English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.002-0288-C01
Развитие на управленския капацитет и растеж на "Студентска мрежа" ЕООД чрез внедряване на ERP софтуер и сертифициране на системи за управление.
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.03.2017
06.03.2017
08.02.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Монтана, гр.Монтана

Описание

„Студентска мрежа“ ЕООД е създадена 2011г. Основната дейност на компанията е фокусирана в сферата на телекомуникациите. Ние предлагаме структурно окабеляване на сгради и офиси, изграждане на видео-наблюдение, контрол на достъпа, както и пълен набор от услуги за телекоми като: инсталация на домашни клиенти, захранване на сгради, изграждане на сървърни помещения, сплайсване на оптични кабели, аранжиране на телекомуникационни шкафове и много други свързани с дейността. 
Основен партньор и клиент на „Студентска мрежа“ е "Мобилтел" ЕАД. Сред клиентите и партньорите ни са също „Сектрон“ АД, „Ентерпрайз комуникейшънс Груп“ ООД, „Изи Асет Мениджмънт“ АД, Технически Университет София, Университет за Национално и Световно Стопанство, Минно-геоложки Университет, Софийски Университет и др.

Основна мисия на компанията е да предостави качествени услуги, съобразени с желанията на клиентите, като им предлага работещи и завършени решения на конкурентни цени. Изпълнението на основната мисия, обаче става все по-трудно предвид постоянно променящите се клиентски потребности от една страна и динамично растящата конкурентна среда от друга. Съществуват множество ограничения и пречки пред устойчиво развитието на "Студентска мрежа" ЕООД и особено пред стартирането на експортна дейност. 

С настоящия проект се предвижда да се осигури устойчив растеж и значително да се подобри информационната и комуникационна инфраструктура като успешно се изпълнят следните задължителни дейности:

1. Внедряване на ERP софтуер 
2. Въвеждане на системи за управление според международно признатите стандарти: ISO 9001, ISO 2000, ISO 270001, ISO 14001;
3. Сертифициране на системите за управление;
4. Придобиване на специализиран софтуер за мониторинг на далекосъобщителните мрежи;
5. Придобиване на ДМА , сървър, необходим за внедряването на ERP системата и осигуряване на колокация.
В резултат от изпълнението на проекта ще се подобрят всички бизнес процеси в дружеството и ще се стартира експортна дейност.
Дейности
 • Придобиване и въвеждане на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и услугите (ERP) : Системата за управление на бизнес процесите и услугите (ERP софтуер) се състои от взаимосвързани функционални модули, чиято интегрираност позволява всяко въвеждане на данни да се отразява във всеки един модул като предоставя максимално оптимално взаимодействие на всички бизнес процеси и минимум на следните: - Планиране и вземане на решения: - Подобряване процесите на организация и планирането на ресурси: - Подобряване на процеси на организация на производствения процес/процеса на предоставяне на услуги - Подобряване на процеси на реализация на продукта/услугата: - Подобряване на процес/и на интернационализация на продукта/услугата. ERP софтуерът работи в реално време и предоставя актуална и подходяща за управленски анализи информация с цел успешно планиране и вземане на решения. Използва се за автоматизация и оптимизация на управлението на всички бизнес звена (финансите, веригата на доставките, складовото стопанство, дистрибуцията, производството, сервиза, взаимоотношенията с клиентите, проектите и човешките ресурси). Това значително подобрява бизнес процесите, необходими за изпълнението на всяка една дейност в дружеството като редуцира разходите и добавя стойност към предлаганите услуги. ERP софтуерът ще преодолее съществуващите пречки пред растежа и развитието на управленския потенциал на дружеството – кандидат като подобри процесите на управление на ресурсите като цяло. Софтуерът обединява информацията от всяка точка на компания и позволява да се анализира, за да се планира по-рационално и да се взимат по-успешни решения на база надеждна и навременна информация. Данните, въведени на едно място, се споделят в цялата компания – така се ускоряват дейностите, намаляват се грешките от човешки фактор и онези, които се нуждаят, имат непосредствен достъп до точна информация. Не на последно място, основно предимство на ERP софтуерът е че процесите могат да бъдат разгърнати и към цялата бизнес общност на дружеството-кандидат (партньори, клиенти и др.), което ще му помогне да максимизират ефективността си и подобри значително качеството на своите услуги и съответно удовлетвореност на своите клиенти. В допълнение на гореописаните модули и конкретни процеси, които ще бъдат подобрени, се предвижда и внедряването на модул за управление на отпадъците (Waste management) - реализацията на всяка една клиентска поръчка генерира перманентен отпадък от опаковки, изрезки от основни производствени материали подлежащи за продажба/рециклиране, връщане към доставчик или допълнителен разход за унищожението им в унисон и с ROHS директивата на ЕУ. Към момента нито една стъпка не се регистрира и контролира от системата на дружеството. С внедряването на ЕРП система, модул WASTE Management дружеството ще може да регистрира и следи колко и какъв вид отпадък/брак ще дойде спрямо заложеното производство, кои от тях могат да се ползват повторно, кои трябва да се върнат към доставчика като амбалаж, кои от тях могат да се ползват повторно. Отчетност на ниво междинен амбалажен склад, склад отпадъци по тип отпадък. За всяка една от стоките се въвежда амбалажа и на база неговия тип - дали става за повторно ползване или е за рециклиране. Ако е за рециклиране може преди самото производство да се прави анализ на това какво количество амбалаж за рециклиране (пластмаса, хартия и найлон) ще бъде освободено Системата задължително ще включва модула за управление на отпадъците от дейността, като по този начин ще се осигури устойчив растеж да дружеството - кандидат напълно съобразен с най-добрите екологични практики, както и ще бъде инсталирана на сървър в офиса на дружеството в гр. Монтана, осигуряващ всички необходими условия за правилното функциониране ИКТ базираните материални и нематериални активи.
 • Въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.: Дейността по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти представлява внедряването на системи за управление/СУ/, а именно: 1. Система за управление на околната среда (Стандарта ISO 14001) 2. Система за управление на качеството (Стандарта ISO 9001) 3. Система за управление на информационната сигурност (Стандарта ISO 27001) 4. Система за управление на услугите (Стандарта ISO 20000) Дейност : Въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на гореоописаните стандарти се състои от следните поддейности: 1. Изготвяне на подробен анализ на съществуващото състояние на организация на работните процеси в дружеството-кандидат 2. Изготвяне на нови методи на организация на бизнес процесите с цел постигане на съответствие с гореописаните стандарти. с които дружеството ще подобри в дългосрочен план методите на управление в организацията си и ще внедри устойчива стратегия за нейното развитие. Системите за управление представляват систематизиран подход, позволяващ организацията доброволно да увеличи конкурентното си предимство чрез внедряване на добри управленски практики в редица сфери. Внедряването на системи за управление с цел постигане на съответствие с гореописаните стандарти, гарантира ново качество на управлението, на мисленето, на производствените операции и процесите, и на всички услуги, които организациите предлагат на своите клиент. Благодарение на успешното изпълнение на дейността ще бъдат постигнати следните резултати в зависимост от всеки един въведен в дружеството международно -признат стандарт както следва: 1. Внедряването на Стандарта ISO 9001 : Системата за управление на качеството има за цел да повлияе директно върху управлението на организацията по начин, който да гарантира качеството на предлаганата услуга независимо от страничните фактори и конкретната дейност, за която се прилага. СУ представлява набор от добри практики и управленска философия, чийто основен фокус пада върху клиента и неговите изисквания. СУ повишава сериозно конкурентоспособността, намаляват производствените разходи, увеличават печалбата и доверието в организацията. 2. Внедряването на Стандарта ISO 14001 Въвеждането на Система за управление на околната среда в една организация има за цел да управлява всички значими аспекти, възникващи като резултат от нейната дейност, които оказват положително или негативно влияние върху околната среда, както и да подобри ефективността при използването на природни запаси от страна на компанията. 3. Внедряването на Стандарта ISO 27001 Системата за управление на информационна сигурност по същество представлява форма на организационен подход към опазването и съхранението на един от най-ценните съвременни ресурси – информацията. Този систематизиран, практически насочен подход, базиран на редица добри практики, е предпоставка за цялостно опазване на информацията независимо от вида, формата и средата, в която съществува тя. 4. Внедряването на Стандарта ISO 20000 Днешният бизнес изисква от доставчиците на IT услуги непрекъснато да предоставят висококачествени услуги на минимална цена. ISO 20000 намалява оперативния риск, удовлетворява договорните изисквания и демонстрира качество на предоставяните услуги на оптимизирана цена. Внедряването на Система за управление на услугите според регламента на ISO/IEC 20000 определя изискванията за доставчика на услуги, за да планира, да създаде, внедри, оперира, а след това да наблюдава, преразглежда, поддържа и подобрява тази система. Изискванията включват дизайн, преход, предоставяне и подобряване на услугите, за да се изпълнят договорените нива на услугата.
 • Придобриване на специализиран софтуер, допринасящ за въвеждане на сертифицирана/и система/и за управление: С внедряването в организацията на ISO 20000 и ISO 27001 ще е задължително прилаганате на инструменти за ефективното управление на заявки за предоставяне на услуга и за управление на инциденти с предоставяните услуги (например при липса на услугата, при необходимост от ремонт на крайно устройство, при необходимост от преконфигурация и др.). За целта е задължително придобиването на софтуер за контрол и мониторинг на далекосъобщителните мрежи,тъй като предприятието не разполага с подобен софтуер към момента. Специлизиран софтуер за наблюдение/мониторинг на далекосъобщителни мрежи , предлага единна среда за описание, мониторинг и оптимизиране и разрешаване на проблеми от технически характер или клиентски такива, като същевременно повишава производителността и ефективността на персонала и намалява крайното време за отстраняване на повреди. Специлизираният софтуер представлява цялостно решение за мониторинг, което интегрира уникални функции и справки, подпомагащи ежедневната работа на потребителите. Специлизирания софтуер позволява на потребители да работят с него независимо от тяхното местоположение. Софтуерът включва всичко необходимо за ефективен мониторинг на далекосъобщителни мрежи, което е заължително за внедряване на системи за управление според изискванията на стандарти: ISO 27001 , ISO 20000: - графично и схематично описание на топологията на мрежата - графично и схематично представяне на мрежови устройства и компоненти - визуализация на данни от датчици и инструменти - известия за пробелми с мрежови устройства - тикетинг система - автоматичен анализ на проблеми - генериране на справки по предварително зададени критерий - графично представяне и статистика на всички данни от компонентите на мрежата - автоматично известяване на избрани потребители чрез email/sms - не се изисква инсталация и е независимо от операционната система - дървовидна структура на мрежовите елементи - филтриране на аларми по градове, типове устройства и др. - модул за комуникация между потребителите за съгласуване на действията им при възникнал проблем - персонални потребителски настройки При възникване на проблем, софтуерът автоматично създава тикет (аларма) в системата, групира го с други подобни според зададени критерии като софтуерът прави автоматичен анализ на проблема.Това дава възможност за лесно и бързо фокусиране върху причината на проблема и бързото му отстраняване. В този модул се следят: - Всички елементи на мрежата - Проблеми, свързани с мрежови потоци - Показатели на сървъри за натоварване, памет, дисково пространство и други хардуерни компоненти . - Датчици и инструменти за отчитане на температура, влажност на въздуха, наводнение, прекъсване на верига, обем, движение. - Прекъснати телекомуникационни проводници - Загуба на пакети с данни Софтуерът ще дава възможност за детайлни предупреждения за проблеми свързани с мрежата. Тези данни значително ускоряват решаването на множество проблеми. Примери за такава информация са: - Списък с устройствата включени в мрежата, брой клиенти които те обслужват, версии на софтуера им , както и техните хардуерни спецификации - Списък с клиентските устройства включени в мрежата, мрежово устройство от което се обслужват, клиент при който е инсталирано, модел и версия на софтуера му - Запълване на капацитета на оптичните устройствата - Анализ на табличните конфигурации за теглене/изпращане на данни и услугите свързани към съответните портове и др. - Проследяване на устройства които не са конфигурирани автоматично и възможност за ръчно стартиране на повторна конфигурация В допълнение, софтуерът ще дава достъп както до пълни справки, които подпомагат работата на персонала, така и до справки, които могат да се правят в реално време. Справките са подробни, и обхващат цялата информация с която работи системата, включително, но не само информация за проблеми, прексъвания, врмена за отстраняване и натовареност на системата. Справките могат да са в табличен, цифров вид, както и представени чрез графики.
 • Услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти : Дейността по сертивициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти предсатвлява внедряването на системи за управление/СУ/, а именно: 1. Система за управление на околната среда (Стандарта ISO 14001) 2. Система за управление на качеството (Стандарта ISO 9001) 3. Система за управление на информационната сигурност (Стандарта ISO 27001) 4. Система за управление на услугите (Стандарта ISO 20000)
 • Услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията : Дейността за услуги за „колокация“ е задължителна с цел осигуряване на необходимата ИКТ инфраструктура за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието-кандидат. Колокацията ще даде възможност закупения по проекта сървър да бъде разположен в технологичен дейта център. Фирмата не разполага със собствен оборудван техничен център. Благодарение на колокацията сървърите ще са под непрекъснато наблюдение и ще сеподдържат от висококвалифицирани специалисти, с които предприятието не разполага. Благодарение на колокацията ще бъде осигурен бърз и висок трафик на данни и непрекъсваемост на процесите, което ще обезпечи безпроблемната работа на системите за управление на бизнес процесите. Дейността ще гарантира устойчивост на резултатите от изпълнението на проекта, тъй като ще ползва подкрепените по проекта колокационни услуги за период от минимум три години след приключването на проектаи така ще осигури подходящи условия за функциониране на придобития по проекта сървър за период от минимум 3 (три) години след приключването на проекта.
 • Визуализация на проекта: изуализацията е задължителна дейност за бенефициентите. При изпълнение на дейнсотта ще бъдат спазвани всички изисквания по отношение на информация и комуникация, подробно разписани в Приложение XII „ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ” от Регламент (ЕС) No 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета. За всички доставки и услуги, извършени по договора за безвъзмездна помощ, финансиран от ЕС, във всички обяви, публикации, изработени материали, рекламни клипове и др., свързани с проекта, кандидатът ще прилага мерки за публичност и комуникация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (табели, стикери, съобщения в медиите и др.) ще посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020. Дейността предвижда закупуването на две табели- 1 бр. постоянна и 1 бр. временна, с цел популяризиране резултатите от проекта, както и постигане на съответстиве с изискванията на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.
 • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - 3 броя сървъри, допринасящи за въвеждане на ИКТ базиран софутер за управление на бизнес процесите и услугите - ERP, както и за специлаизирания софтуер за мониторинг на далекосъобщителни мрежи.: С цел коректното функциониране на ERP системата и на специализирания софтуер за далекосъобщителни мрежи са необходими 3 бр. сървъри със следните минимални параметри, на които да се хоства системата и да предоставя достъп до модулите за съответния тип ползвател: Сървър 1: Процесор: 8 ядрен с честота на всяко ядро 2Ghz Оперативна памет: 16GB Дисково пространство: 2x500 GB (raid1) на 7200 RPM (оборота) Rak mountable case Сървър 2: Процесор: 8 ядрен с честота на всяко ядро 2Ghz Оперативна памет: 32GB Дисково пространство: 4x500 GB (raid10) на 7200 RPM (оборота), Rak mountable case Сървър 3: Процесор: 8 ядрен с честота на всяко ядро 2Ghz Оперативна памет: 32GB Дисково пространство: 4x500 GB (raid10) на 7200 RPM (оборота) Rak mountable case Дейността ще бъде изпълнена в гр. Монтана, където ще се осигурят необходимите условия за коректното функциониране на сървърите чрез услуги по колокации. По този начин ще се гарантира устойчивост в дългосрочен план. Сървърите са необходими с цел коректното функциониране на ЕRP системата, която ще бъде инсталирана на тях.

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 167 143.00, Достигната стойност: 85 180.95
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

557 143.00 BGN
390 000.10 BGN
388 726.10 BGN
85.00 %
 • [1] ИКТ услуги и приложения за МСП (включително електронна търговия, електронен бизнес и бизнес процеси в мрежа), „живи лаборатории“, интернет предприемачи и нови ИКТ предприятия
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Информационни и комуникационни дейности, включително телекомуникации, информационни услуги, компютърно програмиране, консултантска дейност и свързаните с тях дейности

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 331 500.08 58 500.02 167 142.90 557 143.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 331 500.08 58 500.02 167 142.90 557 143.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Придобиване и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и услугите - ERP - 1 брой и Специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), допринасящ за въвеждане на съответствието с изискванията на стандарти ISO 20000 и 27001 - 1 брой, Стойност: 452 765.00
 • Обособена позиция 1: Придобиване и въвеждане в експлоатация на ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите и услугите - ERP - 1 брой и Специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), допринасящ за въвеждане на съответствието с изискванията на стандарти ISO 20000 и 27001 - 1 брой
Предмет на предвидената процедура: Уcлуги пo cлeднитe oбocoбeни пoзиции: Oбocoбeнa пoзиция 1: въвeждaнe нa cиcтeми зa упpaвлeниe в cъoтвeтcтвиe c изиcквaниятa нa cтaндapт ISО 9001, ISО 14 001, ISО 20 000 и ISО 27 001; Oбocoбeнa пoзиция 2: cepтифициpaнe нa cиcтeми зa упpaвлeниe в cъoтвeтcтвиe c изиcквaниятa нa cтaндapт ISО 9001, ISО 14 001, ISО 20 000 и ISО 27 001., Стойност: 65 400.00
 • Обособена позиция 1: Уcлуги пo Oбocoбeнa пoзиция 1: въвeждaнe нa cиcтeми зa упpaвлeниe в cъoтвeтcтвиe c изиcквaниятa нa cтaндapт ISО 9001, ISО 14 001, ISО 20 000 и ISО 27 001
 • Обособена позиция 2: Уcлуги пo Oбocoбeнa пoзиция 2: cepтифициpaнe нa cиcтeми зa упpaвлeниe в cъoтвeтcтвиe c изиcквaниятa нa cтaндapт ISО 9001, ISО 14 001, ISО 20 000 и ISО 27 001
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта (включваща изработка и монтаж на 1 бр. постоянна табела и 1 бр. временна табела), Стойност: 2 000.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта (включваща изработка и монтаж на 1 бр. постоянна табела и 1 бр. временна табела)
Предмет на предвидената процедура: Пpидoбивaнe и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa cлeднитe ДМA: Ocнoвeн cъpвъp зa пpoгpaмaтa - 1 бpoй, Cъpвъp зa бaзa дaнни - 1 бpoй и Cъpвъp зa гpaфики и apxиви – 1 бpoй, Стойност: 8 250.00
 • Обособена позиция 1: Пpидoбивaнe и въвeждaнe в eкcплoaтaция нa cлeднитe ДМA: Ocнoвeн cъpвъp зa пpoгpaмaтa - 1 бpoй, Cъpвъp зa бaзa дaнни - 1 бpoй и Cъpвъp зa гpaфики и apxиви – 1 бpoй
Предмет на предвидената процедура: Уcлугитe зa „Koлoкaция" нa cъpвъpи-3 бpoя, нeoбxoдими зa въвeждaнeтo нa ИKT бaзиpaни coфтуepи зa упpaвлeниe нa бизнec пpoцecитe, Стойност: 28 728.00
 • Обособена позиция 1: Уcлугитe зa „Koлoкaция" нa cъpвъpи-3 бpoя, нeoбxoдими зa въвeждaнeтo нa ИKT бaзиpaни coфтуepи зa упpaвлeниe нa бизнec пpoцecитe

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.