English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0902-C01
Подобряване конкурентоспособността на ТРИ ДЕ МЕТАЛ ЕООД чрез прилагане на енергоефективни мерки в предприятието
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
25.04.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Окръг, Ботевград, гр.Ботевград

Описание

Общата цел на проекта е да се постигне устойчив растеж и конкурентоспособност на „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност. Реализирането на настоящия проект ще доведе до повишаване на енергийната, ресурсната и екологичната ефективност на предприятието. Това ще бъде осъществено посредством реализиране на следните дейности:
-	подмяна на физически и морално остаряло производствено оборудване (комплект заваръчни апарати и приспособления - 8бр.; машина огъваща за тръби – 1бр.);
-	осигуряване на системи за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ – 1бр.) и внедряване на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001;
-	внедряване на система за оползотворяване на остатъчна топлинна енергия (1бр.) и въвеждане в експлоатация на нова пясъкоструйна машина (1бр.) за рециклиране на корозирали метали;
-	извършване на енергоефективни строително-монтажни дейности по производствената сграда (топлоизолация на външни стени, смяна на дограма и подмяна на осветление). 
Предвидените дейности съответстват изцяло на мерките, препоръчани в резултат на извършеното енергийното обследване на предприятието.
Инвестициите в ново енергоефективно оборудване и енергоефективни СМР на производствената сграда ще допринесат за значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност на предприятието. Внедряването на АСМЕ ще спомогне за постигане на отчетност, възможност за анализ и вземане на навременни и информирани решения свързани с енергопотреблението. Въвеждането и сертифицирането на стандарт ISO 50001 ще доведе до систематично и устойчиво управление на енергийното потребление в предприятието.
Дейности
 • Изготвяне на енергиен одит: Дейността включва извършване на енергиен одит от лице регистрирано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (1бр.). Енергийното обследване е изцяло насочено към планирания инвестиционен проект на фирма „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД, предвиждащ изпълнението на енергоспестяваща мярка, която да бъде финансирана по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“, с оглед бъдещото й прилагане за понижаване консумацията на енергоносители и подобрение на енергийната интензивност на „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД. Енергийното обследване обхваща един обект на „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД, а именно производствената база на предприятието в гр. Ботевград. Енергоспестяващият потенциал на предложените по проекта инвестиционни мерки е оценен по технически и икономически критерии спрямо посочената база за сравнение и на тази основа са изчислени енергийните и неенергийни спестявания и основните икономически индикатори на проекта. Също така, прилагането на енергоспестяващи производствени технологии ще допринесе за устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Изготвеният доклад вследствие на проведеното енергийно обследване на „САБ БЪЛГАРИЯ“ ООД препоръчва следните мерки за повишаване на енергийната ефективност: Мярка 1: Закупуване на комплект заваръчни апарати и приспособления – 8бр.; Мярка 2: Закупуване на пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метали – 1бр.; Мярка 3: Закупуване на машина огъваща – 1бр.; Мярка 4: Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението – 1 бр.; Мярка 6: Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух – 1 бр.; Мярка 7: СМР за постигане на енергийна ефективност на производствена сграда. Предложените строително-монтажни работи обхващат: полагането на топлинна изолация по стените на обекта; подмяна на дограмата; смяна на осветлението с LED осветители. Докладът от енергиен одит на „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД е одобрен от АУЕР чрез Становище за съответствие на енергиен одит № BG16RFOP-985 / 14.10.2016 г.
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване на комплект заваръчни апарати и приспособления – 8бр.): Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 8 бр. комплекта заваръчни апарати и приспособления. Дейността съответства на Мярка 1 - „Закупуване на 8 бр. заваръчни апарати и приспособления в комплект“, препоръчана в енергийния одит. Към настоящият момент „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД използва при производството общо 8 бр. заваръчни машини, които имат ниска производителност и висока инсталирана мощност. Апаратите са предназначена за изпълнение на основни производствени операции, характеризират се със сравнително голям енергиен разход и ниска производителност. Често се повреждат и има престой за ремонти и техническа поддръжка, което води до значително забавяне на производствения процес. Вследствие на незадоволителните технически показатели на наличните машини, извършеният енергиен одит препоръчва като Мярка 1 от доклада замяната им с нови, енергоефективни и високопроизводителни заваръчни апарати и приспособления в комплект. Предвиденото за закупуване оборудване се отличава със следните минимални технически характеристики: - Инсталирана ел. мощност за 1 бр. – 5 kW (общо за 8 бр. - 40,00 kW); - Работна мощност за 1 бр. – 2,5 kW (общо за 8 бр. - 20,00 kW); - Производителност заварки за 1 бр. - 5 бр./ч (общо за 8 бр.- 40 бр./час); - Захранване - 400 / 3 V/Ph. Чрез изпълнението на дейността „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира със значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност в сравнение със съществуващото в момента оборудване. По-високата производителност на новозакупените машини ще доведе до интензивно повишаване на производствения капацитет на предприятието. По този начин, реализацията на конкретната дейност пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност на дружеството, за повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчиви пазарни позиции. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (Пясъскоструйна машина за почистване на корозирали метали – 1 бр.): Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Пясъскоструйна машина за почистване на корозирали метали, съответстваща на Мярка 2 - „Закупуване на 1 бр. Пясъскоструйна машина за почистване на корозирали метали“, препоръчана в енергийния одит. При анализа на наличното оборудване енергийният одит установи, че предприятието използва в процеса на производство 1 бр. пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метални материали и продукти. Машината е предназначена за изпълнение на основни производствени операции, като се характеризира със сравнително голям енергиен разход и ниска производителност. Пясъкоструйната машина често се поврежда, поради което се налага престой за ремонт и техническа поддръжка. С оглед на незадоволителното техническо състояние на наличната машина и нейната висока енергийна интензивност, енергийният одит препоръчва закупуване на 1 бр. нова пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метали, които се използват като рециклирани суровини в производството. В процеса на рязане на метали в предприятието, се образува значително количество отпадъци от желязо, които впоследствие корозират. Чрез новата пясъкоструйна машина ще се почистват отпадъчните метали от корозия и ще се почиства абразива, което ще способства тяхното рециклиране и повторно използване в производството на метални изделия. Предвидената за закупуване пясъкоструйна машина се характеризира с: - Инсталирана ел. мощност - 5,0 kW; - Работна мощност - 1,00 kW; - Производителност - 2,7 бр./час. В резултат на по-добрите технически характеристики на новата машина, спрямо наличната такава, ще се увеличи общата производителност на предприятието, като това ще бъде съпътствано от понижена енергийна консумация и разходи за поддръжка. Рециклирането на отпадъците от желязо ще позволи тяхното повторно използване в процеса на производство на метални изделия. Това ще доведе до намаляване на екологичния отпечатък на предприятието и повишаване на неговата ресурсна ефективност. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуване на машина огъваща – 1 бр.): Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на 1 бр. машина огъваща за тръби. Дейността съответства на Мярка 3 – „Закупуване на 1 бр. Машина огъваща“, препоръчана в енергийния одит. При анализа на наличното оборудване на „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД е установено, че предприятието използва при производството общо 1 бр. огъваща машина за тръби, която също се характеризира с ниска производителност и висока инсталирана мощност. Като Мярка 3, енергийният одит препоръчва нейната подмяна с нова високопродуктивна и енергоефективна машина, която ще допринесе за значително увеличаване на произведената продукция и ще доведе до намаляване на разхода на енергия. Машината се използва в процеса по огъване на тръби като елементи на произвежданите метални изделия. Предвидената за закупуване Машина огъваща (1бр.), притежава следните минимални технически характеристики: - Инсталирана ел. мощност - 6,00 kW; - Работна мощност - 1,20 kW; - Производителност – 2 бр./час; - Минимален радиус на огъване – 19 мм; - Максимален радиус на огъване – 254 мм. Чрез изпълнението на проекта „ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД ще закупи и въведе в експлоатация съвременно оборудване от висок клас, което се характеризира със значително по-ниско енергийно потребление за единица продукция и по-голяма производителност в сравнение със съществуващото в момента оборудване. По-високата производителност на новозакупената машина ще доведе до интензивно повишаване на производствения капацитет на предприятието. По този начин, реализацията на конкретната дейност пряко ще допринесе за постигане на висока енергийна ефективност на дружеството, за повишаване конкурентоспособността и постигане на устойчиви пазарни позиции. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) – 1бр.: Дейността ще бъде изпълнена посредством доставката и въвеждането в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (АСМЕ) – 1бр., съобразно Мярка 4, препоръчана в енергийния одит. Планираната за въвеждане АСМЕ ще извършва мониторинг на енергийната консумация от новите машини, закупени по настоящия проект. АСМЕ ще отчита потреблението на ел.енергия на входа на машините в реално време. Данните ще се отчитат и показват през софтуер и ще се използват за непрекъснат мониторинг, анализ, планиране и управление на енергийните разходи в реално време. Цялата информация ще се съхранява и архивира и при нужда ще може да се използва. АСМЕ представлява интегрирана електронна система, състояща се от следните елементи: 1/ Комплект хардуерно оборудване – 1 бр., включващо: - Прибори за електроенергиен анализ (power-метри) - 6 бр. токови трансформатори и свързващи кабели - Промишлен компютър (1 бр.) - Безжични комуникатори (2 бр.) и мрежов рутер (1 бр.) - Ел.табла с power-метри, безжични комуникатори, автоматични прекъсвачи, клеми, съединители и др. електроматериали (2 бр.) 2/ Специализиран софтуер – 1 бр., необходим за функционирането на АСМЕ На този етап фирмата няма изградена АСМЕ, както по отделни производствени сектори и машини, така и за цялата фабрика. Консумацията на електрическа енергия не се проверява спрямо базовите стойности. Във фирмата няма въведено месечно и годишно планиране на енергийната консумация. Въвеждането на системата за мониторинг е необходимо за реализацията на устойчив, оптимален работен процес на предприятието, гарантиране на очакваните енергийни спестявания, както и създаване на условия за допълнителни енергийни спестявания и предпоставки за въвеждане на стандарт ISO 50001 за енергиен мениджмънт. Въвеждането в експлоатация на АСМЕ ще доведе до намаляване на енергийните разходи и въздействието върху околната среда чрез постоянно и систематизирано управление на енергията. Ползите за предприятието са финансови и са свързани с намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на продукцията. АСМЕ ще спомогне за вземане на своевременни и ефективни решения, в резултат на което ще се спестят значителни финансови средства спрямо очакваното производство и съответен разход на електрическа енергия. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Доставка и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух – 1 бр.: Изпълнението на дейността ще се осъществи чрез доставка и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух – 1бр., съобразно Мярка 5, препоръчана в енергийния одит. Сгъстеният въздух е важен промишлен източник на енергия. Това е четвъртият основен ресурс, наред с електричеството, водата и природния газ, който се използва в почти всички индустриални предприятия. Голямо предимство на сгъстения въздух е, че се генерира на място и следователно потребителят може да контролира процеса и да влияе върху цената му. От всички ресурси, сгъстеният въздух предоставя най-много възможности за бързо постигане на енергоспестяване при сравнително неголеми инвестиции. В тази връзка, като Мярка 5 в енергийния одит се препоръчва използването на отпадната топлина от охлаждащия въздух на винтовия компресор за сгъстен въздух, с който предприятието разполага. Същият е разположен в лека пристройка към производствен цех № 2 в сградата на фирмата. До момента това производствено хале се отоплява от 2 бр. ел. калорифери с по 7 kW ел. мощност. След внедряването на системата за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух, топлинна енергия от отпадната топлина на компресора ще бъде достатъчна да замести използваните до момента ел. калорифери. Чрез въздуховоди от компресора тази топлина ще се подава за отопление на помещението през зимния период и ще спомогне за значително намаляване на потреблението на ел. енергия. Предвидената система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух представлява дълготраен материален актив (ДМА) и с оглед постигане на планираните енергийни спестявания е необходимо да притежава следните минимални технически характеристики: - Въздуховоди гофрирани 1 бр., диаметър 300 мм/бр.; - Ръчна клапа за избор на летен/зимен режим – 1 бр.; - Закрепващи елементи към решетката на отвора за горещ въздух, напускащ на компресора – 4 бр.; - Крепежни елементи за трасето на въздуховода – 8 бр. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на доставка (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на доставката, инсталацията и пускането в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Извършване на СМР на производствена сграда (дейността включва извършване на СМР - топлоизолация на външни стени, подмяна на дограма и смяна на осветление): Дейността съответства на препоръчаната в енергийния одит Мярка 6 „СМР за постигане на енергийна ефективност на производствена сграда“ и ще бъде извършена посредством осъществяване на следните строително-монтажни работи: - Топлоизолация на външните стени чрез доставка и монтаж на стенни топлоизолационни панели с дебелина 10 см. - обща площ 1380 кв. м.; - Подмяна на дограма чрез доставка и монтаж на PVC дограма с коефициент на топлопреминаване U≤1/4 W/M2.K - 320,4 кв. м.; - Смяна на осветление чрез доставка и монтаж на LED осветителни тела: 25бр. х 18 W; осветителни тела LED - 33 бр. Х 24 W; осветителни тела LED камбани - 27 бр. х 100 W. СМР за повишаване на енергийната ефективност ще бъдат извършени в производствено хале №1 на„ТРИ ДЕ МЕТАЛ“ ЕООД. Актуалното състояние на сградата на производственото хале на фирмата се отличава с ниска енергийна ефективност, поради наличието на стара и амортизирана прозоречна дограма, стени без топлоизолация и нискоефективно осветление, състоящо се от обикновени електрически лампи с нажежаема жичка. Сградата се отоплява с радиатори, свързани към топлоразпределителна мрежа, захранвана от водогреен отоплителен котел, изгарящ природен газ. Отделни зони на халето използват ел. калорифери за допълнително отопление. В производственото хале има налична функционираща общообменна механична вентилационна система със самостоятелно функциониращи аспирационни съоръжения, вентилиращи отделните работни места (заваръчни, бояджийници и др.). При необходимост се извършва допълнително вентилиране на цеха посредством естествена конвекция, изразяваща се в отваряне на прозорци и транспортни порти. Анализът на актуалното състояние на сградата, изготвен по време на обследването за енергийна ефективност, идентифицира необходимостта от извършването на гореописаните строително-монтажни работи с цел подобряване на енергийната ефективност на производствено хале №1 и намаляване на консумацията на електрическа и топлинна енергия, а именно: 1) Топлоизолация на външните стени; 2) Подмяна на дограма с нова PVC дограма; 3) Смяна на осветление с LED осветителни тела. Изпълнението на предвидените СМР ще окаже влияние върху средната температура на сградата, в резултат от намаляване на енергийните загуби, което от своя страна респективно ще доведе до намаляване на разходите за енергия за отопление и осветление. В допълнение на това, реализирането на дейността ще допринесе за подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата, както и за осигуряването на топлинен комфорт и по-добри условия на труда за заетите. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 6-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на СМР (от 7-ми до 8-ми месец) 3. Изпълнение на СМР и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 9-ти месец до 18-ти месец)
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001: В рамките на дейността ще бъдат извършени следните услуги: 1) Услуга по въвеждане на ISO 50001 2) Услуга по сертифициране на ISO 50001 Дейността по въвеждане на стандарт ISO 50001 включва следните индикативни етапи: - Подготовка: обхваща ангажиране на ръководството, създаване на организационна структура и енергийна политика. - Планиране: обхваща определяне на законови и други изисквания, провеждане на енергиен преглед и установяване на основа, показатели за енергийно изпълнение, предмет, цели и планове на действие, необходими за постигане на резултати в съответствие с възможностите за подобряване на енергийната ефективност и енергийната политика на организацията. Въз основа на общите и конкретните енергийни цели, свързани с подобряване на енергийните характеристики ще бъде разработен план за действие съгласно изискванията на стандарта. - Изпълнение: включва постигането на добра комуникация, документално осигуряване, оперативно управление, проектиране и закупуване на системата, т.е. въвеждане в действие на плановете за енергийно управление. По време на този етап ще бъде извършен анализ на нуждата от обучение на персонала във връзка със системата за енергиен мениджмънт (СЕМ). Ще бъдат изготвени инструкции за осигуряване на съответствие на разработената система с изискванията на стандарта. Разработване и поддържане на процедура за управление на документите обхванати от стандарта. - Проверка: наблюдение и измерване на процесите и ключовите характеристики по време на работа, което определя показателите в енергийната политика и целите и отчитане на резултатите (организиране на мониторинг и анализ; организиране на вътрешни одити; извършване на превантивни и коригиращи действия). - Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за енергийно управление. Съобразно изискванията на стандарта ще бъдат извършени прегледи на определени интервали от време. Сертифициране. След внедряването на СЕМ съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, предприятието ще предприеме процедура по нейното сертифициране от независима акредитирана сертифицирана организация. Сертифицирането ще се извърши след одит от трета страна (акредитирана организация), която извършва одит-проверка за съответствие с изискванията на стандарта. Целта на сертифициращата организация е да установи, че системата е внедрена и действаща, т.е. има достатъчно записи и доказателства за нейното ефективно прилагане. Въвеждането на стандартът ще позволи на предприятието да въведе система и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление. Въвеждането на този стандарт се очаква да допринесе за намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Стъпки на изпълнение на дейността: 1. Избор на изпълнител на услугата по въвеждане на ISO 50001 съгласно ПМС № 160/2016 (от 1-ви до 3-ти месец) 2. Сключване на договор за изпълнение на услуга по въвеждане на ISO 50001 (от 4-ти до 5-ти месец) 3. Изпълнение на услугата по въвеждане на ISO 50001 и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 6-ти до 12-ти месец) 4. Избор на изпълнител на услугата по сертифициране на ISO 50001 съгласно ПМС № 160/2016 (от 8-ми до 10-ти месец) 5. Сключване на договор за изпълнение на услуга по въвеждане на ISO 50001 (от 11-ти до 12-ти месец) 6. Изпълнение на услугата по въвеждане на ISO 50001 и подписване на финален приемо-предавателен протокол (от 13-ти до 18-ти месец)

Индикатори

Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 865.30, Достигната стойност: 865.30
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 297.74, Достигната стойност: 297.74
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

545 391.63 BGN
386 734.14 BGN
385 844.32 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 328 724.02 58 010.12 158 657.49 545 391.63
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 328 724.02 58 010.12 158 657.49 545 391.63

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции: Обособена позиция 1: Комплект заваръчни апарати и приспособления (8бр.) Обособена позиция 2: Пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метали (1бр.) Обособена позиция 3: Машина огъваща (1бр.) , Стойност: 278 781.63
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Комплект заваръчни апарати и приспособления (8бр.)
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Пясъкоструйна машина за почистване на корозирали метали (1бр.)
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Машина огъваща (1бр.)
Предмет на предвидената процедура: Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда по обособени позиции: ОП 1: Топлоизолация на външните стени и подмяна на дограма с нова PVC дограма; ОП 2: Смяна на осветление с LED осветителни тела. , Стойност: 234 760.00
 • Обособена позиция 1: ОП 1: Топлоизолация на външните стени и подмяна на дограма с нова PVC дограма
 • Обособена позиция 2: ОП 2: Смяна на осветление с LED осветителни тела - ПРЕКРАТЕНА
Предмет на предвидената процедура: Услуга по въвеждане на ISO 50001, Стойност: 9 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуга по въвеждане на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух (1бр.) , Стойност: 3 530.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Система за оползотворяване на отпадна топлина от компресор за сгъстен въздух (1бр.)
Предмет на предвидената процедура: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (1 бр.), състояща се от хардуер (ДМА) и софтуер (ДНА)., Стойност: 3 520.00
 • Обособена позиция 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението (1 бр.), състояща се от хардуер (ДМА) и софтуер (ДНА).
Предмет на предвидената процедура: Услуга по сертифициране на ISO 50001, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Услуга по сертифициране на ISO 50001
Предмет на предвидената процедура: Изготвяне на енергиен одит, Стойност: 9 800.00
 • Обособена позиция 1: Изготвяне на енергиен одит
Предмет на предвидената процедура: „Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда - смяна на осветление с LED осветителни тела“, Стойност: 7 300.00
 • Обособена позиция 1: „Извършване на строително-монтажни работи за производствена сграда - смяна на осветление с LED осветителни тела“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.