English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0718-C01
Повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД посредством внедряване на енергоспестяващи мерки за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
06.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Югоизточен, Стара Загора, Казанлък, гр.Казанлък

Описание

Настоящият проект се фокусира върху увеличаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж посредством повишаване на енергийната ефективност на “Дани и Симо” ЕООД чрез прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки, както следват:
-	Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN;
-	Закупуване и инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина;
-	Закупуване и внедряване на система за енергиен мониторинг.
Проектът включва също въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Система за управление на енергията)/EN ISO 50001.
С реализиране на планираните инвестиции в резултат на изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност на “Дани и Симо” ЕООД, което ще доведе до намаляване на разходите за производство, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразни технологии с по-висока производителност, с което ще се постигне устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на предприятието.
Ползите от реализацията на проекта са свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване на производствения капацитет, формиране на заетост и постигане на ресурсна ефективност чрез въвеждане на безотпадни технологии, утилизиране на отпадъчна топлина и използване на рециклирани материали.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
- Повишена енергийна ефективност - очаквани годишни спестявания на енергия: 126 563,41 kWh/год. и планирани енергийни спестявания за предприятието: 44,94 %;
- Екологични ползи с ефект върху околната среда - спестени емисии от CO2 - 103,625 t/год., внедрени безотпадни технологии;
- Повишен производствен капацитет на "Дани и Симо" ЕООД - увеличената производителност с над 10% при намалена себестойност на изделията;
- Подобрено качество и нулев отпадък;
- Създадени минимум 2 нови работни места;
- Повишена конкурентоспособност и постигнат устойчив рaстеж на компанията
Дейности
 • Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”).: В рамките на тази дейност и за да е допустим кандидат по настоящата процедура, "ДАНИ И СИМО" ЕООД e възложило на ЕНЕРГОКОНСУЛТ - М ООД, гр. София извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”), изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване). Настоящият проект се основава на препоръките от изпълнения енергиен одит. Обследването за енергийна ефективност е извършено на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Препоръчаните енергоспестяващи мерки включват: - Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 бр. шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN; - Закупуване и инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина; - Закупуване и внедряване на система за енергиен мониторинг. Контролът относно качеството на изготвения енергиен одит е извършен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), за което е получено положително становище.
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN.: Дейност 2 се явява основна дейност в проекта по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 1, препоръчана в доклада от енергийно обследване на "ДАНИ И СИМО" ЕООД. Дейността предвижда да се повиши енергийната ефективност на компанията посредством закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN. Към момента дружеството разполага с две шприцмашини “CS 371/160” за производство на PE изделия на възраст над 30 г. Инсталираната мощност на всяка машина е 69 kW, а производителност й се определя от теглото на произвежданите детайли, което е средно 76 гр./детайл. Тя зависи от времето на охлаждане на пресформата, формиращо около 68 % от потребеното време за 1 детайл. Двете машини са напълно амортизирани с остаряла смазочна система. Това налага постоянно ръчно смазване и гресиране на подвижните части. Изискването е машините да се смазват на всеки 2 часа. При операцията смазване се изключват само двигателите и помпите на машините. Нагревателите свързани с разтопяването на пластмасата в шнека продължават да работят непрекъснато. Това води до преразход на енергия, труд и намалена производителност, което ограничава компанията при изпълнение на по-големи поръчки. При цикъл за производство на един детайл от 30 сек, респективно два детайла в минута и при средно тегло на един детайл 76 гр./детайл при старите машини се получава производителност от 9,12 кг./час на машина. Друг голям недостатък на съществуващото оборудване е, че сегашните машини причиняват аварии и щети върху скъпоструващата съпътстваща инструментална екипировка - матриците. Липсата на съвременно цифрово управление не позволява наличието на обратна връзка от машината, а от там и прилагане на правилни, и навременни защитни механизми, свързани с работния цикъл. Годишните оперативни разходи за потребеното количество електроенергия на двете стари машини в описания работен годишен режим, възлизат на 35 993,31 лв./год, а общо експлоатационните разходи възлизат на 81 300,00 лв. В рамките на настоящия проект се предвижда инвестиция за закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя шприцмашини със сила на затваряне 1200 kN. Инсталираната ел. мощност за всяка от машините е 32,5 kW, a производителността – 10,03 кг./час при средно тегло на детайла 76 гр./дет. Следователно общата инсталирана ел. мощност на двете машини възлиза на 65,0kW, а тяхната обща производителност е 20,06 кг./час. Годишните оперативни разходи за електроенергия за двете машини, възлизат на 16 953,37 лв./год. Очакваните експлоатационни разходи за новите машини в годишен план са 6 666,67 лв./год. за подмяна на матрици /тъй като новото оборудване е по-автоматизирано смяна на матриците ще се налага еднократно за период от три години/, а тези за работни заплати – 28 800,00 лв./год. /3 човека х 12 месеца х 800 лв./мес./ или общо 35 466,67 лв./год. Настоящият проект ще реши голяма част от цитираните проблеми, като посредством закупуването и внедряването в експлоатация на новите шприцмашини, ще бъде постигнат качествен скок в технологичния процес на предприятието, тъй като всяка машина има фабрична защита, така че при наличие на минимална съпротива в хода на челюстите на матрицата, на по-ранен етап преди пълното им затваряне, машината спира работата си и изчаква операторска намеса. В този смисъл може да се каже, че този подход за предпазване е една добра практика в технологично отношение. С внедряването на новите машини ще се повиши качеството на произведената продукция и ще се постигне почти нулев технологичен брак В допълнение новите машини ще могат да работят с рециклирани материали, прилагайки безотпадна технология, което ще доведе до повишаване на ресурсната ефективност на предприятието. Очакваните годишни спестявания от енергия след въвеждане на енергоспестяващата мярка възлизат на 118 284,51 kWh/год., а емисиите на CO2 ще намалеят с 96,875 t/год. при увеличена производителност с 10% в този производствен участък.
 • Закупуване и инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина: Дейност 3 се явява дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 2, включена в обследването за ен. ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД. Необходимостта от изпълнението на тази мярка е обусловена от технологични проблеми, които ще бъдат разрешени с въвеждането на мярката. Технологията, която използва фирмата в производството си, се състои в леене на пластмаси (термопластични и термореактивни полимери) от шприцмашини под налягане в матрици, наречени шприцформи, изработени обикновено от стомана или алуминий. Предимство на метода е, че могат да бъдат изработвани триизмерни изделия в голяма серия с добра повторяемост. Изходният материал (който може да е под формата на полимерен прах, гранули и др.) се подава в загрят резервоар - шнек, където се разтопява при определена температура в диапазона от 190-240 градуса и се излива под налягане в отвора на шприцформата. Там материалът се охлажда и втвърдява до около 60-65 градуса, благодарение на охлаждащата система внедрена в инструменталната екипировка /матрица /, като се използва вода или друг флуид. Това се случва, когато работният процес влезе в дълъг постоянен режим на работа. Когато се пуска едно изделие на незагрята машина обаче, матрицата е студена около 20 градуса и за да се влезе в работен режим през „охладителната система“ се пуска гореща вода, тъй като на студена матрица материалът застива много бързо още в леяковата система и не достига до всички части на кухата част на матрицата, което води до брак и невъзможност за започване на производство. Това налага отделяне на охладителната система на току що пуснатата машина към нова затворена водна система, която се свързва с бързо нагряващ мощен бойлер до затопляне на матрицата в нужните градуси и едва тогава когато процесът влезе в режим следва отделянето й от посочената затворена система и връщането й съм общата охладителна система на цеха. Това отнема от 2-3 часа в зависимост от големината на матрицата и дебелината на изделието. При описания начин на усвояване на отпадна топлина се използва енергията на затоплената вода от общата охладителна система на цеха и посредством буферния съд и малко допълнителна енергия се доставя нужната топла вода при пускане на „студени“ машини, които влизат в работен режим сутрин при започване на работа. Към момента дружеството не разполага с бойлер за подгряване на битова гореща вода. За обезпечаване нуждите от такава са необходими дневно 400 литра с температура 45 градуса. Необходимата енергия за подгряване на това количество топла вода от 13 градуса, каквато е температурата на постъпващата от водопроводната мрежа вода, възлиза на 14,85 kWh. В рамките на настоящия проект се предвижда изграждане на система за усвояване на отпадна топлина от работата на съществуващи шприцмашини, които не попадат в обхвата на Дейност 2. Разглежданите машини се охлаждат с циркулираща през охладителната им система вода. На изхода от машините, температурата на водата е 37 градуса. Тази вода се предвижда да постъпва в пластинчат топлообменник, където да подгрява циркулираща в другия му кръг вода между него и буферен съд, от който се захранва електрическият бойлер. При постъпване в бойлера на вода с температура 31 градуса за доподгряването на 400 литра дневна консумация до 45 градуса ще бъде необходима електрическа енергия 6,5 kWh. При изграждане на предвидената система за обезпечаване на потреблението на топла вода очакваните годишни енергийни спестявания са 2962,42 kWh/год., а спестяванията на CO2 - 2,4 t/ год. Системата за оползотворяване на отпадна топлина е съставена от бойлери, топлообменник, циркулационна помпа със инсталационна мощност и тръбна разводка с открит монтаж. Почти всички елементи са демонтируеми, а не трайно вградени в сградата. Те не предтавялават Ремонт на сгради (за подобряване условията), не представляват Подобрение на сгради (водещо до увеличение на приходите от дейността), и именно заради това ще бъдат осчетоводени като ДМА, а не като СМР.
 • Закупуване и внедряване на система за енергиен мониторинг: Дейност 4 се явява дейност по Елемент А "Инвестиции" и представлява инвестиция за изпълнение на Мярка 3, включена в обследването за енергийна ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД. В рамките на тази дейност се предвижда закупуване и внедряване на система за енергиен мониторинг. Към момента в предприятието няма изградена система за енергиен мониторинг. Няма налични средства за контролно измерване на енергийните и материалните потоци. Няма система за събиране и анализ на информацията за потреблението на енергия по произведени детайли. Няма автоматизирана система за събиране и анализ на информация за количество и качество на произведената продукция. Съответно няма ефективна обратна връзка относно специфично енергопотребление, моментно енергопотребление, своевременна информация за излизане от зададен оперативен режим по отношение на количество, скорост и енергоемкост в установен режим. Няма навременна информация в случай на енергоемкост, превишаваща специфичното енергопотребление, респективно авария в производствено отношение. Дейност 4 предвижда изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението върху предвидените в Мярка 1 (Дейност 2) за закупуване 2 бр. шприцмашини. Системата ще включва софтуерен пакет, предоставящ възможности за автоматизирано набиране на данни от крайните устройства (главен електромер и 2 бр. нови шприцмашини), позволяващ индивидуално или групово (таблица, масив) въвеждане на данни, поддържане и създаване на нови информационни единици на артикули (суровини и продукция) от различен тип със специфичните за тях атрибути. Предвижда се асоцииране на потоците от суровини и продукция през определени консуматори, ръчно въвеждане на количества (използвани суровини, произведена продукция, брак) в съответствие с действащите процедури по ISO 9001, както и автоматизирано въвеждане на цитираната по-горе информация чрез електронни таблици, генерирани от други приложения. Системата посредством софтуерния пакет ще извършва автоматично интерпретиране (конвертиране, изчисления и др.) на получена от включените източници числова и описателна информация. Ще съхранява информацията за енергопотреблението, продукцията, вложени суровини. Ще изпълнява статистическо натрупване на информация в локална релационна база от данни с неограничен за мащабите на предприятието обем. Тя ще може да извежда таблични и графични отчети по предварително избран период (дневен, седмичен, месечен, тримесечен, полугодишен, годишен) с възможност за групиране по асортимент и детайлизиране до ниво измервателен уред/машина. Ще извежда справки и служебна информация в различни популярни формати, в т.ч. – CSV, XSL, HTML. Ще прави таблично и графично сравнение на отчетите за избран от потребителя период. Системата ще анализира и открива екстремуми в потреблението и производството и ще алармира за критични стойности в параметрите на енергопотреблението, които биха могли да доведат до нежелани последствия. Ще получава и/или генерира аларми и събития за наблюдаваните устройства и ще ги обработва по избран начин в т.ч. ще известява (диалогово, e-mail) и записва авариите в дневник. Внедряването на системата ще бъде предпоставка за взимане на управленски решения за избягване на подобни аварии. Очакваните енергийни спестявания от въвеждането на мярката възлизат на 5 316,48 kWh/год. Намаляването на генерираните въглеродни емисии вследствие въвеждането й са 4,35 t/год. Не се очакват оперативни и експлоатационни разходи за функционирането на СЕМ.
 • Въвеждане на система за енергиен мениджмънт: Дейност 5 предвижда въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ДАНИ И СИМО" ЕООД, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Целта на българския, европейски и международен стандарт БДС EN ISO 50001 е да позволи на предприятието да установи системите и процесите, необходими за да се подобрят енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на стандарта води и до намаление на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда, и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Системата за енергиен мениджмънт се определя като съвкупност от взаимно свързани или взаимодействащи си елементи за установяване на енергийна политика и енергийни цели и процеси и процедури за постигане на тези цели. За изпълнение на изискванията на БДС EN ISO 50001 в предприятието ще бъде разработена система, която ще обхване всички точки от стандарта: Отговорност на ръководството; Енергийна политика; Енергийно планиране – с преглед на законовите и други изисквания, енергиен преглед, определена базова линия, показатели за енергийни характеристики; общи и конкретни енергийни цели, планове за действие; Внедряване и функциониране; Проверка; Преглед от ръководството.
 • Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001: Дейност 6 ще бъде предшествана от изпълнението на Дейност 5, като ще започне с избор на изпълнител чрез набиране на 3 оферти по критерий "най-ниска цена". След като бъде въведена системата за управление на енергията (енергиен мениджмънт) в рамките на Дейност 5, предприятието ще подаде заявка за сертификация от независими организации – органи за сертификация. Ще бъде сключен договор с органа за сертификация за осигуряване на достъп до стандартизираната система за управление, разработена съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001, с цел проверка на съответствието и издаване на сертификат. Органът за сертификация извършва проверка дали внедрената система за енергиен мениджмънт отговаря на изискванията на стандарта. Проверката се извършва от екип, който включва водещ одитор и помощни одитори, както може да включва и технически лица, които имат образование, компетентност и опит да проверяват съответствието на система за управление на енергията спрямо изискванията на стандарта. Проверката приключва с доклад, който може да съдържа искане за предприемане на коригиращи действия или да дава препоръки за издаване на сертификат. При искане за предприемане на коригирани действия предприятието отстранява повдигнатите несъответствия спрямо конкретни клаузи (точки) от стандарта и се прави проверка от независимата организация дали искането е изпълнено. При изпълнение на исканията и доклад за съответствие органът за сертификация издава сертификат за въведена система за управление в предприятието съгласно стандартите БДС EN ISO 50001.
 • Публичност и визуализация на проекта.: Дейност 7 ще бъде предшествана от описаните в Дейност 2 предварителни съпътстващи действия по проекта. Тя е свързана с изпълнение на ангажиментите на "ДАНИ И СИМО" ООД да информира широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). Целите на дейността са: - да повиши обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОПИК; - да информира широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; - да гарантира прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; - да информират за източника на европейско съфинансиране – в случая това е Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на дейността ще бъде изпълнен набор от мерки за визуализация и публичност, които бенефициентите могат да прилагат при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, който се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020. Мерките включват: 7.1 Публикуване на кратко описание на проекта, цели и резултати, на уеб-странницата на компанията, след сключване на ДБФП; 7.2 Изработване на 2 бр. плакати с размер А3. 1 бр. ще бъде поставен на видно място на входа на "ДАНИ И СИМО" ЕООД, а другият ще се постави на мястото, където ще бъдат инсталирани новите шприцмашини. Освен задължителните реквизити, плакатите ще съдържа наименование на проекта, обща цел, размер на финансирането по източници, начална и крайна дата на проекта. 7.3 Изработване и поставяне на 6 бр. информационни стикери на закупените 2 бр. нови машини, 1 бр. на исталацията за усвояване на отпадна топлина, 1 бр. на системата за ен. мониторинг, 1 бр. на система за ен. мениджмънт и 1 бр. върху доклада за ен. одит по проекта. Стикерите ще съдържат емблемата на ЕС, текста "Европейски съюз", наименование на съфинансиращия фонд, общото лого на новия програмен период 2014 - 2020 и номер на договора за БФП.

Индикатори

Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 126 563.41, Достигната стойност: 126.56
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 103.63, Достигната стойност: 103.63
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

314 230.00 BGN
223 287.00 BGN
221 683.94 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 189 793.95 33 493.05 90 943.00 314 230.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 189 793.95 33 493.05 90 943.00 314 230.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”)., Стойност: 8 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”).
Предмет на предвидената процедура: Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД, Стойност: 285 000.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на технологично оборудване за разширяване на производствения процес и повишаване на енергийната ефективност на "ДАНИ И СИМО" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина в "ДАНИ И СИМО" ЕООД., Стойност: 7 800.00
 • Обособена позиция 1: Инсталиране на система за усвояване на отпадна топлина в "ДАНИ И СИМО" ЕООД.
Предмет на предвидената процедура: Внедряване на система за енергиен мониторинг в "ДАНИ И СИМО" ЕООД., Стойност: 4 800.00
 • Обособена позиция 1: Внедряване на система за енергиен мониторинг в "ДАНИ И СИМО" ЕООД.
Предмет на предвидената процедура: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ДАНИ И СИМО" ЕООД, Стойност: 2 500.00
 • Обособена позиция 1: Въвеждане на система за енергиен мениджмънт в "ДАНИ И СИМО" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 в "ДАНИ И СИМО" ЕООД, Стойност: 6 000.00
 • Обособена позиция 1: Сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 в "ДАНИ И СИМО" ЕООД
Предмет на предвидената процедура: Публичност и визуализация на проект на "ДАНИ И СИМО" ЕООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“., Стойност: 130.00
 • Обособена позиция 1: Публичност и визуализация на проект на "ДАНИ И СИМО" ЕООД по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за МСП“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.