English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05SFOP001-4.005-0004-C01
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г.
ЕСФ ==> Добро управление
18.02.2019
01.01.2019
31.12.2021
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България
 • Територията на ЕС

Описание

Финансовият план (ФП) е насочен към осигуряване на условия за ефективно функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ), като Сертифициращ орган на средствата от ЕЗФ и Одитен орган на Програмата за морско дело и рибарство. 
 Целевите групи на ФП са служителите на агенцията, които са свързани с дейностите за сертификационен одит на средства от ЕЗФРСР, одит на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и ДФ „Земеделие“ в качеството му на Разплащателна агенция по двата фонда.
За да отговори на високите изисквания, агенцията трябва да осигури поддържането на високо ниво на компетентност на служителите, както и добра ресурсна обезпеченост за извършване на дейността си. С удовлетворяването на тези потребности на целевите групи и постигането на желаните резултати са свързани дейностите по ФП, а именно:
1. Подпомагане на ИА СОСЕЗФ за изпълнението на дейности за сертификационен одит на средства от ЕСИФ ;
2.Повишаване на професионалните знания и умения на служителите на ИА СОСЕЗФ;
3.Осигуряване на ресурсна обезпеченост за изпълнение на дейността по ЕСИФ . 
При изпълнението на ФП, всички дейности ще бъдат изпълнявани в съответствие с хоризонталните принципи на ЕС, като такива изисквания ще бъдат поставяни и към външните изпълнители. 
Няма да се създават предпоставки за дискриминация при организирането на събития, избор на подизпълнители и реализацията на дейностите. 
ФП ще се изпълнява в съответствие с принципа за устойчиво развитие, като при възможност при подготовката на документацията за обществените поръчки ще бъдат използвани „зелени критерии“ за възлагане, за да могат да бъдат идентифицирани офертите, които са по-благоприятни от екологична гледна точка.
Принципът на партньорство ще бъде спазван от всички заинтересовани страни, включени в планирането, организирането и провеждането на дейностите по ФП.
Няма

Индикатори

Удовлетвореност на участниците от проведеното обучение, Целева стойност: 85.00, Достигната стойност: 99.33
Обучени служители, Целева стойност: 670.00, Достигната стойност: 89.00

Финансова информация

1 299 069.24 BGN
1 299 069.24 BGN
277 450.94 BGN
85.00 %
 • [1] Подготовка, изпълнение, наблюдение и контрол
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Големи градски райони (гъстонаселени, с население >50 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 194 860.39 0.00 1 104 208.85 1 299 069.24
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 194 860.39 0.00 1 104 208.85 1 299 069.24

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на ИА СОСЕЗФ, Стойност: 70 000.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на ИА СОСЕЗФ
Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на лицензи за софтуерен продукт "Пентана", Стойност: 18 315.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на техническа поддръжка на съществуващи 25 броя лицензи за софтуерен продукт "Пентана"
Предмет на предвидената процедура: Поддръжка на лицензи за софтуерен продукт "Арбутус", Стойност: 1 685.00
Предмет на предвидената процедура: Разходи за предоставяне на консултантски услуги във връзка с изпълнение на одитни ангажименти. Услугите касаят подпомагане на одитната дейност на специализираната администрация по ЕЗФРСР и ЕФМДР. Услугата касае БР 8.1., Стойност: 29 800.00
 • Обособена позиция 1: Предоставеяне на консултантска услуга
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на високопроходими автомобили за нуждите на ИА СОСЕЗФ, Стойност: 150 000.00
 • Обособена позиция 1: Закупуване на високопроходими автомобили за нуждите на ИА СОСЕЗФ
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на специализирано облекло за извършване на проверки на място, Стойност: 32 760.00
Предмет на предвидената процедура: Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana и изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel, Стойност: 45 840.12
 • Обособена позиция 1: Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana и изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel“
Предмет на предвидената процедура: Провеждане на обучение на тема „Техники за формиране на извадки за одити средства от Европейските фондове“, Стойност: 8 940.00
 • Обособена позиция 1: Провеждане на обучение на тема „Техники за формиране на извадки за одити средства от Европейските фондове“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.