English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0565-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "Интерхолд" ЕООД, чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване
202357469 ИНТЕРХОЛД ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
18.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Монтана, гр.Монтана

Описание

Проектното предложение на "Интерхолд" ЕООД е за повишаване на енергийната ефективност на предприятието чрез закупуване на ново високотехнологично оборудване и въвеждане на системи и процеси необходими за подобряване на управлението на енергийните ресурси в производствения процес. По този начин дружеството ще може да отговори на нарастващото търсене на неговите услуги на пазара. За целта предвиждаме да закупим:
1. Колесен многофункционален багер с челен товарач и трошачна кофа
2. Колесен многофункционален багер с челен товарач
3. Верижен багер
4. Телехендлер
Предвиденото за закупуване оборудване представлява дълготрайни материални активи и е предназначено за осъществяване на основната производствена дейност. То е за нуждите на новооткрития офис на дружеството в гр. Монтана. Планираните инвестиции са в изпълнение на препоръчаните 4 мерки за повишаване на енергийната ефективност, описани в доклада на енергийния одит на "Джи Ер Ен Пауър България" ЕООД и одобрен със становище за съответствие на АУЕР № BG16RFOP-903/19.09.2016 г.
Реализацията на проектното предложение ще позволи на "Интерхолд" ЕООД да осъществи годишни енергийни спестявания в размер на 482 879 kWh/год., или 52,09% от досегашното потребление, като същевременно придобие нови, високопроизводителни строителни машини. Това ще увеличи производствените възможности и същевременно намали себестойността на единица продукция. Проектното предложение предвижда и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт и управление на енергийните ресурси, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.
В резултат на това ще се осигури устойчив икономически растеж на дружеството и понижаване на енергийната интензивност на произвежданата от компанията строителна продукция. Очакваме този комплекс от дейности да спомогне за разширяване на производствения капацитет на дружеството и подобряване на неговата енергийна ефективност, чрез което ще се повиши неговата конкурентоспособност.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване на колесен многофункционален багер с челен товарач и трошачна кофа 1 бр., колесен многофункционален багер с челен товарач - 1 бр., верижен багер - 1 бр. и телехендлер 1 бр.): Като част от дейността ще бъдат закупени следните активи: Колесен многофункционален багер с челен товарач и трошачна кофа Колесен многофункционален багер с челен товарач Верижен багер Телехендлер. Изпълнението на дейността допринася за изпълнението на Специфична цел 1 на проекта - въвеждане на енергоефективни машини в производствената дейност на дружеството. Дейността включва подмяна на част от съществуващите остарели машини, които трупат много разходи за горива, смазочни материали, обслужване и амортизация, с нови високотехнологични, с по-висока обща производителност, които да осъществят икономия на енергия и понижение на отделяните в околната среда вредни емисии. С дейността се изпълняват препоръчаните 4 мерки за повишаване на енергийната ефективност, описани в доклада на енергийния одит - подмяна на 4 машини, необходими за осъществяване на производствената дейност на дружеството. Очакваният ефект на предвидените инвестиции по настоящата дейност ще бъдат, съобразно обследванията извършени в енергийния одит: - Планирани енергийни спестявания (ПЕС) - 52.09 %; - Общи енергийни спестявания - 482 879 kWh/год.; - Енергийни спестявания за единица продукция - 2,69 kWh/m3. - Фактор на енергийните спестявания - 55.71%.; - Понижение на вредните емисии - 395.48 t/год. Спестените емисии не се състоят изключително в CO2, но и от други вредни газове, отделяни при производството на електроенергия (SO2, CH4, прахови частици и др.) . Дейността е необходима за постигане на Специфична цел 1 на проектното предложение - въвеждане на енергоефективни машини в производствената дейност на дружеството. Всяка една от предвидените за закупуване машини съответства препоръчани в енергийния одит мерки, както следва: 1. Колесен многофункционален багер с челен товарач и трошачна кофа - съответства на Мярка 1. Предвидената машина е необходимо да бъде със следните минимални технически характеристики - мощност 75 kW, среден разход на гориво 4.5 л/м.ч., средна производителност 67 куб. м./ м.ч.. Очакваният процент на енергийно спестяване, след въвеждането и в експлоатация е 66.80 %. Срока за откупуване на инвестицията е 5.67 год., а експлоатационния период на машината е 20 години. 2. Колесен многофункционален багер с челен товарач - съответства на Мярка 2. Предвидената машина е необходимо да бъде със следните минимални технически характеристики - мощност 74.5 kW, среден разход на гориво 4.0 л/м.ч., средна производителност 67 куб. м./ м.ч. Очакваният процент на енергийно спестяване, след въвеждането и в експлоатация е 68.96 %. Срока за откупуване на инвестицията е 4.51 год., а експлоатационния период на машината е 20 години. 3. Верижен багер - съответства на Мярка 3. Предвидената машина е необходимо да бъде със следните минимални технически характеристики - мощност 110 kW, среден разход на гориво 9.0 л/м.ч., средна производителност 340 куб. м./ м.ч. Очакваният процент на енергийно спестяване, след въвеждането и в експлоатация е 47.75 %. Срока за откупуване на инвестицията е 4.94 год., а експлоатационния период на машината е 20 години. 4. Телехендлер - съответства на Мярка 4. Предвидената машина е необходимо да бъде със следните минимални технически характеристики - мощност 75 kW, среден разход на гориво 9.5 л/м.ч., средна производителност 63 куб. м./ м.ч. Очакваният процент на енергийно спестяване, след въвеждането и в експлоатация е 41.93 %. Срока за откупуване на инвестицията е 7.54 год., а експлоатационния период на машината е 20 години. Дейността ще бъде изпълнена по следния начин: 1. През м. 01 ще бъде публикувана и проведена процедурата за избор на изпълнители, която ще е с обособени позиции, за всяка една от машините. 2. През м. 02 ще бъдат сключени договори с избраният /те изпълнител/ и. 3. През м. 02 до м. 06 ще бъдат доставени машините и ще бъде извършено окончателното плащане по сключеният/ те договор/ и с избраният /те изпълнител/ и.
 • Консултантски услуги за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му: Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: 1. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт 2. Акредитирана сертификация на система за управление на енергията Изпълнението на дейността допринася за изпълнението на специфична цел 2 на проектното предложение - подобряване на организацията и управлението на енергийните ресурси в производствения процес. По този начин "Интерхолд" ще може да установи системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. С въвеждането на стандарта ще могат да се определят изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за изпълнението на договори с клиенти за оборудване, системи, процеси и персонал, които ще допринесат за подобряване на енергийните характеристики в производствената дейност на дружеството. Очакван ефект след въвеждането на стандарта е да се намалят емисиите на парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда. Дейността е свързана с изпълнението на следните 2 поддейности: Поддейност 2.1. Въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001, което ще бъде осъществено: 1 ЕТАП Преглед на състоянието на дружеството по отношение на околната среда и енергийното състояние: - идентифициране на енергийните потоци; - идентифициране на законовите и други нормативни изисквания, приложими за дружеството; - преглед на предишни обстоятелства, замервания и анализи. 2 ЕТАП въвеждащо обучение на работниците и служителите по стандарта: - разработване на документите от Системата за управление - процедури, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.; - приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване: - определяне на обхвата на системата; - формулиране на политиката на дружеството по отношение на енергийното управление; разработване на методика за оценка на значимостта на аспекта на околната среда - идентифициране на аспектите и определяне на значимите от тях - определяне на общите и конкретни цели по отношение на енергийното управление; - разработване на програми по ефективно енергийно управление; 4 ЕТАП внедряване и пробна експлоатация на състемата: - провеждане на обучение на вътрешни одитори; - извършване на вътрешни одити; 5 ЕТАП Отстраняване на забележки и несъответствия, установени при вътрешния одит. Поддейност 2.1. Акредитирана сертификация на система за управление на енергията, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 1. Сертификационна оценка - преглед за съответствие на документацията на системата за управление, прямо изискванията на стандарта - оценка на място на внедрената система за управление, за съответствие с изискванията на приложимите стандарти и нормативни документи, изпълнението на нейните регламенти и ефикасността й. Поддейност 2.2. 1. Сертификация Въз основа на положително заключение от прегледа на документацията и от проверката на място на системата за управление от одиторския екип, ще бъде издаден сертификат. Той се издава за определена от дружеството дейност, която ще бъде обект на проверката и потвърждение. Сертификатът ще бъде със срок на валидност 3 години. 3. Надзорни одити - целят потвърждение на съответствието с изискванията на стандарта. Ще бъдат провеждани на извадков принцип. 1. Въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001: - м. 05 провеждане на процедура за избор на консултантска организация, която да извърши въвеждането на системата; - м. 06 сключване на договор с избрания изпълнител; - м. 06 до м. 08- въвеждане на стандарта в дейността на "Интерхолд" 2. Сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 - м. 08- провеждане на процедура за изборна консултантска организация, която да извърши сертификацията; - м. 09. - сключване на договор с избраната организация - м. 09 и м. 15 - получаване на сертификат на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001.
 • Информация и публичност: В рамките на дейността се предвижда популяризирането на проектното предложение и на програмата, съгласно изискванията за визуална идентификация на ЕС. Ще бъде разработен специален дизайн на информационни материали, според указанията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. В офиса на фирмата и на строителната площадка, на която се извършва работната дейност ще бъдат разположени пояснителни табели, разясняващи и визуализираща помощта от европейските фондове. На закупеното оборудване, на видно място ще се разположат стикери с логото на ОПИК 2014-2020 г. и номера на проекта. В рамките на дейността е предвидено да бъдат публикувани общо 4 публикации в регионални и местни медии - по 1 при стартирането и 1 при приключването на проекта в местни печатни медии. Предвижда се да се направят 2 публикации в онлайн медии /интернет/. Ще бъдат изготвени и 500 бр. брошури, които ще бъдат раздавани на настоящи и потенциални клиенти на дружеството. В предвидените публикации и брошури ще се разпространява направеното по проекта с информация за финансиращата програмата, дейностите и резултатите от проекта. При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките посочени в Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Дейността ще бъде реализирана по следния начин: - м. 01 - провеждане на процедура за избор на изпълнител - м. 02 - сключване на договор с избрания изпълнител - м. 03 до м. 15 - изпълнение на дейността
 • Консултантски услуги за изготвяне на доклад за енергийния одит. Като част от дейността беше извършена следната услуга - изготвен доклад на енергийния одит: Като част от дейността беше извършена услугата по изготвяне на доклад на енергийния одит, в който на предписани 4 мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствената дейност на "Интерхолд". Изпълнението на дейността е необходимо условие за подготовката на проектното предложение "Повишаване на енергийната ефективност на "Интерхолд" ЕООД, чрез инвестиции в ново високотехнологично оборудване". Неговата подготовка се основава на препоръките от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Той е извършен от юридическо лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност с № 00067 - "Джи Ер Ен Пауър България" ЕООД. Екипът извършил обследването е подписал енергийният одит.Обследването за енергийна ефективност е извършено на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Доклада на енергийния одит е одобрен със становище за съответствие на АУЕР № BG16RFOP-903/19.09.2016 г. Дейността беше изпълнена по следния начин: - през м.06.2016 г. беше проведена процедура, чрез събиране на 3 оферти и беше сключен договор с избрания изпълнител. - през периода м. 06 - 08.2016 г. - беше изготвено от избрания изпълнител енергийното обследване - през м. 08.2016 г. доклада на енергийния одит беше изпратен за становище и одобрение от АУЕР - през м. 09.2016 г. без забележки е одобрен доклада на енергийния одит със становище за съответствие на АУЕР № BG16RFOP-903/19.09.2016 г.

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 472 879.00, Достигната стойност: 482.88
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 395.48, Достигната стойност: 128.93

Финансова информация

940 728.76 BGN
668 008.13 BGN
667 091.40 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 567 806.91 100 201.22 272 720.63 940 728.76
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 567 806.91 100 201.22 272 720.63 940 728.76

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Закупуване на ново високотехнологично оборудване, Стойност: 893 238.76
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Доставка на колесен многофункционален багер с челен товарач и трошачна кофа
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Доставка на колесен многофункционален багер с челен товарач
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Доставка на верижен багер
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Доставка на телехендлер
Предмет на предвидената процедура: Консултации по въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 , Стойност: 8 990.00
 • Обособена позиция 1: Консултации по въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001 , Стойност: 15 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проекта , Стойност: 3 000.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на доклад за енергийно обследване (енергиен одит), Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за енергийно обследване (енергиен одит)

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.