English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0058-C01
"Енергийна ефективност в „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
29.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Искър, гр.Искър
 • България, Северна и югоизточна България (BG3), Северозападен (BG31), Плевен (BG314), Плевен, гр.Плевен

Описание

В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма "МЛ-КОСУЛТ-2009" ЕООД за повишаване на енергийната ефективност на съществуващо производство на фракции от инертни материали По проекта ще се доставят и въведат в експлоатация активи, които обособяват технологична линия за производство на фракции: Челен товарач, който ще захранва с инертни материали новата Мобилна роторна трошачка, Верижен багер - 2 бр., които ще складират произведените фракции и ще експедират готовата продукция и Система за мониторинг на енергопотреблението, която ще оптимизира производствения процес чрез редуциране на енергопотреблението. Изборът на активите е прецизиран с обемите, които ще се произвеждат, с цел да се осигури непрекъснат производствен процес при ниско потребление на енергия. За реализиране на заложените цели в проекта и постигане н устойчивост на резултатите ще се сертифицира Система за енергиен мениджмънт. 
В резултат от изпълнението на предвидените дейности се очаква спестяване на енергия в размер на 3 197,63 МWh/год. или 68,87 % от общото потребление на енергия и намаляване на отделяните емисии на СО2 с 904,68 т/годишно, което ще доведе до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производственото предприятие, така и като цяло за икономиката.
Повишаване на енергийната ефективност на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД  ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на предприятието. Производственият капацитет ще нарастване от 100т/ч към настоящия момент на 400 т/час след изпълнение на проектните дейности.
Новите активи ще позволят на предприятието производство на 3 нови продукта за основи на пътища, производството на бетон, битумни емулсии, позволяващи по добро планиране и оперативност при производството на произвежданите фракции.
По проекта ще се открият 2 работни места.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна роторна трошачка“, включена в обследването за енергийна ефективност: Дейност 1 ще се реализира чрез закупуване на Мобилна роторна трошачка. Със закупуване на мобилна роторна трошачка „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД ще разшири производството си на фракции. Роторните трошачки притежават: висока степен на раздробяване при значително по-нисък разход на енергия на единица продукция; простота и компактност на конструкцията; херметичност на конструкцията; висока степен на разтрошаване на материала, което позволява използването им едновременно в няколко стадия на раздробяване. При ударното разрушаване на материала с роторната трошачка се получават кубовидни форми и при отсяването на раздробения материал преминават много малки зърна, което подобрява потребителските свойства на произведените фракции. Входният капацитет на използваната в момента инсталация от "МЛ-КОНСУЛТ-2009" ЕООД е 100 т/час, който осигурява годишен добив 100 т х 260 дни х 8 часа = 208 000 тона/год. Капацитетните възможности на новата инсталацията, която ще се закупи по проекта са 400 т/час или 400 т х 260 дни х 8 часа = 832 000 тона годишно. Инсталираната мощност на новия актив ще бъде до 310 kW. Роторната трошачка ще позволи да се увеличи производството на готови фракции за производство на бетон и асфалт до 4 пъти. Новият актив ще позволи на предприятието да произвежда 3 нови продукта: - Фракция 0-16 мм – приложение в изграждането на пътища; - Фракция 16-22 мм – приложение в производството на бетон, битумни емулсии; - Фракция 22-32 мм – приложение в производството на бетони за насипи/пътна основа. Предвиденият за закупуване по проекта актив има система за мониторинг на енергопотреблението, свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това. Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия. Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата. месец; Етап 5: Одит по проекта: 17-18 месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : За обезпечаване непрекъснат цикъл на работа на предвидената за доставка по проекта Мобилна роторна трошачка е необходимо закупуване на механизация от висок клас: Енергийният одит препоръчва закупуване на Челен товарач, който ще захранва с инертни материали бункера на Мобилната роторна трошачка.. Предвиденият за закупуване Челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Челният товарач ще бъде с инсталирана мощност до 220,0 kW, разход на гориво до 19,00 л/ч. и производителност мин. 220 т/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. Има системи за подобряване на екологичността чрез преработване на отработилите газове: - Филтър за твърди частици; - Система за впръскване на урея; - Системи за повишаване на енергийната ефективност; - Основните детайли подлежат на рециклиране - Интелигентно управление на хидравличната система чрез помпи с променлив дебит. Новите технологии използвани при конструирането на двигателя, намаляват емисиите на NOx и твърдите частици, подобряват икономичността и редуцират шума от машината. С новия актив ще се постигне спестяване в размер на 96272,94 лева годишно.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер – 2 бр.“, включена в обследването за енергийна ефективност: С реализиране на дейност 1 капацитета за производство на фракции от инертни материали ще се повиши от 100 т/час на 400 т/час. Произведената продукция се складира на депа в зависимост от вида на фракцията и се експедира чрез натоварване на специализиран транспорт. Тези технологични операции могат да се реализират с наличие на високопроизводителни машини. Енергийният доклад препоръчва да се закупят 2 бр. Верижни багери. С новите активи ще се постигне рентабилност, надеждност, производителност чрез осигуряване на достатъчен капацитет за складиране на готовите фракции на депа и за товарене на вече готовата продукция за експедирането й. Предвидените за закупуване Верижни багери - 2 бр. ще работят в рамките на производствената площадка на „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД. Те са част от технологичния процес за производство на фракции от инертни материали. Активите ще бъдат позициониран в непосредствена близост до Мобилната роторна трошачка и депата за експедиране на готовата продукция и ще се придвижват само на територията на предприятието. Верижните багери ще са с единична инсталирана мощност до 215,0 kW, разход на гориво до 12,50 л/ч. и обем на кофата мин. 1,8 m3. Производителността на товарен на всеки един Верижен багер ще бъде мин. 230 m3/h. С новите активи ще се постигнат финансови спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 281 470,46 лева годишно. Верижните багери имат мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активите са продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 4: Изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на фракции от инертни материали. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на фракции чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 92 237 kWh/год.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: С проекта в предприятието ще се въведе и сертифицира система за енергиен мениджмънт. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "МЛ-КОНСУЛТ-2009" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител, с лиценз от АУЕР, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: 1. Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Мобилна роторна трошачка; 2. Мярка 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на Челен товарач; 3. Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на Верижен багер – 2 бр.; 4. Мярка 4: Изграждане на система за мониторинг на енергопотребелнието . В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма "МЛ-КОНСУЛТ-2009" ЕООД.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 829.14, Достигната стойност: 829.14
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 89 000.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 3 105.39, Достигната стойност: 3 105.39
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 89.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 128 970.84 BGN
1 496 039.59 BGN
1 490 830.30 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 271 633.65 224 405.94 632 931.25 2 128 970.84
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 271 633.65 224 405.94 632 931.25 2 128 970.84

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Мобилна роторна трошачка - 1бр.; Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Верижен багер - 2 бр., Стойност: 2 100 170.84
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Мобилна роторна трошачка - 1бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Челен товарач - 1бр.; Верижен багер - 2 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 8 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.