English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0784-C02
Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета на Фаво АД
020156028 ФАВО АД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
30.11.2017
30.11.2017
30.09.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Велико Търново, Свищов, гр.Свищов

Описание

Проектът на „Фаво“ АД има за цел изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на предприятието чрез инвестиции в ново технологично оборудване с по-висока производителност, както и чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт. В дългосрочен план проектът ще доведе до постигане на по-устойчиво развитие и значително засилване на конкурентоспособността на фирмата. 

За установяване на конкретните мерки, които ще подобрят енергийната ефективност на „Фаво“ АД, беше ангажирана фирма за извършване на обследване и изготвяне на доклад от енергиен одит, в който са препоръчани 3 енергоспестяващи мерки. Мерките ще бъдат изпълнени чрез закупуването на следното оборудване по елемент А (Инвестиции):
•	Тръбоогъваща и разпробиваща машина – 1 брой;
•	Линия за прахово боядисване – 1 брой;
•	Роботизирана заваръчна линия – 1 брой.

В рамките на проекта по елемент Б (Услуги) ще бъде въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.

Чрез изпълнението на проекта „Фаво“ АД ще подобри значително своята енергийна ефективност: 
•	Общо годишните спестявания на енергия от препоръчания пакет мерки възлизат на 166 198 kWh/год. (166.198 MWh/год.);
•	Планираните енергийни спестявания за предприятието в резултат от изпълнението на проекта (ПЕС) ще бъдат 21.482 %;
•	Факторът на енергийни спестявания (ESR) ще бъде общо 53.392%

Тези спестявания ще доведат до значителни ползи за околната среда, които ще бъдат допълнени от възможността за рециклиране на важна суровина чрез системата за рециклиране на прахова боя, включена в линията за прахово боядисване. Не на последно място, предприятието ще разшири своя производствен капацитет, което ще доведе и до засилване на конкурентоспособността.
Дейности
 • Услуга за извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност“) от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (дейността включва извършване на енергиен одит и представяне на резултатите в доклад по образец): Тази дейност се извърши на етапа на подготовка на проектното предложение с цел установяване на конкретни инвестиционни мерки, които „Фаво“ АД следва да изпълни с цел подобряване на своята енергийна ефективност. Извършването на енергиен одит пряко подпомага изпълнението на проектните цели, тъй като определя точните енергийни параметри и спестявания, които ще се реализират вследствие осъществяването на заложените мерки. В началото компанията избра изпълнител за извършване на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) и представяне на резултатите в доклад по образец съгласно изискванията на настоящата процедура - лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одитор извърши всички необходими огледи, проверки и измервания в рамките на обследването за енергийна ефективност, поиска цялата релевантна информация (за промишлената система, за разходa на енергия по видове горива и енергии и финансови разходи за енергия за предходен период от три години, примерни оферти за оборудване) и изготви одитния доклад в срок (по образец Приложение Б към настоящата процедура). Беше подписан приемо-предавателен протокол за извършената услуга. След подаването на доклада от енергиен одит в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), „Фаво“ АД получи одобрение на енергийния доклад и пристъпи към по-нататъшната подготовка на проектното предложение. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (преди подаване на проектното предложение на етап подготовка) 2. Изпълнение на услугата по извършване на енергиен одит по образец (преди подаване на проектното предложение на етап подготовка)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Тръбоогъваща и разпробиваща машина - 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 1 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта): „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 брой Тръбоогъваща и разпробиваща машина“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Тръбоогъваща и разпробиваща машина - 1 брой. Фирма „Фаво“ АД специализира в производството на сгъваеми дървени и алуминиеви маси. За изработката на краката на масите се използват стоманени тръби. Обработката им е свързана с използването на няколко различни машини: • Тръбни огъвачки – 2 бр. за диаметър на тръба Ф12/14 мм и 1 бр. за диаметър на тръба Ф16мм. Трите огъвачни машини сгъват предварително разкроените тръби под ъгъл 90°, като всяка от тях огъва различна част от комплекта, формиращ краката на масите. След формирането на различните части на комплекта, тръбните заготовки се насочват към разпробиваща машина. • Разпробиваща машина – Бормашината се използва за разпробиването на отвори във вече разкроените и огънати тръби. Тези отвори се използват за поставянето на метални нитове, посредством които се осъществява свързване на частите от комплекта за направа на крака на масите. След подготвянето на монтажните отвори, продукцията се насочва към ексцентрик преси, които правят следващата обработка на стоманените тръби. • Ексцентрик преса – 7 броя. Ексцентрик пресите се използват за смачкване и щанцоване на огънатите тръби на определени места, които са зададени според техническата спецификация на продукта. Тръбите се смачкват едностранно и двустранно, щанцоват се монтажни отвори и се подготвят за следващия процес на обработка. Общата инсталирана мощност на тези машини е 56.5 kW, а общата консумирана електрическа мощност се изчислява на 23.96 kW. Производителността им е ниска – 82 бр./час. В рамките на проекта „Фаво” АД възнамерява да закупи 1 брой Тръбоогъваща и разпробиваща машина, която ще се използва за огъване на стоманени тръби и която ще бъде с по-висока производителност от съоръженията, които се използват в момента. Това ще доведе до повишаване на капацитета на предприятието за производство на съществуващите продукти. Новата машина ще замени изцяло сегашните енергоемки и неефективни машини, за които е нужен голям брой обслужващ персонал, което ще доведе до преки ползи за „Фаво“ АД чрез оптимизиране на работата на човешкия ресурс в предприятието. Предвиденото за закупуване оборудване е напълно автоматизирано във всички процеси, необходими за изработката на комплектите за направа на крака на масите, което обуславя и значителното намаляване на количеството брак. Възможността ѝ да обработва (чрез огъване, щанцоване и разпробиване на монтажни отвори) една тръба на две места едновременно позволява значително увеличаване на производителността до 180 бр/час. при доста по-ниска инсталирана мощност от 14 kW. Вследствие на това капацитетът за производството на крака за маси ще стигне 349 349 бр. комплекта крака за маси средногодишно. Вследствие на всичко това изпълнението на тази дейност ще допринесе пряко за изпълнението на проектните цели: • Новото оборудване изразходва по-малко електроенергия, което ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието; • Повишената производителност ще доведе до разширяване на капацитета, тъй като предприятието ще може да произвежда по-голямо количество от вече произвежданите продукти. • Дейността ще допринесе за постигане на устойчиво развитие на „Фаво“ АД, тъй като ще спомогне за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието чрез по-оптималното използване на суровини и ресурси. Повишаването на енергийната ефективност ще доведе и до намаляване на вредните парникови емисии. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 10-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Линия за прахово боядисване - 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 2 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта): „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за прахово боядисване – 1 брой“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация линия за прахово боядисване - 1 брой. Към настоящия момент боядисването се извършва чрез ръчни пистолети за пръскане и компресор за подаване на въздух към пистолета. Продукцията постъпва в оградено пространство (камера за боядисване), където операторите боядисват на ръка с пистолети. Боядисването се извършва от десет служителя в цех „Боядисване“. Обработват се краката на всички маси. След нанасянето на боята продукцията преминава в голяма пещ за изпичане. Процесът е бавен, трудоемък и генерира голямо количество брак от боя, поради липсата на рециклатор (система за рециклиране и оползотворяване на остатъчното количество боя). Производителността на така организирана производствена част на цеха е 78,9 бр. комплекта за маси/час. Съгласно извършения енергиен одит, разходът на електроенергия за единица продукт се изчислява на 0.520 kWh/бр. В рамките на проекта се предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на линия за прахово боядисване. Същата представлява една обща система (автоматизирана поточна линия), изпълняваща следните процеси: • Зареждане на детайлите на конвейер • Прахово боядисване • Изпичане на нанесеното прахово покритие • Охлаждане • Разтоварване на детайлите от конвейера Всички описани процеси са автоматизирани с изключение на зареждането и разтоварването на конвейера. Машината притежава система за електронно регулиране на количествата въздух и боя, както и непрекъснат контрол на всички параметри на производството, като се отчитат най-високите изисквания за качество при автоматичното прахово нанасяне. Съоръжението ще разполага със система за рециклиране на прахова боя, която ще има възможност за рециклиране на неизползваната боя. По този начин боята ще може да се използва отново в процеса на боядисване, а няма да се разпилява, както се случва в момента. Чрез прецизността на линията за прахово боядисване значително ще се намалят разходите от брак, както и броя на персонала, свързан с обслужването на процеса. Работещите, които няма да са ангажирани с тази част от технологичния процес ще бъдат пренасочени към дейности, свързани с други процеси от производствената дейност. Съоръжението ще използва два вида енергоносители – електроенергия (инсталирана мощност 22 kW) и природен газ (инсталирана топлообменна мощност 170 000kcal/h или 197,71 kW). Природният газ ще се използва за загряване на пещта за изпичане на боядисаните детайли. С въвеждането на това съоръжение в експлоатация значително ще се увеличи производствения капацитет на този цех - до 360 бр. комплекта за маса /час. Специфичният разход на енергия за единица продукт ще се намали до 0.327 kWh/бр. Вследствие на всичко това изпълнението на тази дейност ще допринесе пряко за изпълнението на проектните цели: • Новото оборудване изразходва по-малко електроенергия за единица продукт, което ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието; • Повишената производителност ще доведе до разширяване на капацитета, тъй като предприятието ще може да произвежда по-голямо количество от вече произвежданите продукти. • Дейността ще допринесе за постигане на устойчиво развитие на „Фаво“ АД, тъй като ще спомогне за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието чрез по-оптималното използване на суровини и ресурси. Повишаването на енергийната ефективност ще доведе и до намаляване на вредните парникови емисии. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 11-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Роботизирана заваръчна линия - 1 брой): Тази дейност се извършва в изпълнение на Мярка 3 от енергийния доклад (изготвен вследствие обследване за енергийна ефективност специално за целите на проекта): „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Роботизирана заваръчна линия – 1 брой“. Като част от дейността ще бъде закупена и пусната в експлоатация Роботизирана заваръчна линия - 1 брой. В настоящия момент заваряването на детайлите се извършва чрез 3 броя заваръчни апарати. Заваряват се разкроените и смачкани в краищата тръби за част от краката. По този начин се окомплектова единичен детайл. Заваряването се прави изцяло на ръка. Заваръчните апарати се обслужват от шестима служители, които се сменят през определен период от време в рамките на работния ден. Така сформираният работен процес е бавен, неефективен и се генерира голямо количество брак. За постигане на необходимото качество на заварките е задължително всеки заваръчен шев и всяка заваръчна точка да бъдат изпълнявани в хоризонтално положение, това налага често преориентиране на детайлите. При ръчно заваряване този процес отнема много време, което води до ниска производителност. Съществуващите конвенционални заваръчни апарати са с ниска производителност поради ръчния труд и процеса на заваряване е времеемък. Качеството на изделието зависи изцяло от опита на оператора. Всеки от използваните сега 3 броя ръчни заваръчни апарати има инсталирана мощност 3,0 kW. Максималната производителност на ръчното заваряване е до 80 комплекта крака за маси на час с шестима оператора (или 159 148 комплекта годишно). Разходът на енергия за единица продукт се изчислява на 0.079 kWh/бр. За преодоляване на посочените по-горе ограничения в рамките на проекта се предвижда доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Роботизирана заваръчна линия. Тя представлява една обща система за извършване на процеса по заваряване и се състои от заваръчни работи (2 бр.), снабдени със заваръчни станции, инверторен импулсен заваръчен токоизточник и робот за обслужване на заваръчната линия. Роботизираната заваръчна линия ще замени съществуващите 3 бр. заваръчни апарати и същевременно увеличава производствения капацитет. Производителността от 159 148 бр. комплекта за маса/годишно при настоящото положение ще нарасне до обезпечаване на пълния капацитет на предложената в мярка 1 от енергийния одит тръбоогъваща и разпробиваща машина, а именно 349 349 броя комплекта крака за маси средногодишно. Поради по-високата производителност съответно ще се намали разходът на енергия за единица продукт: 0.030 kWh/бр. В заключение, изпълнението на тази дейност ще допринесе пряко за изпълнението на проектните цели: • Новото оборудване изразходва по-малко електроенергия за единица продукт, което ще подобри пряко енергийната ефективност на предприятието; • Повишената производителност ще доведе до разширяване на капацитета, тъй като предприятието ще може да произвежда по-голямо количество от вече произвежданите продукти. • Дейността ще допринесе за постигане на устойчиво развитие на „Фаво“ АД, тъй като ще спомогне за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на предприятието чрез по-оптималното използване на суровини и ресурси чрез по-оптималното използване на суровини и ресурси. Повишаването на енергийната ефективност ще доведе и до намаляване на вредните парникови емисии. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (от 1-ви до 4-ти месец) 2. Сключване на договор (4-ти месец) 3. Изпълнение предмета на договора (от 5-ти до 12-ти месец)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 (дейността включва въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011): В рамките на тази дейност се предвижда използването на консултантски услуги за въвеждане и консултантски услуги за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011: А) Международният стандарт ISO 50001:2011 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Ефективното използване на енергията помага както за намаляването на разходи и пестенето на средства, така и за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност и минимизира неблагоприятните влияние върху климата от икономическата дейност на хората. За постигането именно на тези цели „Фаво“ АД планира въвеждането на система за енергиен мениджмънт в предприятието, чрез която ще се оптимизира използването на този ценен ресурс и ще се постигне едно устойчиво развитие на компанията в бъдеще. В рамките на дейността ще се ползва външна консултантска услуга за развиване и структуриране на системата чрез постепенно въвеждане на специфичните изисквания на стандарт ISO 50001:2011, приложими към потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики на предприятието. Ще бъде разработена политика на ниво предприятие, насочена към по-ефективно използване на енергията, като ще бъдат поставени конкретни цели. Системата ще спомогне да се използват правилно наличните данни за взимане на информирани управленски решения за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност на „Фаво“ АД. Първият етап от въвеждане на системата ще бъде извършване на диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на организацията. Вторият етап ще бъде разработване на фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия, както и останалата приложима за фирмата документация на система за енергийно управление, в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 (процедури, формуляри, чек-листове, инструкции, наръчник – според необходимостта). Ще се съгласуват разработените документи с ръководството на организацията или определените служители, ще се одобрят и утвърдят документите. Ще се проведе и инструктаж на персонала на организацията относно съдържанието и внедряването на системата за управление. Накрая ще се проведе и вътрешен одит, с цел проверка на степента и качеството на внедряване на системата за управление. Б) За сертифицирането на системата за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011 се предвижда използването на външна консултантска услуга от орган по сертификация, който ще извърши сертификационен одит на вече въведената система, включващ: • Верификация за цялост на документацията и готовност за сертификация • Верификация за функциониране на система за управление • Изготвяне на доклад от одит • Издаване на сертификат Сертификацията на системата за енергиен мениджмънт ще гарантира на компанията, че въведената система отговаря напълно и функционира в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001:2011. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнители (1-ви и 7-ми месец) 2. Сключване на договори (1-ви и 7-ми месец) 3. Изпълнение на услугата по въвеждане на системата за енергиен мениджмънт (от 1-ви до 7-ми месец включително) 4. Изпълнение на услугата по сертифициране на системата за енергиен мениджмънт (8-ми месец)
 • Извършване на одит на проекта (като част от дейността ще бъде използвана услуга за извършване на одит на проекта от регистриран одитор): Тъй като „Фаво“ АД кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, която надвишава 750 000 евро (или 1 466 872.5 лв.), компанията предвижда дейност за извършване на одит на изпълнението на проекта в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза). Избраният регистриран одитор ще направи проверка на всички разходи, които ще бъдат извършени в рамките на проекта, и ще представи фактически констатации в специално изготвен одиторски доклад съгласно приложимия към процедурата образец. Целта на одита ще бъде да установи дали: • всички декларирани разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство; • първичните счетоводни документи са налични и валидни, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за платените разходи; • се е водило правилно осчетоводяването на проекта: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта, дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. „Фаво“ АД има ангажимент да предостави цялата необходима счетоводна информация и документация за качественото и безпрепятствено извършване на одита, който ще се изпълни след завършването на всички останали проектни дейности в последните два месеца от срока на проекта. Одитът ще допринесе за потвърждаване на коректното и надеждно изпълнение на проекта и на извършените разходи за закупуване на оборудването и услугите, които ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на предприятието. Стъпки за изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител (13-ти месец) 2. Изпълнение на услугата по извършване одит на проекта (13-ти – 14-ти месец)
 • Извършване на публичност и визуализация на проекта (като част от дейността ще бъдат извършени дейности за публичност и визуализация на проекта): „Фаво“ АД ще приложи мерки за информиране и публичност с цел да комуникира финансовия принос на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. съгласно приложимите правила и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за комуникация и информация 2014-2020 г. Тъй като стойността на исканата безвъзмездна помощ надхвърля 500 000 евро (977 915 лева) се предвижда дейностите да включват: • поставяне на необходимата информация във всички документи по проекта; • публикация на сайта на „Фаво“ АД; • поставяне на стикери върху закупените активи; • поставяне на билборд по време на изпълнението на проекта; • поставяне на постоянна обяснителна табела след края на проекта. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за повече прозрачност и публичност при разходването на публични средства – от националния бюджет и от фондовете на Европейския съюз.

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 132.08, Достигната стойност: 132.08
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 166.20, Достигната стойност: 166.20
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

2 481 610.82 BGN
1 497 666.49 BGN
1 496 609.40 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 273 016.51 224 649.98 983 944.33 2 481 610.82
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 273 016.51 224 649.98 983 944.33 2 481 610.82

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец, Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Тръбоогъваща и разпробиваща машина - 1 брой; Обособена позиция 2: Линия за прахово боядисване - 1 брой; Обособена позиция 3: Роботизирана заваръчна линия - 1 брой, Стойност: 2 452 610.82
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Тръбоогъваща и разпробиваща машина - 1 брой – прогнозна стойност – 760 817,87 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Линия за прахово боядисване - 1 брой – прогнозна стойност – 576 969,85 лв. без ДДС
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Роботизирана заваръчна линия – 1 брой – прогнозна стойност – 1 114 823,10 лв. без ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с прогнозна стойност 8 000,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантска услуга за сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 с прогнозна стойност 6 000,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Извършване на одит на проекта на "Фаво" АД, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на одит на проекта на "Фаво" АД с прогнозна стойност 4 000,00 лв. без включен ДДС
Предмет на предвидената процедура: Извършване на услуга по визуализация на проекта на "Фаво" АД, Стойност: 1 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на услуга по визуализация на проекта на "Фаво" АД с обща прогнозна стойност 1 000,00 лв. без включен ДДС

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.