English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0206-C01
Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност
115753720 НЮСАИД ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
18.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Калояново, с.Долна махала

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към повишаване на ресурсната и енергийната ефективност на промишлената система на Нюсаид и подобряване на производствения капацитет чрез реализацията на следните дейности: Придобиване на енергоефективно произв. оборудване: Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет–1бр, Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет–1бр.; Закупуване на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението–1бр.;Придобиване на енергоефективно производствено оборудване за рециклиране на бракувана продукция (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Машина за рециклиране на бракуван паркет–1бр.);Извършване на СМР на производствена сграда – доставка и монтаж на Система за оползотворяване на отпадна топлина; Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на стандарт БДС EN ISO 50001 
Новото оборудване ще осигури качествено и прецизно изпълнение на отделните операции, ефективност и ефикасност на влаганите ресурси, и консумирана енергия в рамките на производството.Чрез въвеждането на система за мониторинг на енергопотреблението и сертифицирането по стандарт БДС EN ISO 50001, предприятието ще оптимизира процесите си по отношение на консумираната енергия и енергийния мениджмънт. Предвиденото за закупуване оборудване е от най-висок технологичен клас, което ще доведе до производството на продукти с висококачествени показатели.Същевременно, ще бъдат създадени технологични възможности за намаляване себестойността на продукцията и увеличаване количеството произвеждани продукти, чрез снижаване на процента технологичен брак и пълната автоматизация на производствените процеси.Чрез новото оборудване ще бъде възможно и рециклирането на бракувана продукция, което допълнително ще подобри ресурсната ефективност в дружеството, намалявайки разходите, влагани за закупуването на суровина, а това от своя страна ще намали себестойността на продукцията. 
Дейности
 • Обследване за енергийна ефективност: Настоящото проектно предложение е изготвено въз основа на направените препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност на промишлената система на Нюсаид ООД. Обследването на енергийната ефективност на сградния фонд и промишлената система на дадено дружество има като основна цел и задача да установи количеството на консумираната енергия, както и нивото на технологиите и управлението на обекта и системите, икономията на топлинна енергия и топлосъхранението. Обследването е осъществено от лицензиран енергиен одитор, вписан в публичен регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Като ключова за настоящото проектно предложение, Дейност 1 се осъществи на няколко възлови фази, а именно: 1. 1. Подготвителен етап, по време на който се извършват основните проучвания по отношение на дружеството и спецификата на дейността му. 2. а) Провежда се първоначален оглед на промишлените системи и постройките, обект на енергийното обследване, като фокус е да се рационализира енергийния профил на организацията; б) Събиране и обработка на първична информация за функционирането на предприятието и сградите. 2. Етап на установяване и анализ по отношение на енергийните характеристики на предприятието, енергоемкостта на производството му, както и на прилежащите му сгради, който включва: а) Анализ на съществуващото състояние и на енергийното потребление; б) Определяне на базовата линия на енергийно потребление, изготвяне на енергийни баланси в) Събиране на подробна информация за състоянието на предприятието чрез огледи, измервания на енергопреобразуващите процеси и системи; г) Обработване и направа на детайлизиран анализ на събраните данни; д) Анализ на съществуващата схема за управление на енергийното потребление; е) Определяне на енергийните характеристики на предприятието, както и установяването на потенциала и възможностите за тяхното подобряване; 3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност: а) Изготвяне на списък от мерки за повишаване на енергийната ефективност; б) Идентифициране на енергоспестяващи мерки за предприятието, приоритизиране на мерките и изготвяне на предложения за технико-икономически проучвания с конкретни оферти и актуални пазарни цени, остойностяване на всяка мярка за повишаване на енергийната ефективност и определяне срока за откупуване на инвестициите; в) Определяне на годишния размер на енергийните спестявания с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки; г) Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии въглероден диоксид (СО2) в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност; 4. Заключителен етап, който включва: а) Изготвяне на доклад и резюме за отразяване на резултатите от обследването; б) Представянето им на собственика на предприятието. Подготвеният енергиен одит в резултат на извършеното обследване, представлява стандартизиран метод за анализ на профила на текущото потребление на енергия и емисии въглероден двуокис на предприятието. Енергийният одит предоставя на компанията професионална и компетентна основа за идентифициране, приоритизиране и подбор на мерки за енергийна ефективност. На база на препоръките от направения одит, са предложени следните мерки: Мярка 1: Закупуване на Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет Мярка 2: Закупуване на Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет Мярка 3: Закупуване на Система за оползотворяване на отпадна топлина Мярка 4: Закупуване на Система за автоматизиран енергиен мониторинг Мярка 5: Закупуване на Машина за рециклиране на бракуван паркет; В изготвения енергиен одит, се препоръчва закупуване на нови по-енергоефективни машини и системи, в съответствие с най-добрите технологични практики и наличната технологичната практика в завода. Всички те са оценени по технико-икономически критерии, като за целта са изчислени спестяванията на енергия и основните икономически показатели.
 • Придобиване на енергоефективно производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет – 1 бр.): Един от основните проблеми на Нюсаид е високата ресурсоемкост и енергийна неефективност по отношение на промишлената система и производственото оборудване. Закупуването на Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет е първата от редицата мерки, за разрешаването на проблемите, включена в обследването на енергийната ефективност на дружеството. Посредством нея, Нюсаид ще намали значително разходите си за електрическа и топлинна енергия, подобрявайки енергийната ефективност на процеса. Освен това в резултат на изпълнението на Мярка 1 от енергийния одит, ще се постигне двойно увеличаване на капацитета на производството. Към настоящия момент, за Етап 2 от производствения процес – Термично третиране на паркетните заготовки се използва оборудване, което е изключително неефективно и енергоемко, като същевременно не позволява прецизен избор на режим за просушаване на заготовките. Този факт допринася и за значителното количество на технологичен брак от този етап, възлизащ на 8%. Инсталираната мощност на настоящото технологично оборудване заедно с вентилаторите е 30 kW, като макс. необходима енергия за всеки модул е 250 000 kcal/h или общо 500 000 kcal/h = 581 kWh. За флуид се използва гореща вода с температура 90ºС, загрявана от котел, работещ на дърва. Постигането на необходимата температура в помещенията, налага наличната машина да работи на максималния си капацитет средно 7 дни или иначе казано в рамките на не по-малко от 168 ч. За да бъде достигната оптимална изходна стойност на влагосъдържанието в продукта (за такава се приема 8% -10%), е необходимо третирането на дъбовата заготовка - с дебелина до 30 мм, да бъде не по-малко от 30 дни. При наличното към момента оборудване, зареждането на камерите със суровина за третиране се осъществява от двама работници, като времето, което се влага е в рамките на 16 ч.Самият процес се осъществява напречно, с помощта на удължители,а правилното подреждане, респ. разполагане на материала спрямо сушилния агент е от изключителна важност за производителността на сушилнята. В този смисъл неправилното разположение води до значително забавяне на сушилния цикъл. Остарелите машини за термична обработка, които използва Нюсаид в своето производство, превръщат циклите в неефективни, получават се редица дефекти Всички тези негативни последствия, правят голяма част от детайлите негодни, превръщайки ги в технологичен брак. При въвеждане в експлоатация на препоръчаната съгласно Мярка 1 от енергийния одит-Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет, състояща се от два модула, с обща вместимост 80 m³, значително ще се намали времето, което се влага в сушенето на определен обем от дъбови заготовки.Новата автоматизирана система за избор на сушилен режим ще позволи по-добро адаптиране на сушилните цикли спрямо реалната влажност на заложения материал.При новата ситуация движението на топлинния поток в камерите е решено чрез надлъжна циркулация. Подобрената циркулация в помещенията ще съкрати броя на дните в които котелът ще работи на максимална мощност. В резултат се очаква оптимизация на времето за работа с около 7-12 % и намаляване на преките разходи за електроенергия и твърдо гориво, необходими за функционирането на модулите.Чрез въвеждането в експлоатация на новата инсталация, ще се намали обемът на производствения брак от 8 на 5%. Инсталирането на препоръчаните в енергийния одит мощности ще редуцира времето за зареждане на камерите със суровина с 10 часа, като цикълът по презареждането и изваждането на заготовката за паркет ще отнема по 6 часа. По-високите темпове се обуславят от промяната на метода на зареждане – от напречно към надлъжно. Като намаленото време за работа по зареждането на камерите ще намали разходите за дизелово гориво с 519,2 kWh на един термичен цикъл.Енергийните спестявания, вследствие от въвеждането на Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет са в размер на 34,4% по-малко консумация на топлинна енергия, като за двата модула тя е общо 372,5 kW.
 • Придобиване на енергоефективно производствено оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на - Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет – 1 бр.): Многослойният паркет се състои от различни слоеве - долен - по-ниско качество масивна заготовка, междинен образуван от малки ламели и слепен напречно на посоката на долния ред и трети пласт, направен от качествена масивна заготовка слепена по посока на долния слой. Основният от тях е именно междинният, представляващ средният слой на този вид паркет. Процесът по слепване на вторият пласт от паркетната плоча е и най-трудоемък, производството му без необходимото технологично оборудване се обуславя с ниска производителност, води до огромно количество изразходена енергия и човекочасове. Високата ресурсоемкост води до оскъпяване на продукта и го прави неконкурентоспособен на пазара. Понастоящем Нюсаид ООД изработва междинния слой основно използвайки ръчен труд. Времето необходимо за този процес е осем часа при четири оператора, като за този период се произвежда средно 160 м2 междинен слой. При изграждането на междинният слой, използвайки ръчен труд, а не автоматизиран, се допускат множество технически неточности в подреждането на ламелите, които водят до образуването на значителни количества бракувана продукция, оценени на около 3% от общото количество краен продукт. Това от своя страна води до значителни финансови загуби за дружеството. След като вторият пласт от паркета е изграден ламела по ламела, той постъпва за пресоване. Използваната преса е тип етажна, оборудвана с комуникации за снабдяване на топлинна енергия, посредством топлоносител- загрята до 80˚С вода, която служи за упражняване на необходимото налягане. При типа преса, какъвто се използва в Нюсаид ООД, цилиндрите на хидравличната система са разположени в долната част на съоръжението. Върху буталата им се оказва налягане, което се предава на течността, тя от своя страна пренася натиска върху пресата и с многократно увеличаване на силата, компресията се предава на заготовката. За нагряване до необходимата температура на топлоносителя се използва стар, работещ на дърва котел от 20 kW. По данни на дружеството, за да се достигне нужната работна температура, разходната норма на ресурси – дърва възлиза на 62,5 kg/h. Дейност 3 предвижда въвеждане в експлоатация на препоръчаната съгласно Мярка 2 в енергийният одит – Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет. Препоръчаното в доклада от енергийното обследване оборудване ще изпълнява процеса по подреждане, уплътняване и оразмеряване на детайлите, изграждащи междинния паркетен слой, напълно автоматично. Като производителността ще се увеличи значително, обемът на готовия продукт ще достигне до 500 -700 м2 за 8 часа, което е увеличение с 3 пъти, в сравнение с настоящата ситуация . За работа с новото оборудване ще са необходими само двама оператори, а средната производителност е в рамките на 62,5 до 87,5 m² за час. При новата производителност акумулираните годишни спестявания от разходи за човешки ресурси ще достигнат до 31081 лева за една година. Основното предимство на новата Автоматичната линия за композиране на междинен слой е опцията за прорязване на канали в паркетните детайли и вграждането на метална или пластмасова нишка, даваща възможност за свързване на детайлите в едно цяло платно. Имено в резултат на внедряването на тази технология, за дружеството ще са налице най-големи енергийни ползи. Чрез това подобрение, отпада нуждата от слепване на слоевете, процес осъществяван до момента посредством наличната преса. След изпълнението на мярката, при новата ситуация отпада необходимостта от производството топлинна енергия от изгарянето на дърва за задвижването на етажната преса, оценена на 62,5 kg/h. Допълнително предимство на новата Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет е значителното подобряване на продукта в качествено отношение, тъй като отпада изцяло ръчният труд от процеса, което намалява риска от грешки. Като резултат на това количеството на производствения брак от този процес ще бъдат сведени до 0%.
 • Извършване на СМР на производствена сграда (дейността ще бъде изпълнена чрез доставка и монтаж на Система за оползотворяване на отпадна топлина – 1бр.): Производства подобни на това на Нюсаид ООД, занимаващи се с производството на масивен и инженерен паркет, се обуславят с висока енергоемкост и високи нива на отделена топлинна енергия, в резултат от производствените процеси. При работа с промишлените машини, в атмосферата се отделят големи количества топъл въздух, примесен с фини прахови частици от обработката на дървото. Именно поради този факт Нюсаид ООД към момента разполага с налична аспирационна система, абсорбираща отделената топлинна енергия, която след преминаване през филтри, директно бива изхвърляна в атмосферата извън промишлената сграда. Съгласно Мярка 3 от доклада за енергийно обследване се предвижда инсталирането на вентилационна система, която след процеса по пречистване на загретия въздух от праховите частици, да го връща отново в производствената сграда, посредством центробежен прахов вентилатор и въздухопроводна мрежа. По този начин значително ще бъдат намалени разходите за отопление на дружеството, тъй като за осигуряване на топлинна енергия няма да бъде използвана изцяло външен източник, а ще бъде използван именно ресурса, получен в резултат на производствения процес. В настоящата ситуация отоплението в сградата се осъществява посредством вътрешна водна отоплителна инсталация, състояща се от вентилаторни конвектори, вътрешна разпределителна тръбна мрежа, помпена инсталация, спирателни вентили и др. арматура. Температурният режим е 90/70 ºC. За топлоснабдяване се ползва съществуващият промишлен котел. През 2015 г. общото потребление за отопление на помещението е оценено на 40601 kWh. В следствие на производствения процес на промишлената система на дружеството, обработения въздух изхвърлян в атмосферата е 5136 m³/h, като средната температура на въздуха е около 29 ºC. Той може да бъде използван като топлоизточник за производствения цех на дружеството, каквато е и препоръката в ЕСМ-03. Ефектът от изпълнението на Мярка 3 от енергийното обследване е изчислен в рамките на отоплителните дни за град Пловдив, при отоплителен сезон с продължителност 175 дни, съгласно Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, а очакваните крайни енергийни ползи са оценени на 33833 kWh. Съоръжението ще бъде окомплектовано с канален вентилатор и посредством въздухопроводна мрежа и решетки ще топлоснабдява вътрешните производствени помещения. Тъй като процесът по термотретиране не е постоянна величина, а се извършва на определени периоди, то и работата на системата за оползотворяване на отпадна топлина няма да бъде непрекъснат. В тази връзка и разходите за ел. енергия на вентилатора ще за малки, тъй като той няма да работи на режим максимален дебит в голяма степен от времето. Съгласно енергийният одит, ел.консумацията на уреда би била в рамките на 2100 kWh. Използването на утилизиран въздух за отопление, ще замени нуждата от работата на цикурлационната помпа, предвидена за отопление към настоящия момент. Това на годишна база ще намали консумацията на енергия с 350 kWh. След внедряването на Система за оползотворяване на отпадна топлина общите енергийни спестявания за дружеството ще са на обща стойност от 32083 kWh. Освен енергийните спестявания и по-оптималното използване на ресурсите, изпълнението на мярка 3 от доклада за обследване ще доведе и до по-нисък процент на отделения въглероден диоксид в атмосферата, тъй като замърсеният въздух от производството, ще бъде пречистван чрез новата система и връщан обратно за да бъде оползотворен като топлинна енергия. В следствие на използването на утилизираната топлина за нуждите на дружеството, обема на изхвърляния СО2 ще се намали с 1,45 t. В следствие на изпълнението на препоръките в Мярка 3 от доклада за енергийно обследване на дружеството Нюсаид ООД, спестяванията в парично изражение ще възлизат на 2427 лева за година.
 • Закупуване на Система за автоматизиран енергиен мониторинг – 1 бр.: Потреблението на енергия е едно от основните предизвикателства, пред които Нюсаид се изправя. За производства, в сферата на дървопреработващата промишленост, в частност производството на паркет са характерни високи разходи за енергопотребление. С оглед на изложеното е необходимо в Нюсаид да бъде изградена система за автоматизиран енергиен мониторинг. Към момента дружеството не разполага с изградена подобна система, съответно няма и реална представа коя част от производството е най-енергоемка и къде процесите могат да бъдат оптимизирани, за да се намалят разходите за топлинна и електрическа енергия. За да се направи оценка на ползите от въвеждане на система за автоматизиран енергиен мониторинг се взимат под внимание следните основни фактори: • наличие на средства за измерване на енергийните и материалните потоци – към момента в Нюсаид не са правени такива измервания, с изключение на търговското мерене на електроенергията в предприятието, където не могат да бъдат изведени необходимите данни за различните процеси. Информация от него се получава веднъж месечно. • съществуваща система за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия по произведени продукти и видове ресурси – анализ на информацията за потреблението и производството не се прави периодично, а по-скоро при налично увеличаване потреблението на енергия и съответно ръста на средната себестойност на единица продукт. В този случай не е възможно точно да се установи причината за това повишаване, тъй като се използва само информация от търговското мерене на входа на предприятието. Откриването и отстраняването на съществуващ проблем може да отнеме от 1 седмица до 1 месец, през което време има завишено потребление на топлинна и електрическа енергия. съществуваща система за събиране и анализ на информация за количество и качество на произведената продукция – този тип разбор на данни е изключително важен за всяко производствено предприятие, тъй като на база на това могат да бъдат извлечени ясни сведения, както за промишлената система, така и за количествените и качествени показатели на продукцията като цяло за определен период от време. Към момента наличната система в Нюсаид се основава на производствени дневници, от които не могат да бъдат извлечени данните къде процесът може да бъде оптимизиран и съответно намалено енергопотреблението; • наличие на квалифициран персонал – към настоящия момент, предприятието не разполага с отговорник за енергийния мениджмънт. Управителят на фирмата има опит с администрирането на енергийните потоци, което е в следствие на работата му в производството от периода на създаване на фирмата до укрепването на позициите ѝ в дадения пазарен сегмент. Въпреки казаното до момента, факт е, че не се отделя достатъчно време и внимание на консумацията на енергиен ресурс, поради липса на технически средства, които да предоставят необходимите записи и анализи за това потребление; • ефективност на вземаните решения – преценката по отношение на енергийната консумация се прави в рамките на период вариращ от 1 седмица до 1 месец, след установяване на, свързан с повишаване на потреблението на енергия, проблем в производството. Макар и да отнемат време, взетите решения са неефективни, тъй като в срока до отстраняване на проблема, предприятието не работи с максималния си производствен капацитет, което води до загуби, веднъж от увеличението на разходите и веднъж от намалената продукция.. С оглед на гореизложените проблеми при мениджмънта на енергопотреблението на Нюсаид ООД и във връзка с препоръките от мярка 4 в доклада за енергийно обследване, дружеството планира с реализацията на Дейност 5 от настоящото проектно предложение да закупи Система за автоматизиран енергиен мониторинг. Съгласно направените препоръки в Мярка 4 от енергийния одит е планирано закупуването на СМЕ, съставена от: • Трифазен електромер за директно мерене до 63A – до 5 бр. • Концентратор или комуникационни модули – 5 броя; • Софтуер за запис и визуализация.
 • Придобиване на енергоефективно оборудване (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на Машина за рециклиране на бракуван паркет – 1 бр.): Факт е, че всички промишлени производства в рамките на българската икономика са с висока степен на ресурсоемкост и не са в състояние оптимално да използват ресурсите, влезли за преработка от промишлената система, произвеждайки големи количества технологичен брак. Към настоящия момент, наличната в дружеството паркетна линия генерира значителни количества продукция, негодна за пласиране на пазара. Дефектите по готовия продукт представляват нерендосани участъци по паркетната заготовка. Нюсаид, стремейки се да ограничи загубите си по отношение не ресурса, пуска за повторна обработка негодните паркетни плочи, като това са допълнителни разходи за енергия, тъй като машината е енергоемка и нископроизводителна. Това от своя страна води до допълнителни разходи, а общото количество на преработения материал не се променя. Влагат се излишни ресурси за обработката на технологичния остатък до краен продукт, което води до ресурсна неефективност. Но дори и след повторно пускане част от дефектния паркет остава категоризиран като негоден за последваща употреба. Икономическите загуби, в следствие на генерирания технологичен брак от паркетната линия, възлизат на стойност 23 913,60 лева за 2015 година. В тази връзка, съгласно Мярка 5 от доклада за енергийно обследване на дружеството, е препоръчано закупуването на Машина за рециклиране на бракуван паркет. Тя ще даде възможност за повторна обработка на технологичния отпадък, превръщайки го в годен ресурс, за производството на по-тънки паркетни заготовки. Към момента, в резултат на процесите по сушене и профилиране на паркетните плочи се генерира количество брак, равняващо се на 6% от общият обем на обработените елементи. Като по-конкретно при просушаването технологичния отпадък представлява 6% х 10 600 m² = 636 м2, а в следствие на профилирането – 598 м2. Чрез изпълнението на Мярка 5 от енергийния одит, тези количества бракувана продукция могат да бъдат преработени и върнати в предприятието като производствен ресурс. В тази връзка след това, получената, в следствие на процеса по рециклиране суровина ще бъде вложена в производството на по-тънки паркетни плочи. Към момента Нюсаид ООД нямат такъв продукт в продуктовата си гама. Или иначе казано с изпълнението на дейност 6 от настоящото проектно предложение, дружеството ще разшири и производствения си капацитет, обогатявайки асортимента си с паркетните плочи, произведени от рециклираната суровина, което от своя страна ще допринесе за развиване на този пазарен сегмент. Оборудването ще рециклира генерирания брак на два етапа: 1. Преработка на брака до направата на готова годна за употреба суровина; 2. Създаването на нови продукти от старите остатъци. Новата машина за рециклиране ще притежава следните параметри: • работна ширина 400 мм • дължина на плота 800 мм • диаметър на ножовия вал 100 мм • бр. ножове мин. 4 бр. • дебелина на обработвания материал от 4 до 225mm • инсталирана мощност на машината не по-голяма от 4,1 kW • минимална скорост 6 м/мин. Като резултат в следствие на изпълнението на дейността и закупуването на Машина за рециклиране на бракуван паркет се очаква спестените от дружеството разходи да възлизат на 23956,37 за период от една година. Стъпки за реализация на дейността: 1.Избор на изпълнител (от 1 до 3 месец); 2.Сключване на договор с избраният доставчик (от 3 до 4 месец); 3.Доставка на оборудването (от 4 до 6 месец); 4.Инсталиране, тестване и пускане в експлоатация. Подписване на приемо-предавателен протокол (6 до 10 месец).
 • Консултантски услуги за въвеждане на стандарт БДС EN ISO 50001 (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му).: Следвайки стратегията си да оптимизират енергийните разходи в компанията, действията които биха допринесли за подобряване тяхната енергийна ефективност са свързани най-вече с подобряване начина на управление на енергията и потреблението ѝ. С помощта на определени стандарти и базираните на тях системи за управление на енергопотреблението може значително да бъде повлияно на обема на използваната енергия. Нюсаид се стреми да подобри администрирането на тези процеси в няколко ключови за развитието на компанията аспекта.Именно в тази връзка към момента в предприятието има внедрена и сертифицирана система за управление по стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и 14001:2015. Следващата цел е свързана с въвеждането и на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.Той се прилага за всички променливи, влияещи на енергийните характеристики. ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията.Ползите, които би имало от въвеждането на този стандарт са: Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на основа, показатели за енергийно изпълнение (EnPls), предмет, цели и планове на действие, необходими за постигане на резултати в съответствие с възможностите за подобряване на енергийната ефективност и енергийната политика на организацията.Извършване: въвеждане в действие на планове за енергийно управление.Проверка: наблюдение и измерване на процесите и ключовите характеристики по време на работа, което определя показателите в енергийната политика и целите и отчитане на резултатите. Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за енергийно управление.В своята същност ISO 50001 осигурява рамка от изисквания, позволяващи на организациите да:Разработват политика за по-ефективна употреба на енергия;Определят цели, които да отговарят на политиката;Използват информацията за по-добро разбиране и взимат решения, относно използването и потреблението на енергия;Измерват резултатите;Преглеждат ефективността на политиката; Непрекъснато подобряват енергийното управление.Дейност 7 по Въвеждане на СЕМ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 се състои от изпълнението на няколко основни стъпки:1GAP анализ:преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;разработване на План - график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.;2 Разработване на документите от СУ:разработване на документите от Системата за управление - процедури, оперативни документи/формуляри, наръчник и др.;приемане на документите от съвместни работни екипи;3. Внедряване:провеждане на теоретично обучение;провеждане на обучение по внедряване;извършване на пробни вътрешни одити;извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;4. Функциониране:провеждане на обучение на вътрешни одитори;извършване на вътрешни одити;5.Сертифициране и придобиване на сертификат:Този етап, се изпълнява от Сертификационен орган, акредитиран по надлежния ред да извършва сертификационна дейност по стандарт ISO 50001. Консултантската и сертификационната дейност ще се извършат от две независими една от друга организации.За целите на описанието на стъпките за реализация на дейността, са обособени 2 етапа, предвид обстоятелството, че ще се изпълняват от 2 различни фирми, в различни периоди:Етап 1: Въвеждане на СЕМ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001;Етап 2: Сертифициране на СЕМ съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001.Стъпки за реализация на дейността:1.Избор на изпълнители:етап 1 (4-ти месец);етап 2 (12-ти месец)2.Сключване на договори:етап 1(от 4 до 5 месец);етап 2(от 12 до 13 месец)3.Извършване на услугите и подписване на ППП:етап 1(от 5 до 13 месец);етап 2(от 13 до 15 месец).

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 112.07, Достигната стойност: 112.07
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 908.32, Достигната стойност: 908.32

Финансова информация

601 149.00 BGN
390 746.85 BGN
390 068.26 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 332 134.82 58 612.03 210 402.15 601 149.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 332 134.82 58 612.03 210 402.15 601 149.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оборудване по проект „Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност “ с обособени позиции както следва: Обособена позиция I Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет; Обособена позиция II Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет; Обособена позиция III Машина за рециклиране на бракуван паркет , Стойност: 566 049.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция I: Инсталация за термично третиране на заготовките за паркет
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция II: Автоматична линия за композиране на междинен слой на многослоен паркет
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция III: Машина за рециклиране на бракуван паркет
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на СМР на производствена сграда, включващи изграждане на Система за оползотворяване на отпадна топлина по проект „Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност “, Стойност: 25 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на СМР на производствена сграда, включващи изграждане на Система за оползотворяване на отпадна топлина
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на Система за автоматизиран енергиен мониторинг по проект „Повишаване на конкурентоспособността и производствения капацитет на Нюсаид ООД, чрез подобряване на ресурсната и енергийна ефективност “, Стойност: 3 100.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на Система за автоматизиран енергиен мониторинг
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Нюсаид ООД, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно БДС EN ISO 50001 в Нюсаид ООД, Стойност: 3 500.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на система за енергиен мениджмънт (СЕМ) по БДС EN ISO 50001

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.