English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0043-C02
Център за ранно детско развитие в община Шумен
000931721 ОБЩИНА ШУМЕН
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
01.09.2016
01.09.2016
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Шумен, Шумен

Описание

Проектното предложение предвижда да се допълнят и развият успешно създадените в гр. Шумен услуги за ранно детско развитие по Проекта за социално включване, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие чрез създаване и функциониране на Център за ранно детско развитие. 
Целеви групи по проекта са деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства; семейства с деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, както и деца от 0 до 7 години, включително с увреждания, настанени в специализирани институции и техните семейства. 
Проектът предвижда сформиране на Екип за управление на проекта, който ще организира, координира, изпълнява, контролира и отчита дейностите по проекта за постигане на заложените цели. Екипът за управление на проекта ще се състои от Ръководител, счетоводител и координатор, всеки от които има ясно определени отговорности.
За постигане целите на проектното предложение, ще се предоставят професионални услуги за ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните родители, включително рехабилитация и дейности за консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом. Ще се оказва индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Проектът предвижда осигуряване на транспорт с цел достъп до услугите и мобилна работа на екипите.
Важна част от дейностите на проекта ще бъде създаването на група за консултиране процеса на предоставяне на услугите, в чийто състав ще бъдат включени на доброволен принцип професионалисти в различни сфери на дейност. По този начин ще се създаде мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие и услугите, предвидени в проекта, ще се предоставят в координация с други развити в община Шумен услуги в общността за деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства. 
През целия период на проекта ще се извършват дейности по информиране и публичност с цел популяризиране възможностите за ползване на услугите и информиране на обществеността за финансовия принос на ЕС.
Дейности
 • Организация и управление на проекта. Провеждане на процедури по ЗОП: Изпълнението на дейността цели качествено и ефективно организиране, координиране, изпълнение, контрол и отчитане на цялостната дейност на проекта за постигане на заложените цели. Дейността включва подготовка и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно план-графика, а именно: сформиране на екип за управление на проекта, подготовка на график за извършване на процедури по ЗОП, изготвяне на информационен материал с описание на обхвата на услугите, които ще се предоставят по проекта, както и условията и реда за тяхното предоставяне. Екипът за организация и управление на проекта ще провежда работни срещи, които се протоколират. Изготвя и процедура за вътрешен мониторинг. Екипът по проекта ще изработи документация и ще проведе тръжни процедури за избор на изпълнители в съответствие с българското законодателство в областта на обществените поръчки, което ще гарантира спазването на принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Екипът по проекта ще се състои от: ръководител - 1, счетоводител - 1, координатор - 1. - Ръководител: отговорностите му са разписани в т. 9 от Формуляра. - Счетоводител: Извършва счетоводната дейност, необходима за осъществяването на проекта. Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените бюджетни разходи по проекта. Води точна и редовна счетоводна отчетност по изпълнението на договора, използвайки подходяща и адекватна електронна система. Участва в отчитането и приемането на извършваните дейности с контрол на финансовите разходи. Подготвя счетоводните документи, необходими за отчитането на изпълнените дейности, съгласно изискванията на ДО. Води счетоводна документация, въвежда и съхранява данни и документи, обезпечава организационно и технически дейностите по проекта и носи отговорност за получените и изразходваните средства. - Координатор: Отговаря за подготовката и изпълнението на дейностите в съответствие с плана за изпълнение на дейностите по проекта. Координира дейностите, обект на външни възлагания. Следи за правилното оформяне на документите по проекта в съответствие с изискванията за публичност. Пряко участва в комуникацията с договарящия орган. Подготвя документи за междинни плащания и заключителен доклад по договора. Организира и провежда извършването на вътрешен мониторинг и контрол по проекта. Участва при изготвяне на технически отчети. Изготвя справки и контролира приемането и изпращането на кореспонденцията, свързана с управлението и отчитането на дейностите по проекта; води входяща и изходяща кореспонденция; води протоколи от работните срещи на екипа. Възнаграждения екип: 46 161,75 лв.
 • Управление и функциониране на услугите: Дейността цели да се гарантира, че подготовката, управлението и изпълнението на дейностите ще протече съобразно заложеното в проекта, за постигане на планираните цели. За качественото управление и функциониране на услугите, дейността включва подбор и назначаване на квалифициран персонал на Центъра за ранно детско развитие. Дейността ще се реализира в следните етапи: 1: В първия проектен месец ще се стартира с подбор и назначаване на Ръководител на Центъра, който ще участва в дейностите по подбор и назначаване на останалия персонал за функциониране и предоставяне на услугите. Подбора на ръководителя е от изключителна важност по отношение на цялостното изпълнение на дейностите по проекта и ще се извърши от комисия, в която ще бъдат включени представители на екипа и общинска администрация. Подборът ще се осъществи на база предварително разработена писмена процедура, която включва изисквания за длъжността, критериите за подбор и неговите етапи: подбор по документи (заявление, диплом, автобиография, свидетелство за съдимост) и интервю. С одобрения кандидат ще се сключи трудов договор, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда за срок от 39 месеца във втори проектен месец. През първия месец от назначаването си, Ръководителя ще разработи Процедура за подбор на персонала за функциониране и предоставяне на услугите; Длъжностни характеристики; Правилник за вътрешния ред; задължителна документация, съгласно Методическите ръководства за предоставяне на услугите и действащото законодателство. 2: Във втория проектен месец ще стартира подбора на персонал за функциониране и предоставяне на услугите, а именно: счетоводител/касиер/домакин; шофьор и хигиенист. Подборът ще се извърши по критерии, определени съобразно длъжността /квалификация, опит, мотивация/. За целта ще бъде публикувана обява на електронната страница на Община Шумен и подадена Заявка за свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда” - Шумен за насочване на безработни лица - кандидати за работа. Подборът ще се осъществи в два етапа: подбор по документи и интервю с цел установяване на мотивацията и нагласи за работа от Комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община Шумен или упълномощено лице и ще включва представители на екипа за управление на проекта, общинска администрация и Ръководителя на Центъра. Всички кандидати ще бъдат информирани за решението на комисията. Одобрените кандидати се канят за сключване на трудови договори от трети проектен месец за срок 38 месеца. Процедурата за подбор на персонал ще се използва през целия период от реализиране на проекта, с цел гарантиране на ефективни и адекватни действия в случай, че възникне необходимост от назначаване на нов служител в центъра. 3: Управление и функциониране на услугите: От третия проектен месец ще стартира предоставянето на планираните услуги по проекта, което ще продължи 38 месеца. Ръководителят на Центъра ще участва в цялостното предоставяне на услугите в периода на проекта, като организира, управлява и мониторира изпълнението на всички дейности по предоставяне на услугите; назначава персонала за функциониране на услугите; изготвя и контролира спазването на график на движение на транспортното средство за мобилна работа и посещения в центъра; възлага и контролира извършването на задълженията на счетоводител/касиер/домакин и хигиениста в центъра; ръководи, оказва контрол и мониторинг на изпълнението на Услугите "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания"; организира създаването на групата за консултиране процеса на предоставяне на услугите, организира и координира дейността и участва в срещите на групата, създадена по проекта; участва при извършване на супервизия на предоставяне на услугите.
 • Предоставяне на услугите "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания": Услугата "Ранна интервенция на уврежданията" цели подобряване развитието на детето, живота на семейството, предотвратяване изоставянето на деца чрез предоставяне на подкрепа на семейства на бебета и малки деца и осигуряване на достъп до наличните ресурси. Ранната интервенция е система от професионални услуги за малки деца с изоставане в развитието, увреждания, социални и емоционални затруднения. Тя е мултидисциплинарна, координирана услуга, която допринася за ранно идентифициране на рисковете за здравето и развитието на децата и ранна намеса, а също така оказва значително влияние върху семейството на детето със специални нужди. Целта на услугата "Индивидуална педагогическа подкрепа" е оказване на помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за успешна интеграция в първи клас в масовото училище на деца с увреждания. Проектното предложение предвижда предоставянето на услугите да бъде реализирано от Община Шумен –юридическо лице с опит в предоставянето на социални услуги за деца с увреждания и/или услуги за ранно детско развитие. Общината е бенефициент по проекта и лицензиран доставчик на соицални услуги. Същата се ангажира с управлението на услугите "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" поради тяхната социалната значимост и идентифицираната нужда от предоставянето им на територията на община Шумен. Екипът за организация и управление на проекта и ръководителят на центъра ще изготвят програма за развитие на социалните услуги. Ще организират дейността, ще следят за броя на персонала, квалификацията и опита му, за да се осигуряват качествено и навременно предоставяне на услугите. Ще организират, мотивират и постоянно усъвършенстват екипа за ефективно предоставяне на услугите. Екипът за организация и управление на проекта в сътрудничество с Ръководителя на Центъра за ранно детско развитие ще организира и водене на задължителната документация, съгласно Методическото ръководство за предоставяне на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" и Описание на услугите за ранно детско развитие, изготвяне и представяне на ежемесечни технически и финансови отчети, с приложени документи, които доказват изпълнение на планираните дейности Двете услуги ще се предоставят в изградените за целта помещения по Проекта за социално включване, които разполагат със: стая за кинезитерапия/рехабилитация; стая за психомоторни дейности и групи за игра; стая за групова работа с деца; терапевтичен кабинети кабинет за педиатър; офис стая за екипа; стая за работа с родители. Услугите по ранна интервенция ще се предоставят и в дома на семейството като мобилна услуга, с цел използване на наличните ресурси на средата, оборудване, играчки и съобразено с дневния режим на детето, културата и навиците на семейството и с цел усвоените умения от детето и семейството да се използват функционално и да бъдат прилагани в ежедневието. Екипът на услугата "Ранна интервенция на уврежданията" ще извършва и мобилна работа в отделението за новородени в МБАЛ - Шумен с цел оказване на подкрепа на родителите за намаляване на емоционалния стрес от новината, че детето им е с увреждане, а така също и с цел превенция на изоставянето. Екипът по проекта ще предоставя регулярна супервизия на екипите на двете услуги с цел подкрепа при предоставянето на услугите, повишаване на компетентността, както и осигуряване на добра грижа за потребителите. Супервизията ще се извършва от професионалист, с опит в провеждането на супервизия, за обсъждане на работа по случаи и собствени преживявания във връзка с това Предвидени са разходи за обезпечаване предоставянето на услугите "Ранна интервенция на уврежданията" и "Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания" в размер: 283 504,00лв. и разходи за дидактически и обучителни материали за потребителите на услугите /описани в Дейност 2/.
 • Създаване на група за консултиране процеса на предоставяне на услугите: За качественото изпълнение на услугите, а и с цел осигуряване на междуинституционално сътрудничество при работата с децата и техните семейства, проектът предвижда да се създаде група за консултиране процеса на предоставяне на услугите. В състава на групата ще бъдат включени на доброволен принцип професионалисти в различни сфери на дейност, свързани с ранното детско развитие. Ще бъдат разработени и приети от участниците Правила за организацията и дейността на групата, в които ще се разпише механизмът за провеждане на срещите, правата и задълженията на участниците. Ще бъдат привлечени за участие представители на: - общинска администрация - Шумен; - Отдел "Закрила на детето" - Шумен; - Комплекс за социални услуги за деца и семейства; - Семейно-консултативен център - Шумен; - Център за майчино и детско здраве; - Неонатологично отделение към МБАЛ - Шумен; - родители на деца с увреждания. Групата за консултиране ще бъде отворена за включване на заинтересовани лица и организации, имащи отношение към ранното детско развитие, проблемите на децата с увреждания и техните семейства. Групата за консултиране процеса на предоставяне на услугите ще мониторира процеса на предоставяне на услугите по Проект "Център за ранно детско развитие в община Шумен", като: - подпомага и наблюдава предоставяните услуги; - обсъжда прилаганите методи на работа и постигнатите резултати; - обсъжда случаи и дава становища по отделни казуси в процеса на работа; - получава регулярно информация по отношение на постигане на целите на услугите; - обобщава резултатите от работата си в писмен вид и дава предложения въз основа на направените изводи. Важна част от дейността на групата ще е обсъждането на конкретни случаи, при което ще се сформира междуинституционален екип, ще се изготвя общ план за работа по случая, в който се записват отговорностите на всяка институция, ще се планират и провеждат екипни срещи за проследяване изпълнението на плана и постигнатите резултати. Целта на групата ще е да окаже подкрепа при предоставяне на услугите, както на професионалистите, така и на лицата от целевите групи. Участието на представител на Община Шумен ще е гарант, че кандидатът отговаря пряко за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите по проекта.
 • Информиране и публичност: Цел на дейността е популяризиране възможностите за ползване на услуги за ранно детско развитие и информиране на обществеността за финансовия принос на ЕС. При изпълнение на дейността ще се съблюдават изискванията на "Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020". Информирането на обществеността ще се осъществи чрез: - Организиране и провеждане на пресконференции при стартиране и приключване на проекта. На пресконференциите ще бъдат предоставени информационни материали на участниците. - Изготвяне на съобщения с информация за напредъка на проекта и поместването им на електронната страница на Община Шумен; - Платени публикации в местната преса; - Изготвяне и разпространение на брошури; - Изготвяне и разпространение на плакати; - Поставяне на информационна табела; - Стикер за оборудването; - Изготвяне на баджове на персонала и екипа за организация и управление; - Надпис върху транспортното средство, което ще се използва за мобилна работа и посещения в центъра.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 60.00, Достигната стойност: 77.00
Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

461 617.75 BGN
461 617.75 BGN
368 948.65 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 69 242.66 0.00 392 375.09 461 617.75
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 69 242.66 0.00 392 375.09 461 617.75

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по обособени позиции, Стойност: 51 219.00
 • Обособена позиция 1: Позиция 1: Канцеларски материали
Предмет на предвидената процедура: периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по обособени позиции, Стойност: 63 762.16
 • Обособена позиция 1: позиция 2: Габърчета
 • Обособена позиция 2: позиция 3: Кламери
 • Обособена позиция 3: позиция 4: Кутии - класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и други подобни изделия
 • Обособена позиция 4: позиция 5: Папки
Предмет на предвидената процедура: доставка на мултифункционално устройство и консумативи, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: доставка на дидактически и обучителни материали за нуждите на ЦРДР, Стойност: 0.00
Предмет на предвидената процедура: предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени фиксирани мрежи с национално покритие за нуждите на община Шумен, Стойност: 58 300.00
 • Обособена позиция 1: предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени фиксирани мрежи с национално покритие за нуждите на община Шумен
Предмет на предвидената процедура: предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие, Стойност: 34 312.50
 • Обособена позиция 1: предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа с национално покритие - мобилни телефони група
Предмет на предвидената процедура: доставка на горива - автомобилен бензин А98Н, автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за зареждане на автомобилите, собственост на община Шумен и нейните подразделения през 2016 година, Стойност: 257 479.00
 • Обособена позиция 1: доставка на горива - автомобилен бензин А98Н, автомобилен бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за зареждане на автомобилите, собственост на община Шумен и нейните подразделения през 2016 година
Предмет на предвидената процедура: доставка на природен газ за обекти на община Шумен, Стойност: 1 148 875.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на природен газ за обекти на община Шумен
Предмет на предвидената процедура: извършване на периодичен технически преглед за техническа изправност на пътни превозни средства на община Шумен, Стойност: 3 400.00
Предмет на предвидената процедура: зимно техническо обслужване на автобус, марка " isuzu"модел "turkuaz", Стойност: 3 141.44
Предмет на предвидената процедура: избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на община Шумен по обособени позиции, в частта за обособена позиция №2 - застраховка "Злополука на местата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците", съгласно приложение №5, Стойност: 2 201.18
Предмет на предвидената процедура: избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на община Шумен по обособени позиции, в частта за обособена позиция №1 Застраховане на МПС по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилиста" и застраховка "Автокаско", всички рискове и частично, Стойност: 29 122.44
 • Обособена позиция 1: избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на община Шумен по обособени позиции, в частта за обособена позиция №1 Застраховане на МПС по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилиста" и застраховка "Автокаско", всички рискове и частично
 • Обособена позиция 2: избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на община Шумен по обособени позиции, в частта за обособена позиция №2 - застраховка "Злополука на местата в МПС" и застраховка "Злополука на пътниците",
Предмет на предвидената процедура: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен”, Стойност: 1 400 400.00
 • Обособена позиция 1: доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Шумен
Предмет на предвидената процедура: Доставка на нетна активна електрическа енергия за община Шумен и нейните структури, Стойност: 3 300 000.00
 • Обособена позиция 1: Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции
Предмет на предвидената процедура: Доставка на работно облекло, Стойност: 4 620.00
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие., Стойност: 17 531.42
 • Обособена позиция 1: Няма обособени позиции
Предмет на предвидената процедура: Доставка на горива, Стойност: 1 135 760.00
 • Обособена позиция 1: Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции
Предмет на предвидената процедура: доставка на информационни материали - постоянна обяснителна табела, брошури, плакати, баджове, стикери за залепяне, стикери за превозно средство, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Обсужване на училищни автобуси, гаражни услуги на училищни автобуси, състоящи се в предоставяне на паркинг, предпътен технически преглед, предпътен медицински преглед на водачите и сервизни услуги - технически прегледи, експлоатационно техническо обслужване, текущ ремонт и предоставяне на автобуси за извършване на превози при необходимост., Стойност: 26 000.00
Предмет на предвидената процедура: Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване и устойчивост на прахови пожарогасители CO2, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на перилни, миещи, почистващи и хигиенни за детски, здравни и социални заведения в Община Шумен по обособени позиции, Стойност: 69 990.00
 • Обособена позиция 1: Перилни и почистващи препарати
 • Обособена позиция 2: Сапуни
 • Обособена позиция 3: Салфетки
 • Обособена позиция 4: Почистващи препарати за подове
 • Обособена позиция 5: Други
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на достъп до глобална мрежа интернет, Стойност: 7 080.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални и съвместими консумативи за принтери, Стойност: 19 990.00
Предмет на предвидената процедура: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени фиксирани мрежи с национално покритие за нуждите на Община Шумен, Стойност: 21 822.60
 • Обособена позиция 1: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени фиксирани мрежи с национално покритие за нуждите на Община Шумен
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Шумен по обособини позиции., Стойност: 50 368.00
 • Обособена позиция 1: Позиция 1: Гражданска отговорност на автомобилиста
 • Обособена позиция 2: Позиция 2: "Злополука на местата в МПС" и "Злополука на пътниците"
 • Обособена позиция 3: Позиция 3: "Застраховка "Имущество" на сгради и съоръжения"
 • Обособена позиция 4: Позиция 4:"Злополука", "Трудова злополука", "Живот, заболяване и злополука"
Предмет на предвидената процедура: доставка на работно облекло за нуждите на община Шумен и нейните структури, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: 1 позиция - Доставка на работно облекло за служителите на община Шумен и структурните й звена
Предмет на предвидената процедура: Доставка на работни обувки за служителите на община Шумен и структурните й звена, Стойност: 69 500.00
 • Обособена позиция 1: 1 позиция - Доставка на работни обувки за служителите на община Шумен и структурните й звена
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оригинални консумативи, доставка на съвместими консумативи /заместители/ за принтери за нуждите на община Шумен и нейните структурни звена по 2 обособени позиции;, Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на съвместими /заместители/ консумативи за принтери за нуждите на община Шумен и нейните структурни звена
Предмет на предвидената процедура: Доставка на хигиенни материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции, Стойност: 35 364.92
 • Обособена позиция 1: хигиенни материали
Предмет на предвидената процедура: Доставка на пластмасови кофи и чували и торби за смет на Община Шумен и нейните структури по две обособени позиции, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на чували и торби за смет на Община Шумен и нейните структури, конкретизирани по вид /търговска номенклатура/,технически данни , количество и качество, описани в Приложение №1 - Техническа спецификация
Предмет на предвидената процедура: Периодична доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Шумен и нейните структури по пет обособени позиции, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: ОП 5 Канцеларски материали
 • Обособена позиция 2: ОП 4 Папки за досиета

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.