English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0126-C01
„Енергийна ефективност в Калория вак ООД“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
09.08.2017
09.08.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, с.Иваняне

Описание

С реализиране на проекта „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД ще открие производство на бетонови изделия, което е ново за дружеството. Към настоящия момент, реализирайки дейности за изграждане на площадкови водопроводи и канализация, вертикална планировка на сгради и имоти, компанията закупува бетонови изделия. Често това води до рискове в спазване на сроковете на поръчките и качеството на изпълнение. От друга страна това е ограничаващ фактор за постигане на оптимална себестойност при изпълнение на поръчките. Тези лимитиращи фактори водят до решение на ръководството да се стартира собствено производство на бетонови изделия. Чрез новото оборудване, препоръчано в извършен енергиен одит, фирма „КАЛОРИЯ ВАК“ ще е в състояние да затвори цикъла по производство и монтаж на бетонови настилки, като предлага на своите клиенти висококачествен продукт на конкурентни цени.  
С активите, които ще се закупят по проекта ще се постигне повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността на компанията. Очакваните спестявания са 631 600 кWh/y или 71,21 % от общото потребление на енергия от дружеството. Същевременно ще се намали отделянето на вредни емисии в околната среда с 313,16 т/г.
Остатъчната топлина от производството на бетонови изделия ще се използва за отопляване на административните помещения и стаите за почивка на персонала.
По проекта ще се въведе и сертифицира Система за енергийно управление, което е гаранция за устойчивост на постигнатите резултати по проекта чрез систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност, използване на енергията и потреблението й.
Дейности
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 1 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова Автоматична линия за производство на бетонови изделия: С цел по-добра ефективност на бъдещото производство по отношение на консумацията на енергия, както и за по-ниски производствени разходи, компанията предвижда закупуване, доставка и пуск в експлоатация на Автоматична линия за производство на бетонови изделия. Новата машина е с инсталирана мощност 49.65 KW и производителност от 1920 бр./час. Автоматичната линия за производство на бетонови изделия е предназначена за производство на всички видове бетонови елементи - тротоарни плочки, бордюри, павета и др. с вибрираща сила и хидравличен натиск отговарящ на изискванията на европейските стандартите за производство на бетонови изделия. Производственият процес се контролира чрез PLC, оборудван с устройство за дистанционно управление. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се реализира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 2: Доставка и инсталиране на система за усвояване на остатъчна топлина: Към момента на изготвяне на доклада, „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД няма системи за оползотворяване на остатъчната топлина. В обекта на предприятието има ел. Бойлер за осигуряване на БГВ за нуждите на работещите. Потреблението на битова гореща вода се обуславя от разполагаемия персонал на дружеството, в частност от частта от него ангажирана пряко в дейността на обекта. В конкретния случай, ангажираност в тази дейност имат 10 човека с дневна нужда от по 50 литра топла вода на ден или общо: 500 л/ден БГВ. В годишен аспект, нуждите от битова топла вода възлизат на: 132 м3 (= 500 л/ден Х 264 раб.дни/год.). Годишно потребната енергия за обезпечаване нуждите на дружеството с топла вода възлиза на 6 863,85 kWh/y. Около 60% от енергията освободена от изгарянето на дизеловото гориво в двигателите с вътрешно горене се освобождава в околното пространство чрез топлина отнесена с димните газове и продуктите на горене (30%) и чрез топлина усвоена от самия двигател (30%) и отведена чрез охладителната му система също в околното пространство Към момента дружеството експлоатира дизелов двигател/ агрегат за електроенергия, който има изходна мощност 80 – 64 kWA в работен и standby режим, или осреднен електродобив с мощност 76 kWA. Дейността предвижда доставка и монтаж на Кожухотръбен еднотръбен топлообменник с първичен контур с електронна циркулационна помпа с инсталирана мощност 0,520 KW. Предвижда се и достdвка на двупътен вентил с пряко действие с изнесен датчик. Топлообменникът ще бъде подвързан последователно към охладителния тракт мехду двигателя и охладителната пита (радиатора), явяваща се топлообменник “въздух-вода”, способстващ оползотворяването именно на топлината предадена от горивния процес към двигателя посредством утилизация на топлина от охладителния контур на съществуващ дизелов агрегат за електроенергия, в обекта. Годишно усвоената мощност от топлообменника е равна на 6 186,68 kWh/y. Количеството електроенергия обезпечаваща работата на топлообменинкът и циркулационната помпа за 480 часа/годишно е в размер на 249,60 kWh/y. Топлинната усвоена мощност от системата е разликата между усвоената мощност на топлообменника и потребната енергия обезпечаваща работата му и възлиза на 5937,08 kW/y.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран Багер Товарач“, включена в обследването за енергийна ефективност : Произведените бетонови изделия се подреждат на палети, които се складират и в последствие се експедират чрез натоварване на специализиран транспорт. Към момента предприятието не разполага с техника за складиране и експедиране на готовите бетонови изделия. Енергийният доклад препоръчва тези технологични операции да се извършват с високоефективен Комбиниран багер товарач, който да спомогне за оптимизирането и увеличаването на дейностите по складиране и експедиция на готовата продукция. Предвидената за закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация машина е с висока производителност - 50 м3/час, инсталирана мощност 72 kW и разход на гориво - 5,20 л/час. Активът ще работи в рамките на производствения обект на предприятието в гр. Иваняне и ще се придвижва само на територията на предприятието. Новият Комбиниран багер товарач има стандартно инсталирана система за мониторинг в реално време и отчита разхода на гориво. Той ще осигури ритмичност на производствения процес на новата Автоматична линия за производство на бетонови изделия, като същевременно ще се постигне енергийна ефективност и оптимизиране себестойността на готовата продукция.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Верижен Багер“, включена в обследването за енергийна ефективност : За оптимизиране на производството на бетонови изделия чрез осигуряване на ритмичност при зареждането на линията за производство на бетонови изделия с изходна суровина е необходимо наличие на високоефективен Верижен багер (предложена мярка от енергийния доклад). По проекта ще се закупи Верижен багер, последно поколение, който ще работи в рамките на складовата база на предприятието и ще се придвижва само на територията на предприятието. Предвидения за закупуване актив е с производителност от 63 м3/час, мощност на двигателя (дизелов ДВГ) 49 kW и среден разход на гориво 3.90 л/час. Като резултат от реализиране на дейност 4 ще се постигне намаляване на енергийното потребление с 201 667 кWh годишно. Активът има стандартно инсталирана мониторингова система. Програмата позволява локация на техниката във всеки един момент, като координатите и движението на машините се засичат чрез сателитна връзка и се предават в реално време чрез интернет достъп. Системата е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво( моментен , среден) , работни параметри на техниката нива на охладителна и хидравлична течност, температури. Всяко отклонение на стойностите се регистрира и системата алармира за това.Програмата дава възможност за запаметяване на нужните параметри на електронен носител или принтирането им на хартия.Информация за разходи на гориво, сервизни интервали, грешки и работни стойности се съхранява и е достъпна за визуализация. Системата за мониторинг чрез използване на GPS-сателитна технология позволява лесно проследяване на работните функции на машината, диагностика на някои от основните възли, обучение на операторите и оптимизация на разхода на гориво.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението : В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението" като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система представлява информационна система тип SCADА, която ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 16 300 kWh/год.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Rзбраният изпълнител, с лиценз от АУЕР изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова автоматична линия за производство на бетонови изделия; Мярка 2: Доставка и инсталиране на система за оползотворяване на остатъчна топлина Мярка 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Комбиниран Багер Товарач; Мярка 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на нов, високоефективен Верижен Багер ; Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „КАЛОРИЯ ВАК“ ООД.

Партньори

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 631.60, Достигната стойност: 631.60
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 5 400.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 313.16, Достигната стойност: 313.16
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 540.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

616 594.85 BGN
391 158.00 BGN
391 152.47 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 484.30 58 673.70 225 436.85 616 594.85
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 484.30 58 673.70 225 436.85 616 594.85

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Автоматична линия за производство на бетонови изделия - 1бр.; Обособена позиция 002: Комбиниран багер- товарач - 1бр.; Верижен багер - 1бр.; Обособена позиция 003: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр. , Стойност: 594 294.85
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Автоматична линия за производство на бетонови изделия - 1бр.;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Комбиниран багер- товарач - 1бр.; Верижен багер - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 003: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 004: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 2 300.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр., Стойност: 12 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.; Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр., Стойност: 12 800.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Система за оползотворяване на остатъчна топлина - 1 бр.;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.