English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0198-C01
Подобряване енергийната ефективност на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
19.11.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Мездра, гр.Мездра

Описание

  “РВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД e с основна икономическа дейност: 41.20 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради. Дейността на дружеството обхваща цялостния процес на строителството – от всички фази на проектиране, строеж, довършителни дейности до реализацията им на пазара.
  След извършено фирмено проучване и очакване на нови обекти в северозападна България, РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД са наели база със следния адрес: Област Враца, гр. Мездра, ул. Георги Кирилов 37 А. В споменатата база ще бъде придобита строителната механизацията по проекта и ще бъде позиционирана, когато не се ползва на даден обект в България. В базата ще бъдат извършвани някои текущи обслужвания на строителната техника.
  С цел подобряване на енергийната ефективност и разширяване на дейността си, компанията планира да направи инвестиции, като закупи следните нови машини: камион с кран; комбиниран багер с хидрочук и комплект с прикачена система-трошачка за рециклиране на стари строителни материали с цел повторното им използване; машина за хоризонтален сондаж /къртица/, окомплектована с технологичен инструмент. 
   Фирмата ще намали разходите си на енергия, като въведе система за оползотворяване на отпадната топлина от компресора за загряване на тръбите на новозакупената къртица и по този начин да увеличи производителността ѝ. ‘‘РВ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ЕООД планира да придобие автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението и да използва консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.
   Посредством проекта, ‘‘РВ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ЕООД кандидатства да закупи нова високопроизводителна строителна техника и по този начин да разшири дейността си, да намали себестойността на строителството и вследствие на това да стане по-конкурентна. Това е предпоставка за устойчиво развитие, което ще разшири пазарните позиции на фирмата в строителния бранш.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване. Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на: Камион с кран - 1бр.; Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр.; Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.; Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението - 1бр.; Оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр.: Като част от дейността по проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните активи: Мярка 1. Камион с кран - 1бр. Използваният камион от фирмата е със сравнително ниска производителност и висок разход на дизелово гориво, поради което желаем да го замени с нов, енергийно ефективен и високопроизводителен. Машината е необходима на фирмата за превоз на суровини и материали в изпълнение на основната си дейност в строителството. Придобития по програмата камион с кран, ще може да извършва самостоятелно товарно- разтоварни работи. С намалението на разходите за транспорт чрез закупуването на камиона, фирмата ще подобри енергийната си ефективност и ще намали себестойността на транспорта и превоза на материали до строителните си обекти. 2. Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр. Сега използваме багер под наем, с ниска производителност и висок разход на гориво , поради което фирмата желае да го замени с нов, енергийно ефективен, високопроизводителен, окомплектован с хидравличен чук и трошачка. Комбинирания багер е многофункционален и самостоятелно ще може да извършва много и разнообразни дейности, необходими за функционирането на компанията. С помощта на малката кофа се правят изкопи а с голямата насипи и други товарни дейности. С помощта на хидравличния чук ще се разрушават стари сгради и бракувани строителни материали- бетони и зидарии. Трошачката ще рециклира бракувани бетонови и други строителни отпадъци с цел повторното им използване. С помощта на багера обработените и рециклирани с трошачката строителни суровини, отново ще се използват за насипи, настилки и други дейности. 3. Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. Понастоящем фирмата използва под наем хоризонтална сонда тип „Къртица“, задвижвана от винтов компресор за сгъстен въздух. Къртицата се използва за хоризонтални сондажни отвори в почвата с цел последващо директно инсталиране на тръби, оптични кабели, др. подземни комуникации и инфраструктурни елементи. Използването на амортизираната стара къртица е съпроводено с големи разходи за експлоатация и затова фирмата планира да придобие нова високопроизводителна къртица в комплект с нов енергоефективен компресор. Така компанията ще разшири дейността си и ще подобри енергийната си ефективност. 4. Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението - 1бр. Данните за разхода на гориво ще се отчитат и показват през софтуер, който позволява да се контролира и управлява енергоконсумацията на новозакупения багер от разстояние онлайн, чрез e-mail или мобилен телефон. Системата за мониторинг дава пълен достъп до актуалната информация за машината – своевременни сервизни предупреждения, алармени известия за критични параметри и повреди, оперативни данни за текущия разход на гориво, както и пълния архив от предходни събития, съхраняван в специална база данни в интернет 5. Оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр. Мярката включва закупуване на приспособление за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия от охлаждащия въздух на винтов компресор с цел увеличаване на производителността на хоризонтална сонда (почвоизместващ чук) тип „Къртица“. Когато е по студено почвоизместването се затруднява. Чрез затопляния въздух от компресора който се подава в сондната тръба, се улеснява сондирането при работа през зимата. Инвестициите се отнасят за мерки 1, 2, 3, 4 и 5 от енергийния одит Стъпките за изпълнение на дейността от мярка 1,2 и 3 са: 1. Избор на изпълнител - чрез „Избор с публична покана“ (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец). Стъпките за изпълнение на дейностите от мерки 4 и 5 са: 1. Избор на изпълнител - чрез съобщение за събиране на ценови предложения (от 2 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец); 3. Въвеждане в експлоатация (от 10 до 12 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001. Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001. Услуги за Публичност и визуализация. Консултантски услуги за Енергиен одит.: Като част от дейността по проекта ще бъдат ще бъдат извършени следните услуги: 1.Консултантски услуги за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; 2.Консултантски услуги за сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията- стандарт ISO 50001; Стандарта създава рамка за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийното потребление.Системата за управление на енергията обхваща следните основни процеси: -Енергийно планиране; -Енергиен преглед – включващ енергийното потребление и анализ на използваната енергия; -Енергийно обследване – включващ данни за енергийните характеристики на дейността и определянето на енергийна базова линия; -Планиране на управлението на енергията. Стандартът определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на системата за управление на енергията, чиято цел е да даде възможност на фирмата да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност , енергийната сигурност, използването на енергия и потреблението. Стандартът има за цел да помогне на компанията непрекъснато да намалява консумация на енергия, и следователно разходите си за енергия и емисиите на парникови газове. Ползите от стандарта са намаляването на разходите за енергийни ресурси и ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда. Това води до подобряване на енергийната ефективност, намаляване на себестойността на произвежданата продукция и повишаване на конкурентоспособността на фирмата. 3.Услуги за Публичност и Визуализация. Планира се изработка и доставка на 2 броя табели които трябва да се монтират на видно място във фирмата. 4.Консултантски услуги за Енергиен одит. Това е единствената дейност по проекта, която се извършва предварително с цел да предпише енергийно ефективни мерки, които да помогнат на кандидат бенефициента да планира инвестициите си. Съгласно указанията във формуляра за кандидатстване се бележат че започват в първия месец със срок на изпълнение 2 месеца. Стъпките за изпълнение на дейностите 1, 2 и 3: 1. Избор на изпълнител - ще се осъществи чрез съобщение за събиране на ценови предложения за избор на изпълнител (от 1 до 4 месец); 2. Сключване на договор и доставка на услугите (от 4 до 10 месец);

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 577.00, Достигната стойност: 577.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 154.05, Достигната стойност: 154.05

Финансова информация

537 259.10 BGN
383 261.36 BGN
380 108.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 325 772.16 57 489.20 153 997.74 537 259.10
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 325 772.16 57 489.20 153 997.74 537 259.10

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. - Прекратена процедура Обособена позиция 2: Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр. Обособена позиция 3: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. - Прекратена процедура Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението - 1бр. Обособена позиция 5: Система за оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр., Стойност: 501 359.10
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. - Прекратена процедура
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Комбиниран багер с линия хидрочук и трошачка - 1бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.- Прекратена процедура
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Автоматизирана система за мониторинг на електропотреблението - 1бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: Система за оползотворяване на отпадната топлина за загряване на тръби при хоризонтални сондажи - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за Енергиен одит, Стойност: 19 400.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за сертифициране на ISO 50001, Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Услуги за Публичност и визуализация, Стойност: 500.00
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр. Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр. , Стойност: 236 192.02
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Камион с кран - 1бр
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Машина за хоризонтален сондаж (къртица) - 1бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.