English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-5.001-0005-C01
Възнаграждения на служители на УО но ОП РЧР
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.12.2018
01.01.2019
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
  • Територията на ЕС

Описание

Средствата от финансовия план за бюджетна линия "Възнаграждения на служители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат използвани за осигуряване на месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.
Дейности
  • Осигуряване на месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.: По тази дейност ще бъдат осигурени месечните брутни работни заплати, допълнителните възнаграждения за постигнати резултати и осигуровките за сметка на работодател, както и всички останали начисления съгласно националното законодателство, на служителите на УО на ОП РЧР.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой служители, придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

16 000 000.00 BGN
16 000 000.00 BGN
3 086 388.93 BGN
85.00 %
  • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
  • [2] Безвъзмездни средства
  • [3] Не се прилага
  • [4] Не се прилага
  • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
  • [6] Не се прилага
  • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 2 400 000.00 0.00 13 600 000.00 16 000 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 400 000.00 0.00 13 600 000.00 16 000 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.