English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-2202-C01
Нови устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
22.03.2017
22.03.2017
22.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

Проектното предложение включва разкриване на 25 нови устойчиви работни места, закупуване на съответното оборудване, необходимо за осъществяване на работния процес и назначаване на безработни и/или неактивни лица от целевите групи на новосъздадените позиции и предоставяне на релевантни за позициите обучения. Така ще се реализира устойчиво развитие на дейността на дружеството, гарантиращо по-добро качество на предлаганите софтуерни услуги и конкурентноспособност в бранша. Основните дейности по проекта са: 
Дейност 1: Наемане на 25 безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца 
Дейност 2: Професионално обучение на новоназначените служители
Дейност 3: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места 
Дейност 4: Организация и управление на проекта 
Дейност 5: Информиране и публичност 
Чрез проектното предложение "411 Маркетинг" ЕООД ще създаде 25 устойчиви работни места за безработни и/или неактивни младежи до 29г. възраст, които ще се присъединят към екипа на компанията и ще я подкрепят в периода на разрастване и налагане на услугите на компанията на международния пазар. 
Очакваните резултати ще допринесат за постигане на заложените в проекта индикатори. Целевата група на проекта са безработни и/или неактивни лица. Общият брой на представителите на допустимата целева група, включени в проекта е 25. 100% от целевата група ще бъдат от следната специфична категория: безработни младежи до 29г. вкл. – 25 лица. Проектът подпомага постигането на специфичните цели на Инвестиционен приоритет 3, специфична цел 1 и специфична цел 3, като осигурява възможности за обучение и заетост на 25 младежи под 29г. Проектът спомага за реализация на по-висока и качествена заетост, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, придобиване на умения и възможност за обучение през целия живот, както и подобряване адаптивността на заетите и качеството на работните места.
Дейности
 • Дейност 1: Наемане на 25 безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца : Дейността обхваща подбора и сключването на трудови договори с 25 безработни и/или неактивни лица. Подборът ще се извърши с помощта на Дирекция Бюро по труда за безработните лица, неактивните ще бъдат обект на информационна кампания, като ще се използват планираните мерки за информация и публичност по проекта. Те включват публикации, разпространение на брошури и др., при необходимост компанията ще използва и други маркетингови похвати, като ден на отворени врати, публикации за сметка на "411 Маркетинг" ЕООД в местна преса, така че да гарантира постигане на параметрите на целевата група, заложени в настоящия проект. С всяко от лицата ще се сключва договор след одобрението му, няма да се изчаква да бъдат подбрани всички лица, за да се пристъпи към назначаване по едно и също време. След закупуването на оборудването ще бъдат разкрити 25 нови устойчиви работни места и ще се сключат трудови договори с подбраните представители на целевата група за длъжността: "Оператор въвеждане на данни" с код по НКПД 4132 1001 - 25 служителя. На новоназначените служители ще бъде осигурена заетост за период от 12 месеца. Основните задължения на служителите включват: - въвежда данните в базата данни на компютърната система; - прави справки - извлечения от базата данни при поискване от прекия си ръководител по определени показатели; - при необходимост извършва корекция на въведените данни като информира за това прекия си ръководител; - следи за правилната обработка на въведените данни от компютърната програма; - при неизправност на ползваната техника или при констатирана неправилна обработка на данните от компютърната програма незабавно уведомява прекия си ръководител; - прави архив на въведените данни и съхранява архивните файлове по указания от работодателя начин; - информира незабавно прекия си ръководител за всеки опит за нерегламентиран достъп на други лица до базата данни; - предава получени по електронна поща съобщения и изпраща отговори при строго спазване на установените от работодателя правила; - дава поръчки за доставка на магнитни носители и други консумативи, които са му необходими, по указания ред от прекия ръководител. Допълнителни задължения: Задължения, възложени от прекият му ръководител във връзка с изпълняваната работа. Етапи за изпълнение 1.Подготовка–включва подготовка на трудови договори и длъжностни характеристики за новите работни места и публикуване на информация за свободните работни места. Подборът на кандидатите ще бъде осъществен при спазване на принципите за равни възможности, равенство на половете и недопускане на дискриминация. Представителите на целевата група ще подпишат трудови договори. Всички новонаети лица ще получат и екземпляр от длъжностната характеристика за длъжността. 2.Изпълнение - наетите лица ще преминат въвеждащо обучение по вътрешните правила на организацията. Ще им бъде осигурено необходимото оборудване за извършване на работата (както е приложимо за длъжността). Работодателят ще изплаща редовно месечните възнаграждения, както и всички дължими вноски за сметка на работодателя съгласно изискванията на КТ и КСО. Полагането на труд ще се извършва при пълно спазване на действащото трудово законодателство. Ще бъде осигурено и обслужване от служба по трудова медицина. 3. Приключване на дейността – най-малко 13 от създадените нови работни места ще бъдат запазени за период от 12 месеца след приключване на дейностите по проекта.
 • Дейност 2: Професионално обучение на новоназначените служители: Основната цел на дейността е да се подобрят професионалните компетенции на новоназначените 25-ма служители на "411 Маркетинг" ЕООД , всички на възраст до 29 години, чрез включването им в професионално обучение по съответната професия: Обучение за професионална квалификация за професия „Оператор на компютър” с код 482030, специалност „Текстообработване” с код 4820301 - първа степен на професионална квалификация на 25 служители. С избрания изпълнител ще бъде съгласуван графикът за провеждане на обучението и изпълнителят ще проведе обучението в утвърдената учебна програма. Обучението ще се проведе в гр. Варна. Основни данни за обучението по специалност „Текстообработване“. 1. Хорариум на обучението – най-малко 392 учебни часа, разпределени, както следва: 1.1. Теория: 113 учебни часа 1.2. Практика: 279 учебни часа 2. Брой на обучаваните лица: 25 3. Документ, доказващ завършеното обучение: Свидетелство за професионална квалификация. Етапи за изпълнение 1. Подготовка – подготовка на списък с участници в обученията (резултат от Дейност 1) и координация и комуникация за избраните изпълнители. 2. Изпълнение – провеждане на обучението от избраните изпълнители, осъществяване на мониторинг на изпълнението на договора с изпълнителя от страна на ръководителя на проекта. 3. Отчитане – предоставени свидетелства за успешно преминато обучение. Планираните обучения целят да се запазят и изградят професионални знания, умения и способности, да се преодолеят известни квалификационни дефицити, да се приспособят професионалните квалификации на целевата група към изискванията на работодателя и нуждите на пазара. Инвестициите в обучение ще повишат производителността и конкурентноспособността на служителите и ще осигурят качество на продуктите, предлагани от фирмата. Измеренията на ученето през целия живот са значими както за самата личност, която независимо от своята възраст и получено формално образование има възможност да реализира пълноценно своя потенциал, така и за работодателите, които са потребители на този ресурс. Натрупаните по време на обученията знания и умения и натрупания в рамките на заетостта по проекта трудов стаж ще допринесат за повишаване на конкурентноспособността на крайните бенефициенти. Посредством изпълнението на тази дейност се създава основа за устойчива заетост и интеграция на представителите на целевите групи в контекста на основните политики на ЕС за учене през целия живот и икономика основана на знанието. Това от друга страна е важно условие за справяне с безработицата, насърчаване на социалното включване и развитие на човешките ресурси. Дейността цели осигуряване на възможности за обучение в реална среда за усвояване на практически умения, улесняване на прехода от образование към пазара на труда, подобряване участието на регионалния бизнес във всички етапи от процеса на обучение, насърчаване на партньорството и сътрудничеството с реалния сектор.
 • Дейност 3: Закупуване на оборудване, свързано със създаването на нови работни места: По проект е планирано създаването на 25 нови работни места с длъжност "Оператор въвеждане на данни", където ще работят новоназначените служители. Планирано е закупуване на оборудване, което е необходимо за работа на новоназначените служители, а именно: -PC(персонален компютър десктоп версия) - 25 бр. -персонален монитор - 25 бр. -комплект клавиатура и мишка - 25 бр. -слушалки - 25 бр. -бюро - 25 бр. -стол ергономичен - 25 бр. На новоназначените служители ще бъде осигурен и допълнителен хардуер - сървър за споделено съхранение и обработка на информацията: -сървър - 1бр. Сървърът за съхранение на база данни служи като основно хранилище на дигитална информация на фирмата. Обработва заявки и предоставя услуги към останалите компютри в офиса. Характеристики: „Процесор: многоядрен процесор с минимална честота на работа 2.0 GHz+; Памет: минимум 2 x 16 GB Твърд диск: минимум 4 x 200 GB SSD + 2 x 1TB SATA, Интерфейси: 2 x стандарт PCI Express 2.0, 3 x стандарт PCI Express 3.0, 5 x стандарт PCI Express; low-prodfile”. Етапи за изпълнение 1. Подготовка - изборът на доставчици на оборудването ще се извърши в рамките на дейност „Организация и управление на проекта“. На етапа на подготовката работодателят ще подготви помещенията, в които ще бъде поставено офис оборудването, и ще осигури достъп до тях. 2. Изпълнение – на етапа на изпълнение доставчиците ще доставят и монтират оборудването. На доставеното офис оборудване ще бъдат поставени стикери в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. 3. Приключване на дейността – с доставчиците ще бъдат подписани приемно-предавателни протоколи, наетите по проекта лица ще имат възможност да използват пълноценно оборудването за работата си. Оборудването ще бъде закупено след провеждане на процедура за избор на изпълнител по ПМС 118.
 • Дейност 4: Организация и управление на проекта : Основната цел на дейността е да се гарантира изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на Управляващия орган и добрите управленски практики. За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. С изпълнението на проекта ще се ангажира екип от висококвалифицирани специалисти, който включва ръководител проект, координатор и счетоводител. Основна задача на екипа ще е да осигури коректното изпълнение на предвидените дейности, постигането на целите на проекта и отчитането пред Управляващия орган. Съобразно план-графика на проекта ще се провеждат ежемесечни съвещания за отразяване на напредъка и при необходимост предприемане на мерки за коригиране на отклоненията. Всички предвидени дейности, произтичащи от договора с УО ще се изпълняват коректно и в предвидените срокове. Счетоводителят ще води редовна и прецизна финансово-счетоводна отчетност за изпълнение на проекта. Всички доклади и действия по проекта ще са съобразени и стриктно ще се придържат към договора. Пълната документация по проекта ще се съхранява от "411 Маркетинг" ЕООД за срока, упоменат в договора. Всички документи ще подлежат на проверка от Възложителя или други одиторски органи на Европейския съюз. "411 Маркетинг" ЕООД ще води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки подходяща счетоводна система за документация и счетоводство. Фирмата ще предоставя на УО и/или упълномощените от него лица, цялата изисквана информация относно изпълнението на проекта. Ще се изготвят доклади, съгласно образци на УО. Докладите ще съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Към доклада ще се приложи опис на разходооправдателните документи, придружен с копия от същите за всички разходи, направени по проекта през периода, за който се отнася докладът. УО ще получава всяка допълнително поискана информация, свързана с изпълнението на проекта. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово-счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят и лични месечни отчети от координатора, счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителят ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Управителя на "411 Маркетинг" ЕООД .
 • Дейност 5: Информиране и публичност : Основната цел на дейността е да се осигури максимална публичност на получената безвъзмездна помощ в съответствие с договора и изискванията за визуализация. "411 Маркетинг" ЕООД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансиран от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.. При изпълнение на проекта, както и на мерките по информация и публичност задължително ще се указва съфинансирането от Европейския социален фонд, чрез поставяне на емблемата на ЕС и упоменаване на Европейския съюз, изписване на Европейски социален фонд и общото лого за програмен период 2014-2020 в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Във всеки документ свързан с изпълнението на проекта, който ще се използва за обществеността и участниците в него, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва, че финансиращата го Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., се осъществява с подкрепата на Европейския социален фонд на всеки продукт по проекта. За постигане на публичност и повишаване информираността, в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. е планираното използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационна табела - 1 бр. Мястото на изпълнение на проекта ще бъде обозначено с информационна табела, която ще упоменава финансовата подкрепа от Европейския съюз. Табелата ще е с размер минимум А3 2. Секция в интернет страницата на организацията - 1 бр., до два дни след сключването на договор за БФП с информация за проекта съгласно единния наръчник. Секцията ще бъде изработена със средствата на кандидата. 3. Брошура за изпълнението на проекта. Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати и ще се разпространява сред целевата група и обществеността. Брошурата ще съдържа всички задължителните елементи, описани в Единния наръчник. 4. Публикации в регионален вестник. Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. 5.Стикери. Закупеното по проекта оборудване за създаване на нови работни места ще бъде обозначено с 151 броя стикери, поставени на видими места. Дейностите по информация и публичност ще допринесат за преодоляване на липсата на ангажираност от стана на всички заинтересовани страни на обществото за висока степен на информираност на обществеността относно проектните дейности и помощта, получена от Европейския социален фонд.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 25.00, Достигната стойност: 28.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията придобиват квалификация, Целева стойност: 25.00, Достигната стойност: 16.00
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 18.00

Финансова информация

247 469.00 BGN
247 469.00 BGN
219 568.45 BGN
85.00 %
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 37 120.35 0.00 210 348.65 247 469.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 37 120.35 0.00 210 348.65 247 469.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на координатор по проект "Нови устойчиви места в "411 Маркетинг" ЕООД", Стойност: 6 040.00
 • Обособена позиция 1: Ценово съобщени да избор на "Координатор" по проект.
Предмет на предвидената процедура: Избор на счетоводител по проект "Нони устойчиви работни места в "411 Маркетинг" ЕООД", Стойност: 2 460.00
 • Обособена позиция 1: Избор на счетоводител на проект
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител по Дейност "Информация и публичност", Стойност: 2 300.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител по Дейност "Информация и публичност"
Предмет на предвидената процедура: Доставка на оборудване, свързано със създаване на нови работни места, Стойност: 69 060.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на оборудване, свързано със създаване на нови работни места

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.