с по-голям риск, не толкова устойчива и удачна за работа. От значение са уменията на работниците. При предвиденото укрепване се намалява човешкия фактор и възможностите от допускане на грешки, които водят до травми и смърт.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, поддейност : Осигуряване на средства за колективна защита - СМР : Цел на дейността: Повишаване степента на колективна защита на лицата, включени в целевата група при спазване на европейските и националните изисквания за безопасен труд. Към момента на кандидатстване Дружеството осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството напълно се съобразява с понятието съобразно чл.275 ал.1 КТ и от §1 т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предоставя материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. От направения анализ на риска и изготвената Програма за ограничаване на риска, се идентифицира необходимостта от инвестиция на колективни защити, съобразно Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа и Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Тези инвестиции се планира да бъдат включени за изпълнение в дейността и представляват следното : Защита от падане : 1. Изграждане на парапет на бетонна стена на Кариера Чириковец - защита от падане на работник - 30 л.м. / обща цена 3 000 лева. Защита от шум: 2. Монтиране на звукоизолационни елементи на контролни кабини на Кариера и Асфалтова база Чириковец - кв.м. 150 - обща цена: 3000 лева. Защита от неблагоприятни клим.условия / подобряване на микро климат при работа: 3. Подмяна на дограма в РМЦ - 200 кв.м. / 20 000 лева. Обосновка: Първата колективни защита е предпазване от падане на работници от висока площадка - бетонна стена на кариерата. В момента дружеството разчита на повишеното внимание на работниците , спазването на инструктажите и указателни и забранителни табели. По втората защита - защитата от шум в момента дружеството предоставя антифони на работещите, но това са ЛПС и са с по - ниско ниво на защита. По третата защита - Ремонтно механичен цех е с площта на работното помещение на 300 кв. м, и височината му е 8 метра. По-дългите срещуположни стени на РМЦ са изградени, от половината нагоре, от стъкло, тип двойно матирано. Стъклените стени са на повече от 30 години и са силно амортизирани и напукани. Частичен ремонт не е възможен, понеже не се произвеждат такъв тип дограми. Дупките и пукнатините по стъклата правят остъклената част нефункционална. При силен дъжд с вятър прониква вода в помещението, а при снеговалеж с навявания прониква сняг. При вятър в помещението прониква силно течение. Помещението е трудно за отопление. Дограмата не осигурява необходимата защита на работещите от неблагоприятните метеорологични условия. Всичко това допринася за влошаване на микроклимата и условията на труд. Подмяната на дограмата е с цел да се подобри работната среда чрез запазване на постоянна температурата регулиране на влагата, подобряване на микроклимата в помещенията, запазването на топлина, намаляване на теченията, подобряване на видимостта при работа и др. В момента дружеството предоставя специализирано облекло на работещите за предпазване от неблагоприятните климатични условия, но това са ЛПС и са с по - ниско ниво на защита. От описаното по-горе е видно, че към момента Дружеството осигурява средства за защита на тези рискове, но те са с по-ниско ниво на защита. Осигуряването на тези колективни средства за защита ще има допълнителен ефект и ще запази здравето и живота на работещите.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, под - дейност: Осигуряване на средства за колективна защита - оборудване/ивентар: Цел на дейността: Повишаване степента на колективна защита на лицата, включени в целевата група при спазване на европейските и националните изисквания за безопасен труд. Към момента на кандидатстване дружеството осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Дружеството напълно се съобразява с понятието съобрaзно чл.275 ал.1 КТ и от §1 т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предоставя материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила. Дружеството изпълнява §1 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ и предоставя такива условия, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Все пак,условията са много динамични и непрекъснато се появяват нови дейности, както и необходимост от осигуряване на нови допълнителни средства и подмяна на стари такива с по-нови, по-модeрни и по-ефективни. От направения анализ на риска и изготвената Прогрaма за ограничаване на риска се идентифицира необходимостта от инвестиция на следните колективни защити: 1. Придобиване на 20 бр. ергономични столове за работа на служителите и работниците, работещи на дисплей 20 * 300 лв./ обща цена - 6000 лева. 2. Средства за защита - Електробезопасност: Оборудване за трафопост на Кариера Чириковец - диелектрически килим - 1 бр., изолиращи щанги - 2 бр., изолиращи стълби - 2 бр. - обща цена: 1300 лева. Изборът на вида на столовете ще бъде направен след разглеждане и оценка на техническите аспекти на връзката между работниците и работната среда, работната поза и останалите мебели и оборудване, което се ползва за работа. Целта е да се оптимизира системата “човек – машина/оборудване/обзавеждане – работна среда”. В това число приспособяване към физиологичните и психични (когнитивни) възможности на човека. Необходимите характеристики на работния стол при работа с видеодисплеи са посочени в чл.5 от приложение № 1 към Наредба №7 /ДВ бр. 70 от 2005г./ и дружеството ще се съобрази с поставените изисквания. Дейността е в приложното поле на наредбата и от предвидено в програмата за минимизиране на риска. И в момента служителите и работниците ползват столове, но наличните са морално и технически острели и е необходимо да се подменят с такива с по-високо ниво техническо решение и по-удачни и щадящи работещите. Предвидените по проекта столове ще подобрят работната среда чрез подобряване на условията на труд и по-точно здравословните и безопасните условия, при които се трудят работниците в Дружеството. Освен подобрените условия на труд, инвестицията ще намали заболеваемостта и ще повиши производителността на заетите лица във фирмата. Що се отнася до електробезопасността дружеството предвижда придобиването и включването в работния процес на оборудване за ел. безопасност при работа на трафопост на Кариера Чириковец - диелектрически килим - 1 бр., изолиращи щанги - 2 бр., изолиращи стълби - 2 бр. - те са оборудване на работните места на техниците там и ще осигурят защита на работниците от поражения при работа с електрически ток. В момента работните места са оборудвани с морално и физически средства и те подлежат на подмяна с по-ефективни и по-качествени. Целта на дружеството е недопускане на нито един инцидент от този риск и тези защити ще спомогнат за това.
 • Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, поддейност закупуване на ЛПС и специализирано работно облекло. : Цел на дейността: Повишаване степента на индивидуална защита на лицата, включени в целевата група, при спазване на европейските и националните изисквания за безопасен труд. Тази дейност ще представлява осигуряване на лични предпазни средства и специлизирано работно облекло на работещите в Дружеството, съобразно Наредба # 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите, при използване на ЛПС на работното място и чл. 247 (1) и (2) от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, при които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности, който е приложен към настоящия проект. Поради наличие на множество рискови фактори с комбинирано въздействие е необходимо осигуряване на оптимален баланс между защита и комфорт при работа, водещи до повишена продуктивност и безопасност. Избор на ЛПС се основава на спазени принципи на ергономия - ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво в специфичната работна среда в предприятието и според заеманите длъжности на лицата. Дружеството до момента е предоставяло ЛПС и СРО, но към момента е констатирана необходимост от подмяна и закупуване на нови и по-модерни ЛПС и/или специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието лица, поради износване, както и с цел повишаване на нивото и качеството на защита. Предвижда се закупуването на следното: Антивибрационн ръкавици - 15 бр. Антифони външни - 18 бр. Гащеризон - зимен - 60 бр. Гащеризон - летен - 60 бр. Защитни очила - 2 бр. Защитни очила за работа с видеодисплеи - 32 бр. Зимна шапка - 65 бр. Зимно работно яке - 60 бр. Каска ударозащитна - 54 бр. Кожена престилка - 1 бр. Лицев шлем за работа - 2 бр. Маска противопрахова - 12 бр. Обувки S1Р - 41 бр. Обувки S3 - 24 бр. Очила против стружки - 1 бр. Работно яке - 65 бр. Ръкавици - 648 бр. Ръкавици от нитрил, PVC или неопрен 20 см - 2 бр. Светлоотразително елече - 50 бр. Шлем за заваряне - 1 бр. Обща цена: 29 900 лева. Заложените за закупуване ЛПС и специално работно облекло, отговарят на точния брой на заетите лица по длъжности, които ползват средства за защита и са планирани, съгласно срока за износване в Списъка на работните места и видовете работи за периода на изпълнение на проекта. Предвидените за закупуването ЛПС и специално работно облекло са за периода планиран за изпълнение на проекта. Те съответстват на оценката на риска и са вписани са в утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват ЛПС и специално работно облекло.
 • Осигуряване на социални придобивки за работещите - ремонт на помещение за крактотраен отдих и хранене на работното място. : Целта на дейността е осигуряване на социална придобивка за работещите - текущ ремонт и обзавеждане на помещение за краткотраен отдих и хранене на работното място От основно значение за работоспособността, добрата производителност и мотивацията на работната сила освен трудовата среда и добрите условия на труд са и предоставяне на възможност на работниците и служителите за пълноценен краткотраен отдих, хранене и възстановяване. Фирми, които следват политика на предоставяне на социални придобивки могат да се радват на удовлетворени служители, които отсъстват по-малко, по-малко са склонни да потърсят друга работа и в много по-голяма степен се ангажират с постигането на целите на компанията. След продължилата дълго финансова и икономическа криза, по време на която хората бяха склонни да работят при условия, които но не ги удовлетворяват, сега с надеждите за раздвижване и подобряване на бизнес-средата растат и очакванията не само за по-добро заплащане, но и за предоставяне на социални придобивки. В тази връзка Дружеството се ангажира да направи текущи ремонти и да оборудва две стаи за почивка и хранене 1. Стая - Кариера Чириковец / област Габрово, община Дряново, с. Скалско, Битовата стая е 40 кв. м площ. Стените и таваните, около 100 кв. м, са напукани, старата боя е отлюспена. Столовете и масите са силно амортизирани. Необходимо е да се изстърже стара боя, да се изкърпят всички пукнатини, да се положи една ръка грунд и две ръце крайно покритие с латекс. Също така е необходимо да се закупят нови маси и столове – 6 маси с по 4 стола. Необходим е също така и климатик за помещението, понеже сега се отоплява от калорифер, който крайно неефективен, стар и често реотаните изгарят. 2. Помещения - РМЦ / р. Габрово, бул. Трети март № 53 Има две битови стаи по 30 кв. м. Стените и таваните, около 120 кв. м, са напукани, старата боя е отлюспена. Столовете, масите и канапетата са силно амортизирани. Необходимо е да се изстърже стара боя, да се изкърпят всички пукнатини, да се положи една ръка грунд и две ръце крайно покритие с латекс. Също така е необходимо да се закупят нови маси, столове и канапета – 4 маси с по 4 стола и две канапета. Необходим е също така и климатик за помещението, понеже сега се отоплява от калорифер, който крайно неефективен, стар и често реотаните изгарят. Тази дейност спомага предоставянето на условия и насърчаването на здравословен живот, хранене и почивка, както и социален контакт. Здравословният и пълноценен живот обхваща редица навици, свързани с начина на живот, засягащи например храненето, консумацията на напитки, физическата активност, почивка и др. Успоредно със здравословния начин на живот следван от самите работещи, важно значение за постигането на добро здраве през целия трудов живот има прилагането на проактивни и превантивни мерки от страна на работодателя и предоставянето на подходящи условия за това. Осигуряването на помещение за отдих, хранене и възстановяване е ценен ресурс за осигуряване на по-добър трудов живот за работещите и повишава тяхната работоспособност и ефективност, удължаване на трудовия им живот и личната мотивация. Общата стойност на СМР на двете помещения е 2000 лева, а оборудването и обзавеждането : Стая - Чирковец - 1 бр. климатик, 6 маси, 24 стола Стаи - РМЦ - 1 бр. климатик, 4 маси, 16 стола, две канапета. Общата стойност на необходимото оборудването и обзавеждането за помещенията за хранене и почивка е 4 000 лв.
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е успешното, целево и финансово ефективно реализиране на проекта. Тя ще включва в себе си два етапа - подготвителен и изпълнение. Подготвителният етап ще представлява създаване на екип, ръководен от Ръководителя на проекта. В екипа ще бъдат включени представител на ръководството на Дружеството, както и ще бъде направен избор на "външен изпълнител" , вкл. ЮЛ, съобразно разпоредбите на ПМС 118/2014г / ЗУСЕСИФ., с цел да се подпомогне администрирането и координацията на проекта. Дружеството е наясно, че за да се признават разходите по тази дейност, в случай на избор на външен изпълнител - този избор е обект на избор по реда на ПМС № 118/20.05.2014 г. / ЗУСЕСИФ. След като се направи проучване ще се направи подбор на икономически най-изгодното предложение и ще се направи конкретният избор. Тъй като индикативната цена е под границата от 30 000 лева без ДДС се очаква да се приложи "Избор без прилагане на процедура по указания на УО", съобразно ПМС 118/2014г. и ЗУСЕСИФ. В случай, че към момента на изпълнение има промяна в нормативната уредба по този повод, Дружеството е наясно, че е длъжно да се съобрази с новите нормативни актове. В този етап се планира документално да се регламентират отношенията между Дружеството, ръководителя на проекта и изпълнителя (изпълнителите). Предвижда се детайлно определяне на отговорностите, както и точно и ясно запознаване с проекта и изискванията на схемата, включително с Ръководството за бенефициенти. Ще бъдат изготвени процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Всички действия, отговорности и задължения на ръководителя на проекта и изпълнителите ще подлежат на контрол и окончателно изпълнение след одобрението на Управителя на Дружеството, който има единствено право да представлява Дружеството. Същинската част от дейността ще е проектоуправлението. Изпълнението на дейността ще се изпълнява от структура ангажирани експерти, вкл. ръководител на проекта, създадена и подчинена на Изпълнителният директор на Дружеството, който има юридическото право да представлява Дружеството и да поема задължения от негово име. Изпълнението на тази дейност се планира да бъде извършено съобразно дадените подробни и изчерпателни инструкции в Ръководството за бенефициента. Ангажираните експерти по проекта (ръководител, външни изпълнители и др.) ще имат задължение да провеждат среща и да запознават управителя на Дружеството с всички текущи въпроси, да докладват за свършената работа и да планират дейността си за следващия месец. Екипът е длъжен да информира ръководството на Дружество в лицето на неговия Изпълнителен директор за всички възникнали непредвидени ситуации и трудности и да се изяснява необходимостта от взимане на корективни мерки. Документите, които ще са необходими за отчитането на планираните разходи за организация и управление ще бъдат подготвени, съобразно описанието в Ръководството за бенефициента. Отговорност и задължение на ръководителя на проекта ще са да ръководи цялостно проекта: • Изготвяне на стандартни документи на всички членове на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на документи за избор на доставчици; • Отчетност и изпълнение на проекта, според най-добрите практики в тази област, • Координиране работата на външните изпълнители и др. (моля, виж т.7 - екип). Отговорности по администриране и координация на проекта, които ще залегнат като ангажимент на избран "външен изпълнител" съобразно ПМС 118/2014г. за ЗУСЕСИФ. • Административно ръководство; • Координиране връзките с финансиращата институция; • Финансово управление и отчетност; • Подготовка на документацията към финансираща институция; • Следене спазването на сроковете; • Подготовка на мониторинг от финансиращата институция; • Подготовка на архив на проекта; • Корекция и проверка на междинни и финални отчитания; • Координиране дейности по публичността на проекта, • Подготовка на процедури за избор на изпълнители.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е популяризиране на Проекта, ОП и ЕСФ, запознаване с проекта - неговите цели, резултати и ползи. По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на офисите/базите на Дружеството - 2 бр. 2. Изготвяне и разпространение на 600бр. информационни брошури. 3. Осъществяване на 2 бр. публично събитие в началото и края на проекта. 4. 2бр. преспубликации в местни и/или регионални медии и 2 бр. ПР - съобщения. 5. Поставяне на визуализационни символи на всичко придобито по проекта. 6. Използване на визуализационните символи на всички документи, публикации и др. по проекта. 7. Публикуване на актуална информация за проекта на сайта на дружеството

Индикатори

Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой предприятия, въвели нови процеси за безопасни и здравословни условия на труд, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
заети, включително самостоятелно заети, Целева стойност: 87.00, Достигната стойност: 97.00
Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

151 880.00 BGN
151 880.00 BGN
151 879.84 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика и икономика с ефективно използване на ресурсите
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 22 782.00 0.00 129 098.00 151 880.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 22 782.00 0.00 129 098.00 151 880.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - „Услуги за информиране и публичност“ , Стойност: 1 500.00
 • Обособена позиция 1: „Услуги за информиране и публичност“
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на средства за колективна защита – укрепително оборудване за изкопни работи, Стойност: 54 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на средства за колективна защита – укрепително оборудване за изкопни работи

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.