English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0107-C02
Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори :65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2
000776491 Община Самоков
ЕФРР ==> Региони в растеж
19.10.2016
19.10.2016
19.04.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Самоков, гр.Самоков

Описание

Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 13 сгради-4жилищни блока, 1 жилищна кооперация и 7 къщи
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Със заповед на кмета на община Самоков ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще включва: ръководител на проекта, счетоводител и координатор. На първото заседание на екипа ще се определят персонално отговорностите, функциите и задълженията, ще се разпишат длъжностни характеристики на членовете. Ще се актуализира графика на дейностите, като се определи началото и края на конкретните дейности.
 • Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки за инженеринг, информация и публичност, одит: Спазване на изискванията на ЗОП, относно разходване на публични средства и постигане на оптимално изпълнение целите на проекта. Процедурите ще се организират и изпълняват община Самоков.
 • Информация и публичност: Ще бъдат извършени дейности за осигуряване на публичност по проекта
 • Дейности по инженеринг на сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11, 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2: 1.Изработване на инвестиционни проекти във фаза технически проект на жилищните сгради. 2.Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ул."Търговска 25, Търговска 23, Христо Йовевич 2, Възраждане бл.15, Николай Николаевич 34, Житна чаршия 39-41 и Плана планина 4 се предвижда: -изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление "С", -изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите/ съгласно Техническите паспорти на сградите, част Б 'Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"/. -изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа на лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. За сградите на Булаир 53, България 60, Неофит Бозвели 9, Неофит Бозвели 1, Подридна 32-34: -изпълнение на останалите задължителни и препоръчителни мерки, предписани в техническото обследване на сградите /съгласно Техническите паспорти на сградите, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"/ 3.Авторски надзор по време на строителните дейности
 • Изготвяне на Доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ от лицензирана фирма.: Изготвяне на Доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти
 • Строителен надзор и въвеждане в експлоатация: Дейност, свързана с качественото и законосъобразно изпълнение на обекта и въвеждането на обектите в експлоатация. Ще се извърши от лицензиран консултант, съгласно чл. 166 от ЗУТ.
 • Независим финансов одит: Сключване на договор с лицензиран експерт-счетоводител / одитор/ или одиторско предприятие

Индикатори

Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 95.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 311.80, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

1 656 623.73 BGN
1 654 623.73 BGN
1 066 822.13 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 406 430.17 248 193.56 2 000.00 1 656 623.73
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 406 430.17 248 193.56 2 000.00 1 656 623.73

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Дейности по инженеринг /проектиране, СМР и авторски надзор/, Стойност: 1 229 355.37
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на инженеринг
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на :"Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор" и изготвяне на ОСИП", Стойност: 193 583.33
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител на ОСИП и строителен надзор
 • Обособена позиция 2: Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажните работи на проекти финансирани по ОП "Региони в растеж"2014-2020"
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител на информация и публичност, Стойност: 3 333.34
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“
Предмет на предвидената процедура: Избор на фирма за независим финансов одит, Стойност: 3 333.34
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 3 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на 54 жилищни сгради на територията на община Самоков, Стойност: 219 963.60
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на 54 жилищни сгради на територията на община Самоков
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: ръководител
 • Обособена позиция 2: инвеститорски контрол
 • Обособена позиция 3: счетоводител

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.