English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-2.009-0162-C01
УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ПО НЕДИСКРИМИНАЦИЯ, РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
ЕСФ ==> Добро управление
31.12.2018
31.12.2018
31.12.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Влизането в сила на Договора от Лисабон превърна Хартата на основните права на ЕС в задължителна и постави разглеждането на въпросите за недискриминацията, равенството и защитата на основните права при формулирането на политики по принципно нов начин, който води до тяхната трансформация от списък на човешки ценности в конкретни субективни права, чиято защита се е превърнала в интегрална част от усилията за по-добро регулиране и по-добро управление. Според Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена като служба за наблюдение и оценка на съюзните политики, тази нова култура на възприемане на основните човешки права е свързана с преместване на правата на човека от законниците в ежедневието на хората, което изисква наличието на ефективни институции и решителност на всички нива на управление, действащи в условията на откритост и прозрачност, гарантирани чрез приобщаващия подход на ефективното гражданско участие. През 2016 г. в България беше въведено изцяло ново законодателство в областта на равенството между половете, беше променена законовата уредба, третираща защитата от дискриминация, беше проведена и регулаторна реформа, свързана с въвеждането на задължителната оценка на въздействието и задължителните обществени консултации в структуриран вид относно проектите на нормативни актове и преглед за съответствие на проектозаконодателството, инициирано от МС, с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ. Налице е празнота, свързана с неяснотата доколко българските граждани и общество имат възможността да участват във вземането на решения. Проектът ще изследва дали и как европейските подходи на засилено гражданско участие в тези процеси са отразени на национално ниво, какви са ефектите от въведените законови промени и ще предложи изцяло нов механизъм, насърчаващ активното включване на заинтересованите страни и гражданите в процесите по формулиране, изпълнение, мониторинг и оценяване на политики в областта на недискриминацията, равенството и защитата на основните права.
Дейности
 • Емпирично правно-социологическо изследване „Гражданското участие в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права“: Дейността е от Група № 1 на допустимите дейности по Процедурата. Проучването ще бъде тясно специализирано и насочено към строго определени групи респонденти, които са включени в онази част от целевите групи по Процедурата, която може да бъде обобщена с названието представители на гражданското общество. Това ще са т.нар. правозащитни организации, специализирани НПО работещи в сфери като недискриминация и равенство, организации с правна насоченост, изявени юристи, активисти и отделни граждани, всички подбрани по признак отношение, свързаност или дейност в областта на политиките и законодателството, отнасящи се до сфери като недискриминацията, равенството и защитата на правата на човека. То ще има за цел да демонстрира доколко гражданите и техните формални или неформални структури и организации познават възможностите за участие във вземането на решения, имат мотивираност за това, разполагат с достатъчно подходящи средства за участие и най-вече дали считат, че това е надежден инструмент за влияние върху администрацията и законодателите. Изследването ще проследи потребностите и очакванията на обществото по тема, която е централна за проекта и ще идентифицира основните предизвикателства, свързани с гражданското участие при вземането на публични решения в едни от най-чувствителните теми за гражданите каквито са недискриминацията, равенството и защитата на основните права. Изследването ще трябва да констатира доколко формите на обществено консултиране, възприети у нас произвеждат своя полезен ефект, изразяващ се във вярата на НПО и гражданите, че реално и ефективно влияят на властническите решения, които касаят техните права, че те са били съпричастни и са съавтори при вземането на тези решения и оттук са мотивирани да ги прилагат и спазват по оптимален начин.
 • Последваща оценка на въздействието на гражданското участие в националните политики по недискриминация, равенство и защита на основните права: Дейността е от Група № 1 на допустимите дейности по Процедурата. Ще бъде изготвена последваща оценка на въздействието, която ще има за цел да отговори на въпроса какво е било гражданското участие при прилагането на въведените през 2016 г. в България нови политики и нормативни разрешения в следните области: 1. равенството между половете; 2. защитата от дискриминация; 3. задължителна оценка на въздействието на проектите на нормативни актове в областта на основните права; 4. задължителните обществени консултации в структуриран вид, специално по проекти на нормативни актове в областта на основните права и 5. предварителния преглед за съответствие на проектозаконодателството, инициирано от Министерски съвет с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека. Дейността ще има специфична водеща цел, различаваща се от типичните цели при традиционните последващи оценявания. Тя няма да се стреми да оцени ефектите от действието на отделните мерки по регулиране, така както са изброени, а ще се стреми да установи следното: 1. дали при вземането на отделните решения по политики и регулиране са били консултирани заинтересованите страни, ако да какво е влиянието на това обстоятелство върху успешността и ефективността на съответните мерки, ако не има ли този факт някакви негативни отражения; 2. дали във всички законови нововъведения от 2016 г. е заложен механизъм за получаване на обратна връзка, допитване и консултиране със заинтересованите страни и гражданите и ако да, съответно не, какви са последиците от това; 3. как действат на практика тези нови механизми, отчитат ли мнението на обществото, съпътствани ли са от обществени консултации или други консултативни форми и какви са резултатите от всичко това. В общ план, оценката ще има за цел да изведе основните цели, които са били зададени при приемането на отделните нормативни актове, след което да установи състоянието и развитието на регулираните обществени отношения към настоящия момент, за да направи основни заключения относно ефектите от прилагането на тези актове и степента на тяхната ефективност и ефикасност за последните 2 и повече години, считано от тяхното въвеждане. В конткретен план, особен фокус на последващата оценка ще представляват резултатите от прилагането на оценките на въздействието по признак пол, предвидени в чл. 14 от действащия Закон за равнопоставеност на жените и мъжете и тези от справките за съответствие на проектозаконодателството, предлагано от Министерски съвет с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, предвидени по чл. 28, ал. 3 от Закона за нормативните актове и участието на гражданите при тяхното извършване. Последващата оценка ще представлява усилие да се установи в оптимално възможната степен дали законодателството е произвело планирания и желан ефект върху целевите групи, институциите и средата, дали това се е случило благодарение или въпреки липсата на участието на гражданите при неговото разработване и дали установените въздействия щяха да бъдат различни като знак – положителни или отрицателни, ако то беше прилагано чрез подход, гарантиращ широко, прозрачно и леснодостъпно гражданско участие в неговото прилагане. Специфичното предназначение на оценката ще бъде изграждането на солидна научно-доказателствена база, която да послужи за основа при разработването на Практическия механизъм и Пакета от предложения по проекта, насочени към насърчаване на създаването на приобщаваща гражданите среда за активно участие в процесите на вземане на публични решения, отнасящи се до области като защита от дискриминация, равенство на половете и гарантиране на основните човешки права.
 • Селекция на добри практики и модели на гражданско участие и партньорство от Европа: Дейността е от Група № 3 на допустимите дейности по Процедурата. Ще бъде извършена селекция на добри практики, модели, форми и формати на приобщаващо вземане на решения по въпросите на недискриминацията, равенството и защитата на основните права, прилагани на ниво Европейски съюз или от отделни държави-членки. Фокусът на подбора ще бъде върху начините, по които публичните институции и администрации осигуряват включването и получаването на становища и приноси от адресатите и засегнатите лица от техните политики и нормативни актове. Особен интерес ще представляват формите и техническите решения, чрез които органи като Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена като служба за специализирано наблюдение и оценка на политиките в областта на основните права от Съюза или организации като Съвета на Европа и други прилагат за целите на взаимодействието със заинтересованите от техните решения лица, организации и дори държави. Специален акцент ще бъде поставен върху прилаганите съвременни технологични решения като например уеб базирани, включително мобилни приложения, интернет точки за достъп, он-лайн механизми за обмен, мрежи и други, чрез които органи и служби на организации като ЕС или Съветът на Европа, както и публични институции от отделни държави техни членки, приемащи, прилагащи, наблюдаващи и отчитащи политики и мерки по регулиране в области, касаещи основните права постигат ефекта на приобщаващото вземане на публични решения и на споделената отговорност при тяхното осъществяване, наблюдение и оценяване чрез гарантиране на активно гражданско участие в тези процеси. В рамките на изпълнението на тази дейност ще бъдат идентифицирани и установени контакти със сродни на Кандидата и Партньора организации и институции и мрежи от заинтересовани страни на европейско равнище, както и ще бъдат предприети стъпки за включване в тях още по време на изпълнение на проекта с цел стартиране на незабавна обмяна на практики, знания и опит. Дейността ще е насочена към удовлетворяване на потребностите и на двете големи целеви групи на проекта – администрацията и гражданите, защото ще цели да набави ценен ноу-хау, практики и примери за това как чрез съвременните методи на комуникация решенията по публични политики и мерки по регулиране могат да станат по-открити, прозрачни, отговорни, качествени и ефективни чрез въвличането на лицата и организациите към които те са насочени във всички етапи от техния жизнен цикъл – разработване, прилагане, наблюдение и последващо оценяване.
 • Изготвяне на Пакет от предложения за насърчаване на гражданското включване и Практически механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права: Дейността е от Група № 2 на допустимите дейности по Процедурата. Първият компонент от нея ще включва разработването на пакет от конкретни предложения към администрацията на компетентните органи и институции за усъвършенстване на техните подходи на приобщаване на гражданите към политиките в областите недискриминация, равенство и защита на основните права. Тя ще представлява своеобразно обобщение на резултатите от предходните дейности по проекта, като ще синтезира констатациите относно актуалната среда от социологическото проучване, изводите от изготвената последваща оценка и препоръките относно най-добрите практики и подходи от извършения подбор. Пакетът може да включва и предложения относно евентуалната необходимост от извършването на нормативни промени или от разработване на допълнителни политически (policy) или методологически актове, които да допринесат за повишаване на гражданското участие, респективно на неговата ефективност при вземането на решения по политики и регулиране, свързани с основните права на гражданите, ако такива препоръки са били направени в някоя от предходните дейности по проекта. Пакетът ще включва общо шест групи от предложения относно: 1. гражданското участие в политиките и законодателството, отнасящо се равенството между половете; 2. включването на гражданите в политиките по защитата от дискриминация; 3. участието на гражданите при оценката на въздействието, в частност тази по признак пол; 4. ефективността на провежданите обществени консултации в структуриран по политики и законодателство в областта на основните права; 5. гражданското участие при прегледа за съответствие на проектозаконодателството на МС с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ и 6. добри практики и модели на партньорство и гражданско участие при правенето на политики и мерки по регулиране, касаещи основните права, подходящи за възприемане у нас. Вторият компонент от дейността ще включва разработването на Механизма, съдържащ методологически инструменти и насоки с практическа приложимост за активно включване на гражданите в политиките и мерките по регулиране отнасящи се до техните права. Механизмът ще има двойно предназначение. Първата част от него ще е насочена предимно към политикоправещите администрации, органи и институции, работещи в области като недискриминация, равенство и защитата на основните права, като ще ги подпомага в набелязването на заинтересованите страни, сортирането на тези страни по различни признаци като влияние, заинтересованост и други, изготвянето на стратегия за консултации, подготовката на консултативни документи планиране и провеждане на качествена консултация и други. Втората част от него ще е по-скоро насочена към гражданите и НПО, като ще демонстрира важността, полезността и ефекта от максималното включване на гражданите при вземането на решения относно техните права и ще дава насоки и съвети относно начина, по който те биха могли реално да повлияят при формулирането, изпълнението и наблюдението и оценяването на политики и мерки по регулиране в области като недискриминация, равенство и защита на основните права. Дейността допринася за постигане и на основните цели на Процедурата – открито и отговорно управление на администрацията, осъществявано в партньорство с гражданите и отправяне на препоръки за подобряване на предоставянето на услуги и постигане на по-добра регулаторна среда.
 • Работна среща – дискусия с представителите на администрацията: Дейността е от Група № 4 на допустимите дейности по Процедурата. Ще бъде организирана работна среща – дискусия по проекта, на която ще бъдат поканени представителите на администрацията на държавните институции и служителите на органи и лица, създадени със закон извън изпълнителната власт, които формулират, изпълняват и наблюдават политики в областта на недискриминацията, равенството и защитата на основните права, като основна целева група по проекта. Ще бъдат поканени представители от администрацията на Министерски съвет, отговарящи за оценките на въздействието и обществените консултации, представители на Министерството на труда и социалната политики отговарящи за политиките и законодателството в областта на равенството между половете, представители на Министерството на правосъдието, което отговаря общо за законодателството и в частност за изготвянето на справката за съответствие на проектопредложенията на МС с ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, представители на Министерството на външните работи, работещи в областта на защитата на правата на човека, представители на Националния Омбудсман и лица от други ведомства, имащи отношение към проблематиката, адресирана по проекта. Освен общото представяне на проекта, работната среща ще има за цел обсъждането на Пакета от предложения за насърчаване на гражданското включване и Практическия механизъм за активно гражданско участие в политиките относно основните права. С провеждането на дискусията проектът ще се стреми да установи доколко предложенията, включени в Пакета са приемливи и подходящи от гледна точка на администрацията, нуждаят ли се от допълване или изменение, биха ли могли да постигнат целите, за които се предлагат и какви са като цяло нагласите на служителите от администрацията по отношение на тяхното приемане и прилагане в ежедневната й работа. По отношение на Практическия механизъм работната среща ще следва да установи каква би била полезността и приложимостта на инструментите и насоките включени в него, дали администрацията е склонна да ги следва и изпълнява, ще могат ли те да се утвърдят като практически правила, които допринасят за реално приобщаване на гражданите при вземането на решения, касаещи техните права.
 • Национално обсъждане „Гражданското участие в политиките по недискриминация, равенство и защита на основните права“: Дейността е от Група № 4 на допустимите дейности по Процедурата и има презентационен и кампаниен характер и ще има за свои адресати гражданите, техните обединения, НПО, работещи в сферите на недискриминацията, равенството и защитата на основните права и всякакви други заинтересовани страни. Тя ще бъде проведена във формата на широка, открита онлайн обществена консултация и ще бъде посветена на мерките и предложенията за повишаване на гражданското участие в политиките по недискриминация, равенство и защита на основните права. В унисон със същността на самия проект в нейния фокус ще бъдат поставени разработените по проекта и съгласувани с представителите на администрацията Пакет от предложения и Практически механизъм за гражданско участие. Националното обсъждане ще бъде и дейността, в която за първи път ще бъдат апробирани някои от методологическите насоки, подходи и иновативни решения, разработени по проекта. То ще бъде проведено при спазването на действащото законодателство, националните и европейски стандарти за провеждане на обществени консултации и актуалните най-добри практики за активиране на широко гражданско участие. За целта ще бъде ще бъде извършено предварително набелязване (мапинг) на различните кръгове заинтересовани страни: адресати – преки и косвени, засегнати лица – пряко и непряко, заинтересовани лица – преки и непреки и други. Ще бъде извършено последващо сортиране на заинтересованите страни според степента на тяхната заинтересованост и влияние в проблематиката, адресирана по проекта. Накрая участниците ще бъдат групирани по видове, например по следния начин: 1. граждани - физически лица, НПО, структури на гражданското общество, неформални образувания, общество; 2. платформи, мрежи, обединения, сдружения, представляващи интереси; 3. организации – международни, регионални, междуправителствени, национални, регионални и местни; 4. публични власти – национални, регионални, областни, местни, органи, институции и органи на ЕС; 5. консултанти, експерти и учени; 6. научни и академични среди; 7. други. Ще бъде експертно изготвен консултативен документ, по начин, по който едновременно да представя по достъпен начин основните препоръки и предложения, разработени по проекта и да провокира максимално активна, спонтанна и откровена реакция на респондентите спрямо тях. При планирането на националното обсъждане ще бъде ползвана богатата практика на провеждане на обществени консултации на ЕК, адаптирана според 2-годишната практика на провеждане на обществени консултации в структуриран вид у нас от МС чрез неговия портал за обществени консултации. Чрез консултацията ще бъдат детайлно разяснени проблемите на текущата ситуация, така както са идентифицирани от проекта, поставените цели и преследваните резултати, след което ще бъдат описани самите предложения за промяна – конкретни нормативни текстове или политически (policy) документи. Тази част ще бъде следвана от поредица от въпроси с преференции на отговори и възможност за открити отговори. Втората част на консултативния документ ще бъде посветена на Практическия механизъм. Той ще бъде подробно разяснен, като особено внимание ще бъде обърнато на мотивирането и активирането на гражданите като обясненията ще акцентират върху това защо е добре гражданите да участват в процесите на вземане на решения, какво се постига чрез приобщаващото управление и регулиране, могат ли обществените консултации да са по-ефективен инструмент за влияние върху държавата в сравнение с протестите например, как те работят като генератор на доверие, легитимност на политиките и законодателството и водят до по-добро гражданско съзнание, изпълнение на политиките и правоприлагане. Дейността води пряко до удовлетворяване на нуждите на целевите групи, като има силно мотивационен заряд, насърчаващ гражданите и НПО към активно участие в политиките и регулирането, отнасящи се до техните права, към изграждането на ново доверие у тях в „системата“ на вземане на решения чрез нагледна практическа демонстрация.
 • Заключителна национална среща: Дейността е от Група № 4 на допустимите дейности по Процедурата. Тя ще бъде форумът, на който ще си дадат среща заинтересованите страни, стоящи на двете страни на процесите на управление и вземане на решения – администрацията и гражданите, обединени от една обща цел за по-голямо гражданско участие, с цел повишаване на легитимността, качеството на управлението и на политиките и нормите в областта на недискриминацията, равенството и защитата на правата на човека. За участие в заключителна проява ще бъдат поканени широкия кръг от заинтересовани страни, включващ и представители от законодателната власт, академичните среди и медиите. Целта ще бъде представянето и разпространението на окончателния вариант на Пакета с предложения и Практическия механизъм за насърчаване на гражданско участие в политики, отнасящи се до основните права сред по-широк кръг от лица и институции и обосноваване на необходимостта и наложителността от тяхното приемане. След официалната част от проявата, на която ще бъде представен проектът, резултатите от основните негови дейности и направените стъпки в посока изграждане на обществен консенсус по неговите проблеми проявата ще бъде използвана за извършването на следните двустранни насрещни процеси. Гражданите ще извършат своеобразно „внасяне“ на Пакета от предложения в администрацията, съответно пред законодателния орган, като за целта ще бъдат представени за обсъждане конкретните текстове за нови политики или мерки по регулиране и мотивите за тях, като ще се търси постигането на реален ангажимент от страна на властимащите за предприемането за конкретни действия по обсъждане и приемане на отправените препоръки. Това на практика ще представлява подходът, чрез който разработените препоръки по проекта ще стигнат до органите и лицата, от които зависи тяхното приемане. Представителите на администрацията, от своя страна, ще презентират пред гражданите Практическия механизъм и срещу декларираните задължения за приемане на препоръките и за спазване на насоките от механизма ще поискат поемането на ангажимент от страна на гражданите и техните организации за активно участие в бъдещите дейности по консултиране на политики и норми, които ще се провеждат по новите правила и процедури. Важен акцент от проявата ще бъде представянето на начина, по който са били разработени Пакета с предложения и Практическия механизъм, като ще бъде описан целия път на събиране и анализ на данни, подбор и пренасяне на практики от Европейския съюз, обсъждането им с администрацията и проведеното национално обсъждане, посветено на тях. За целта ще бъдат представени докладите, отразяващи резултатите от проведените дейности, които съдържат цялата съвкупност от данни и доказателства, оценени от проекта по експертен начин. По този начин ще бъде показан пътят, по който трябва да започне да се провежда вземането на властнически решения у нас, особено когато става дума за политики и мерки по регулиране, отнасящи се до недискриминацията, равенството и защитата на основните права.

Индикатори

Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 2.00
Брой проведени информационни кампании, Целева стойност: 2.00, Достигната стойност: 0.00
Отправени препоръки от НПО и мрежи от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики, Целева стойност: 8.00, Достигната стойност: 0.00
брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

89 953.20 BGN
89 953.20 BGN
48 600.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 13 492.98 0.00 76 460.22 89 953.20
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 13 492.98 0.00 76 460.22 89 953.20

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.