English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-1.007-0002-C02
Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕФРР ==> Региони в растеж
03.10.2017
03.10.2017
03.04.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Плевен, Плевен, гр.Плевен

Описание

В изпълнение на политиката за устойчиво градско развитие, настоящото проектно предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен и включва допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура", върху обекти разположени на територията на публичната и социалната зони за въздействие, определени в ИПГВР на гр. Плевен. 
Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура, разположени на територията на две от зоните за въздействие от ИПГВР на град Плевен - социалната и публичната зона.
По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ "Христо Ботев" и ОУ "Климент Охридски"; на детските градини: ЦДГ 12 "Ралица"; ЦДГ 2 "Юнско въстание"; ЦДГ 8 "Щурче"; ЦДГ 20 "Калина"; СДГ 11 "Теменуга"; ОДЗ 18 "Дружба" и на Детска ясла "Гергана".

Предвидените мерки постигат интегрирано въздействие и синергичен ефект чрeз реализирани в миналото проекти, като и чрез мерките и дейностите, предвидени по другите проекти, част от Инвестиционната програма на общината, които касаят интервенции върху градската среда, социалната и културната инфраструктура, развитието на интегриран градски транспорт.
Дейности
 • Извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен : Това е основна дейност по проекта, в рамките на която ще бъдат извършени различни видове СМР в осем обекта на образователната инфраструктура (сгради и околни пространства), в т.ч: изпълнение на топлоизолации по фасадите; минерални и фасадни мазилки; подмяна на неподменени дограми; шпакловки; циментови замазки; хидроизолации; фаянсови и др. облицовки; теракотни настилки; гранитогрес; боядисване стени и тавани; окачени тавани; изграждане на пожароизвестителни системи; силови, осветителни, мълниезащитни, отоплителни, вентилационни инсталации; подмяна на осветителни тела и ел. табла; водопроводни инсталации и канализации; благоустрояване на прилежащите терени - дворни пространства, вкл. реконструкция на съществуващи настилки, на тревни площи, подходящо залесяване; изпълнение на различен брой детски/спортни площадки с ударопоглъщащи настилки; доставка и монтаж на различни детски съоръжения, беседки, пейки и др.; ремонт и пребоядисване на огради; нови парапети по терасите и рампите. Обектите, за които ще бъде изпълнен основен ремонт, въведени мерки за ЕЕ в гр. Плевен са: - НУ „Христо Ботев”; - ЦДГ 12 „Ралица”; - ЦДГ 2 „Юнско въстание”; - ЦДГ 8 „Щурче”; - Детска ясла „Гергана”; - ЦДГ 20 „Калина”; - СДГ 11 „Теменуга”; - ОДЗ 18 „Дружба”. На база готовите работни проекти за горепосочените осем обекта е изготвена документация за провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка за СМР, обявена на 13.04.2016г. (с № в регистъра на АОП: 00226-2016-0014). Към настоящия момент все още не е приключило провеждането на обществена поръчка, която е с осем обособени позиции - за всеки отделен обект. В случай на евентуално прекратяване на обособени позиции - обществена поръчка за тях ще бъде подготвена и обявена повторно, най-късно до трети месец от подписване на договор за БФП по проекта. Съгласно документацията, изпълнението на договорите е заложено под условие, от датата на получаване от Изпълнителя на уведомително писмо от Възложителя относно подписан договор за БФП между общината и УО на ОПРР. Изпълнението на договорите ще започне след получаване на възлагателно писмо от Възложителя. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 (съгласно Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Срокът за изпълнение на договорите за СМР ще бъде съгласно Техническото предложение на съответния Изпълнител, с оглед на което е възможно приключването на обектите да бъде в по-кратки срокове. С оглед гореизложеното, необходимите стъпки за изпълнението на дейност 1 са: - Провеждане на процедура (ако е приложимо) и възлагане изпълнението на договорите за СМР (индикативно - от месец 3); - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (индикативно - след месец 3); - Изпълнение на договорите за СМР за всички обекти (индикативно - след месец 3 до месец 27): НУ „Христо Ботев” (до месец 12); ЦДГ 12 „Ралица”(до месец 10); ЦДГ 2 „Юнско въстание” (до месец 22); ЦДГ 8 „Щурче” (до месец 12); Детска ясла „Гергана” (до месец 22); ЦДГ 20 „Калина” (до месец 11); СДГ 11 „Теменуга” (до месец 26); ОДЗ 18 „Дружба” (до месец 27); - Подписване на Констативни актове за установяване годността за приемане на строежите, без забележки - Акт Образец 15 (индикативно - до 27 месец). Предвид обхвата на обектите и провеждането на занятията в училището и детските заведения, следва е да се отбележи, че изпълнението на вътрешните и външните ремонтни дейности ще бъде съобразено и ще става поетапно за отделните обекти, като СМР дейностите ще бъдат извършвани основно през пролетните и летните месеци в две последователни календарни години, съгласно договорите и предвидените графици за изпълнение, с цел да се гарантира спокойна и сигурна обстановка по време на образователния и възпитателния процес.
 • Упражняване на строителен надзор при основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен : Дейността е свързана с извършване на надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителите на всички обекти по проекта, в съответствие със законовите правомощия и задължения на избрани за изпълнители лица - упражняващи строителен надзор на строежите. Избраният консултант/и, след проведента процедура и въз основа на договор с възложителя: - упражнява строителен надзор; - извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от Закона за техническите изисквания към продуктите; - може да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора. Други отговорности на консултанта са свързани с: - Подписване съвместно със строителя на изготвената екзекутивна документация и представянето й на съответните органи съгласно чл.175 и сл. от ЗУТ; - Участие при съставянето на констативните актове по чл.176, ал.1 от ЗУТ, с които се удостоверява, че строежите са изпълнени съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1,2 и условията по сключените договори; - Изготвяне на техническите паспорти на строежите съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006 г. за технич. паспорти на строежите. - Отчитане изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци. Упражняващият строителен надзор, носи отговорност за: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл.224,ал.1 и чл.225,ал.2 и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1,3 от ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Упражняващият строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалн. развитие и благоустройств. за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Предписанията и заповедите на упражняващия строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. След приключване на СМР лицето по строителния надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Дейността включва и всички други дейности, предвидени в закона, в технологичните правила и нормативи, или необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол при изпълнението на СМР. На 14.04.2016г. е обявена обществена поръчка с три обособени позиции за упражнаване на строителен надзор за всички обекти, включени в проекта (№ в регистъра на АОП: 00226-2016-0019), но все още не приключило нейното провеждане. В случай на евентуално прекратяване на обособени позиции, обществена поръчка за тях ще бъде подготвена и повторно обявена, най-късно до 3 месец от подписване на договор за БФП. Стъпките за изпълнение на дейност 2 са: - Провеждане на процедура (ако е приложимо); възлагане изпълнението на договорите за строителен надзор (индикативно-от месец 3); - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (индикативно-след месец 3); - Изпълнение на договорите за строителен надзор (индикативно-след месец 3 до месец 28); - Подписване на окончателен констативен Протокол /Акт Образец 19/ за извършените СМР (индикативно-до 28 месец).
 • Упражняване на авторски надзор при основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен : Авторски надзор ще бъде упражнен при изпълнение на основните ремонти и въвеждането на мерки за ЕЕ на всички обекти, включени в обхвата на проектното предложение, с изключение на един обект - ОУ "Климент Охридски", за който авторският надзор ще бъде в рамките на дейността, респ. процедурата за извършване на проектиране, изграждане и авторски надзор (инженеринг) за обекта. Авторският надзор е задължителен за изпълнението и приемането на всички видове работи. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството съгласно чл. 162 от ЗУТ ще бъдат определени чрез договорите между общината и проектантите на обектите. Авторският надзор ще се осъществява от лицата – автори на проектите по съответните части на дадения работен проект. Осъществяването на авторски надзор от проектантите включва дейности като: - Контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта; - Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта; - Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта; - Консултации (вкл. извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация); - Изработване на допълнителни чертежи на детайли; - Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи; - Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивните чертежи - когато необходимостта от такива е възникнала по време на строителството; - Друго необходимо съдействие (напр. избор на материали и др.). С оглед гореизложеното, необходимите стъпки за изпълнението на дейност 3 са: - Провеждане на процедура и възлагане изпълнението на договорите за авторски надзор с писмо от Възложителя (индикативно - от 3 месец); - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (индикативно - след 3 месец); - Изпълнение на договорите за авторски надзор по време на изпълнение на строителните дейности (индикативно - след месец 3 до 27 месец).
 • Проектиране, упражняване на авторски надзор, извършване на ремонт (СМР), обзавеждане/оборудване на ОУ "Климент Охридски" - обект от Образователната инфраструктура на гр. Плевен : За единия от обектите от проектното предложение лиспсва пълна проектна готовност - за ОУ "Климент Охридски" на настоящия етап няма изготвен технически/работен проект, респ. разрешение за стоеж, с оглед на което в рамките на проекта ще бъде възложен инженеринг за обекта - извършване на проектиране, изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, доставка на ново оборудване и обзавеждане за нуждите на училището. В резултат на реализиран проект са изпълнени енергоспестяващи мерки по сградата през 2012 г., като въведените мерки за енергийна ефективност са всички, които са били предписани в обследване за енерг. ефективност от 2010 г. В изпълнение на приложените мерки в сградата е подменена дограмата с PVC; енергоспестяващи лампи; външните стени и покрива са топлинно изолирани, изпълнена е нова външна мазилка. В началото на 2016 г. на обекта е извършено енергийно обследване, което не предписва мерки за енерг. ефективност, защото е установено, че сградата попада в енергиен клас B, като е издаден сертификат №00428ЙДГ005 от 25.02.2016 г. за клас на енергопотребление „В“. С цел приключване на цялостното обновяване на обекта и за надграждане вече изпълнени ремонтни дейности, мерки за енерг. ефективност, съгласно обяснителната записка и индикативна КСС по окрупнени показатели за обекта въз основа на пазарни цени се предвижда да бъдат реализирани ремонтни дейности: - в класните стаи циклене/лакиране на паркет, ремонт, боядисване; - в санитарните възли: подмяна на хоризонтална/вертикална ВиК инсталация, облицовка, настилка, подмяна санитарни прибори, батерии; - изграждане на външен асансьор, рампи за хора в неравностойно положение; - подмяна на вратите; - във физкултурния салон - изграждане на мултифункционално спортно игрище; - изграждане на система за видеонаблюдение - класни стаи, точки от коридори, стълбища/фоайета, училищен двор; Ще бъдат реализирани и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване за обекта. В рамките на дейността ще бъде обновено прилежащото дворно пространство към обекта, като бъдат: - частично преасфалтирани и изградени нови тротоари и стълбища около всички корпуси и между спортните площадки. - реконструирани съществуващите спортни площадки - открити мултифункционални игрища и открит фитнес чрез обновяване на трибуни, спортни настилки, спортно оборудване, уреди, огради, осветление и видеонаблюдение. - изградено енергоспестяващо алейно осветление на целия училищен двор; - ремонтирана оградата на училището. Ще бъде доставено необходимо ново обзавеждане и оборудване за обекта (съгласно Техническа спецификация), което заедно с другите, приложени мерки в обекта ще доведат до постигане на цялостна модернизация на образователната институция и подобряване качеството на предоставяните образователни услуги. Стъпките за изпълнение на дейност 4 са: - Провеждане на процедура за инженеринг и възлагане изпълнението на договора (индикативно - от месец 2); - Проектиране във фаза "Работен проект" в рамките на изпълнение на договора за инженеринг (индикативно - след месец 4 до месец 6); - Подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (индикативно - след месец 6); - Изпълнение на СМР - вътрешни ремонтни дейности, в рамките на договора за инженеринг (индикативно - след месец 6 до месец 11); - Обзавеждане и оборудване на обекта, в рамките на договора за инженеринг (индикативно - след месец 11 до месец 13); - Изпълнение на СМР - външни ремонтни дейности, в рамките на договора за инженеринг (индикативно - след месец 18 до месец 26); - Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, без забележки - Акт Образец 15 (индикативно - до 26 месец). Предвид нормалното и спокойно провеждане на образователния процес в училището, изпълнението на вътрешните и външни ремонтни дейности ще става поетапно - през летните месеци, съгласно договора и предвидения график за изпълнение.
 • Извършване на дейности за публичност и информация : Дейностите за публичност и информация ще се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват подготовка и провеждане на пресконференции; изготвяне и публикуване/поставяне на информационни материали, популяризиращи финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта. Изпълнението на дейностите ще бъде съгласно заложеното в Раздел 6 от Общи условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на БФП и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Община Плевен като бенефициент ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира от ЕФРР. Мерките за тази цел ще бъдат съобразени със съответните правила за информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл.115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и в чл.3, чл.4, чл.5 и Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията. Редовно ще бъде публикувана информация за проекта на интернет-страницата на Община Плевен - http://www.pleven.bg/, както и на сайта на проекта. Предвидените материали и събития, свързани с осигуряването на информация и публичност по проекта включват: - Билбордове (3х4 м) - Постоянни обяснителни табели (50х70 см) - Пресконференции (при стартиране на проекта; междинна; и при приключване на проекта) - Банер - Прессъобщения и/или реkламно-uнформацuонни kapeта в регuонална медия - Официални церемонии (при старmuране на СМР по проеkта; и при оmkpuвaнe на oбekmи) - Печатни информационни материали (листовки) - Информационни стикери Всяка публикация, направена от бенефициента в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет ще съдържа заявлението: “Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Плевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” С оглед гореизложеното, необходимите стъпки за изпълнението на дейност 5 са: - Провеждане на процедура и възлагане изпълнението по договор за осъществяване на дейности за публичност и информация по проекта, с писмо от Възложителя (от 3 месец); - Изпълнение на договора за осъществяване на дейности за публичност и информация по проекта (след месец 3 до 29 месец).
 • Извършване на независим одит на проекта: Независимият одит на проект "Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието" е задължителна дейност. Предвид продължителността и обхвата на проекта, одитът ще бъде извършван текущо и ще приключи след приключване на дейностите по проекта, т.е ще бъде извършен текущ и окончателен одит по проекта. Одитът на проекта ще бъде извършен от регистриран одитор/и или консултантска фирма за одит, чрез провеждане на възлагателна процедура по реда на ЗОП. В изпълнение на дейността ще бъдат изготвени и представени междинни доклади за фактически констатации, които ще бъдат приложени към исканията за плащане на бенефициента; ще бъде изготвен и представен окончателен доклад за фактически констатации за изпълнението, който ще бъде приложен към окончателното искане за плащане по проекта. Дейността ще бъде извършена при прилагане на международните стандарти, националното и европейското законодателство. При изпълнението на дейността ще бъде съблюдавано стриктно спазването на Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент, изработена от Дирекция „Национален фонд“ към Министерството на финансите. Докладите за фактически констатации (ангажимент за договорени процедури) ще бъдат изготвени и в съответствие с приложимия образец, утвърден от УО на ОПРР. Основната цел на независимия финансов одит е да се формират констатации/потвърждения, че отчетените от Община Плевен разходи, описани във финансовите отчети и исканията за плащане по проекта са действително извършени, точни и допустими. Целта на това потвърждаване на разходи е одиторът да удостовери, че заявените от общината, във финансовите отчети и искания за плащане, разходи са настъпили/реални, както и че са акуратни/точни и допустими, както и да предостави на бенефициента по проекта - Община Плевен доклада за фактически констатации, във връзка с извършените възлагателни процедури, сключените договори и извършените плащания. Допустимостта се определя като правилно и коректно разходване на БФП в съответствие със срока, условията и изискванията, заложени в договора за БФП по проекта. Като част от обхвата на проверката одиторът задължително ще извърши и проверка за съответствие относно законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, подписаните договори и анекси към тях, (ако е приложимо). Последващият от страна на одитора контрол се осъществява за спазването на приложимите нормативни актове по отношение на всички процедури, свързани с възлагането на всички видове дейности по проекта, като задължително ще бъде извършена оценка за съответствие относно законосъобразността, предвид приложимото законодателство, предмета и характера на дейностите, включени в проекта, както и по отношение на документи по ОПРР 2014-2020 - в т.ч указания, наръчници, насоки, ръководства, вътрешни правила и др. Преди изготвяне и подаване на всяко искане за плащане по проекта, одиторът ще проверява дали декларираните от бенефициента разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с Договора за предоставяне на БФП, и ще изготвя доклад (междинен) за фактически констатации. Преди изготвяне и подаване на искането за окончателно плащане по проекта, одиторът ще извърши необходимите проверки и ще изготви окончателен доклад за фактически констатации по проекта. Стъпките за изпълнението на дейност 6 са: - Провеждане на процедура и възлагане изпълнението на договор за извършване на независим финансов одит на проекта, с писмо от Възложителя (индикативно - от 3 месец); - Изпълнение на договора за извършване на независим финансов одит на проекта (след месец 3 до 30 месец).
 • Дейности за организация и управление на проекта : В рамките на тази дейността след сключване на договор за БФП, със заповед на кмета на Община Плевен ще се легитимира екипът за организация и управление на проект "Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието". Съставът на екипа ще бъде определен съгласно посочения в Раздел 9 на формуляра за кандидатстване. Екипът ще включва: ръководител, финансов мениджър, юрист, специалист обществени поръчки; координатор строителство; специалисти инвеститорски контрол - трима; административен сътрудник; технически сътрудник/архивар. Екипът за организация и управление на проекта ще изготви: система за вътрешен мониторинг, контрол и докладване и работен график на задачите и дейностите по проекта, срокове и отговорници. Системата за вътрешен мониторинг, контрол и докладване ще бъде в съответствие с механизма за организация и управление на Инвестиционната програма на общината. Екипът за управление на проекта ще провежда ежемесечни срещи, които са част от процеса по оперативно наблюдение и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. Екипът за управление на проекта ще поддържа комуникация с представители на заинтересованите страни. Екипът за управление на проекта ще поддържа редовна комуникация със Звеното за оперативно управление на ИП и с Експертни групи за наблюдение, на които ще бъде докладвана информация, свързана с изпълнението на проекта - минимум два пъти годишно. Екипът за управление на проекта регулярно ще подготвя за публикуване на сайта на общината информациите/съобщенията, свързани с изпълнението на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира дейностите по проекта, ще следи и отговаря за изпълнението на договорите в уговорените срокове; за постигане на заложените цели и индикатори за изпълнение; за целесъобразното, ефикасното и ефективното разходване на средствата по проекта; ще осъществява непосредствен мониторинг на изпълнението. Екипът ще бъде отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Екипът ще поддържа, съхранява и предоставя необходимата документация, съгласно изискванията на УО на ОПРР. Екипът ще контролира провеждането на процедурите за избор на изпълнители.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура, Целева стойност: 183.00, Достигната стойност: 0.00
Брой на модернизираните образователни институции, Целева стойност: 9.00, Достигната стойност: 0.00
Грижи за децата и образование: Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, Целева стойност: 2 615.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

9 306 570.25 BGN
9 306 570.25 BGN
4 694 850.82 BGN
85.00 %
 • [1] Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст
 • [1] Образователна инфраструктура в областта на училищното образование (основно и общо средно образование)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Други интегрирани подходи за устойчиво развитие на градските райони
 • [5] Инвестиции в образованието, в обучението, включително професионалното обучение за придобиване на умения, и в ученето през целия живот
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 910 584.73 1 395 985.52 0.00 9 306 570.25
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 7 910 584.73 1 395 985.52 0.00 9 306 570.25

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Упражняване на строителен надзор по основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Стойност: 197 207.75
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Упражняване на строителен надзор по основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на следните обекти: - НУ "Христо Ботев", гр. Плевен, ул. „Парашкев Цветков” №35, пи с идентификатор 56722.660.676 и сгради с идентификатори 56722.660.676.1, 56722.660.676.2, кв.372 УПИ ІІ”; - ЦДГ № 12 "Ралица", гр. Плевен, ул. „Браила” №26, пи с идентификатор 56722.661.507 и сграда с идентификатор 56722.661.507.1, кв.40 УПИ І” - ОУ „Климент Охридски”, гр. Плевен жк „Дружба”, 1 микрорайон, с идентификатор 56722.667.775.1; 56722.667.775.2; 56722.667.775.3; 56722.667.775.4; 56722.667.775.5; 56722.667.775.6; 56722.667.775.7; 56722.667.775.8, кв.12 УПИ ІІІ”
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Упражняване на строителен надзор по основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на следните обекти: - ЦДГ № 2 "Юнско въстание", гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №41, пи с идентификатор 56722.661.698 и сгради с идентификатори 56722.661.698.1, 56722.661.698.2, 56722.661.698.3, 56722.661.698.4, кв. 86 УПИ VІІІ”; - ЦДГ № 8 "Щурче", гр. Плевен, ул. „Стоян Заимов” №2, пи с идентификатор 56722.659.853 и сгради с идентификатори 56722.659.853.1 и 56722.659.853.2, стр. кв. 381а, УПИ ІІ”; - ДЯ "Гергана", гр. Плевен ул. „Мур” №15, пи с идентификатор 56722.662.643 и сгради с идентификатори 56722.662.643.1 и 56722.662.643.2, стр. кв.331а, УПИ І”
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Упражняване на строителен надзор по основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на следните обекти: - ЦДГ № 20 "Калина", гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, ІІІ м-р, пи с идентификатор 56722.667.413 и сграда с идентификатор 56722.667.413.1, стр. кв.37, УПИ ІІІ”; - СОДГ № 11 "Теменуга", гр. Плевен, ул. „Генерал Столетов” №2, пи с идентификатор 56722.666.44 и сгради с идентификатори: 56722.666.44.1 и 56722.666.44.2, стр. кв. 425, УПИ І” - ЦДГ № 18 "Дружба", гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, І м-р, пи с идентификатор 56722.667.810, и сгради с идентификатори 56722.667.810.1, 56722.667.810.2, 56722.667.810.3, 56722.667.810.4, стр. кв.12., УПИ VІ”
Предмет на предвидената процедура: Основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, разделена на осем обособени позиции, Стойност: 6 239 468.44
 • Обособена позиция 1: Позиция №3 –Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ 2 „Юнско въстание”, гр. Плевен, ул. „Сергей Румянцев” №41, пи с идентификатор 56722.661.698 и сгради с идентификатори 56722.661.698.1, 56722.661.698.2, 56722.661.698.3, 56722.661.698.4, кв. 86 УПИ VІІІ”
 • Обособена позиция 2: Позиция №7 –Основен ремонт и преустройство на сградата на СОДГ 11 „Теменуга” гр. Плевен, ул. „Генерал Столетов” №2, пи с идентификатор 56722.666.44 и сгради с идентификатори: 56722.666.44.1 и 56722.666.44.2, стр. кв. 425, УПИ І
 • Обособена позиция 3: Позиция №8 –Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ 18 „Дружба” гр. Плевен, ж.к. „Дружба”, І м-р, пи с идентификатор 56722.667.810, и сгради с идентификатори 56722.667.810.1, 56722.667.810.2, 56722.667.810.3, 56722.667.810.4, стр. кв.12., УПИ VІ
 • Обособена позиция 4: Позиция №1 –Основен ремонт и преустройство на сградата на Начално училище "Христо Ботев", гр. Плевен, ул. „Парашкев Цветков” №35, пи с идентификатор 56722.660.676 и сгради с идентификатори: 56722.660.676.1 и 56722.660.676.2, кв. 372, УПИ ІІ
Предмет на предвидената процедура: Упражняване на авторски надзор при основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Стойност: 155 986.70
 • Обособена позиция 1: Упражняване на авторски надзор при основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Предмет на предвидената процедура: "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство за обновяване на ОУ "Климент Охридски" - обект от Образователната инфраструктура на гр. Плевен". , Стойност: 1 459 500.17
 • Обособена позиция 1: "Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство за обновяване на ОУ "Климент Охридски" - обект от Образователната инфраструктура на гр. Плевен"
Предмет на предвидената процедура: "Избор на изпълнител за осъществяване на дейности за публичност и информация по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”., Стойност: 22 160.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 2 – „Изготвяне на печатни информационни материали (листовки, пълноцветни) и изработка на информационни стикери (9х5 см.)”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели, банер, изготвяне и публикуване на прессъобщение и/или рекламно-информационно кape в регионална медия, организиране и провеждане на пресконференции и официални церемонии“
Предмет на предвидената процедура: "Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”., Стойност: 40 000.00
 • Обособена позиция 1: "Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Предмет на предвидената процедура: Основен ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ на обекти от Образователната инфраструктура на гр. Плевен по проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, разделена на четири обособени позиции, Стойност: 2 552 494.00
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 20 „КАЛИНА”
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 12 „РАЛИЦА”
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ 8 „ЩУРЧЕ”
 • Обособена позиция 4: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ЯСЛА „ГЕРГАНА”
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Юрист
 • Обособена позиция 2: Ръководител проект
 • Обособена позиция 3: Финансов мениджър
 • Обособена позиция 4: Юрист
 • Обособена позиция 5: Специалист обществени поръчки
 • Обособена позиция 6: Координатор строителство
 • Обособена позиция 7: Специалист инвеститорски контрол 1
 • Обособена позиция 8: Специалист инвеститорски контрол 2
 • Обособена позиция 9: Специалист инвеститорски контрол 3
 • Обособена позиция 10: Административен сътрудник
 • Обособена позиция 11: Технически сътрудник/архивар
Предмет на предвидената процедура: "Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ОУ "Климент Охридски" - обект от Образователната инфраструктура на гр. Плевен" по четири позиции както следва: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване; Обособена позиция 2: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и аудио оборудване; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на климатична техника; Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на оборудване за медицински кабинет., Стойност: 258 842.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на климатична техника
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на оборудване за медицински кабинет
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане и кухненско оборудване
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 2: Доставка на компютърно оборудване, периферни устройства и аудио оборудване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.