English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0176-C01
„Конкурентоспособност с енергийна ефективност в Бистрица 2002 ЕООД“
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев

Описание

Проектното предложение включва дейности за подобряване на производствените процеси и дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната и ресурсна ефективност и ефикасност в производството на асфалтови смеси от „Бистрица 2002“ ЕООД, препоръчани в енергийния одит.
 С финансовата подкрепа ще се закупи и въведе в експлоатация Асфалтова база за производство на асфалтови смеси с цел подпомогне капацитета на дружеството за по-лесен достъп до пазари, устойчиво развитие, присъствие и ефективно използване на ползите от растежа на тези пазари.
С реализиране на проекта ще се подобри енергийната ефективност в предприятието и неговата конкурентоспособност чрез мерки за внедряване на нови технологии за подобряване на енергийната ефективност в производствения процес на асфалтови смеси, въвеждане на технологични методи за намаляване консумацията на природни ресурси и енергия, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци. С инвестициите по проекта ще се постигне повишаване на енергийната ефективност на предприятието чрез постигане на енергийни спестявания от 12 450 947 кWh/y или с 87,31% от общото потребление на енергия и намаляване на специфичния разход на единица продукция с 91,78 кWh/т, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността му. От своя страна това ще има положителен ефект не само върху конкретното предприятия, но и върху цялата икономика. Предприятието ще въведе и сертифицира система за енергийно управление ISO 50001:2011.
Социалният ефект на проекта включва откриване на 2 нови работни места.

Очакваните резултати са свързани със създаване и развитие на конкурентните предимства на "Бистрица 2002"ЕООД, основаващи се на подобрена енергийна ефикасност и ефективност на производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен производствен капацитет и качество на продуктите.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на на Асфалтова база с производителност 140 т/ч.“, включена в обследването за енергийна ефективност: Дейност 1 включва доставка, монтаж и инсталиране на ново оборудване Асфалтова база, съгласно Мярка 1 от извършен енергиен одит. Към момента на кандидатстване дружеството експлоатира асфалтова база от 50-те години, амортизирала и неефективна. Същата е с производителност 25t/h, инсталирана електрическа мощност 140 kW и разход гориво 190 л/час. Като енергоносител за покриване на топлинните нужди на инсталацията се използва леко котелно гориво.топлинна мощност. По тази производителност и консумирана енергия се определя специфичното електропотребление от 5,6 kWhel /t и специфичното топлопотребление от 75,13 kWhth /t. Общото специфично енергопотребление възлиза на 80,73 kWh/t. С наличната технология предприятието произвежда два продукта: АС 12,5 изн.А и АС 16 биндер. По проекта ще се закупи нова съвременна енергоефективна асфалтова база, която ще позволи на компанията да увеличи производство на асфалтови смеси от 25 т/час до 140 т/час. Специфичното електропотребление на новата асфалтова база е 2,21 kWhel/t и Специфичното топлопотребление е 12,10 kWh /t. Общото специфично енергопотребление на новата инсталация възлиза на 14,32 kWh/т, което води до намаление на специфичното потребление с 66,41 kWh/т. С новата Асфалтова база, предприятието ще може да произвежда 3 (три) нови продукта, при запазен базисен технологичен процес:  Асфалтова смес с 30% рециклиране на стар асфалт;  Асфалтобетон АС 31.5 основа;  Асфалтобетон АС 8 износващ. Асфалтовата база има софтуерен модул за мониторинг за потребление на енергия монтиран в главното разпределително табло и състоящ се от енергиен модул за система за управление. Новият актив може да използва рециклиран асфалт, с което ще се постигне ресурсна ефективност. Управлението се реализира от вграден софтуер за работа с рециклиран асфалт. Базата има инсталирана ИНОВАТИВНА технология „Система за възвръщане на топлина от въртящи се тръбни пещи” - Рекуператор. Технологията е свързана с един от етапите на производствения цикъл – изсушаване и подгряване на каменни фракции в сушилния барабан на асфалотсмесителя (въртяща се тръбна пещ), за който етап е характерен най-голям разход на гориво – в случая природен газ или леко котелно гориво. горелките винаги са монтирани в така наречена челна стена. Тази челна стена може да се нагорещи до над 300°С. Така едно значително количество топлинна енергия се излъчва в околната среда без да бъде оползотворявана. Иновативния шумозаглушител използва голяма част от излъчващата се топлина, за да подгрее необходимия за изгаряне въздух, като по този начин повишава коефициента на полезна дейност на нагряването. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 5-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 6-ти до 18-ти месец, включително; Етап 4: Информираност и публичност по проекта - 1-ви - 18-ти месец. Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата. Етап 5: Одит на проекта – 17-18 месец. Дейността ще се финансира със собствени средства на кандидата.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 2: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка "Изграждане и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствен обект на предприятието" като компонент на технологичната линия за производство на асфалтови смеси. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на Асфалтовата база и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на асфалтови смеси чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупените активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 115 468 kWh/год. Дейността ще се реализира от 1-ви до 18-ти месец, включително.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: По проекта щ се реализират дейности за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO 50001. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на предприятието да установи системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на "Бистрица 2002" ЕООД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Предварителната дейност се реализира от избран изпълнител, който, съгласно сключен договор, изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Асфалтова база с производителност 140 т/ч; Мярка 2: Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието. В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма “Бистрица 2002” ЕООД.

Партньори

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 2 619.75, Достигната стойност: 2 619.75
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 40 000.00, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 8 925.62, Достигната стойност: 8 925.62
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 400.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

4 210 000.00 BGN
1 496 600.00 BGN
1 495 710.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 1 272 110.00 224 490.00 2 713 400.00 4 210 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 1 272 110.00 224 490.00 2 713 400.00 4 210 000.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Асфалтова база - 1бр., Стойност: 4 168 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Асфалтова база - 1бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление; Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 22 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги за разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.