English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0077-C01
Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН - гр.Сандански, община Сандански
ЕФРР ==> Региони в растеж
16.09.2016
16.09.2016
27.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, Благоевград, Сандански, гр.Сандански

Описание

Проекта предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда държавна собственост, в която се помещават администрациите на полиция и пожарна безопасност и защита на населението в гр. Сандански, съгласно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони", Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на ОПРР 2014-2020

Ще бъдат включени следните дейности:
1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата;
2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност;
2.1 - По външните сградни ограждащи елементи:
- подмяна на дограма (прозорци, врати, и др.)
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.)
2.2 - По системите за поддържане на микроклимата;
2.3 - Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.
3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на сградата;
Дейности
 • 1. Формиране на проектен екип. Бенефициентът община Сандански определя ръководител проект и екип проект за управление на проекта. Екипът се сформира изцяло от служители на бенефициента. Екипът включва: - Ръководител проект; - Счетоводител; - Технически асистент. Отговаря за общото управление на проекта и на бюджета, за спазването на правилата и процедурите на Оперативната програма, организира изпълнението на проекта, неговото докладване и отчитане. Подробно описание на задълженията на всеки от членовете на екипа е изложено в т. 9 Екип за организация и управление на проекта от настоящия документ. 2. Подготовка на тръжни документации и провеждане на тръжни процедури - Техническото лице по проекта ще подготви всички тръжни досиета по процедурите за избор на изпълнители, като спазва нормативната база, уреждаща съответните обществени поръчки и вземе под внимание актуалните към момента ЗОП; - Тръжните процедури ще бъдат обявени и проведени съгласно ЗОП. Оценителни комисии назначени със заповед на кмета на община Сандански ще извършат оценка на получените оферти за изпълнение на проектни дейности; - Избор на изпълнители. След направената оценка, назначените комисии ще предложат фирми за сключване на договори; - Подписване на договори между избраните изпълнители и община Сандански;
 • - изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"); - изпълнение на останали мерки, които са предписани като задължителни в техническите обследвания; - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. - разходите за дейностите, които не са свързани с конструктивно възстановяване/усилване, но са предписани като задължителни в техническото обследване (Технически паспорт) на сградата, ще бъдат финансирани със собствени средства на община Сандански;
 • Съгласно чл. 142, ал. 5 на ЗУТ оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.: - носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; - пожарна безопасност на строежа; - опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; - безопасно ползване на строежа; - опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти и опазване на недвижимите паметници на културата; - икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; - строежите да бъдат проектирани, изпълнени и поддържани в съответствие с изискванията за достъпна среда; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
 • С цел гарантиране качествено изпълнение на строително-ремонтните дейности, община Сандански ще избере – фирма, която ще упражнява независим строителен надзор.
 • Издаване на разрешение за ползване и въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Тази дейност е необходима, за да се гарантира максимална публичност и прозрачност на проекта. По този начин ще се създаде широка обществена подкрепа за реализацията на дейностите и гарантиране на устойчивостта на резултатите на проекта.
 • Одитът на проекта се извършва от регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит, като докладът за одит се прилага към окончателния финансов отчет на проекта. Целта на дейността е чрез осъществения контрол да се гарантира, че проектните дейности и управлението на финансовите ресурси и ефективно и ефикасно според заложените проектни цели. Проверка на съвместимост към изискванията на финансиращата програма при спазване на принципите за законосъобразност, целесъобразност и ефективност на вложените средства.

Индикатори

Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради, Целева стойност: 349 179.00, Отчетена стойност: 349 179.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 197.18, Отчетена стойност: 197.18
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 1.00, Отчетена стойност: 1.00

Финансова информация

845 807.20 BGN
833 807.20 BGN
717 440.63 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на обществената инфраструктура с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 708 736.12 125 071.08 12 000.00 845 807.20
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 708 736.12 125 071.08 12 000.00 845 807.20

Тръжни процедури

Наименование: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общиснска собственост на територията на гр. Сандански по Обособена позиция №2 - РУП Сандански, Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост на територията на гр. Сандански“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Общинска администрация Сандански Обособена позиция 2:РУП Сандански Обособена позиция 3:РСПБЗН – САНДАНСКИ Обособена позиция 4:Дом на Културата в гр.Сандански Обособена позиция 5:Дневен център „Света Неделя” Обособена позиция 6:Четвърто основно училище „Св.св.Козма и Дамян” Обособена позиция 7:ЦДГ №1”Първи юни” Обособена позиция 8:Трето основно училище „Христо Ботев”, Стойност: 280 525.00
Наименование: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общиснска собственост на територията на гр. Сандански по Обособена позиция №3 - РСПБЗН Сандански, Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост на територията на гр. Сандански“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Общинска администрация Сандански Обособена позиция 2:РУП Сандански Обособена позиция 3:РСПБЗН – САНДАНСКИ Обособена позиция 4:Дом на Културата в гр.Сандански Обособена позиция 5:Дневен център „Света Неделя” Обособена позиция 6:Четвърто основно училище „Св.св.Козма и Дамян” Обособена позиция 7:ЦДГ №1”Първи юни” Обособена позиция 8:Трето основно училище „Христо Ботев”, Стойност: 280 525.00
Наименование: Обособена позиция 2 Сграда на РУП с административен адрес: ул.Малешевска № 2 Сграда на РСПБЗН – САНДАНСКИ с административен адрес: ул.Малашевска № 2, Предмет на предвидената процедура: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 Сграда на Общинска администрация Сандански с административен адрес: бул.Свобода Обособена позиция 2 Сграда на РУП с административен адрес: ул.Малешевска № 2 Сграда на РСПБЗН – САНДАНСКИ с административен адрес: ул.Малашевска № 2 Обособена позиция 3 Сграда на Дом на Културата в гр.Сандански с административен адрес: пл.България Обособена позиция 4 Сграда на ДГ №1”Първи юни” с административен адрес: ул.Георги Казепов № 9, Стойност: 632 730.00
Наименование: Обособена позиция № 4- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, община Сандански”, Предмет на предвидената процедура: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти при реализацията на “Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 7 обособени позиции” Обособена позиция № 1 - Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект ”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански”. Обособена позиция № 2- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”. Обособена позиция № 3- Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционен проект “Енергийна ефективност на административна сграда- Общинска администрация Сандански, община Сандански”. , Стойност: 3 250.00
Наименование: Обособена позиция 2 Сграда на РУП с административен адрес: ул.Малешевска № 2 Сграда на РСПБЗН – САНДАНСКИ с административен адрес: ул.Малашевска № 2, Предмет на предвидената процедура: Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ПО 10 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1 Сграда на Общинска администрация Сандански с административен адрес: бул.Свобода 14. Обособена позиция 2 Сграда на РУП с административен адрес: ул.Малешевска № 2 Сграда на РСПБЗН – САНДАНСКИ с административен адрес: ул.Малашевска № 2, Стойност: 18 000.00
Наименование: Обособена позиция № 4 - Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН – гр.Сандански, община Сандански”., Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански, осъществявани по ОПРР 2014-2020, по 7 /седем / обособени позиции”, Стойност: 5 976.08
Наименование: Директно възлагане изпълнител, Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на Публичност и визуализация по проект: "Повишаване на енергийната ефективност на сградата на РУП и РСПБЗН - гр. Сандански, община Сандански", Стойност: 5 800.00
Наименование: Васил Аркадиев Гаджелов - ръководител проект, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: Гюргена Георгиева Михайлова - счетоводител по проекта, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
Наименование: Борислава Иванова Ангелова - технически асистент, Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.