English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.002-0175-C02
Независим живот
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
14.01.2016
14.01.2016
01.12.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Струмяни

Описание

Проектното предложение съответства на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като съставна част от Националната стратегическа референтна рамка за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора и за социалното им включване. Проектът е в съответствие със специфичната цел на ОП”РЧР” за създаване на партньорства и мрежи и за развитие на социалната икономика и предприемачество и акцентира върху развитие на алтернативни социални услуги и постигането на високо качество на грижата за рискови групи. Подкрепя националната политика за деинституционализация и се реализира в отговор на регистрираното високо търсене на услугата в община Струмяни по време на реализиране на проект по фаза 1 на схемата за безвъзмездна помощ «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора» - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”. С проекта ще се осъществи повишаване предлагането на труд в община Струмяни чрез създаване на нови работни места за персонала на социалното предприятие. Общата цел и специфичните цели на проектното предложение съответстват на целите на настоящата схема по приоритетна ос 5. „Социално включване и насърчаване на социалната икономика.” с област на интервенция 5.1”Подкрепа на социалната икономика” – чрез проекта се дава възможност за участие в проектните дейности на всички заинтересовани страни . Проектното предложение допълва и надгражда "Помощ в дома" както и "Нови алтернативи" чрез прилагане на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги.
Дейности
 • Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка. Описание.: Дейността включва разширяване и надграждане дейността на действащо Звено и организиране на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги. В момента в звеното работят 3 болногледачи, които обслужват 4 потребители с увреждания. Тази дейност е в изпълнение на изискванията за устойчивост на реализирания от Община Струмяни проект по схема "Помощ в дома". Предвиждаме включването на тези потребители в настоящия проект, по който те ще получат подобрен достъп до интегрирани междусекторни услуги. Дейността последователно включва: подбор на експертен екип за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите чрез процедура за подбор по ЗОП, а именно: водещ социален работник, рехабилитатор и психолог. След проведената процедура по ЗОП експертите ще бъдат назначени на граждански договор съгласно ЗЗД. Те следва да отговарят на следните условия – висше образование и експертен опит минимум от 2г.. Асистент методик ще изготви Методика за извършване оценка на потребности по проект "Подкрепа за социално включване в Община Струмяни" Той следва да има експертен и управленски опит в областта на социалните услуги и социалната закрила минимум 5 г.. Външна организация с доказан опит в изпълнението на сходни проекти, избрана по процедура ЗОП, ще извърши оценка на потребностите на всички подали заявления за ползване на интегрирани междусекторни услуги в центъра. Община Струмяни ще извърши подбор на целевата група: прием на заявления от кандидат-потребителите.Класирането и разпределението към съответните услуги - социални, здравни за мотивационна или психологическа подкрепа в зависимост от конкретната потребност става чрез изготвяне на оценка на потребностите от външно юридическо лице, избрано по процедура на ЗОП. Кандидат-потребителите, оценени, но невключени първоначално в проекта ще бъдат в лист на чакащите, от който при отпадане на потребител ще бъдат включвани по реда на класирането им. Ще бъде извършен от екипа за управление на проекта подбор на изпълнителите на услуги, включващ: прием на заявления, оценка по документи и интервю с допуснатите кандидати. Предвижда се за реализиране на дейността в проекта да бъдат назначени изпълнители на почасови социални услуги на следния брой изпълнители : 40 за лични асистенти, 11 за социални асистенти и 11 за домашни помощници. Предвижда се продължителността на услугите да бъде 18 месеца. Потребителите на интегрирани почасови услуги по проекта ще бъдат 96, в т.ч. 30 ще бъдат включени, след приключване на операция "Нови Алтернативи" на 29.02.2015г. и извършена нова оценка на потребностите им. На етап прием на заявления от кандидат-потребители те ще подадат пакета с документи, заедно с останалите кандидати, но оценка на потребностите ще бъде извършена през м.март 2016г., след което ще бъдат включени в проекта, съобразно тази оценка и ще имат възможност да ползват целия спектър предоставяни услуги от центъра. Психологическата подкрепа и консултиране на потребителите ще бъде извършена от експертите на Външната организация, избрана с проведена процедура по ЗОП. Рехабилитаторът ще консултира в съответствие с нуждите определените потребители за медицинска рехабилитация като ще обучи близките и помагащото лице да се справят самостоятелно с подкрепата на потребителя в рехабилитационните дейности и ЛФК в домашни условия. За отчет на работата на персонала се въвежда електронен дневник на потребителя. За неговото водене се закупува хартия А4, тонери и два компютъра/ преносими лаптопи/. Иновативността на проекта е свързана с разширяване на възможностите и достъпа до разнообразни междусекторни услуги за социално включване, проследяване на здравословното състояние на потребителите, осигуряване на достъп до социално-здравни услуги и психологическа подкрепа.
 • Обучение на персонала за предоставяне на услугите: В рамките на тази дейност Външна организация, избрана чрез проведена процедура по ЗОП, ще извърши обучения на изпълнителите на услуги в няколко модула, като подготви програма за обученията и разработи обучителни материали. Обучението ще включва теоретична и практическа част с акцент върху ролеви игри и конкретни въпроси относно темата и начините на предоставяне на социалните услуги, етични норми и други. Обучението на социалните асистенти и домашните помощници включва един двудневен въвеждащ модул-16 часа и два еднодневни поддържащи модули по 8 часа всеки. Личните асистенти ще бъдат обучени в двете поддържащи обучения, тъй като те са преминали въвеждащо обучение в операция "Нови алтернативи". Изпълнителите на социални услуги, преминали въвеждащо обучение за съответната длъжност в рамките на други схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 или други национални програми, ще участват само в поддържащите обучения. Всички обучения ще бъдат проведени в гр. Струмяни, в помещения осигурени от кандидата. Предвидените супервизии на персонала са с характер на надграждащо обучение, ето защо поддържащите обучения са само 2 на брой.
 • Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала предоставящ социални услуги.: Дейността ще се реализира от експерти на Външна организация, избрана по процедура по ЗОП. Външната организация следва да докаже чрез приложени автобиографии и други подкрепящи документи, че има опит както в изпълнението на подобни проекти, така и мултидисциплинарен екип от експерти с различен профил на компетентностите с релевантен опит минимум от 2 години. Предвидени са 64 часа подкрепяща работа на психолог и 184 ч. психо-социално консултиране от експерт по социални дейности с персонала- индивидуална, с цел превенция на професионалното прегаряне, помощ за справяне в кризисни моменти, подкрепа за напасване, превенция на конфликтите между помагащо лице и потребител, методи на работа и др.. В хонорара на психолога- 12,50/ч. и този на водещия социален работник – 13,50 лв./ч. са включени всички разходи за материали, консумативи и командировъчни. Предвидени са осигуровки от работодател. Ако нуждата от консултиране и подкрепа се окаже по-голяма от планираната, необходимите дейности се извършват за сметка на Външната организация. Външната организация е длъжна да изпълни минимума от планирани услуги като отчете дейностите в консултативни протоколи и издаде фактура за разходите. За проследяване на качеството на предоставяната услуга, вътрешен контрол и мониторинг на дейностите е предвидено провеждането на супервизии. По своята същност всяка супервизия е форма на планирана помощ и надграждащо обучение, предоставяна от експерт със сходна практика и професия и цели проследяване и проверяване на работата на супервизирания, надграждане на неговите умения и знания, с оглед предоставянето на качествена грижа на уязвимите групи и избягване на професионалното прегаряне.
 • Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на интегрираните услуги, според индивидуалната им потребност.: Дейността включва: Информиране и консултиране. Мотивационна подкрепа и подготовка за адаптация към новите условия на живот и организация на бита чрез начално консултиране на всички утвърдени потребители с изключение на тези, които по време на стартиране на проекта ползват услуга „Личен асистент” по процедура „Нови алтернативи”. Информирането и консултирането е относно пакета от предлагани услуги, правата и задълженията, отношенията с доставчика. Консултациите се провеждат от водещ социален работник на Външна организация, подбрана чрез процедура по ЗОП. Допуска се процедурите по ЗОП за отделните членове на мултидисциплинарния екип да се обединят и предоставящите подкрепящи външни услуги за персонала и потребителите да бъдат от една и съща организация, която разполага с необходимите експерти и има опит в сходни проекти и управлението на социални услуги в домашна среда. Желателно е организацията да е изпълнявала поне един проект в социалната сфера по ОПРЧР като бенифициент и други като партньор. Акцентът при комплексното социално консултиране се поставя върху мотивационната и психо-социална консултативна работа. Изключително е важно водещият експерт- консултант да притежава висока квалификация и професионален опит. От качеството на неговата работа зависи успехът за социално включване на предимно млади хора с увреждания. Подкрепата е с цел постигане от потребителите на лично управление на живота им и самостоятелно справяне с трудностите.. Психологическата подкрепа на потребителите се провежда от психолог- приложен специалист, член на мултидисциплинарния екип от експерти. Подкрепата е насочена към потребители с емоционални проблеми, които имат предвидени психологически консултации в индивидуалния план за услуги, изготвен на база специфични нужди и потребности. Рехабилитационна подкрепа – Предоставя се като социална интеграция и рехабилитация и медицинска рехабилитация. Социалната рехабилитация е подчинена на конкретна и пряка комплексна социална подкрепа на потребителя за социално включване и преодоляване на социалната изолация. Провежда се винаги в присъствието на помагащото лице, с изключение на случаите когато потребителят желае да сподели конфедициална информация. Акцентът в работата на социалния работник е изслушването, споделянето, проявената емпатия и използването на силните страни на потребителя с цел постигане на оптимални резултати. Медицинската рехабилитация се изпълнява от кинезитерапевт с опит, който за максимално кратко време следва да обучи потребителя, на когото лекар физиотерапевт е назначил ЛФК в домашни условия, как да изпълнява упражненията, как да почива активно, с каква продължителност и до каква степен следва да е натоварването.В кризисни ситуации приложен специалист – социален работник оказва подкрепа на потребителя и неговите близки. Експертите и консултантите са членове на Мултидисциплинарния екип, чийто работодател е външен изпълнител, избран по процедура на ЗОП.
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е да се осигури качествено и професионално изпълнение на заложените дейности и инициативи. Да осигури прозрачност и спазване изискванията на Програмата, процедурата и указанията на Договарящия орган. В първия месец ще се сформира екип за организация и управление на проекта. Позициите в екипа са: ръководител-1, координатор-1, и счетоводител-1. Те ще работят екипно, за да администрират и следят целия процес на изпълнение на проектните дейности. Ще поддържат връзка с Договарящия орган на Оперативната програма, като спазват всички изисквания за ефективно управление и преодоляване на евентуални затруднения и проблемни ситуации. Членовете на екипа ще бъдат от организацията бенефициент - Община Струмяни. Подборът им ще бъде извършен по прозрачна процедура, чрез която се избират подходящи по квалификация, опит и стремеж за кариерно развитие участници в екипа. Дейността е с продължителност 22 месеца. Основните ангажименти на членовете на екипа са: организация на приема на документи и подбор на ползвателите на услуги в Центъра; прием на документи и подбор на изпълнителите на услуги ипровеждане на процедура по ЗОП за избор на Външен изпълнител, в т.ч. и експерти: ръководител, социален работник, психолог, рехабилитатор; участие в комисии и екипни срещи; провеждане на тръжни процедури за доставки; осигуряване на условия за реализиране на всички предвидени дейности - закупуване на оборудване и обзавеждане на центъра, канцеларски материали и консумативи, вътрешен мониторинг на качеството на услугите; отчетност пред финансиращия орган; координиране на съвместните дейности с външните изпълнители по организация на обучения, супервизии, консултации и психологическа подкрепа.Сключване на договори с изпълнители; сключване и прекратяване на трудови договори, сключване на договори за услуги; осчетоводяване на разходите; осъществяване на дейности по информиране и публичност и т.н. Предвижда се закупуване на материали и консумативи за дейността: класьори, принтерна хартия, папки пластмасови, папки-джоб, , тонери и други. Към екипа се назначава по граждански договор екипен консултант, който има опит и образование по социален мениджмънт на социалните услуги. Той подпомага екипа в специфичната социална дейност по изготвяне и поддържане в актуалност на индивидуалните планове за услуги, в изготвянето на някои специфични процедури, свързани с Наредбата за критерии и стандарти за социалните услуги за деца и др., които не са в компетенциите на екипа.
 • Информираност и публичност: Чрез дейността се цели въздействие върху обществените нагласи.. Общността следва да бъде информирана за проекта, неговите цели, да получи пълна информация за Центъра и за Процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ. Методите за информираност и публичност са традиционни.. Визуализацията на рекламните и информационни материали е съобразена с правилата на ОП”РЧР” допринася за популяризиране на приноса на ЕСФ и българското правителство. Рекламните и информационни материали са предназначени за конференциите - встъпителна и заключителна, за информационните кампании, за всички по-нататъшни събития и дейности при обучението, подкрепата на персонала и потребителите, предоставянето на услугите и др.. Платените публикации в печата, оповестяващата табела популяризират проекта, осигуряват му публичност и прозрачност.

Индикатори

Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, Целева стойност: 96.00, Достигната стойност: 120.00
Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги, Целева стойност: 68.00, Достигната стойност: 120.00

Финансова информация

494 472.56 BGN
494 472.56 BGN
484 083.43 BGN
85.00 %
 • [1] Повишаване на достъпа до услуги, които са на приемлива цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 74 170.88 0.00 420 301.68 494 472.56
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 170.88 0.00 420 301.68 494 472.56

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения, консултиране и супервизия на персонала и разработване на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001 , Стойност: 8 881.29
Предмет на предвидената процедура: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Оценка на потребностите на лицата от целевата група” по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, Стойност: 1 943.20
Предмет на предвидената процедура: Доставка на материали , консумативи и оборудване за нуждите на дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда на територията на Община Струмяни и на екипа за организация и управление по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001., Стойност: 4 646.25
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за информираност и публичност за дейностите по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, Стойност: 2 745.40
Предмет на предвидената процедура: „Избор на експерти за предоставяне на междусекторни и мултидисциплинарни подкрепящи услуги за потребителите на социални услуги ” по проект „Независим живот”, осъществяван с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0175-C001, Стойност: 23 114.56

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.