English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.013-0001-C03
Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MYCOMPETENCE
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
13.09.2016
13.09.2016
13.11.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектното предложение има за цел подобряване на ефективността на националната политика и мерките в областта на пазара на труда, чрез осигуряване на актуални данни и анализи за потребностите от умения и компетентности на работната сила. Дейностите са насочени към развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence и включват избор на нови 5 икономически сектора, идентифициране на ключови длъжности в избраните сектори, създаване на нови 5 секторни консултативни съвета, разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжностите и работните места, разработване и тестване на секторни компетентности модела на 20-те ключови длъжности в избраните 5 сектора, разработване, тестване и валидиране на новите е-инструменти за оценка на компетенциите, разработване, тестване и апробиране на 7 електронни обучения, актуализиране на разработените и утвърдени секторни компетентностни модела в 20-те сектора, разработени в периода 2010-2014 г., създаване, пилотно внедряване и валидиране на електронен модул за анализ и оценка на потребностите от обучение на работната сила. 
Ползите от изпълнението на проекта са в няколко посоки:
-	На ниво предприятие, чрез разработване на секторни компетентностни модели за упражняване на конкретна професия и длъжност ще се подобрят процесите на оценка, планиране на развитието и управление на работната сила. 
-	На ниво политики, предоставянето на актуални данни и анализи за потребностите от умения и компетентности по икономически сектори ще се използва за по-добро прогнозиране на необходимостта от компетенции в обхванатите сектори, както и за предприемане на по-ефективни мерки и политики в областта на заетостта, образованието и професионалното обучение.
-	На ниво отделен индивид, информацията за необходимите умения и компетентности за упражняване на дадена професия и длъжност ще се използва за избор на продължаващо обучение, развитие на нови умения, кариерно развитие.
Дейности
 • Разширяване капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) и прилежащата инфраструктура: Дейността цели разширяване на инфраструктурата, базата данни, функционалностите, услугите и увеличаване броя на потребителите на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) и ще се реализират на четири етапа: Първият етап: Разширяване на инфраструктурата на MyCompetence, включва: - Избор на нови пет сектора, важни за развитието на българската икономика. Секторите ще бъдат избрани от работна група, включваща представители на ключови министерства и институции и на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите в България. Въз основа на критерии, разработени от екипа по проекта, и на резултатите от проучване сред браншови обединения и работодатели ще бъдат избрани пет сектора с до 10 пилотни предприятия за всеки сектор, които да бъдат включени в проекта. - Учредяване на нови пет секторни консултативни съвета (СКС), чрез които ще се разшири обхвата на Националната референтна мрежа като партьорска мрежа на работодатели, мениджъри, консултанти, експерти от държавни и други институции. Втори етап: Разработване и внедряване на е-инструменти и среда за анализ и одит на длъжности и работни места, като основа за разработване на новите пет секторни компетентностни модела (СКМ). В рамките на този се етап се предвижда: проучване и анализ на добри практики за анализ и одит на длъжностите в българските и чуждестранните предприятия; разработване на концепция и техническа спецификация за проектиране на е-модул „Инструменти за анализ и одит на длъжности и работни места“ към MyCompetence; разработване на нов софтуерен компонент към MyCompetence; разработване на методически указания за работа с е-модул „Инструменти за анализ и одит на длъжности и работни места“; тестване и апробиране на модула в избраните пилотни предприятия; окончателно прецизиране на новия компонент на системата; Идентифициране и утвърждаване на ключовите длъжности в новите пет икономически сектора. Трети етап: разработване, тестване и утвърждаване на СКМ на 20 ключови длъжности в избраните 5 сектора, който включва: разработване на методически указания за създаване, тестване и въвеждане на СКМ и компетентностни модели на ключовите длъжности; идентифициране, класифициране и описание на знанията, уменията и компетенциите, водещи до успешно представяне на ключовите длъжности; дизайн на прототипите на СКМ и формуляри за въвеждане на данните; тестване и утвърждаване от СКС на новите СКМ, дигитална обработка на данните и предоставяне в MyCompetence на готовите СКМ за публично ползване. Разработените СКМ ще бъдат утвърдени от СКС и звено, отговорно за общото методическо ръководство и координация на дейностите в НРМ. Стандартите за компетентност ще бъдат представени на публично събитие пред представители на целевите групи, в т.ч. на образователни институции, подготвящи кадри за петте сектора. Четвърти етап: Разработване, тестване, валидиране и апробиране на нови е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения за развитие на преносими и специфични компетенции, включени в секторните модели В рамките на този се етап се предвижда: разработване на методически указания за създаване и тестване на най-малко 5 инструмента за оценка на компетенции, в съответствие с обхванатите в 25 сектора рамки от компетенции, и на най-малко 7 е-обучения по преносими и специфични компетенции, включени в СКМ; определяне на темите на е-обучения и обхвата на е-инструменти за оценка на компетенциите; разработване на концепция и технически изисквания за прилагане на е-обучения и е-инструменти за оценка на компетенциите във виртуална среда; разработване и дигитална обработка на съдържанието на новите е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения; тестване и валидиране на 5-те инструмента за оценка на компетенции и 7 електронни обучения в 25-те сектора; финализиране на новите е-инструменти за оценка на компетенциите и е-обучения и предоставяне на създадените инструменти за оценка и обученията в MyCompetence за публично ползване.
 • Актуализиране на разработените и утвърдени в периода 2010-2014г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на пазара на труда: Дейността има за цел привеждане на разработените и утвърдени в периода 2010-2014г. секторни компетентностни модели в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence, в съответствие с динамиката в развитието на икономическите сектори, пазара на труда и изискванията към уменията на работната сила. Дейността ще се осъществи в рамките на три етапа, както следва: Първи етап: Оценка на валидността и актуалността на разработените секторни компетентностни модели в първите 20 сектора, включваща: - Диагностика на промените в бизнес стратегията и процесите в първите 20 икономически сектора и идентифициране на нови, ключови за тяхното реализиране, длъжности; - Оценка на степента на валидност и актуалност на създадените компетентностни модели на ключовите за секторите длъжности, спрямо промените; - Идентифициране и описание на нови, критично важни за стратегическото развитие на икономическите сектори, компетенции на работната сила. Втори етап: Таксономия и осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence, в т.ч.: - Осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence с ESCO; - Осигуряване на съпоставимост на информацията в MyCompetence с Европейската квалификационна рамка (Националната квалификационна рамка); - Разработване на каталог на компетенциите по професии; - Разработване на Национален класификатор на компетенциите; - Разработване на речник на генерични компетенции; - Разработване на речник на понятията в компетентностно базирания мениджмънт. Трети етап: Обновяване съдържанието на секторните компетентностни модели чрез: - Разработване на компетентностни модели на идентифицираните нови ключови за първите 20 икономически сектора длъжности; - Актуализиране на компетентностните модели на първите 20 икономически сектора, чрез: o обновяване съдържанието на компетентностните модели на ключовите за секторите длъжности в съответствие с новите изисквания, в т.ч. описание на длъжности, дефиниции на компетенции и описания на поведенчески индикатори, описания на инструменти за оценка и пътища за развитие на включените в моделите компетенции; o интегриране в компетентностните модели на нови, критично важни компетенции и поведенчески индикатори, измерващи степента на тяхното владеене. - Създаване на електронен пул за тестване и актуализиране на секторните компетентностни модели; - Утвърждаване на актуализираните секторни модели от секторните консултативни съвети и Националния съвет за оценка на компетенциите.
 • Създаване на електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията: Дейността има за цел повишаване на ефективността в планирането на обучения и измерването на ползите и добавената стойност от инвестициите в развитието на работната сила в предприятията. Дейността ще се осъществи в рамките на два етапа, както следва: Първи етап: Разработване на електронния модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение на работната сила в предприятията. Втори етап: Внедряване, валидиране и апробиране на електронния модул: - Пилотно внедряване на електронния модул в 10 предприятия от 5-те нови икономически сектора; - Апробиране и валидиране на разработения електронен модул в първите 20 икономически сектора, обхванати от MyCompetence.
 • Информиране и публичност: Целта на дейността е да се осигури публичност и информираност на участниците в проекта, целевите групи, заинтересованите страни и широката общественост относно заложените цели и постигнатите резултати в изпълнение на дейностите по проекта. Предвижда се да бъде осъществен набор от дейности за осигуряване на информираност и публичност, както следва: - Организиране на пресконференция при стартиране на проекта, с цел представяне пред широката общественост на целите, дейностите, очакваните резултати и ползи от изпълнението на проекта; - Организиране на заключителна конференция с участие на 50 представители на работодателите от 5-те нови икономически сектора, работодатели от други икономически сектори, организации на социалните партньори, заинтересовани институции, обучаващи институции и др., с цел представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта и популяризиране на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence; - Разработване, отпечатване и разпространение на 5000 бр. листовки с информация за проекта и очакваните резултати от неговото изпълнение; - Периодично разработване от екипа по проекта и разпространение по електронен път на електронен информационен бюлетин за постигнатите текущи резултати в процеса на изпълнение на проекта; - Разработване на рубрика в интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика, секция „Политики“, подсекция „Заетост“, с информация за проекта, постигнатите резултати и връзка с основната интернет страница на MyCompetence; - Разработване и отпечатване на 100 плаката с името на проекта, които ще бъдат поставени на информационните събития по проекта, офиса на проекта, офисите на изпълнителя, който ще бъде избран за изпълнение на основните дейности по проекта и др. - Ще бъдат изработени 50 делегатски пакета, в т.ч. проектиране, дизайн, графично оформление и печат на рекламни материали – папки, чанти, тефтери, химикалки и доставката им на адреса на възложителя с визуализация/брандиране, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.
 • Администрация и управление: Основна цел на дейността е ефективно управление за навременно изпълнение на дейностите в рамките на проекта. Изпълнението на тази дейност ще осигури техническа и експертна основа за стартиране и изпълнение на дейностите по проекта, съгласно договорните условия. Членовете на екипа на проекта ще реализират задачи за навременното и качествено изготвяне на всички оперативни, технически и финансови документи при изпълнението на проекта. Администрацията и управлението на проекта ще се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой предприятия въвели нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда, Целева стойност: 50.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови или актуализирани процеси и модели на планиране и изпълнение на политики и услуги на пазара на труда, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Брой предприятия, получили подкрепа, Целева стойност: 50.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публични администрации и публични услуги в сферата на пазара на труда, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

2 523 993.40 BGN
2 523 993.40 BGN
1 309 780.85 BGN
85.00 %
 • [1] Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 378 599.01 0.00 2 145 394.39 2 523 993.40
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 378 599.01 0.00 2 145 394.39 2 523 993.40

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence, Стойност: 2 024 165.00
Предмет на предвидената процедура: Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence, Стойност: 2 024 165.00
 • Обособена позиция 1: Разширяване на капацитета и обхвата на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence
Предмет на предвидената процедура: Отпечатване на информационни и рекламни материали по проект BG05M9OP001-1.013-0001 „Развитие на националната система за оценка на компетенциите – MyCompetence по ОПРЧР 2014-2020", Стойност: 12 150.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.