English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0554-C02
Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
21.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

Настоящото проектно предложение е изцяло свързано с идентифицирани от ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД нужди и ограничения: високи годишни разходи за ел. енергия и производство на единица продукция, физически и морално остаряло оборудване за флексо печат и липса на системи и модели за управление на енергийната ефективност. С цел да намали енергийната си интензивност и да повиши производствения си капацитет компанията възлага на външен изпълнител, лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ, да извърши енергийно обследване на ниво промишлена система и да изготви доклад, препоръчващ подходящи енергоспестяващи мерки. Енергийният доклад предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на нова високотехнологична флексо машина, благодарение на която: значително ще се повишат часовете на ефективна работа (печат на етикети), за сметка на часовете на настройка на оборудването; ще се увеличи скоростта на печат; над 3,5 пъти ще нарастне производството на етикети/на час, а около 8 пъти ще се увеличи производителността на година; ще се постигнат ен. спестявания от 118 521,30 kWh на годишна база, или 0,059 kWh/м²; значително ще се намали технологичния брак- 7 пъти; ще се придобие технологична възможност за работа с рециклирани суровини- хартия и фолио. 
В допълнение към дейностите, основаващи се на препоръки от извършения енергиен одит, проектното предложение предвижда и дейности за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, публичност и визуализация на проекта. 
Реализирането на проектната идея ще доведе до повишаване конкурентоспособността на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД, чрез подобряване на енергийната ефективност, екологосъобразност и производителност.
Дейности
 • Провеждане на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен доклад по образец, съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, реализирана в рамките на инвестиционен приоритет 3.1. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. : Дейностите от настоящото проектно предложене се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Енергийното обследване е проведено от фирма АН ЕНЕРДЖИ ООД , вписана в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, под № №00078/05.11.2015 г.. Докладът от обследването е подаден в АУЕР съгласно Указанията за електронно подаване, в рамките на сроковете, посочени в Условията за кандидатстване по процедурата и от официалния представител на предприятието-кандидат. Изборът на енергиен одитор и процедурата по одобрение на енергийното обследване от АУЕР са подробно описани в раздел "Начин на изпълнение" от дейността. В рамките на енергийния одит са препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност, които ще се реализират в обект на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, находящ се в гр. Варна, където се извършват дейности, попадащи в сектор „Производство на други изделия от хартия и картон “, код по КИД 2008: 17.29. Всяка от предписаните за изпълнение мерки, включени в енергийния одит, е с предвидени енергийни спестявания от минимум 5% от потреблението на системите и производствените процеси в обхвата на въздействие на мярката. Енергийният одит на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД е извършен на база данни за годишния оборот, произведената продукция и потреблението на енергия по различни видове енергоизточници за три пълни календарни години. Анализираният период обхваща 2013 год., 2014 год. и 2015 год., като за базова/представителна година е взета 2015 г.. Одитът препоръчва 1 основна мярка (разписана като последваща дейност от раздел "План за изпълнение/Дейности по проекта' на Формуляра за кандидатстване) за повишаване на енергийната ефективност на кандидата, а именно Мярка 1 – за подмяна на съществуваща флексо машина, която е амортизирана, с ниска производителност, дълго време на настройка и висок разход на енергия, с нова. Изпълнението на предвидената енергоспестяваща мярка ще доведе до следните резултати: - Реализирани годишни спестявания на енергия: 118 521 kWh/год. - Реализирани енергийни спестявания за единица продукция: 0,059 kWh/м2; - Фактор на енергийни спестявания (ESR): 63,90 % - Постиганети финансови икономии от разходи за енергия: 30 815,54 лв. Интегрирането на новото технологично оборудване- флексо машина, ще доведе до повишаване капацитета на работа в цялата производствена база, с възможност за работа с рециклирана медия, както и с медии, с по-малки дебелини -вкл. и под 20 микрона, без базисния производствен процес да се промени съществено. Не на последно място, ще се постигне положително влияние върху околната среда и екологичен ефект, посредством спестяване на емисии на С2О = 97,07 t/година.
 • Придобиване на ново оборудване с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление, в изпълнение на ЕСМ 1 "Закупуване на флексо машина" от Енергиен одит на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД: Дейността за придобиване на ново оборудване, с по-висока производителност и по-ниско енергопотребление ще бъде изпълнена чрез закупуване на нoва флексо печатна машина- 1 брой, която ще замени съществуваща флексо машина, която е амортизирана, с ниска производителност, дълго време на настройка и висок разход на енергия. Дейността съответства на Мярка № 1 в доклада от направеното обследване за енергийна ефективност, извършено от лице, вписано в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ. Изпълнението на дейността е с потвърден ефект енергийни спестявания и ще осигури спестяване до 30,22 % от изчисления разход на енергия. Описание: Основната дейност на ДИЛКОМ е свързана с производството на етикети от различни материали с разнообразни форми и цветове. В по-голямата си част етикетите се произвеждат на ролки и са предназначени за използване от баркод принтери, етикетиращи везни, ръчни и автоматични апликатори, маркиращи клещи и др.. Основните производствени процеси са щанцоване, печатане, пренавиване и инспектиране на етикети. Фирмата разполага с флексо печатащи машини, които осигуряват гъвкавост и бързина при изпълнение на поръчки за печат, дори и на 6 цветни етикети. Една от използваните в предприятието флексо машини е модел WEBTRON 650 II, произведена през 1985г.. Оборудването е в експлоатация над 30 г., амортизирано е и изсква дълъг процес на подготовка, настройка и почистване, който се извършва ръчно - от оператор. Изчисленото ефективно работно време на машината е едва 2,53 часа/ден, което при производителност от 384 м2/час, определя годишно производство от приблизително 244 860 м2/год.. В допълнение, съществуващата печатна машина ивършва разход на електроенергия и в останалите 5,47 часа от работния ден, т.к. по време на настройка оборудването работи на бавна скорост. Годишната консумация на ел.енергия на флексо машината WEBTRON 650 II е изчислена на 22 709,0 kWh/год, което формира специфично потребление от 0,093 kWh за 1 м2 произведена продукция. Направеното енергийно обследване потвърждава, че при средна цена на ел. енергията от 0,26 лв./kWh, се постигат финансови разходи от 5 904,34 лв./год.. Намаляването на енергийната интензивност, разширяването на производствения капацитет, а от там и на конкурентоспособността на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД изисква въвеждане в експлоатация на нова флексо машина, базирана на поледните технологични новости в областта на полиграфията. В рамките на настоящия проект кандидатът предвижда да закупи оборудване с инсталирана мощност- 45 kW и производставена скорост от 1344 м2/час- 3,5 пъти по-висока от на съществуващата флексо машина. В допълнение, при препоръчаното ново оборудване общото време за настройка и пренастройка (от една към друга поръчка) е около 0,44 часа/ден. Възможността на машината да работи с ролки с по-голяма дължина (на входа на машината може да се постави ролка с дължина до 4 000 метра, а на изхода да се навие ролка до 3 000 метра) намалява необходимостта от честа смяна на ролки с медия и значително скъсява времето за спиране и престой. По този начин реалното производствено време на машината за работен ден се увеличава на 7 часа/ден (при 2,53 ч/ден към момента). Базирайки се на направените изчисления и на техническите характеристики на предвидената за закупуване флексо машина, ДИЛКОМ прогнозират постигане на производство от 2 млн. м2/год. (8 пъти над сегашната). Енергийното обследване показва, че при тази производителност, съществуващата флексо машини WEBTRON 650 II би достигнала енергийно потребление от 185 485.58 kWh/год., докато с новото оборудване ще се изразходят 66 964,29 kWh/год. Т.е. след внедряване на препоръчаната флексо машина ще се постигнат ен. спестявания от 118 521,30 kWh/год, или 0,059 kWh/м². В парично изражение компанията ще спести 30 815,54 лв./год. По отношение на неергийните спестявания (226711,54 лв./год) може да се твърди, че те ще се обуславят от спестените средногодишни разходи за експлоатация и поддръжка на съществуващата машина и намалените загуби от брак.
 • Дейност по въвеждане на Система за управление на енергията съгласно изискванията на стандарт ISO 50001:2011 в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД : Цел: Постигане на съответствие с изискванията на ISO 50001:2011- най-новият международен стандарт за управление на енергийната ефективност. Описание: Настоящата дейност предвижда разработване и внедряване на Система за управление на енергията (EnMS), в съответствие с изискванията на стандарт ISO 50001:2011 в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД. ISO 50001 EnMS е базиран на модела на системата за управление, която вече е разбрана и прилагана от организациите по целия свят. ISO 50001 „определя изискванията за разработване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за енергийно управление, чиято цел е да позволи на дадена организация да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително за енергийна ефективност, използване на енергията и потреблението й”. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. Той се отнася най-вече за енергийно у-е на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др., и се прилага за всякакъв тип енергийни носители - електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, компресиран въздух, охладена вода, и др. Стандартът залага изискването за внедряване на енергиен мониторингов план и анализ на енергийната ефективност. По оценка на ISO, стандартът може да повлияе до 60% от потреблението на енергия в света. Въвеждането на EnMS ще подпомогне компанията за по-добро използване на съществуващите енергийни ресурси. Предвижда се стандартът да осигури компанията с призната рамка за интегриране на енергийната ефективност в нейната управленска практика. Очаква се стандартът да: -Помага на организацията за по-добро използване на нейните съществуващи енергоемки активи; -Позволява прозрачност и улеснява комуникацията относно управлението на енергийните ресурси; -Насърчава най-добрите практики за енергийно управление и затвърждава доброто поведение в енергийното управление; -Помага в оценката на съоръжения и поставя приоритет върху въвеждането на нови енергийно-ефективни технологии; -Осигурява рамка за насърчаване на енергийна ефективност по веригата за доставка; -Улеснява подобренията в енергийното управление на проекти за намаляване на вредните емисии от парникови газове; -Позволява интегриране с други с-ми за управление като екологични, за здравето и безопасността. ISO 50001 е последователност от процесите: планиране, извършване, проверка, действие за непрекъснато подобряване на системата за енергийно у-е. -Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на основа, показатели за енергийно изпълнение, предмет, цели и планове на действие, необходими за постигане на резултати в съответствие с възможностите за подобряване на ен. ефективност и ен. политика на организацията. -Извършване: въвеждане в действие на планове за енергийно у-е. -Проверка: наблюдение и измерване на процесите и ключовите характеристики по време на работа, което определя показателите в енергийната политика и целите и отчитане на резултатите. -Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и с-мата за енергийно у-е. Успехът на една EnMS зависи в най-голяма степен от ангажираността и отговорностите на всички функционални нива в организацията, и най-вече от тези на висшето ръководство. Внедряването на с-ма по стандарт ISO 50001:2011 ще допринесе за установяването на процес за непрекъснато подобряване и все по-ефективно използване на енергията. Етапите на разработване и внедряване на EnMS са детайлно описани в т. Н-н на изпълнение от настоящата дейност. Въвеждането на системата ще се осъществява м/у 2-ри и 6-ти проектен месец, като ще се предхожда от процедура за избор на външен изпълнител през 1-ви проектен месец.
 • Дейност по сертифициране на нововъведената Система за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001:2011 в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД : Цел: Установяване на съответствие на внедрената и работеща Система за управление на енергията с изискванията на стандарт ISO 50001:2011. Описание: Оценката ще бъде извършена от трета, независима страна, каквато е сертификационна организация, акредитирана от националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, която е страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EAMLA в област сертификация на системи за управление или страна по IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement). Когато една EnMS е изградена, поддържана и подобрявана, това създава убедителен потенциал на доверие и спокойствие сред всички страни, с които работи организацията, а след като EnMS премине успешна сертификационна процедура, сертификатът за съответствие с ISO/IEC 50001 има стойност на категорична и универсална гаранция за системата, представена от сериозен, компетентен и независим орган. Сертификацията на EnMS ще осигури доказателство за ефективно и ефикасно управление на енергийната ефективност в предприятието. Положителната препоръка за сертификация означава и, че в компанията функционира стратегия за иницииране и управление на необходимите мероприятия за намаляване на потреблението на енергия, ефективно управление на процесите и оптимизация на работата в дългосрочен план. По време на сертификационният одит ще бъдат проверени основни изисквания, които поставя стандарт ISO 50001: - да има фирмена политика по енергийното управление и ползване на енергия - да се разработят цели и задачи, чрез които тази политика да се реализира в конкретната обстановка на конкретната организация - решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и анализи - да се измерва и анализира енергийната резултатност - да се провеждат прегледи, за да се установи как се познава и прилага политиката - да се подобрява постоянно енергийното управление Стандартът не задава никакви конкретни стойности, като изисквания към енергийната резултатност, с което дава възможност организациите сами да си определят стойности на цели по отношение на зададено от тях самите опорно ниво (baseline), както и да следват собствен ритъм на действие, съобразен с реалните им възможности. Със сертификацията по стандарт ISO 50001 ще се постигне за значимо намаляване на оперативните разходи и на емисиите на парникови газове, чрез систематичен енергиен мениджмънт. Етапите на сертифициране на Система за управление на енергията по стандарт ISO 50001:2011 са детайлно описани в т. Начин на изпълнение от настоящата дейност. Сертифицирането на EnMS ще се осъществи м/у 7-ми и 9-ти проектен месец. Кандидатът е предвидил и 1 месец за избор на сертификационен орган (през 1-ви проектен месец). Периодът на изпълнение на дейността е съобразен с необходимото време за въвеждане на Система за управление на енергията в КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД от избрания изпълнител в рамките на Дейност 7.
 • Дейност за публичност и визуализация на проекта на ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД : Цел: Информиране на обществеността за проекта и резултатите от него. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията по отношение визуализацията на проекти, финансирани от ЕС. Описание: При спазване изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., са предвидени следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: • Поставяне на стикери на закупеното оборудване, съдържащи следната информация: - визуализиране емблемата на ЕС; - упоменаване „Европейски съюз“; - наименование на съфинансиращия фонд; - общото лого за следващия програмен период 2014-2020 г.; - номер на договора за безвъзмездна финансова помощ; • При всички случаи на информация и комуникация по проекта, изрично ще бъде указвано съфинансирането от фондовете на ЕС на проекта, чрез поставяне на: - емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията; - посочване на подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; - Общото лого за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност; • Информиране на обществеността, чрез включване в уеб-сайта на компанията на кратко описание на проекта, съдържащо: - описание на операцията; - емблемата на ЕС; - упоменаването „Европейски съюз“; - наименованието на фонда; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; - наименование на проекта; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; • Поставяне на плакат на видно за обществеността място, с информация за проекта, с минимален размер формат А3, в който ще бъде спомената финансовата подкрепа от ЕС. Текстовата и визуалната информация ще включва: - емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; - наименование на съфинансиращия фонд; - общото лого за програмния период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; - наименование на проекта и главната му цел; - обща стойност на проекта, също и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; - начална и крайна дата на изпълнение на проекта; • Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността ще се посочва, че финансиращата го оперативна програма се осъществява с подкрепата на фонда. Всяка публикация на Бенефициента във връзка с проекта, под каквато и да е форма и в каквото и да е средство за осведомяване, ще съдържа следното заявление: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 118.52, Достигната стойност: 118.52
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 97.07, Достигната стойност: 97.07

Финансова информация

1 377 060.00 BGN
834 354.00 BGN
804 550.17 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 709 200.90 125 153.10 542 706.00 1 377 060.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 709 200.90 125 153.10 542 706.00 1 377 060.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Флексо машина- 1 брой, Стойност: 1 350 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: флексо машина- 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проекта, Стойност: 60.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на Система за управление на енергията ISO 50001 в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД , Стойност: 11 000.00
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на енергиен доклад по образец, съгласно Приложение Б от Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, реализирана в рамките на инвестиционен приоритет 3.1. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата е вече проведена., Стойност: 6 000.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на Система за управление на енергията ISO 50001 в ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД, Стойност: 10 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.