English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0152-C01
Подобряване енергийната ефективност на „ОЛИМПМИР“ ООД
200514498 ОЛИМПМИР ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
02.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Търговище, Търговище, с.Руец

Описание

   Фирмата е създадена през 2008г. като ЕООД , а през 2012г. е преобразувана в „ОЛИМПМИР“ ООД с код на икономическа дейност 17.21- производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон. Производствената дейност е организирана в с. Руец, общ. Търговище, където след получаване на велпапето, големите плотове се разкрояват на риц-биг машината до заготовки за опаковки. Самите заготовки преминават през слотер машината или ротощанцата, където се изрязват и им се нанася печат според нуждите на клиента. Така форматираните кашони, които са в разгъната вид, минават през сгъвачно-лепачната линия, чембероват се и се нареждат на палети. Оформените палети се укрепват със стреч фолио и готовите изделия се складират или подготвят за експедиция.
   Чрез проекта за инвестиции, фирмата има намерения да разшири производството, като въведе в експлоатация ново оборудване, да подобри енергийната ефективност, да разнообрази произвежданите продукти, като крайната цел е да подобри конкурентоспособността си чрез изпълнение на следните дейности:
- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за производство на трипластово велпапе;
- Инвестиции в оборудване за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез рекуператор;
-Въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението;
- Услуги за въвеждане на ISO 50001;
- Услуги за сертифициране на ISO 50001;
- Услуги за изработка на Енергиен одит за набелязване на енергоефективни мерки за инвестиции;
- Услуги за Визуализация.
   Освен директните енергийни икономии спрямо производството, планираните инвестиции ще доведат до допълнителни ползи в други области, като ползи за околната среда чрез понижение на разхода на енергия и общо намаление на вредните въглеродни емисии. За производството си фирмата ще използва изцяло материали от рециклирана суровина - рула от рециклирана хартия.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване- дейността ще бъде извършена чрез закупуване на нова Линия за производство на три пластово велпапе - 1 бр.: Като част от дейността ще бъдe закупена и пусната в експлоатация Линия за производство на три пластово велпапе 1 брой, която да допълни и затвори напълно производствено-технологичния цикъл за изработка на опаковки от велпапе, което е основната икономическа дейност на фирмата. Към настоящият момент компанията не разполага с линия за производство на трипластово велпапе. За повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което да доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност, "ОЛИМПМИР" ООД ще реализира инвестиции за закупуване и въвеждане в експлоатация на ново високопроизводително оборудване.Последователност на процеса за производство на трислойно велпапе ще бъде: монтира се първият рулон с хартия на прилежащата стойка необходим за горният пласт от велпапето. След това се монтира вторият рулон хартия необходим за вътрешният вълнообразен пласт. Зарежда се ваната с лепилото за слепване на двата пласта. Двата пласта хартия минават през първия лепилен агрегат и се получава продукта двуслойно велпапе. Тук производственият цикъл може да се прекъсне ако искаме да произведем двуслойно . Впоследствие двуслойното велпапе минава през втория лепилен агрегат където е монтиран третия рулон с хартия и се получава трислойното велпапе, което продължава към сушилния агрегат. След сушилният агрегат се настройват ножовете и биговете за надлъжно рязане и биговане както и ножа за напречно рязане и се задават бройките на партидата. В края на линията вече имаме форматирани плотове за производството на опаковки. Новата линия за производство на три пластово велпапе ще е с инсталирана мощност около 100 kW. Работна ширина ще бъде 1300 мм. и скорост на производство 50 м/мин. Има възможност за надлъжно и напречно разкрояване на плота. Обслужващия персонал ще бъде трима работника. Инвестицията се отнася за мярка 1 от енергийния одит. Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез провеждане на процедура „Избор с публична покана“(от 1 до 3 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 3 до 6 месец); 3. Реализация на дейността(от 7 до 8 месец). След доставката на линията следва монтажа, настройки и пускови наладъчни операции, обучение на персонала и постепенно въвеждане в експлоатация на линията.
 • Придобиване на ново оборудване- дейностите ще бъдат извършени чрез закупуване на: система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез рекуператор- 1 брой и система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой: Чрез инвестиционния проект ОЛИМПМИР ООД, планира дейности за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез монтиране на рекуператор във вентилационна система. Вентилационната система има за цел да отвежда топлината от машините, за да не се задържат отделените изпарения. Мярката е осъществена чрез използване на отпадна топлина от производствени помещения, която се изхвърля през зимния отоплителен сезон и минава през рекуператор, който връща чист атмосферен затоплен въздух в работното помещение чрез вентилационна система. Рекуперацията е процес, при който отработеният въздух се използва за затопляне или охлаждане на пресния въздух. Затопленият или охладен въздух преминава през топлообменник и затопля или охлажда свежия атмосферен въздух. По този начин се редуцират разходите за отопление и охлаждане, като се подава топлина от затопления вътрешен въздух към пресния студен външен въздух през зимата и обратно, през лятото. Рекуператорът е устройство, чрез което се извършва повторно използване на топлината или на студа във вентилационните системи. ОЛИМПМИР ООД възнамерява да внедри автоматизирана система за мониторинг на електрическото потреблението (СМЕ) в производствената база, която записва потреблението на електроенергия за основните технологични процеси и системи в предприятието, което позволява осъществяването на контрол и вземането на управленски решения относно енергийното потребление, може да предава и да получава данни посредством форма на електронна комуникация. Предвижда се монтиране на прибори за измерване на консумираната електрическа енергия в разпределителното табло на компанията, монтиране на хaрдуер който да събира информацията от измервателните прибори и инсталиране на софтуер за обработване на информацията. Информацията от измервателните устройства ще се събира и обработва автоматично. На база анализа на натрупаната информация за съответните периоди /ден, седмица, месец, година/, ще е възможно вземането на бързи и адекватни решения за оптимизиране на консумацията на електроенергия, както и на производствените процеси. Управлението ще може да планира и да реализира енергийно ефективно производство на базата на получена и преработена информация за разходите за електроенергия, суровини и материали Инвестициите се отнася за мярка 2 и 3 от енергийния одит. Стъпките за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители - ще се осъществи чрез провеждане на процедура „Избор с публична покана“(от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 4 до 6 месец); 3. Реализация (от 7 до 8 месец).
 • Консултански услуги за: извършване на енергиен одит по образец; въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- ISO 50001; сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- ISO 50001; публичност и визуализация: Консултантските услуги за извършване на енергиен одит са задължителни за проекта и целят предписване на мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Предписаните мерки се реализират в проекта предлаган от бенефициента, като предварително мерките и резултатите от тях са проверени от АУЕР. Агенцията за усойчиво и енергийно развитие издава становище за съответствие на енергийния одит, което служи на бенефициента да кандидатства по процедурата за безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност за МСП". Енергийния одит е единствената услуга от проекта, която трябва да бъде извършена предварително и трябва да бъде регистрирана за стартиране в първия месец и да бъде с продължителност 2 месеца. Фирмата планира разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001.Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление. Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: Енергийно планиране; Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; Планиране на управлението на енергията. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Разходи за публичност и визуализация - ще бъдат изготвени обозначителни табели 2бр., които ще се поставят на видно място в производственото предприятие. Стъпките за изпълнение на дейноста: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения.(от 1 до 3 месец); 2. Сключване на договор и доставка на активите (от 1 до 6 месец)- не е винаги задължително; 3. Реализация (от 1 до 8 месец).

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 189.48, Достигната стойност: 189.48
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 155.18, Достигната стойност: 155.18
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

481 681.92 BGN
341 877.34 BGN
341 778.12 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 290 595.74 51 281.60 139 804.58 481 681.92
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 290 595.74 51 281.60 139 804.58 481 681.92

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на три пластово велпапе- 1 брой, Стойност: 450 000.00
 • Обособена позиция 1: Линия за производство на три пластово велпапе- 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия чрез рекуператор- 1 брой, Стойност: 5 237.32
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението- 1 брой, Стойност: 2 944.60
Предмет на предвидената процедура: Услуга за извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 5 000.00
 • Обособена позиция 1: Енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- ISO 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- ISO 50001, Стойност: 9 000.00
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация, Стойност: 500.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.