English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.004-0047-C02
Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
04.08.2016
04.08.2016
04.09.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична

Описание

Комплексите за интегрирани социални услуги ще работят за да отговорят на потребностите на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги посрещат. Водещият принцип е, че детето не може да се развива пълноценно, ако неговите родители не се чувстват добре и могат да си задават въпроси.
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудваните по ПСВ Общностни центрове и в Център "Св. Параскева".
Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят. Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство, целят да изградят пространство, което отговаря на нуждите на потребителите.За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Ще се осигурява транспорт за децата, чиито семейства не могат да осигурят придвижването.
Предоставяните услуги имат комплексен характер. Тези услуги целят не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, за да се подобри качеството на връзката дете – родители, което подобрява атмосферата в семейната среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа .
Дейности
 • Организация и управление на проекта : Основна цел на тази дейност е да се създадат предпоставки за качествено изпълнение на проектните дейности и постигане на заложените в проектното предложение резултати. Организацията и управлението на проекта е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проектните дейности и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта и сформирания Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за вътрешно екипно управление, координация, постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Дейността ще се осъществява в следните етапи 1.Формиране на екип за управление на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща на екипа по проекта. Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. Времевият график на изпълнение на дейностите ще бъде прегледан и актуализиран с оглед датата на стартиране на дейностите по проекта след подписване на договора за БФП. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 2. Организация на ефективното управление на проекта С оглед да бъдат обезпечени адекватното и навременно извършване на дейностите ще се изработят вътрешни правила за управление и координация. С тези правила ще се осигури ефективна работа на всеки от членовете, адекватно разпределяне на задачите и тяхното изпълнението, както и ефективна комуникация и координация на хоризонтално, така и на вертикално ниво. 3. Подготовка на документация и провеждане на процедури за подбор на персонал в Комплексите за интегрирани социални услуги за деца и семейства. С оглед спазване на процедурите по ЗОП/ПМС и постигане на пълна прозрачност при избор на изпълнител на услуга, се изготвят техническите спецификации и се провежда тръжните процедури.Обществените поръчки се възлагат при условията и по реда ЗОП в съответствие със следните принципи: 1. публичност и прозрачност; 2. свободна и лоялна конкуренция; 3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация. 4.Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово - счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнагражденията, изплащане възнагражденията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта. Веднага след стартиране на дейностите по Проекта, от структурата на администрацията на Столична община ще бъде сформиран експертен екип по Проекта чрез подбор на необходимите кадри, според длъжностите, необходими за успешното управление на Проекта. Екипът, който ще отговаря за управлението и изпълнението на проекта ще се състои от: - Ръководител - Координатор - Счетоводител проект - Административен секретар - Технически асистент - Технически асистент - Технически асистент При нужда от експерти с допълнителна квалификация (при подготовката и провеждането на процедури по ЗОП, при изпълнението на услугите по Проекта), към екипа ще бъдат включвани и подходящи за тази цел лица с необходимия опит и квалификация.(Експерт "Човешки ресурси"; Експерт "Обществени поръчки") Подборът на експертите, които ще бъдат включени в екипа за управление на Проекта ще бъде осъществен без да се налага ограничение по отношение на пол, етническа принадлежност, социално положение, образователен ценз, икономическо състояние, принос в обществото или какъвто и да е друг признак. Стойността на дейност 1 е 174 773.09. Разходите за възнаграждения на посочения екип са разработени съгласно таблицата с видовете услуги и видовете разходи – приложение към Насоките
 • Дейности по информиране и публичност: Популяризиране на проектните дейности и на приноса на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основна цел на тази дейност е да информира обществеността за проекта - цели, дейности, резултати; В процеса на изпълнение ще се популяризират проектните дейности и приноса на Европейския съюз и Европейския социален фонд. Дейностите по информиране и публичност ще допринесат за достигане на заложените цели и резултати, чрез разпространяване на информация за Комплексите за интегрирани социални услуги за деца и семейства. Изпълнението на дейността включва: - Организиране на пресконференция/и; - Отпечатване на 2000 брошури за запознаване с услугите, предоставяни в Комплексите; -Информиране на обществеността чрез отразяване на дейностите по проекта на Интернет страницата на Дирекция "Социални дейности" - Организиране на Ден на отворените врати във всяка една от услугите - 6 дни за 37 месеца. Цел на дните на отворените врати е да общността да бъде запозната с социалните услуги, предоставяни в комплексите. Дните на отворените врати ще бъдат насочени към всички, които ще бъдат свързани с интеграцията и социализацията на децата и младежите. - Обозначителни табели - 3 бр. Табелите ще бъдат изработени в пълно съответствие с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Отпечатан двустранен банер, съгласно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 - Брандирани Балони - 300 бр., Стойността на дейност 2 е 8 406.00лв, които ще се разходват целесъобразно и за осигуряване на публичност на проекта.
 • Ранна интервенция на уврежданията: Ранната интервенция на уврежданията ще се извършва посредством мобилни екипи и чрез екипите, назначени в Центровете за ранна интервенция на уврежданията, в рамките на ОЦДС, създадени по ПСВ, сега Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства (КИСУДС) - жк. "Овча купел" ул. Маестро Кънев № 2; жк. Слатина, ул Александър Момчев №2 и "Света Параскева" - ул. Порой № 16. Целта на услугата е предотвратяване на изоставянето на деца с увреждания и изграждане на специални умения в родителите за отглеждане на децата с увреждания. Тази услуга, в нейната пълна съвкупност от дейности, ще бъде осъществена в АГ болници, в родилни отделения, в женски консултации към здравни центрове, както и чрез работа на мобилните екипи в домовете на новородени и деца с увреждания, както и на територията на Комплексите. Дейността се изразява в оценка на нуждите на детето от услуги и специални грижи в съответствие с неговото увреждане или заболяване и оценка на нуждите на семейството. След извършването на оценка, се планират адекватни мерки и услуги в различни области, които да подпомогнат семейството в грижите за детето и да предотвратят или минимизират рисковете от изоставяне на детето. Ще бъдат разпространени анкетни карти сред родителите на децата, чиито резултати ще бъдат обобщени и с цел подобряване качеството на услугата и постигане на максимален ефект с наличните ресурси. - Посещения на кинезитерапевт в отделенията за новородени Предвижда се мобилен екип от различни специалности, според спецификата на конкретното увреждане, при нужда и медиатор, да извършват посещения в родилните отделения при майката и детето. Всяко от посещенията ще се прави възможно най-скоро в периода на престоя на майката в болницата след раждането. В посещенията ще бъдат включвани също специалист от съответното медицинско заведение. Те ще запознават родителите на бебе с увреждане с основните положения, свързани с грижата за такова дете. Дейността на социалния работник ще бъде насочена към разпознаване и ранно откриване на майките от рисковите групи, оценка на потребностите на семейството и детето, консултиране във връзка с възможностите за подкрепа в грижите за детето и полагащата се материална и финансова помощ, с цел превенция на изоставянето и повишаване на родителският капацитет. Ще се предоставя информация и за социалните услуги, предоставяни от КИСУДС. Общият брой посещения ще бъдат в зависимост от продължителността на престоя в болницата на новороденото и неговата майка, Максимално-2бр. - Редовни посещения на мобилен екип в домовете на семействата Мобилните екипи ще имат задача да осигуряват подкрепа за формиране и подобряване на уменията за грижа за децата с увреждане и да провеждат наблюдение на предоставяните грижи за децата. Специалистите ще информират родителите за съществуващата мрежа от услуги и достъпа до тях; Ще ги консултират по проблеми, които възникват при ежедневната грижа за детето, родителските отговорности, семейните трудности, свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане и др. Екипът ще предлага обучение за възможни интервенции в къщи, съобразно типа на увреждането, които да се извършват от родителите. - Посещения в Центъра за ранна интервенция на уврежданията Тази поддейност е свързана с посещения на майката или друг член на семейството, заедно с бебето, в Центъра за ранна интервенция на уврежданията два или три пъти седмично, за работа с кинезитерапевта или с друг специалист в областта на рехабилитацията с оглед увреждането и проблемите на детето. Работата включва индивидуални дейности за детето с участието на родителя и включването на детето в група от негови връстници – при достигането на определен етап от развитието (спрямо оценката на екипа) детето се включва в група за арт терапия, психомоторни дейности и др . Ще се осъществява консултиране относно съществуващата мрежа от услуги и достъпната за родителите и за детето, свързани с необходимостта от осигуряване на грижи за дете с увреждане.
 • Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания : Основната цел на тази дейност е подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.При предоставянето на услугата ще се работи в тясно сътрудничество с Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) – София-град. Ще се работи активно с родителите на деца със СОП и учителите в училището за тяхната подготовка и активно участие в процеса на интеграция на детето в масовото училище. Специално внимание ще бъде отделено на подготовката на останалите деца и родители в класа, в който ще се интегрира детето/-цата като се акцентира върху ползата за децата със СОП от обучението им в масови училища и възпитателния ефект върху останалите деца от класа и училището по отношение на приемането на различията и толерантното отношение. Индивидуалната оценка на потребностите ще бъде основа за разработване на индивидуален план за предучилищна подготовка, който ще се разработва с участието на потребителя на услугата, с участието на негов роднина, близък или законен представител, както и чрез експертна помощ, според специфичните потребности на потребителя и специалист/педагог. В рамките на тази дейност децата ще получат помощ за усвояване на знанията и уменията, необходими за първи клас. По-специално дейността ще обхваща: • оценка на нуждите на децата от подкрепа • индивидуална работа за оказване на помощ на децата при усвояването на знанията и уменията, необходими за първи клас • работа с родителите за развиване на умения за подкрепа на децата през учебната година • групова работа, за запознаване на децата със социалната среда в масовото училище (в случаите, когато децата ще бъдат записани в такова) и помогне изграждането на социални умения на децата, които предстои да бъдат записани в първи клас. Специалистите, който ще бъдат ангажирани са специални педагози.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения : Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения ще се извършва в сградите на ОЦДС, създадени по ПСВ, сега Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства - Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства - жк. "Овча купел" ул. Маестро Кънев № 2; Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства - жк. Слатина, ул Александър Момчев №2 и в Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства "Света Параскева" - ул. Порой № 16 и в домовете на семействата Това е услуга, подкрепяща бъдещи родители и родители на деца от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. Услугата е разположена в общността и се осъществява от мултидисциплинарен екип. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване на родителски умения е част от дейност 5, която влючва: 1.Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители Основна цел е информиране и подготовка на бъдещите родители за изпълнение на техните родителски задължения; повишаването на знанията и уменията на бъдещите родители, както във връзка с особеностите на раждането, така и във връзка с нуждите на новороденото и необходимата подходяща семейна среда за отглеждане на детето (запознаване със стандартите за ранно детско развитие), която е в съответствие с неговите нужди, включително и чрез ползването на системата от услуги след раждането на детето (социални, здравни и други услуги).Дейността включва предоставяне на консултации на бъдещи родители от целевите групи, както и разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали, брошури, листовки, за различните групи бъдещи родители. Ще бъдат сформирани групи от по 8 участника, в които ще се дискутират описаните по-горе теми и ще се дава възможност на участниците да споделят своите въпроси и страхове, относно раждането и отглеждането на детето. Ще има възможност за „надграждане” на познанията на групите по теми избрани от самите тях. Потребителите ще бъдат насочвани към услугата от ОЗД, женските консултации, личните лекари и други специалисти и институции. 2. Групи за консултация и подкрепа на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Услугата има за цел повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите с оглед способностите и особеностите на бебетата и малките деца в етапа на ранното им развитие (стандарти за ранно детско развитие), както и с оглед необходимата подходяща семейна и общностна среда за отглеждане на дете. Допълнителна цел на тази дейност е консултирането на родителите, относно мрежата от услуги за подкрепа (социални, здравни, за заетост и др.) и тяхната роля за развитието на детето, както и за ролята на подкрепата на общността. 3.Групи за родители и бъдещи родители Целта на услугата е споделяне на опит, знания и умения на родители с по-големи или повече деца, с бъдещи родители, или с първо дете. Срещите ще осигурят място за споделяне на опит и страхове и търсене на възможности за справяне с трудностите на родителстването за първи път или за родители с по-ниско образование и култура. 4.Индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г. Тази поддейност цели изграждане и развитие на умения за адекватна грижа и справяне с проблемите на ранното детско развитие. Работата включва както консултиране и съвети, така и подкрепа за придобиване на практически умения за грижа за деца. Целта е осигуряване на допълнителна индивидуална подкрепа на участниците в групите за консултация и подкрепа.Освен това, чрез тази дейност се цели и оказване на индивидуална подкрепа на тези бъдещи родители и родители на деца от 0 до 3 г., които отговарят на критериите за включване в групите, но не могат да участват поради обективни причини.
 • Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията: Важен аспект в развитието на бебетата и децата е тяхното здравно, физическо и психомоторно състояние, което може да се установи и проследи само чрез редовни наблюдения от специалисти. Детската заболеваемост, детската смъртност, неполагането на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст са проблеми, които имат своето реално измерение на територията на Столична община. В тази връзка, в рамките на Проекта се предвижда изпълнението на дейности, свързани превенция и грижа за здравното и психично развитие на децата от уязвими семейства в ранна детска възраст. Към тази услуга ще бъдат насочвани с предимство деца, които по различни причини нямат или не посещават личните си лекари. Екипът на услугата ще работи в сътрудничество със здравните заведения на територията на Общината – лични лекари, училищни здравни кабинети и др. Ще се създадат механизми за сътрудничество и взаимодействие между институциите, ангажирани със здравословното състояние на децата в ранна възраст и ще се търсят начини и средства за осигуряване на достъп до качествени медицински грижи. При необходимост децата ще бъдат насочвани към специалисти за консултация и лечение. Тази услуга ще бъде част от „пакета” услуги, които ще се предлагат на децата и родителите с цел прилагане на интегрирания подход при решаването на проблемите на детето и семейството и осигуряване на качествени и адекватни грижи за децата в ранна възраст. Чрез анкетни карти за обратна връзка ще бъде измервана удовлетвореността на потребителите и същите ще бъдат допитвани за предложения за подобряване на дейностите, посредством които се предоставя услугата. В дейността се предвижда да се осъществява редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. В процеса на изпълнение на дейността няма да се допуска осъществяването на дейности, които се финансират от НЗОК.
 • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище: Дейността е насочена към увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. В процеса на изпълнение на дейността е предвидено да се създадат летни групи/училища с цел да се доразвият или да се съхранят придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, децата ще имат възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В летните училища образователните елементи се комбинират с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Услугата ще се осигури чрез педагозите и медиаторите: Методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група;Разработване на програма и обучителни материали за провеждане на училището; Изготвяне на учебен план за образователната дейност и прогноза за очакваните резултати;Изготвяне на подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбиниран с интерактивни методи и игри, състезания, екскурзии, фестивали и други творчески и познавателни дейности;Насърчаване и включване на родителите от целевата група в планирането, организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;Изготвяне на подробен план за необходимите за закупуване учебници, учебни помагала и ученически пособия, занимателни и образователни игри, други материали, както и необходимите средства за организиране на екскурзии, състезания и др.;Организиране на и участие в посещение на децата и родителите на училище с цел запознаване с началните учители и учебната среда;Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище, и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги и др.
 • Семеен център за деца от 0 до 3 : дейностите ще се осъществяват в Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства "Света Параскева", ул Порой № 16, където ще бъде обособено самостоятелно звено, в което да се предоставя дейност - целодневна и/или почасова грижа за деца с увреждания. Целева група: Деца от 0 до 3 г. от уязвими семейства с идентифициран риск за детето - Семейства, които получават социални помощи, семейства, в които и двамата родители са безработни, семейства с дете с увреждания. В КИСУДС ще се обслужват до 10 деца от уязвими семейства с идентифициран риск . Приоритетно ще се обслужват деца на почасова грижа. При необходимост и доказана нужда, престоят на едно дете на целодневна грижа няма да надвишава 3 месеца Услугата има за цел да подкрепи родителите на деца с увреждания и да подпомогне интегрирането на детето в масовите детски градини – изграждане на умения за самообслужване, създаване на хигиенни навици, развитие на двигателната активност и др. В същото време родителите ще бъдат включвани в различни програми за професионална квалификация и преквалификация, търсене на работа и др. с цел повишаване благосъстоянието на семейството и осигуряване адекватни грижи за детето. За да могат да ползват тази услуга, родителите задължително трябва да участват и в другите услуги по проекта, свързани с подобряване на родителските им умения и предоставяне на подкрепа. Тъй като целта е интеграция на целевите групи по проекта с останалите социални групи (не преки бенефициенти по Проекта), тази услуга може да бъде финансирана само в случай на доказана нужда. Ще се изискват доказателства и гаранции, че предоставянето на тази услуга няма да възпрепятства социалното включване на децата и техните родители и няма да доведе до задълбочаване на социалното изключване, най-вече при децата с увреждания. Целева група: Деца от 0 до 3 г. от уязвими семейства с идентифициран риск за детето (семейства, които получават социални помощи, семейства, в които и двамата родители са безработни, семейства с дете с увреждания). В рамките на дейността се осигурява дневна и почасова грижа за деца на възраст между 0 и 3 г.
 • Семейно консултиране и подкрепа: Семейно консултиране и подкрепа ще се извършва в сградите на ОЦДС, създадени по ПСВ, сега Комплекси за интегрирани социални услуги за деца и семейства - Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства - жк. "Овча купел" ул. Маестро Кънев № 2; Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства - жк. Слатина, ул Александър Момчев №2 и в Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства "Света Параскева" - ул. Порой № 16 както и чрез мобилен екип. Услугата се предлага с цел разширяване на възможностите за социално вграждане на рисковите групи, чрез развиване на социални умения – общуване, бюджетиране, търсене на работа и родителстване; улесняване на достъпа на уязвими групи хора до различни услуги и институции; повишаване на мотивацията сред високо рискови общности относно семейно планиране чрез предоставяне на информация за репродуктивно здраве, контрацептивни методи, полово-предавани болести; преодоляване на неглижирането и насилието над деца. Услугата има за цел: - подкрепа на семействата в грижата за децата, - справяне със семейни проблеми, - създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Услугата ще се реализира, посредством следните поддейности: 1.Групови и индивидуални сесии за семейно планиране - ще се предоставят консултации в областта на репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите, предавани по полов път и семейното планиране 2 Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. - предоставяне на социални, юридически и други видове консултации за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето; засилване на мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или училище, както и за насърчаване на способностите на децата и подкрепа; 3.Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово) - идентифициране на децата и семействата в риск чрез провеждане на дейности в рамките на общността; оказване на подкрепа за да се запази целостта на семейството и да се предотврати забавянето в развитието на детето; насочване към други услуги по проекта или други социални, образователни и здравни услуги и услуги за заетост; идентифициране и насочване на бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване; предоставяне на индивидуална подкрепа 4.Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда - индивидуална работа с деца, които живеят в условия, възпрепятстващи тяхното развитие. Консултацията ще бъде комплексна и ще включва мобилни дейности в по-затворените общности. Предвидено е да бъде осигурявана супервизия на екипа.Ще бъдат осигурени обучителни материали , детски храни и др. за 600 семейства за 34 месеца.
 • Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително които не са от уязвими групи групи, с цел посещаване на детска градина : Дейността е свързана с предоставянето на възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда; включване на всички родители в интегриращи дейности; поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Дейността включва организиране и провеждане на срещи за преодоляване на недоверието към детските градини; участие в съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. Екипите за трите Комплекса, всеки включващ по 2 социални педагози/работника и 2 медиатора,а при необходимост и психолог ще организират в началото на дейността веднъж седмично, а по-късно ежемесечно, срещи с родителите на останалите деца от детската градина, организиране на съвместни срещи и обучения за преодоляване и приемане на различията, толерантност и оценяване на предимствата от общуването на децата от различни култури и етноси за тяхното развитие и обогатяване, ще се обсъждат проблеми, ще се предоставя необходимата информация за преодоляване на предразсъдъците. 1. Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина -преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини.индивидуално обучение за преодоляване на дефицити: социални умения, езикова бариера ; подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; допълнителни дейности за интеграция на децата в групите, чиято подготовка включва родителите на всички деца; мотивация за по-добро образование; посещения на училища. 2.Работа с родителите на децата, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина-Предоставя възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите, относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда; включване на всички родители в интегриращи дейности; поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Срещите ще бъдат по-интензивни в началото. В зависимост от процеса на адаптиране и резултатите след първия месец, срещите могат да се провеждат два пъти месечно. 3. Работа с останалите родители–организиране на срещи за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, записани в детска градина.Ще се организират съвместни дейности с родителите на новозаписаните деца. 4. Съвместна работа с всички родители на деца, посещаващи детска градина-Съвместните срещи следва да се организират в детските градини и да бъдат по-интензивни в първите месеци на интеграционния процес. Като част от тази дейност могат да се организират и съвместни дейности с всички деца. Потребители: Семейства на деца, които са записани в детските градини и техните деца се обучават и отглеждат заедно с деца с увреждания, от етнически малцинства, социално слаби и др. Преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини. Дейността цели предварителна работа “на място” за намаляване на стреса и по-бърза адаптация към новата и нежелана среда; индивидуално обучение за преодоляване на дефицити: социални умения, езикова бариера (когато е необходимо); подкрепа за реално включване в живота на групата и в учебния процес по общата учебна програма след изтичането на периода на адаптация; допълнителни дейности за интеграция на децата в групите – организиране на състезания, фестивали и др., чиято подготовка по принцип включва родителите на всички деца; мотивация за по-добро образование; посещения на училища.
 • Управление и функциониране на услугите: Ръководител на комплекс социални услуги за деца и семейства - 2.5 бр. Осигурява управление на услугите – осигурява функционирането на социалната услуга от името на общината Счетоводител/касиер/домакин на центъра -2.5 бр. Получават оригиналните счетоводни документи – фактури за извършените доставки и услуги от страна на изпълнителите и след съответната верификация извършва разплащания;Участват в процеса на верификация на представените документи - фактури или други счетоводни документи от изпълнителите/доставчиците, както и при проверка на действителността на доставените стоки/извършените услуги, преди извършване на плащанията; Отговарят за първичното осчетоводяване на финансовите документи;Регистрират своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство; Поддържат изчерпателна счетоводна система за регистрация и съхранение на информация в електронен вид за всички транзакции на ниво договор; Осъществяват хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството;Изготвяне на ведомости за трудови възнаграждения;Подпомагат Счетоводителя при изготвяне искания за средства по проекта. Шофьор - 2 бр Осигуряват придвижването на мобилните екипи и на клиентите на комплексите за интегрирани социални услуги. Задължително условие е да притежава документи за правоспособност категория "D" . Позицията шофьор предполага 160ч/месечна ангажираност за 34 месеца. Хигиенист - 3 бр. Поддържат хигиената в помещенията за работа. Позицията хигиенист предполага 80ч/месечна ангажираност за 34 месеца.

Индикатори

Брой деца, получили подкрепа чрез услугите, Целева стойност: 1 112.00, Достигната стойност: 2 352.00
Брой доставчици на услуги за социално включване, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 752 098.89 BGN
1 752 098.89 BGN
1 401 679.11 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 262 814.83 0.00 1 489 284.06 1 752 098.89
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 262 814.83 0.00 1 489 284.06 1 752 098.89

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за медицински консултации и услуги по проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства”по 5 обособени позиции., Стойност: 210 503.76
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 - Предоставяне на услуги от специалисти „Педиатър“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 - Предоставяне на услуги от специалисти „Гинеколог“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3 Предоставяне на услуги от специалисти „Акушерка“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция №4 Предоставяне на услуги от специалисти „Медицинска сестра“
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция №5 Предоставяне на услуги от специалисти „Стоматолог“
Предмет на предвидената процедура: да извърши екипна и индивидуална супервизия на персонала., Стойност: 8 598.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.