English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0407-C01
Подобряване на енергийната ефективност на „ЗАВЕТ” АД
826043842 ЗАВЕТ АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
25.10.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Завет, гр.Завет

Описание

  „ЗАВЕТ“ АД произвежда ветеринарни лекарствени продукти, фуражни добавки (прахообразни и течни), ветеринарни лекарства - прахообразни, течни, мазилкови, интрамамарни спринцовки, технически средства. Фирмата е с основна икономическа дейност: 21.20 - Производство на лекарствени вещества.
  С цел разширяване на производствения капацитет и намаляване на себестойността на продукцията чрез увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на електроенергия, с настоящия проект фирмата предвижда да замени старата и да закупи нова дозираща и пакетираща линия. Линията е основното оборудване в производствено-технологичната схема на предприятието. Компанията е планирала да направи инвестиции за намаляване на разходите на електроенергия, включващи въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението и доставка и монтаж на система за оползотворяване на отпадна топлинна енергия от вентилиран въздух чрез рекуператор. Фирмата ще използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на ISO 50001, енергиен одит и визуализация.
  Повишаването на конкурентоспособността на „ЗАВЕТ“ АД ще се извърши посредством подобряване на енергийната ефективност чрез реализация на планираните инвестиции по проекта.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Дозираща машина - 1 бр.; Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 бр.; Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Дозираща машина - 1 бр. Сега „ЗАВЕТ“ АД използва сравнително стара и амортизирана дозираща машина със сравнително висока работна ел.мощност 11,4 kW, поради което фирмата планира да я замени с нова енергоефективна модерна машина, със значително подобрени експлоатационни възможности. Новата вертикална електронна машина ще бъде: напълно автоматизирана , с програмно управление, с поетапно формоване, пълнене и залепване, оборудвана с независимо функционално програмиране, пълни и запечатва пликове от единична ролка опаковъчен материал. Машината ще има възможности автоматизирано да следи за качеството на опаковките. Суровината ( материала ) от отделените бракувани опаковки , машината повторно обработва - рециклира с цел повторно използване на рециклирана продукция. Придобитата по проекта нова дозираща машина ще има PLC управление и контрол на процесите. Новата машина ще разполага с модем за дистанционен достъп и обслужване, така че ще има възможности за дистанционен електронен мониторинг, контрол и управление. Новозакупената по проекта машина, значително ще разшири производството и ще подобри енергийната ефективност на фирмата. Мярка 2. Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 бр. Предлагана мярка представлява система за рекуперация на отпадна топлина, която ще бъде изградена към съществуващата вентилационна система. Дейността ще бъде осъществена чрез използване на отпадна топлина от производственото помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно през лятото. Предложената дейност ще подобри енергийната ефективност на предприятието и ще намали разходите за отопление и охлаждане Мярка 3. Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 бр. Фирмата измерва централно разхода на електроенергия и сега не разполага с информация за разходите по производства. Конкретната мярка включва дейности, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на АСМЕ за цялата производствена система. Планираната за изграждане АСМЕ представлява следното: 1. Ел.кръг, захранващ съществуващите машини, апарати и съоръжения. 2. Ел.кръг, захранващ новите машини, закупени по настоящия инвестиционен проект. Устройството ще дава ясна представа за това какво е енергопотреблението, използвано от производствената система, с възможност за отчитане произведената продукция, къде са най-големите енергийни и производствени натоварвания, каква е съответната им стойност. С натрупаните данни ще е възможно да се определи реалните енергийни разходи и производство, както и полезни справки и др. в зависимост от предпочитанията и заданието, оформено и въведено в системата. Ще е възможно да се определи оптималния режим на работа. Въвеждането на АСМЕ ще оптимизира значително управлението на енергийните потоци и ще помогне за ефективното планиране на производството във фирмата. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2 и 3 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността за мярка 1 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Публичност и визуализация. Услуги за Енергиен одит,: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 37.43, Достигната стойност: 37.43
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 45.70, Достигната стойност: 45.70
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

309 194.14 BGN
222 785.90 BGN
208 861.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 189 368.01 33 417.89 86 408.24 309 194.14
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 189 368.01 33 417.89 86 408.24 309 194.14

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване: Дозираща машина– 1 бр , Стойност: 267 044.14
 • Обособена позиция 1: Дозираща машина– 1 бр
Предмет на предвидената процедура: Енергиен одит, Стойност: 19 250.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по въвеждане на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги по сертифициране на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00
Предмет на предвидената процедура: Система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационна инсталация - 1 брой. , Стойност: 5 200.00
Предмет на предвидената процедура: Автоматизирана система за мониторинг на енерго- потреблението (АСМЕ) - 1 брой., Стойност: 5 200.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.