English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0652-C02
Внедряване на енергийно ефективни решения за засилване на конкурентните предимства на Бивалвия ООД
175247097 БИВАЛВИЯ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
11.07.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Описание

Бивалвия ООД развива своята дейност в сферата на довършителните работи в полиграфията. Компанията е специализирана в изработването на широк спектър от рекламни материали и печатни изделия: тефтери, тетрадки, книги, кутии, календари и др. В своята дейност дружеството се стреми да постига устойчив растеж, като за целта насочва вниманието си към внедряване на нови, енергоспестяващи технологии за подобряване на ресурсната ефективност в производствения процес, както и намаляване енергоемкостта на производството. Настоящият проект цели повишаване на производствения капацитет, увеличаване на енергийната и ресурсна ефективност, използване на рециклирани суровини и понижаване на разходите за производство в предприятието. За постигането на тази цел компанията предвижда изпълнението на следните дейности, отговарящи на пакета предписани мерки в доклад от енергийно обследване:
-	Внедряване на специализирано производствено оборудване, което да позволи повишаване на производителността и редуциране на консумираната електроенергия;
-	Въвеждане на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия за постигане на по-голяма ефективност при отоплението на производственото помещение;
-	Внедряване на aвтоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, която ще позволи вземането на навременни управленски решения за оптимизиране на разходите за електроенергия;
-	Разработване, внедряване и сертификация на система за енергиен мениджмънт в съответствие с EN ISO 50001:2011

Сред очакваните ползи за предприятието са създаването на условия за постигане на устойчива енергийна ефективност на процесите и цялостно редуциране на използваната електроенергия. В следствие на изпълнението на проекта Бивалвия ООД ще регистрира годишни спестявания на енергия от 63 020.51 kWh/год. или постигане на енергийни спестявания за цялото предприятие в размер на 27,71%. Постигнатият фактор на енергийни спестявания ще бъде 86,13%, а спестените въглеродни емисии ще възлизат на 52.19 t/год.
Дейности
 • Дейности по извършване на енергиен одит по образец (дейността беше реализирана чрез изготвяне на енергиен одит съгласно Приложение Б – бюджетно подперо 19.1. от т. 5 Бюджет) : За реализацията на дейност 7.1. Дейности по извършване на енергиен одит по образец фирма Бивалвия ООД проведе процедура за избор на изпълнител „Три предложения“ съгласно условията и реда, предвидени в Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ)/ обн., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015г. и актуалното към момента на процедурата ПМС 118/20.05.2014г. Въз основа на получените три предложения и критерия „най-ниска предложена цена“ Бивалвия ООД избра за изпълнител на услугата по извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит фирма СОФЕНА ЕООД, вписана в публичния регистър по чл.60 ал.1 от Закона за енергийна ефективност под номер № 00049/29.01.2016г. С избрания изпълнител бе сключен договор за изпълнение на услугата на стойност 4 000,00 лв. без ДДС от дата 10.06.2016г. Срокът на изпълнение на договора беше 60 календарни дни. Избраният подизпълнител изготви енергийния одит въз основа на посещения на място в производствените помещения на Бивалвия ООД, както и на база информация от получени индикативни оферти за доставка на ново производствено оборудване (машина за сгъване, набор и шиене; машина за биговане; машина за каширане), система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия и автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. На 08.08.2016г. докладът от енергиен одит съгласно Приложение Б бе изготвен и представен на ръководството на Бивалвия ООД. След преглед и одобрение на Доклада от страна на възложителя, страните подписаха приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата. На 10.08.2016г. докладът от енергийния одит на Бивалвия ООД бе подаден към Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) съгласно реда посочен в Приложение Щ „Указания за електронно подаване в АУЕР на Доклад от енергиен одит и Възражение в рамките на процедура BG16RFOP002-3.001 Енергийна ефективност за МСП“. На 15.09.2016 г. бе получено искане за отстраняване на пропуски и неточности в доклада от енергийното обследване. АУЕР предостави на Бивалвия ООД 14-дневен срок за отстраняване на констатираните нередности и за входиране на коригиран одит. Въз основа на забележките, описани в искането, СОФЕНА ЕООД нанесе корекции върху доклада от обследването и го представи на управителите на Бивалвия ООД. Коригираният одит бе подаден към Агенцията за устойчиво енергийно развитие на 21.09.2016г. в рамките на предоставения на кандидата срок. На 03.10.2016 г. бе получено „Становище за съответствие на енергийния одит № BG16RFOP-723/03.10.2016г.“, гласящо че „АУЕР одобрява енергийния одит на Бивалвия ООД с ЕИК 175247097“. Етапи на изпълнение на дейността: 1) Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител „Три предложения“ (месец юни 2016г.) 2) Събиране, разглеждане и оценка на получените предложения за избор на изпълнител за извършване на енергийния одит (месец юни, 2016г.) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор с избрания изпълнител (10.06.2016г.) 4) Извършване на енергийно обследване на Бивалвия ООД по образец (Приложение Б към Условията за кандидатстване) с изготвен енергиен одит на 08.08.2016 г. и изготвяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение на услугата 5) Представяне на енергийния одит за разглеждане от АУЕР на 10.08.2016г. 6) Представяне на коригиран енергиен одит за разглеждане от АУЕР на 21.09.2016г. 7) Получаване на Становище за съответствие на енергийния одит с вписано одобрение - BG16RFOP-723/03.10.2016г.
 • Придобиване на машина за сгъване, набор и шиене в изпълнение на Мярка 1 от обследване за енергийна ефективност (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на машина за сгъване, набор и шиене – бюджетно подперо 5.1 от т.5 Бюджет): Едни от основните видове продукти, произвеждани в Бивалвия ООД, са книги, тефтери и тетрадки. Изработката на тези изделия изисква серия от операции, които се извършват след отпечатването: рязане, сгъване, набиране или броене телата на книгите, тефтерите или тетрадките. Подготвят се съответно за шиене, лепене или за перфориране в зависимост от това дали ще се подвързват с лепене или със спирала. За голяма част от посочените довършителни операции Бивалвия ООД използва три различни машини: сгъвачна машина, листонаборна машина и машина за шиене на печатни коли. Недостатъците при използването на различни машини при изработката на едно изделие са свързани със: - неефективност на производството – машините са с различна производителност. Докато капацитетът на сгъвачната машина е 3600 листа на час, то листонаборната обработва 5500 листа на час. Поради несъвместимия капацитет на различните машини се налага изчакване за извършване на поредната операция, което води до цялостно забавяне в изпълнението на поръчките. Допълнително, производственият процес се забавя от необходимостта от извършване на ръчни операции, като например пренасяне на продуктите от едната машина до следващата. Така общото количество продукция за една година не надхвърля 800 000 броя, което означава, че предприятието връща поръчки поради физическа невъзможност за тяхното изпълнение; - блокиране на човешки ресурс - при работа на тези 3 машини са необходими 6 човека обслужващ персонал. Това от една страна води до повишаване на себестойността на единица продукт, а от друга до недостиг на персонал в натоварените месеци от годината; - висок разход на електроенергия – за изпълнение на една поръчка е необходимо да работят и 3-те машини. Според изчисленията в доклада от проведеното енергийно обследване общо изразходваната електроенергия за продукция през 2015г. само от работата на тези машини е била 21024.94 кWh; - генериране на висок производствен брак - поради многото процедури при преминаване през различните машини и ръчния труд, нивата на производствен брак за 2015 година в предприятието в резултат от неточности в изработката на машините е 1,5% от преминалата през тях продукция; - накъсване на производствения процес и разходи за поддръжка – и 3-те използвани машини са морално остарели. Често се налага профилактика, подмяна на лагери и други сервизни дейности, необходими за поддръжката им в работещо състояние. За 2015 година разходите за ремонт и поддръжка са оценени на 2 250 лева за трите машини. Освен разходите, затруднение за предприятието представляват и тези принудителни технологични паузи, които допълнително забавят изпълнението на поръчките. За преодоляване на посочените по-горе ограничения, Мярка 1 в доклада от проведеното енергийно обследване препоръчва замяна на трите използвани машини с една, обединяваща в себе си и трите производствени операции: сгъване, набор и шиене. Машината съчетава съвкупност от три машина в една, тя автоматично сгъва листата, след което ги набира и зашива сгънатите и набрани коли една към друга. Съвременните машини от този клас разполагат с програматор за изработката и на дигитални книги в единични тиражи. Допълнително предимство е, че тя се обслужва от двама души. Обединението и автоматизирането на процесите ще позволи и двойно повишаване на производствения капацитет. Предвижда се количеството произведена продукция (за поръчки, включващи сгъване, набор и шиене) за една година да достигне 1 600 000 броя. Етапи 1) Разпределение на задачи по проекта в екипа (м1) 2) Подготовка и провеждане на тръжна процедура (м2-4) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор (м5-6) 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за сгъване, набор и шиене (м7-12)
 • Придобиване на машина за биговане в изпълнение на Мярка 2 от обследване за енергийна ефективност (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на машина за биговане – бюджетно подперо 5.2 от т.5 Бюджет): Биговането е един от основните довършителни процеси, който се прилага при широк обхват от изделия – книги, листовки, тефтери, класьори и много други. Това е процес на полагане на резки/ръбове най-вече по хартия или картон с цел да се получи сгъване на картонената или хартиената опаковка или върху твърдата подвързия за по-лесно разтваряне на книгата или брошурата. Машината, която Бивалвия ООД използва в момента за този етап от производствения процес, е от старо поколение и се характеризира с ниска производителност и висок разход на енергия. Производителността на оборудването е 600 листа на час. Поради нуждата от биговане на почти всеки вид изделие, минаващо през предприятието, машината е плътно натоварена и се използва за биговане на около 3 000 000 листа годишно. Това означава, че работните часове на машината през 2015г. са били 5 000. При работна ел. мощност от 4.68 kW изчисленията в доклада от проведеното енергийно обследване сочат, че консумираната ел.енергия за 2015г. се равнява на 23 400 kWh. Високата цифра показва неефективност на производствения процес и произтичащи от това разходи за електроенергия, които биха могли да бъдат оптимизирани. Нещо повече - 5000 работни часа се равняват на 625 8-часови работни дни. Това означава, че всеки ден машината е работила повече от стандартните часове за работа, като обслужването й е водело до заплащането на часове извънреден труд на операторите, които я обслужват. Високите разходи за електроенергия и труд водят до оскъпяване на единица продукция, което от своя страна стеснява възможностите на Бивалвия ООД да предложи по-конкурентни цени за изпълнението на поръчките. За да отговори на това предизвикателство, докладът от проведеното енергийно обследване в Мярка 2 предлага замяна на старата машина за биговане с нова съвременна машина от по-висок енергиен клас и с по-висока производителност. Последното поколение машини за биговане биговат листата посредством вградени в тях инструмент и програматор за автоматично позициониране на листа. Автоматизираните функции ще повишат качеството на биговане и, съответно, ще подобрят крайния вид на изделието. По-малкото ръчни операции ще намалят вероятността от човешка грешка, а така ще се генерира и по-малко производствен брак. Основното предимство на новите машини за биговане обаче произтича от високата им производителност, която е 1800 листа на час или 3 пъти по-голяма от тази на сега използваната в Бивалвия ООД. Съгласно изчисленията от проведения енергиен одит дори при 20% повишаване на броя листа, произведени за година (достигане на стойност от 3 600 000 листа), работните часове, които ще са необходими за този процес, ще са не повече от 2000 часа. Съкращаването на времето за биговане ще елиминира необходимостта от полагане на извънреден труд, а консумираната енергия при новия обем на производството за година ще бъде 4134 kWh или 5 пъти по-малко спрямо сегашните стойности. Етапи на изпълнение на дейността: 1) Разпределение на задачи по проекта в екипа (м1) 2) Подготовка и провеждане на тръжна процедура (м2-4) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор (м5-6) 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за биговане (м7-12)
 • Придобиване на машина за каширане в изпълнение на Мярка 3 от обследване за енергийна ефективност (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на машина за каширане – бюджетно подперо 5.3 от т.5 Бюджет): Каширане означава буквално обвиване, подлепване с хартия. Най-често кашираната хартия представлява два листа хартия слепени един с друг. Каширане е операцията при която се изработва такава хартия. В момента Бивалвия ООД не разполага с машина за каширане. Малки серии се изпълняват ръчно, но с големи количества брак. Това ограничение в производството спира изпълнението на определени поръчки, изискващи прецизно каширане като например изработването на специални кутии и кашони. Когато все пак в предприятието се извършва каширане, то се осъществява на ръка, а регистрираният брак е приблизително 8%. Бракуваната продукция е за сметка на Бивалвия ООД, а финансовите загуби определят тази част от производствения процес като неефективен и непривлекателен за предприятието. Ограничението в изпълнението на един толкова важен довършителен процес се явява пречка пред разгръщането на пълния потенциал на компанията. За да може Бивалвия ООД успешно да отговори на това предизвикателство, Мярка 3 от обследването за енергийна ефективност предвижда закупуване на машина, която е предназначена за каширане на всички видове велпапе и картон с хартия. Този тип машини работи с форматно велпапе или картон и хартия на листа. Подложката се подава автоматично, а плакатът ръчно. Съвременните машини са снабдени със система за напасване на плаката и подложката, която позволява напасване и работа с точност в границите на 1 мм. Същата система дава възможност за регулиране на плаката напред от подложката до 10 мм или залепването му наравно с нея. Лепилото се подава непрекъснато в зоната на лепилните валове. Предимство при машините е настройката за натиск, която позволява при промяна на дебелината на материала бързо преминаване от един материал към друг. Машините от този клас имат локално осветление и система от датчици, които я спират автоматично при липса на плакат. Конструкцията на подавателната част дава възможност за работа с различни видове велпапе - двупластно или трипластно велпапе, петпластно или различни видове картон, независимо от кривината им, включително и при двустранно каширане. Внедряването на такъв тип машина в производството на Бивалвия ООД ще разшири обхвата на довършителните процеси, предлагани от компанията, ще намали брака, генериран при каширане, и ще позволи постигането на спестявания от над 6300 лв. годишно. Друга полза за предприятието ще е възможността за работа с рециклирани суровини. Тъй като видимата част на опаковката е хартията, при каширането предприятието възнамерява да работи изцяло с рециклирана суровина – рециклиран картон или велпапе. Така предприятието ще може да разгърне капацитета си за използване на рециклирани суровини в производствената си дейност. По-подробна информация относно възможностите за работа с рециклирани суровини е представена в т.11.4. Етапи на изпълнение на дейността: 1) Разпределение на задачи по проекта в екипа (м1) 2) Подготовка и провеждане на тръжна процедура (м2-4) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор (м5-6) 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машина за каширане (м7-12)
 • Придобиване на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия в изпълнение на Мярка 4 от обследване за енергийна ефективност (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия – бюджетно подперо 5.4 от т.5 Бюджет): Една от основните машини на Бивалвия ООД е машина за сушене FLEXY-THERM, която разполага с нагреватели с мощност около 4 kW. Машината работи работи 8 часа на ден всеки работен ден. Основното й предназначение е изсушаване на изделията след полагане на частичен лак или ситопечат. Изсушаването се изсвършва посредством обдухване на материалите с горещ въздух и нагряване с лампа. При осъществяването на този процес ежедневно се отделя топлина, като отпадният въздух се извежда чрез съществуваща аспирационна система в атмосферата, без да се оползотворява топлината в него. Същевременно топлината, която се губи, е оценена на около 3,5 kW постоянна топлинна мощност. Тази топлина би могла да бъде оползотворена, като се насочи към производственото помещение и така спомогне за отоплението му през зимния период. С цел постигане на ефективност на отоплението в доклада от извършеното енергийно обследване като Мярка 4 се препоръчва използването на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - рекуператор. Реализацията на мярката ще се осъществи чрез използването на промишлен рекуператор, който да работи през отоплителния сезон. Съвременните рекуператори имат ефективност на температурния обмен в режим на отопление над 75% и мощност на вентилатора до 100 W. По този начин остатъчната топлинна енергия от машината ще бъде насочена вътре към помещението, а с това ще се премахне необходимостта от неговото допълнително затопляне чрез електроенергия. Изпълнението на мярката ще позволи намаляване на годишния разход за електроенергия в помещението. Ако към настоящия момент изчисленията показват, че годишният разход на енергия е 2793 kWh, то след придобиването и инсталирането на системата за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия разходът ще намалее до 63,84 kWh/год. Етапи на изпълнение на дейността: 1) Разпределение на задачи по проекта в екипа (м 1) 2) Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител (м 2-4) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор (м 5) 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (м 5-6)
 • Придобиване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в изпълнение на Мярка 5 от обследване за енергийна ефективност (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуването на софтуер с възможност за следене на количествените и качествени параметри на електрическата мрежа и 5 бр. трифазни електромери за директно мерене – бюджетни подпера 10.1 и 24.1 от т.5 Бюджет): Към момента Бивалвия ООД не разполага с адекватен инструмент за вземане на решения за намаляване на енергийното потребление в предприятието. Причините за това са следните: - липса на средства за измерване на енергийните и материалните потоци - подобни измервания не се правят с изключение на мерене на електроенергията на входа на предприятието. Информация от него се получава веднъж месечно; - не достатъчно ефективна система за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия по произведени продукти и видове ресурси - анализ на информацията за потреблението и производството се прави инцидентно, в случай на увеличаване на цената на заплащаната електроенергия. В този случай обаче не е възможно точно да се установи причината за това повишаване, тъй като се използва само информация от мерене на входа на предприятието. При установено такова увеличение се прави профилактика. Откриването и отстраняването на проблем може да отнеме от 1 седмица до 1 месец, като през този период се наблюдава завишено потребление при същото производство; - липса на свободни човешки ресурси, които да отговарят за наблюдението на енергопотреблението в предприятието – единствено Управителят на фирмата има опит с управление на енергийните потоци. Въпреки това не се отделя достатъчно внимание на потреблението на енергия поради липса на време и технически средства, които да предоставят записи и анализи за това потребление; - ниска ефективност на вземаните решения - решенията се взимат от 1 седмица до 1 месец след установяване на проблем в производството, свързан с повишаване на потреблението на енергия. Тези решения са неефективни, тъй като до отстраняване на проблема предприятието консумира повече енергия на единица продукция. За изграждането на адекватен инструмент, който да позволи надеждно наблюдение на енергопотреблението и вземане на информирани управленски решения, Мярка 5 от направеното енергийно обследване препоръчва закупуване на система за автоматизиран енергиен мониторинг, която да обхване съществуващите производствени мощности. Интегрираната система се състои от специализиран софтуер за запис и визуализация на данните (бюджетно перо 10.1) и 5 бр. трифазни електромери (бюджетно перо 24.1). Внедряването на система за автоматизиран енергиен мониторинг ще даде следните възможности на Бивалвия ООД: - измерване на основните групи производствени машини; - постоянно измерване на енергийните потоци; - събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия. Всичко това ще позволи структурирането на адекватни енергийни политики, които ще доведат до практическо намаляване на годишното енергийно потребление. Самата система за енергиен мониторинг ще обхване новото производствено оборудване. Прогнозите са, че процентното намаляване на енергопотреблението в следствие на по-ефективно управление, ще достигне до 10% от новото потребление. Етапи на изпълнение на дейността: 1) Разпределение на задачи по проекта в екипа (м 1) 2) Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител (м 2-4) 3) Избор на изпълнител и сключване на договор (м 5) 4) Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на СЕМ (м 5-6)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт в съотвествие с БДС EN ISO 50001:2011 (дейността ще бъде реализирана чрез предоставяне на услуги по разработване и внедряване на ISO 50 001 и услуги по сертифициране - бюджетни подпера 20.1 и 20.2 от т. 5 Бюджет): Въвеждането на система за управление на енергията (СУЕ) съгласно ISO 50001:2011 се обуславя от следното: - нужда от ясно дефиниран подход за рационално управление на енергията. Стандартът предоставя стратегическа рамка за мониторинг, управление и контрол на енергопотреблението. Прилагайки ISO 50001:2011 в комбинация със системата за мониторинг на енергопотреблението, Бивалвия ООД ще идентифицира най-енергоемките процеси и ще предприеме мерки по ограничаване потреблението на енергия и енергийни ресурси; - нужда от подобряване на енергийната ефективност във всички аспекти на дейността. Въвеждането на СУЕ ще осигури предпоставки за по-добро енергийно управление на производствените процеси и електроразпределението; подобряване на енергийната ефективност в помещенията на Бивалвия ООД. В рамките на дейността ще бъдат реализирани следните поддейности: I. Разработване и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на ISO 50001:2011. За тази цел ще бъде избран консултант, който ще има следните задачи: 1. Енергийно планиране -определяне обхвата и физическите граници на СУЕ -анализ на процесите в организацията и определяне на енергоемките процеси, подлежащи на мониторинг и контрол; -разпределение на отговорности и роли във връзка с поддръжката на СУЕ - разработване на енергийна политика -залагане общи и конкретни енергийни цели и разработване на програми за постигането им; 2. Документиране на Системата - изготвяне на писмени процедури, инструкции, формуляри и наръчник за управление на енергията -идентифициране и оценка на съответствието с приложимите законови и др.изисквания във връзка с управлението на енергията - определяне на енергийна базова линия; на енергийните харакеристики и показателите им -извършване на енергиен преглед - създаване на записи към СУЕ 3. Интегриране на документацията в Бивалвия ООД - информиране на служителите за целите на СУЕ -разпространение на формуляри, инструкции, наръчник сред работните места, на които са необходими 4.Оценка на съответствието с ISO 50001:2011 и ефикасността на СУЕ -Провеждане на вътрешен одит от квалифициран одитор и изготвяне на доклад от него -Провеждане на Преглед от ръководството и изготвяне на доклад от него 5. Подобрение на СУЕ чрез предписване и изпълнение на коригиращи и превантивни действия, повдигнати след констатации от одити и преглед на ръководството II. Сертификация на СУЕ в съответствие с изискванията на ISO 50001:2011 Тази поддейност ще бъде изпълнена от сертифициращ орган, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021:2011. Сертифициращата организация ще проведе сертификационен одит на 2 етапа, както следва: 1. Одит на етап 1: На този етап сертифициращата организация ще оцени: адекватността на разработената документация във връзка със СУЕ: съответсвието с ISO 50001:2011 и степента на готовност на Бивалвия ООД за провеждане на одит на Етап 2. Ще бъде разработен одитен доклад, в който ще бъдат документирани наблюденията и констатациите на одиторите, изискващи отстряняване преди етап 2. 2. Одит на етап 2 (сертификационен одит): На този етап ще се оцени внедряването и ефикасността на СУЕ на база на събраната информация и доказателства за съответствие с всички клаузи на ISO 50001:2011 и свързаните с приложната област на системата законови и др. изисквания. След успешно преминаване на одита ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ съответствието на Бивалвия ООД с изискванията на ISO 50001:2011. Етапи: 1) Разпределение на задачи по проекта (м 1) 2) Подготовка на провеждане на процедури за избор на изпълнители чрез публикуване на съобщения за събиране на ценови предложения (м 3-4) 3) Оценяване на събраните предложения и сключване на договори с доставчиците на услугите (м 5) 4) Разработване и внедряване на СУЕ в съответствие с БДС EN ISO 50001:2011 (м 6-10) 5) Провеждане на одит на етап 1 (м 11) 6) Провеждане на одит на етап 2 (м 12) 7) Издаване на сертификат за съответствие с БДС EN ISO 50001:2010 (м 12)
 • Визуализация на проекта (дейността ще бъде реализирана чрез изработка на визуализационни материали със собствени средства): Бивалвия ООД ще осигури визуализация на дейностите извършени по проекта съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. За тази цел ще се изработят следните информационни материали: 1) 1 брой пълноцветен информационен плакат размер А3, който ще бъде изработен в началото на проекта и ще бъде поставен в административното помещение на Бивалвия ООД, така че да бъде видим за всички клиенти и контрагенти, партньори и други заинтересовани страни, с цел осигуряване на публичност на дейностите по проекта. Плакатът ще се характеризира със следните задължителни реквизити: - емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“; - наименованието на съфинансиращия фонд - ЕФРР; - общото лого за програмен период 2014-2020 г.; - наименованието на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020; - наименованието на проекта; - общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; - начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 2) 12 броя стикери – Стикерите ще включват информация за финансовия принос на ЕС чрез ОПИК и ще бъдат поставени върху машината за сгъване, набор и шиене (2 бр.), машината за биговане (2 бр.), машината за каширане (2 бр.), системата за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия (1 бр.) и автоматизираната система за мониторинг на енергопотреблението (5 бр.) 3) 1 информационна табела, която ще бъде поставена в административното помещение на Бивалвия ООД. По този начин табелата ще бъде видима за всички клиенти и контрагенти, партньори и други заинтересовани страни с цел да осигури публичност на дейностите по проекта. Табелата ще съдържа информация за наименованието, целта, продължителността и бюджета на проекта и ще подчертава приноса на ЕС чрез ОПИК. Бивалвия ООД ще предприеме и следните допълнителни мерки за осигуряване визуализация и публичност на дейностите по проекта: - Публикуване на съобщение за проекта - след стартиране на проекта, Бивалвия ООД ще публикува съобщение на официалната си уебстраница, което ще съдържа кратко описание на проекта, пропорционално на равнището на подкрепа, включително на неговите цели и резултати, и ще подчертава финансовата подкрепа на ЕС чрез ОПИК. - Осигуряване на визуализация за Системата за енергиен мениджмънт - в цялата документация свързана със Системата за енергиен мениджмънт ще бъде интегрирана подходяща визуализация. - Осигуряване на визуализация за проектната документация - визуализация ще бъде осигурена и върху всички документи, касаещи проекта в рамките на неговото изпълнение. По време на изпълнението на проекта бенефициентът ще посочва финансиращата го оперативна програма и подкрепата на ЕФРР за осъществяването на проекта върху цялата проектна документация. Всички предвидени мерки и материали, имащи за цел да осигурят визуализация, информация и публичност на проекта ще съдържат всички задължителни елементи съгласно изкисванията, посочени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020 и съгласно правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013. Етапи на изпълнение на дейността 1) Разпределение на задачи по проекта между членовете на екипа (месец 1) 2) Публикуване на съобщение за стартирането на проекта на официалната уеб страница на Бивалвия ООД (месец 1) 3) Изработка на пълноцветен плакат в размер А3 и поставянето му в административното помещение на Бивалвия ООД (месец 1) 4) Изработка на визуализационни стикери (месец 6) 5) Изработка и поставяне на постоянна табела в административното помещение на Бивалвия ООД (месец 10) 6) Разпространение на информация за дейностите по проекта и осигуряване на визуализация през целия период на изпълнение на проекта (месец 4-12)

Индикатори

Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 63 020.51, Достигната стойност: 63.02
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 52.19, Достигната стойност: 52.19
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

497 700.00 BGN
326 617.50 BGN
326 453.48 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 277 624.88 48 992.62 171 082.50 497 700.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 277 624.88 48 992.62 171 082.50 497 700.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Услуги по изготвяне на енергиен одит съгласно образец, Стойност: 4 000.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит съгласно образец
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за довършителни дейности по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Машина за сгъване, набор и шиене Обособена позиция 2: Машина за биговане Обособена позиция 3: Машина за каширане, Стойност: 474 500.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Машина за сгъване, набор и шиене
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Машина за биговане
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Машина за каширане
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия, Стойност: 1 700.00
 • Обособена позиция 1: Система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия
Предмет на предвидената процедура: Доставка и монтаж на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението, Стойност: 1 500.00
 • Обособена позиция 1: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението
Предмет на предвидената процедура: Услуги по разработка и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на ISO 50 001:2011, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Разработка и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на ISO 50 001:2011
Предмет на предвидената процедура: Услуги по сертификация на система за управление на енергията в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011, Стойност: 7 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертификация на система за управление на енергията в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.