English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-2.009-0012-C03
ПОВИШАВАНЕТО НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА УНСС И ПОДОБРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ИНВЕСТИЦИЯ С МНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
12.04.2017
12.04.2017
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Успешното реализиране на Европейското изследователско пространство (ЕИП) е съществен елемент от постигането на целите на Стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Публикуваният през 2014г. Доклад за напредъка в изграждането на ЕИП очертава основните насоки за действие на европейско, национално и институционално ниво, които ще доведат до завършване изграждането на единното пространство на знания, изследвания и иновации. В този контекст, целта на настоящия проект е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации.
Специфичните цели са:
-Подобряване подготовката на студенти и докторанти с оглед успешната им професионална реализация;
-Повишаване квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии;
-Създаване на стимулираща среда за резултатна научноизследователска дейност.
Проектът адресира идентифицираните потребности на следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели.
За постигане на своите цели проектът предвижда следните дейности: обучение за развитие и усъвършенстване на трансверсални умения, предоставяне на възможности за осъществяване на научноизследователска мобилност, насърчаване разпространение на научното знание и осигуряване на достъп до съвременно научно съдържание. 
Чрез изпълнението на предвидените проектни дейности ще бъдат постигнати следните резултати: ще бъде създадена стимулираща среда за провеждане на резултатни научни изследвания; младото поколение изследователи ще развие своите умения за самостоятелна научна дейност; ще бъде повишено качеството на провежданите изследвания; академичното съдържание на преподаваните курсове ще бъде обогатено със съвременни знания; постигнатите изследователски резултати ще бъдат широко разпространени сред международната научна общност; ще нарасне привлекателността на изследователската кариера.
Дейности
 • „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“: Целта на дейността, от една страна, е да предостави на студентите и докторантите възможности за придобиване на трансверсални умения, които те в максимална степен да приложат при своята професионална реализация, а от друга – да допринесе за усъвършенстването на тези умения при пост докторантите, младите учени и преподавателите. Дейността отговаря на водещата инициатива „Програма за нови умения и работни места“ на Стратегия „Европа 2020“. При докторантите тя е насочена и към прилагането на принципите на иновативното докторантско обучение, включващо и формиране на трансверсални умения. Значението на тези умения за иновациите е посочено и в Стратегията за развитие на научните изследвания „По-добра наука за по-добра България 2025“. В литературата понятието „трансверсални умения“ има различен обхват. За целите на настоящия проект е възприето определението, обхващащо: комуникация, работа в екип, предприемачество, управление на проекти, права върху интелектуалната собственост, връзки с бизнеса, като определение, което е най-близко до изследванията и иновациите. В тази връзка, дейността предвижда организиране и провеждане на обучение и консултации. За изпълнението на дейността се предвижда провеждане на обучение, организиране на консултации и предоставяне на експертизи. Обучението включва два курса: „Интелектуална собственост и защита на авторското право“ (120 астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). В курсовете ще се обучават докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Лектори ще бъдат преподаватели на основен трудов договор в УНСС, специалисти в съответната област. Ще бъдат организирани и консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) с консултант чуждестранен експерт изследовател. Предвидени са и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа) с консултанти преподаватели на основен трудов договор в УНСС и представители на международни компании, опериращи в България. Консултациите са предвидени за вече изброените целеви групи, като в подготовката по предприемачество и бизнес ще се включат и студенти бакалаври (трети и четвърти курс). Учебните програми на курсовете и темите на консултациите ще отразяват съвременните тенденции в съответната област. Особено внимание ще бъде отделено на практическото приложение на придобитите знания като за целта участниците в курсовете и консултациите ще защитават свои авторски разработки по дадена тема. На участниците в курсовете и консултациите, които редовно са участвали в обучението и подготовката, и са защитили успешно своите разработки, ще бъдат издадени сертификати за успешно премината подготовка. Сертификатите ще послужат на студентите при участието им в докторантски конкурси и при кандидатстване за работа. По отношение на докторантите, принос на проекта ще бъде присъждането на ECTS кредити от курсовете, които кредити ще бъдат признати като допълнение към изискуемия минимум от 180 кредита за придобиване в УНСС на ОНС „доктор“. За целта ще бъде установено сътрудничество с катедрените колективи, които отговарят за тяхната подготовка. При пост докторантите, младите учени и преподавателите сертификатите ще бъдат отчетени в процеса на тяхното академично израстване. За целта ще бъде установено сътрудничество със Съвета по хабилитация при УНСС. По този начин на ниво висше училище ще бъдат приложени принципите на Европейската харта на изследователите и Кодексът на поведение при подбор на изследователи. Всички целеви групи ще имат възможността да развиват връзките с бизнеса чрез тестване на изследователски хипотези в публични и частни стопански организации. За целта представители на тези организации ще предоставят експертизи по разработки на представители на целевите групи. За участието си в дейността на целевите групи ще бъдат предоставени копирна хартия и офис материали.
 • „Научноизследователска мобилност в чужбина“: Целта на дейността е да предостави на представители от всички целеви групи, участващи в проекта, възможности за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско партньорство, която е част от ЕИП. При целевите групи на студентите и докторантите дейността пряко адресира и водещата инициатива „Младеж в движение“ на Стратегия „Европа 2020“, която инициатива е насочена към подобряване на резултатите от обучението и подготовката и засилването на привлекателността на висшето образование в Европа. Дейността предвижда участието на студенти в нея, защото институционалната среда в УНСС насърчава включването на студенти в научноизследователски екипи в т.ч. и международни, като по този начин се преодолява наблюдаваната в последните години негативна тенденция за повишаване средната възраст на изследователите. Едно от големите предизвикателства пред Европа е нейните изследователи да станат по-мобилни и да работят в привлекателна среда, която им позволява да бъдат по-креативни и иновативни. Научноизследователската мобилност се възприема като важен фактор за индивидуалното развитие на изследователите, както и за установяването на трайни професионални контакти, които от своя страна да инициират съвместни изследвания и публикации, допринасящи за развитието на нови знания и иновативни решения. Дейността предвижда провеждане на научноизследователска мобилност и свързани с нея дейности (конференции, семинари и курсове) в университети и изследователски организации (в ЕС и извън него), участващи в Европейската мрежа за изследователско партньорство,: Икономически университет в Братислава, Словакия, Университет Пиер-Мендес, Гренобъл, Франция, Солунски университет „Аристотел“, Гърция, Университет „Ал. Куза“ в Яш, Румъния, Университет в Перуджа, Италия, Икономически университет в Познан, Полша, Университет в Лодз, Полша, Икономически университет в Прага, Чехия, Институт за икономическо и индустриално инженерство към Сибирското отделение на Руската академия на науките, Новосибирски държавен университет, Русия. Мрежата работи в тясно сътрудничество с мрежата PGV (Pays de Groupe Vysegrad). С посочените университети и изследователски организации кандидатът има установени дългогодишни ползотворни контакти, основаващи се на съвместно изпълнение на научноизследователски проекти. В допълнение, с Института за икономическо и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН, Солунския университет, Университета в Лодз, Икономическия университет в Прага и Икономическия университет в Братислава са подписани и Рамкови споразумения за научноизследователско сътрудничество. В процес на подготовка на двустранно споразумение за научно сътрудничество е и Двустранно споразумение със Солунския университет „Аристотел“. За организиране на научноизследователската мобилност Координаторът на проекта ще поддържа постоянни контакти с университетите и изследователските организации от Европейската мрежа за изследователско партньорство.
 • „Разпространение на научното знание“: Целта на дейността е да създаде стимулираща среда за насърчаване публикационната активност на всички целеви групи включени в проекта. Дейността ще продължи традицията за насърчаване творческото писане на докторантите, с оглед подготовката им за успешни защити на дисертационните трудове, развита и утвърдена с изпълнението два проекта за докторанти по ОП РЧР. Същевременно в настоящия проект обхватът на дейността ще бъде значително разширен. В рамките на дейността ще продължи организирането и провеждането на тематични Национални научни конференции с международно участие. В предходните два проекта форумът се утвърди като съществен елемент в подготовката на докторантите и в тяхното индивидуално творческо развитие. Принос на настоящия проект е разширяването на обхвата чрез включване и на целевите групи на студентите, пост докторантите и младите учени. Принос на настоящия проект ще бъде и разширяването на международното участие. Покани за участие с доклади ще бъдат изпратени до всички европейски университети и изследователски институции, които партнират на кандидата в изпълнението на Дейност 2 като по този начин ще се разшири дейността на Европейската мрежа за изследователско партньорство. Предвид общата продължителност на проекта ще бъде проведена една Национална научна конференция с международно участие. Конференцията ще има пленарно заседание и секционни заседания, в зависимост от научната област на разработките. Материалите от конференцията ще се издадат в сборник. Сборникът ще има редакционна колегия, съставена от преподаватели на основен трудов договор в УНСС, водещи учени в съответната научна област. В сборника ще бъдат включени рецензираните доклади, представени на форума. Ще продължи и издаването на сборник със студии, който в цитираните два предходни проекта е със заглавие „Докторантски етюди“. Настоящият проект ще разшири обхвата на сборника и ще включва и разработки на пост докторанти и млади учени. Ще бъде издаден под заглавието „Изследователски етюди“. В този сборник, който ще бъде в два тома, докторантите, пост докторантите и младите учени от целевите групи и от УНСС ще представят в завършен вид резултатите от свои самостоятелни изследвания върху даден научен проблем. Материалите ще бъдат публикувани след препоръка на катедрения съвет на катедрата, в която се обучава или работи авторът и две положителни рецензии от двама хабилитирани преподаватели на основен трудов договор в УНСС, специалисти от съответната научна област. В рамките на реализирания проект BG051PO001-3.3.06-0032 успешно бяха проведени три издания на Конкурс за най-добра научна разработка на докторант. Настоящият проект ще продължи с ново издание на Конкурса, което ще обхване и пост докторантите и младите учени, и съответно ще се провежда в три категории. В Конкурса ще участват както представители на посочените три целеви групи на проекта, така и докторанти, пост докторанти и млади учени от УНСС и други висши училища и изследователски организации в страната. За участие в конкурса ще се представят вече публикувани разработки в национални или международни научни издания. Представените конкурсни работи ще се оценяват от 5-членно научно жури, сформирано от преподаватели на основен трудов договор в УНСС. Наградените разработки в трите категории ще бъдат отпечатани в сборник. Принос на настоящия проект е и планирането на мерки за насърчаване на публикационната активност на всички обхванати целеви групи. Дейността предвижда подкрепа за публикации в международно признати научни списания.
 • „Достъп до съвременно научно съдържание“: Целта на дейността е да се осигури съвременен и надежден достъп до научна информация и съдържание, необходими за творческото професионално развитие на представителите на всички включени в проекта целеви групи. Дейността ще продължи обогатяването на създадената към Библиотеката на УНСС докторантската читалня. Към момента за читалнята, чрез проектно финансиране, са осигурени 475 тома научна литература, закупени по два проекта, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013): Проект BG051PO001/07/3.3-02/71/17.06.08 „Докторантурата – инструмент за формиране на иновативен научен потенциал на Република България” и Проект BG051PO001-3.3.06-0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”. Дейността е продължение и на осигурения в рамките на първия цитиран проект 5-годишен пълен достъп до библиотечните ресурси, включени в 13 модула на EBSСO. В този смисъл дейността е надграждаща към предходните проекти, както по отношение на значителното разширяване на тематичния обхват и актуалността на заглавията, така и по отношение на използването на модерни и достъпни он-лайн библиографски услуги. За изпълнението на дейността, която отговаря на потребностите на всички включени в проекта целеви групи, ще бъдат осигурени: - Чуждоезикова научна и/или специализирана литература - Едногодишни абонаменти за периодични научни издания - Едногодишен абонамент за електронни библиотеки Чуждоезиковата научна и/или специализирана литература ще бъде доставена въз основа на заявки направени от членовете на целевите групи. Дейността предвижда абонаменти за следните периодични научни издания: Management amp; Gouvernance, Teaching Statistics, Регионални изследвания в Русия, Регион – икономика и социология, Economics and Management, Journal of the Economic Society, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, The Review of Economic Studies, International Journal of Managing Projects in Business, Bulletin of Economic Research, International Journal of Business Intelligence Research за периода на изпълнение на проекта. В частта си за достъп до дигитално съдържание дейността пряко адресира водещата инициатива “Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ на Стратегия „Европа 2020“ в частта за реформиране на фондовете за научноизследователска дейност и иновации. В по-широк контекст дейността адресира и Препоръката на Европейската комисия от 17.07.2012 г. за достъп и съхранение на научна информация (С(2012) 4890 final), чието приложение е отразено в принципа за отворен достъп (open access) до научни публикации и изследователски данни, който принцип е неразделна част от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. В рамките на дейността ще бъде осигурен и достъп до пълнотекстовите статии на EBSCO-Business Source Complete и ProQuest-ABI/INFORM Collection, Business Ebook Subscription и Deutsche Sammlung Ebook Subscription .
 • „Информация и комуникация“: Целта на дейността е да се предостави информация за целите на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати, за хода на изпълнението на проекта, за постигнатите крайни резултати, както и да се популяризира финансовата подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Веднага след подписването на административния договор за безвъзмездна финансова помощ бенефициентът ще публикува на своята интернет страница подробна информация за одобрения за финансиране проект. В началото на проекта екипът за организация и управление ще разработи Комуникационен план, който ще бъде обсъден на заседание на екипа и утвърден от ръководителя на проекта. При разработването на Комуникационния план ще бъде потърсено и съдействието на отдел „Връзки с обществеността“ на УНСС, който ще предостави професионални съвети при избора на печатни и електронни издания и уебсайтове, в които може да се публикува информация за проекта. Комуникационният план ще определи целите, целевите групи на конкретната дейност (вътрешни целеви групи), средствата и отговорностите, свързани с предоставянето на информация за проекта и неговото финансиране. При изпълнението на планираните мерки за информация и комуникация изрично ще се указва съфинансирането на проекта от съответния фонд на ЕС чрез: поставяне на емблемата на ЕС, при спазване на посочените в Единния наръчник правила за техническите средства за информация и комуникация; упоменаване на фонда, оказващ подкрепа на проекта; поставяне на общото лого за програмния период 2014-2020 г. Дейността предвижда разработването и използването на различни комуникационни инструменти, чрез които информацията за проекта и за финансовата подкрепа от ЕСИФ и ОП НОИР ще бъде предоставена на всички идентифицирани в Комуникационния план вътрешни целеви групи, обхващащи институции и лица, които работят, преподават или изследват проблематиката на проекта. По-важните от тях са: министерства и други органи на централната администрация, които имат отношение към подготовката на висококвалифицирани специалисти за извършване на научноизследователска и иновативна дейност; представители на академичната общност в български и чуждестранни висши училища; представители на работодателите, бизнеса, практиката; кандидат-студенти и студенти; дружества на докторантите в България; клубове на завършили студенти и докторанти, представители на студентските съвети в българските висши училища, представители на широката общественост и др. Отделно направление на дейността по информация и комуникация ще бъде работата с целевите групи на проекта (външни целеви групи): студенти докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели. Тези целеви групи ще бъдат информирани за финансирането на проекта от фондовете на ЕС по време на предвидените при изпълнението на проекта работни срещи, както и чрез подходяща визуализация на финансовата подкрепа, използвана при подготовката на различни документи и доказателствени материали, свързани с проектните дейности. Важен момент в изпълнението на дейността „Информация и комуникация“ е получаването на обратна връзка за качеството на осъществените информационни събития. В тази връзка за всяко събитие ще бъдат подготвени анкетни карти за проучване степента на удовлетвореност на участниците по отношение на място на провеждане, предоставена информация, качество на презентациите и др. Получената информация ще бъде обобщавана и анализирана с цел подобряване качеството на провежданите в рамките на проекта информационни събития. За целите на отчитането на дейността екипът за организация и управление на проекта ще съхранява оригинали/копия на доказателствени материали от осъществените мерки по информация и комуникация (екземпляри от печатни рекламни материали за проекта, снимков материал, присъствени списъци, презентации, копия от статии, анкетни карти за проучване степента на удовлетвореност и др.).
 • „Организация и управление на проекта“: Целта на дейността е да се осигури ефективно административно и финансово управление на проекта, гарантиращо постигането на заложените цели и индикатори. С оглед ефективната организация и управление на проекта ще бъде сформиран 8-членен екип от преподаватели и служители в УНСС, с опит и квалификация в съответната област от изпълнението на проекта. Екипът включва следните позиции: ръководител на проекта – 1, координатор на проекта – 1, експерт мониторинг и контрол – 1, юрист на проекта- 1, администратор на проекта - 1, координатор по обучението – 1, експерт по ЗОП - 1 и счетоводител на проекта – 1. Кандидатът не предвижда възлагане на позиции по проекта на външна фирма. Отговорност на екипа за организация и изпълнение на проекта ще бъде своевременното планиране, организиране и провеждане на всички проектни дейности, в съответствие с подписания административен договор, при спазване на приложимото национално и европейско законодателство и правилата, разписани в Ръководството за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (Ръководство за изпълнение). По време на реализирането на проекта екипът ще следи за качественото изпълнение на всички дейности, съгласно планирания график и очакваните резултати и заложените индикатори, за възлагането на обществените поръчки съгласно Плана за външно възлагане, както и за точното и коректно разходване на средствата по проекта, при спазване на принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. В хода на изпълнението на проекта екипът ще поддържа постоянна кореспонденция с Управляващия орган (УО) във връзка с изпълнението на проектните дейности. Кореспонденцията с УО ще се съхранява в проектната документация. Членовете на екипа ще оказват пълно съдействие на представителите на УО при проверките на място през периода на изпълнение на проекта, в рамките на проверките за проследяване устойчивостта на резултатите, както и при поискани от страна на УО работни срещи с представители на кандидата. Членовете на екипа ще имат отговорности за междинното техническо и финансово отчитане на напредъка по проекта, както и за изготвянето на окончателните технически доклади и финансови отчети, като в зависимост от техните функции в екипа изготвят съответните отчетни документи и приложенията към тях. В допълнение екипът за организация и управление на проекта ще изготвя периодични отчети до Ръководството на университета за напредъка по проекта и постигнатите резултати. Екипът ще организира и съхранението на оригиналните технически и финансови документи, както и пълната документация по ЗОП, които документи ще класира в проектно досие, създадено съгласно изискванията на УО, описани в Ръководството за изпълнение. Ръководителят на проекта и всички членове на екипа за организация и управление ще се стремят да поддържат добри социални и професионални отношения, основани на взаимно доверие, вътрешна дисциплина и толерантност. В рамките на тази дейност се предвижда и работа с представителите на целевите групи. За целта ще бъдат определи отговорници на всяка целева група, с които Коррдинаторът на проекта ще поддържа постоянни контакти. В началото на проекта ще се проведе работна среща за разясняване на целите и очакваните резултати по проекта, както и за запознаване с членовете на екипа за организация и управление. В хода на изпълнението на проекта ще се планират и други работни срещи, на които ще се представят междинните резултати от изпълнението на проекта. От всички работни срещи ще се водят протоколи по образец от проектната документация. Работата с целевите групи ще включва и отчитане степента им на удовлетвореност от участието в проекта и от постигнатите резултати. За целта екипът за организация и управление на проекта ще разработи анкетни карти и въпроси за интервюта, резултатите от които ще бъдат обобщавани и анализирани с цел подобряване изпълнението на проекта.

Индикатори

Дял на младите учени до 34 г. вкл., които участват в дейностите по ОП сред заетите в НИРД (GOVERD плюс HERD), Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 12.07
Дял на преподавателите във висши училища от включените в дейности по ОП, получили удостоверение за успешно премината програма за повишаване на квалификацията, Целева стойност: 100.00, Достигната стойност: 80.00
Студенти включени в програми за мобилност, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 0.00
Млади учени до 34 г. вкл., получили подкрепа по ОП за дейности в сферата на НИРД (GOVERD плюс HERD), Целева стойност: 49.00, Достигната стойност: 44.00
Преподаватели във висши училища, включени в програми за повишаване на квалификацията, Целева стойност: 5.00, Достигната стойност: 4.00
Новоназначени изследователи от чужбина в научните организации, подкрепени по ОП, Целева стойност: 0.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

690 287.99 BGN
690 287.99 BGN
336 162.34 BGN
85.00 %
 • [1] Подобряване на качеството и ефективността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, по-специално за групите в неравностойно положение
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите
 • [7] Образование

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 103 543.19 0.00 586 744.80 690 287.99
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 103 543.19 0.00 586 744.80 690 287.99

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на външни изпълнители по повод консултации по технология на разработването на публикации за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена Позиция 1 :Обществената поръчка за избор на външни изпълнители по повод консултации по технология на разработването на публикации за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 включва осигуряването на консултанти от чуждестранни университети, външни фирми и стопански организации, необходими за изпълнението на Дейност № 1 „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“ част от проект по процедура BG05М2ОР001-2.009.
 • Обособена позиция 2: обособена позиция № 14 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с предприемаческо поведение на чуждестранните инвеститори за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 3: обособена позиция № 3 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с правни аспекти на изграждане на смесени дружества за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 4: обособена позиция № 10 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с иновации и добри практики в предприемачеството и бизнеса за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 5: обособена позиция № 4 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с голямата компания в подкрепа на предприемачеството за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 6: обособена позиция № 27 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с модели на бизнес поведение на творческите предприятия за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 7: обособена позиция № 19 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с изграждане на смесени дружества и специфика на управлението в преработващата промишленост за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 8: обособена позиция № 12 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с национални и международни измерения на предприемачеството за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 9: обособена позиция № 7 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с промени в предприемаческата среда за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 10: обособена позиция № 28 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с "Зелени иновации" в туристическия бизнес за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 11: обособена позиция № 6 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с възможности за бизнес партньорство за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 12: обособена позиция № 5 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани със стандарти на взаимоотношения на принципа на свързаната интелигентност за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 13: обособена позиция № 13 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с иновативното чуждестранно предприемачество в България - фактор за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 14: обособена позиция № 15 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с професионални и личностни качества за чуждестранния предприемач в България за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 15: № 17 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с аутсорсинг и предприемачество за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 16: обособена позиция № 18 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с модели на публично-частното партньорство за съвместни бизнес инициативи за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 17: обособена позиция № 9 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с мениджърски предизвикателства пред бизнеса за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 18: обособена позиция № 2 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с икономика на предприемачеството за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 19: обособена позиция № 8 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с предизвикателства пред правенето на бизнес в България за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 20: обособена позиция №10 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с иновации и добри практики в преприемачеството за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 21: обособена позиция №11 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с преприемачеството и младежта за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 22: обособена позиция №25 “Консултации по разработване на изследователски теми свързани с релацията "дигитална трансформация-култура на работещите" за нуждите проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
Предмет на предвидената процедура: Предпечат, печат и доставка на материали, свързани с разпространение на научното знание и с осигуряване на информираност и публичност по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 36 278.10
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 – „Предпечат, печат и доставка на материали включени в списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия съгласно чл.12 от ЗОП, свързани с разпространение на научното знание и с осигуряване на информираност и публичност по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 3 – „Предпечат, печат и доставка на материали извън списъка на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия съгласно чл.12 от ЗОП, свързани с разпространение на научното знание и с осигуряване на информираност и публичност по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“.
Предмет на предвидената процедура: Организиране на събития по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 2 500.00
 • Обособена позиция 1: Обществената поръчка включва услуги свързани с осигуряване на кетъринг, свързан с организираните събития по Дейност № 3 - „Разпространение на научното знание“ и Дейност № 5 „Информация и комуникация“ част от проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1».
Предмет на предвидената процедура: Абонамент за дигиталната библиотека EBSCO-Business Source Complete за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 19 916.67
 • Обособена позиция 1: Абонамент за дигиталната библиотека EBSCO-Business Source Complete за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1».
Предмет на предвидената процедура: Доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 149 233.33
 • Обособена позиция 1: Обществената поръчка включва доставка на чуждоезикова научна и/или специализирана литература за нуждите на Дейност № 4 „Достъп до съвременно научно съдържание“ част от проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1».
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети (първа,бизнес и икономична класа) за превоз по въздух на пътници и багажи при служебни пътувания в страната и чужбина на преподавателите, служителите, членовете на студентски съвет и други лица, командировани от УНСС и други допълнителни услуги, Стойност: 225 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети първа,бизнес и икономична класа) за превоз по въздух
Предмет на предвидената процедура: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2017г., Стойност: 27 050.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция No 4 "Застраховане на лица по време на пребиваване извън територията на Република България"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 – „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на дирекция „СО“ на УНСС“
Предмет на предвидената процедура: Рекламни услуги за нуждите на УНСС, Стойност: 135 000.00
 • Обособена позиция 1: "Рекламни услуги за нуждите на УНСС", обособена позиция 1 - "Публикуване на обяви за обществени поръчки, търгове и други за нуждите на УНСС в два броя национални ежедневници"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС и поделения, Стойност: 307 400.00
 • Обособена позиция 1: обособена позиция 1 "Доставка на консумативи за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на УНСС"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС по обособена позиция 1, Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: обособена позиция 1 "„ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС по обособена позиция 2, Стойност: 180 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 2 : „ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ. 30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА УНСС“
Предмет на предвидената процедура: Тестване на изследователски хипотези в публични и частни стопански организации за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 9 583.33
 • Обособена позиция 1: Избор на външни изпълнители за тестване на изследователски хипотези в публични и частни стопански организации за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1».
Предмет на предвидената процедура: Абонамент за ProQuest-ABI/INFORM Collection, Business Ebook Subscription за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 19 333.33
 • Обособена позиция 1: Абонамент за ProQuest-ABI/INFORM Collection, Business Ebook Subscription за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1».
Предмет на предвидената процедура: Абонамент на чуждоезикови периодични издания за нуждите на проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 «Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1»., Стойност: 13 315.83
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 - „Абонамент и доставка на руски периодични издания за 2018 г. по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1““.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 – „Абонамент и доставка на чуждоезикови периодични издания за 2018 г. по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза 1““.
Предмет на предвидената процедура: Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС и поделения, Стойност: 309 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 "Доставка на канцеларски материали за нуждите на УНСС"
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 "Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 12 от ЗОП за нуждите на УНСС"
Предмет на предвидената процедура: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2018 г. , Стойност: 27 050.00
 • Обособена позиция 1: Застраховане на лица по време на пребиваване извън територията на Република България
Предмет на предвидената процедура: ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ /ПЪРВА,БИЗНЕС И ИКОНОМИЧНА КЛАСА/ РЕДОВНИ ПОЛЕТИ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ,СЛУЖИТЕЛИТЕ,ЧЛЕНОВЕТЕ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА УНСС И ДРУГИ ЛИЦА, КОМАНДИРОВАНИ ОТ УНСС“, Стойност: 225 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети първа,бизнес и икономична класа) за превоз по въздух
Предмет на предвидената процедура: Застрахователни услуги на сгради, автомобили, спортисти и служители за 2019 г., Стойност: 27 750.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 4 "Застраховане на лица по време на пребиваване извън територията на Република България"

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.