English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-2.001-0100-C01
ЧЕХ - ПЛАСТ ООД - в стремеж към ръст на производствения капацитет
106521420 ЧЕХ-ПЛАСТ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
23.12.2015
23.12.2015
17.01.2017
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Враца, гр.Враца

Описание

Настоящото проектно предложение е насочено към закупуване и въвеждане в експлоатация на две автоматизирани линии с електронно управление за производство на PVC и алуминиева дограма, включващи следните машини: Режещ център - 1 бр., Център за обработка на профила - 1 бр., Транспортна лента - 1 бр., CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 бр., Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 бр., Контролно-остъклителен блок - 1 бр.; Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 бр., Обработващ център за алуминий - 1 бр., Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 бр., Ъглонабивна преса - 1 бр.
Чрез закупуването на двете производствени линии ще се преодолеят ограниченията в производствения процес, свързани с лимитиран капацитет за поемане на поръчки на настоящите и нови клиенти от страната и чужбина. Ограниченията в производството са породени от недостатъчна технологична обезпеченост в цеховете за PVC и алуминиева дограма, липса на автоматизация на процесите, недостатъчни обеми продукция и висок човешки фактор в производството. Застъпените за изпълнение дейности по проекта се отнасят към два КИД - в основният 25.12 - Производство на метална дограма и КИД 22.23 – Производство на дограма и други изделия за строителството (производство на PVC дограма). 
Въвеждането на новите технологии в производството ще гарантират автоматичния контрол на качеството на произвежданите детайли и цял продукт, ще се оптимизира времето, необходимо за осъществяване на цялостния производствен процес. Това ще се отрази положително върху производителността на "ЧЕХ-ПЛАСТ"ООД и ще повиши производствения капацитет на фирмата, а от там и количеството изнасяна продукция. Новите машини са високотехнологични, автоматизирани и изключително прецизни, което води до ръст на производителността с над 26%, в период от 3 години след проекта средните генерирани приходи от износ се повишат над 68%, ръст на ефективността над 21% поради подобряване на ресурсната ефективност.
Дейности
 • ДЕЙНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ (ще бъде изпълнена чрез закупуването на две Автоматизирани линии с електронно управление за производство на PVC дограма и АЛУМИНИЕВА дограма): В рамките на дейността за подобряване на производствените процеси в дружеството ще бъде изпълнена поръчка за закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следното производственото оборудване: 1. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC - дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: 1.1. Режещ център - 1 брой 1.2. Център за обработка на профила - 1 брой 1.3. Транспортна лента - 1 брой 1.4. CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 брой 1.5. Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 брой 1.6. Контролно – остъклителен блок - 1 брой 2. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: 2.1. Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 брой 2.2. Обработващ център за алуминий - 1 брой 2.3. Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 брой 2.4. Ъглонабивна преса - 1 брой Производствените процеси ще бъдат подобрени в "ЧЕХ-ПЛАСТ" ООД в цеховете за производство на PVC и алуминиева дограма, което да позволи пълна автоматизация на процесите при производството на двата основни продукта на фирмата - PVC и алуминиева дограма. Автоматизацията на процесите в двата цеха ще минимизира риска от грешки, породени от човешкия фактор и ще резултира в постигане на основната цел на производствения процес в сферата на производството на дограма - а именно постигането на висококачествена продукция, произведена със съвременни технологии, отговаряща на най-високите изисквания в бранша. Неразделен компонент на модерното технологично оборудване в бранша е наличието на устройство за маркиране чрез Баркод система, както на крайния продукт, така и на отделните компоненти, което дава информация за това кога се произведени, какви са им параметрите, което позволява проследимост на процеса при възникване на рекламация и нейното бързо отстраняване с информацията от наличната база данни на произведение артикули /по вид, размер, цвят, и др. специфични технически характеристики/. Освен подобреното качество на изработка на самите продукти, инвестицията ще допринесе съществено за повишаване на качеството на комплексната услуга, която се предоставя на клиентите. Подобрените производствени процеси в „ЧЕХ-ПЛАСТ” ООД ще доведат и до по-бързо изпълнение на клиентски поръчки посредством създадените технологични предпоставки чрез увеличен капацитет на производствените мощности, по-малкото време, необходимо за изпълнение на постъпилите поръчки, поради високата производителност на машините, премахване на извънредните смени на работниците и оптимизация на трудовия процес. Дейността се изпълнява в област “Мехатроника“ на ИСИС с фокус производството на продукти чрез използването на автоматизирани машини, автоматизирани процеси, сервомеханика, теле-диагностика, контрол и сервиз на мехатронни изделия черз VPN комуникация. Новите линии за PVC и алуминиева дограма позволяват прецизиране на изработката на произвежданите продукти посредством точката на прецизност на настройката при изработката на изделията. Режещият център, Центърът за обработка на профили, CNC – Почистваща машина, Двуглав циркуляр за алуминий са с електронно позициониране, и се управляват със специализирани Софтуерни програми за управление с он-лайн обмен на данни към и от машината (включително диагностика на машините посредством VPN – връзка). Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнител/и – от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител/и – от 3 до 5 месец; 3. Сключване на договор с избран/ите изпълнител/и – 6 месец; 4. Доставка на активите и подписване на приемо-предавателен протокол – от 7 до 11 месец; 5. Монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Подписване на финален приемо-предавателен протокол – 12 месец. 6. Изпълнение на мерки по информация и комуникация - 12 месец.
 • ДЕЙНОСТИ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС (ще бъде изпълнена чрез закупуването на две Автоматизирани линии с електронно управление за производство на PVC дограма и АЛУМИНИЕВА дограма): В рамките на дейността ще бъде изпълнена поръчка за закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на следното оборудване: 1. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC - дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: - Режещ център - 1 брой - Център за обработка на профила - 1 брой - CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 брой - Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 брой - Контролно – остъклителен блок - 1 брой 2. Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: - Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 брой - Обработващ център за алуминий - 1 брой - Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 брой - Ъглонабивна преса - 1 брой Една от основните цели на ръководството е оптималното използване на суровините и материалите, и минимизиране на брака и технологичната фира от произведената продукция. С въвеждането на новите машини в двата цеха ще се оптимизират разходите за ресурси в производството. Новите машини притежават производствен софтуер, който както автоматизира целият процес от подаването на материала, сканирането му, разкрояването му до пълният завършек на изделието, така и улеснява програмирането на производствения цикъл - изборът на програма се прави лесно и процесът протича автоматизирано. Всяка една от машините извършва прецизно и точно автоматично програмираният цикъл като свежда до нула грешките от неточно изпълнение на операциите, както е при ръчното изпълнение на процеса. Към момента брак и технологична фира има във всеки един производствен цех. В цеховете за алуминиеви и PVC дограми след като се установи, че профилът има дефект /в резултат на ръчно разкрояване/ той се прекроява в нов по-малък продукт. Бракът и фирата в тези два цеха, които са непоправими е под 8% /около 8 тона/. Едва 2-3% от остатъка е възможно да бъде пригоден като се вложи в ново по-малко изделие, а остатъкът се изхвърля като негоден за използване. Бракът от дефекти /около 2%/ също частично може да бъде вложен в нов по-малък детайл. Ненужните материали от производството за момента се предават на вторични суровини. След внедряване в производството на новите машини този брак ще бъде сведен под 1 тон. При позициониране на готовите стъклопакети в дограмата рискът от счупване на стъклата е около 5%, което води до брак на счупени стъкла от стъклопакети /около 500 кг/год./. Тези стъкла се депонират в съседство до базата, поради невъзможност да бъдат предадени за рециклиране. Това е голям проблем във фирмата и закупуването на остъклителния блок /част от PVC линията/ ще сведе брака от 5% до 0,2%, което е реално постижимо и ще доведе до спестявания на фирмата от ресурси и разходи за депониране. Спестяване във време ще има във фирмата в резултат на дистанционната диагностика на машините посредством VPN – връзка с производителя, който лесно може да установи проблема и да посочи точната причина за спиране на работа на машината, след което този проблем да се премахне. Това спестява време от преустановяване на производството и ремонт на дефектиралата машината. Значително перо в разходите при производството на дограма това е електроенергията. С внедряването на новите технологии в производството в двата цеха се очаква намаляване на потреблението на електроенергия за единица продукция в производствения процес в резултат на по-енергоефетивните машини. Стъпки за реализация на дейността: 1. Подготовка за избор на изпълнител/и – от 1 до 2 месец; 2. Избор на изпълнител/и – от 3 до 5 месец; 3. Сключване ва договор с избран/ите изпълнител/и – 6 месец; 4. Доставка на активите и подписване на приемо-предавателен протокол – от 7 до 11 месец; 5. Монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала. Подписване на финален приемо-предавателен протокол – 12 месец. 6. Изпълнение на мерки по информация и комуникация - 12 месец.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта, Целева стойност: 68.05, Достигната стойност: 0.00
Повишаване на ефективността на производствените разходи, Целева стойност: 21.83, Достигната стойност: 0.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства), Целева стойност: 342 251.48, Достигната стойност: 342 254.86
Вътрешна норма на възвръщаемост, Целева стойност: 78.47, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 1.20, Достигната стойност: 0.00
Нарастване на производителността, Целева стойност: 29.95, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 669 291.12 BGN
999 905.39 BGN
999 899.94 BGN
85.00 %
 • [1] Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия („МСП“)
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 849 919.58 149 985.81 669 385.73 1 669 291.12
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 849 919.58 149 985.81 669 385.73 1 669 291.12

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Обособена позиция 1 - Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC - дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: 1.1. Режещ център - 1 брой 1.2. Център за обработка на профила - 1 брой 1.3. Транспортна лента - 1 брой 1.4. CNC – Почистваща машина с въртяща станция - 1 брой 1.5. Автомат за пробиване отворите за пантите - 1 брой 1.6. Контролно – остъклителен блок - 1 брой Обособена позиция 2 - Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма - цялостна компановка, състояща се от следните елементи: 2.1. Двуглав циркуляр за алуминий с електронно позициониране - 1 брой 2.2. Обработващ център за алуминий - 1 брой 2.3. Циркуляр за пространствено рязане на алуминиеви профили - 1 брой 2.4. Ъглонабивна преса - 1 брой , Стойност: 1 669 291.12
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на PVC – дограма
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Автоматизирана линия с електронно управление за производство на алуминиева дограма

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.