English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0316-C02
Повишаване на енергийната ефективност в АВ БИЛД ЕООД
202678749 АВ БИЛД ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
20.07.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Видин (BG311), Видин, гр.Видин

Описание

Основната дейност на АВ БИЛД ЕООД е строителство и строително-ремонтни дейности, довършителни строителни работи, вертикални планировки и всякакви основни и допълнителни работи в областта на строителството.
Основнaта потребност на фирмата е свързана с подобряване на енергийната ефективност за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Удовлетворяването на тази потребност е основната цел на проекта, която ще бъде изпълнена чрез следните дейности: 
1. Придобиване на ново производствено оборудване
2. Придобиване на система за мониторинг на енергопотреблението(разхода и потреблението на гориво), състояща се от хардуер и софтуер
3. Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001
Дейността по избор на изпълнител за изготвяне на енергиен одит е изпълнена преди подаване на проектното предложение.

Чрез реализирането на гореописаните дейности, включващи мерки за енергийна ефективност, включени в одобрен от АУЕР енергиен доклад (Становище № BG16RFOP-227/ 18.08.2016 г.), ще бъдат постигнати следните основни резултати:
1. доставено, монтирано и въведено в експлоатация производствено оборудване - Комбиниран багер товарач (2бр); Мини челен товарач (2бр); Валяк (1бр)
2. доставена, монтирана и въведена в експлоатация система за мониторинг на енергопотреблението (разхода и потреблението на гориво) състояща се от хардуер и софтуер
3. получен сертификат съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 
4. изпълнени дейности за опазване на околната среда
5. годишни спестявания на енергия – 234 025 kWh/год
6. спестени емисии CO2 – 62,49 т/год
7. поставена визуализация

Чрез изпълнение на дейностите по проекта и постигане на заложените резултати ще се разшири капацитета на съществуващия стопански обект, ще се намалят разходите за производство на единица продукция, ще се развие екологосъобразно производство и ще се подобри енергийната ефективност на фирмата.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Комбиниран багер товарач (2бр); Мини челен товарач (2бр); Валяк (1бр)): Като част от дейността ще бъдат закупени: - Комбиниран багер товарач – 2 бр. (мярка 1 от одобрен енергиен одит) - Мини челен товарач – 2 бр. (мярка 2 от одобрен енергиен одит) - Валяк – 1 бр. (мярка 3 от одобрен енергиен одит) Предвиденото за закупуване оборудване представлява самоходни машини, предназначени за земни работи имащи екипировка или оборудване (работни средства). В този смисъл гореописаното оборудване не отговаря на характеристиските за транспортно средство и не е такова. Предвид спецификата на дейност на фирмата (строителство и строителни дейности), АВ БИЛД ЕООД предвижда обичайно да осъществяват своята дейност извън територията на предприятието си, в рамите на обектите на своите възложители. В тази връзка фирмата разбира и поема ангажимент да съблюдава, че закупените по проекта машини ще се придвижват само на територията на предприятието кандидат, както и на обекта/ите, където предприятието осъществява своята обичайна дейност. Закупуването и въвеждането в експлоатация на описаното по-горе производствено оборудване ще доведе до подобряване енергийната ефективност на фирмата и разширяване капацитета на съществуващия стопански субект. Предвидените машини са с високи технологични и функционални възможности, което ще намали и разходите (енергийни, неенергийни и ресурсни) за производство на единица продукция. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 3-ти месец от изпълнението на проекта) 2. Сключване на договор с избрания изпълнител (от 3-ти до 4-ти месец) 3. Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и подписване на приемо-предавателен протокол (от 4-ти до 10-ти месец) 4. Визуализация (от 1-ви до 10-ти месец) С цел информиране на ползвателите и обществеността за получената безвъзмездна помощ и в съответствие с изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация” 2014-2020г. и приложимото към момента на изпълнение на дейността законодателство, фирмата ще осигури за собствена сметка визуализация на проекта. На входа на базата на фирмата ще бъде поставен плакат, а на новозакупеното оборудване – ще бъдат поставени стикери, указващи обстоятелството, че оборудването е закупено с помощта на ЕС чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
 • Доставка, монтаж и въвеждане в ескплоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (разхода и потреблението на гориво), състояща се от хардуер и софтуер: Съгласно мярка 4 от одобрения енергиен одит, фирмата възнамерява да внедри автоматизирана система за мониторинг на разхода и потреблението на гориво на двата комбинирани багера товарачи, предвидени в мярка 1 и валяка, предвиден в мярка 3. Препоръчаната за целите на компанията система представлява електронна система, която следи работното време и позиция, реалния разход на гориво и нивото на горивото в резервоара. Всяко устройство е с възможност за пренос на данни. Тази информация записва потреблението на гориво, като позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/ ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на енергия на производствените процеси. Системата ще обхваща консуматорите в рамките на разгледаните мерки 1 и 3 от енергийният одит. Внедряването на системата изисква въвеждането в експлоатация на хардуерно оборудване и инсталиране на софтуер. Дейността може да стартира след доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производственото оборудване предвидено в Дейност 1. Поради тази причина, дейност 2 стартира през 10-ти месец с избор на изпълнител и след доставката на оборудването в дейност 1, ще се премине към доставката на Система за мониторинг. Изпълнението на дейността ще премине през следните етапи: 1. Избор на изпълнител (от 10-ти до 11-ти месец) 2. Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация на системата и подписване на приемо-предавателен протокол (от 11-ти до 15-ти месец) 3. Визуализация (от 10-ти до 15-ти месец) С цел информиране на ползвателите и обществеността за получената безвъзмездна помощ и в съответствие с изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация” 2014-2020г. и приложимото към момента на изпълнение на дейността законодателство, фирмата ще осигури за собствена сметка визуализация на проекта. На новозакупеното оборудване – ще бъдат поставени стикери, указващи обстоятелството, че оборудването е закупено с помощта на ЕС чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните поддейности: въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сертифицирането му): Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 и сертифицирането й. Основен аспект на стандарта е следване на систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийна ефективност, използването на енергия и потреблението. Чрез изпълнението на дейността ще се повиши енергийната ефективност и конкурентоспособността на фирмата. Като част от дейността се предвижда да бъдат извършени следните поддейности: I. Въвеждане на Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 Етап 1: Диагностичен анализ - извършва се диагностичен анализ на съществуващия начин на работа Етап 2: Разработване на СEM Етап 3: Внасяне на корекции и одобрение на документите - разработената документация се обсъжда с ръководството на организацията. При необходимост се нанасят корекции и изменения. Етап 4: Внедряване и потвърждаване на СEM Етап 5: Вътрешен одит - провеждане на финален вътрешен одит на внедрената система от екип с представители на консултанта и Упълномощен представител на ръководството Етап 6: Преглед на ръководството - консултантският екип оказва съдействие на Ръководството на фирмата при провеждането на преглед на Системата. II. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001. Етап 1: ще се проведе на място във фирмата, като одитът включва следните дейности: - Обсъждане и потвърждаване на предложения обхват на сертификация и предмет на дейност - Преглед на документираната система - Потвърждение, че СЕМ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Етап 2 Етап 2: ще се проведе на място във фирмата и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Етап 1(ако има такива) - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата от одиторския екип - Преглед на програми, доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от ръководството - Издаване на сертификат Поддейност 1. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на изпълнител, който да предостави консултантски услуги за въвеждане на БДС EN ISO 50001 и сключване на договор (от 1-ви до 2-ри месец) 2. Предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на БДС EN ISO 50001 (от 2-ри до 4-ти месец) Поддейност 2. Сертифициране на въведената система съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 ще бъде изпълнена в следните стъпки: 1. Избор на акредитиран изпълнител, който да извърши услуги за сертифициране (от 4-ти до 5-ти месец) 2. Подаване на заявление за сертификация към избрания акредитиран орган (от 5-ти до 6-ти месец) 3. Извършване на сертификационни одити (от 6-ти до 7-ми месец)
 • Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване): Дейността за изготвяне на енергиен одит е извършена преди подаване на проектното предложение. Като част от дейността е извършено обследване за енергийна ефективност на фирма АВ БИЛД ЕООД. В резултат от обследването е изготвен енергиен одит, включващ 4 мерки. Изпълнението на дейността премина през следните етапи: 1. Избор на изпълнител чрез събиране на три оферти 2. Подписан приемо-предавателен протокол след получен енергиен одит по образец 3. Подаден към АУЕР одит и получено становище

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 62.49, Достигната стойност: 62.49
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 234.03, Достигната стойност: 234.03
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

553 800.00 BGN
390 860.00 BGN
390 720.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 231.00 58 629.00 162 940.00 553 800.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 231.00 58 629.00 162 940.00 553 800.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Комбиниран багер товарач - 2 бр. Обособена позиция 2. Мини челен товарач - 2 бр. Обособена позиция 3. Валяк - 1 бр., Стойност: 530 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1. Комбиниран багер товарач - 2 бр.
 • Обособена позиция 2: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 2. Мини челен товарач - 2 бр.
 • Обособена позиция 3: Доставка на ДМА по обособени позиции както следва: Обособена позиция 3. Валяк - 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (разхода и потреблението на гориво), състояща се от хардуер и софтуер, Стойност: 7 800.00
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на ISO 50001, Стойност: 2 000.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на ISO 50001, Стойност: 5 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност” съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване), Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.