English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-2.005-0047-C02
"Активен живот"
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
12.04.2017
01.06.2017
01.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България

Описание

„Активен живот” е проектно предложение на Община Струмяни с 18 месечна продължителност. В него се предвиждат дейности в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и членове на техните семейства. Проектът включва разкриването в общината на нова и необходима социална услуга в общността - ЦСРИ и развиването на интегрирана подкрепа за семейства с деца и възрастни в риск. Крайната цел е да се мотивират и подпомогнат хора с увреждания и членове на семейства с деца и възрастни в риск от община Струмяни да започнат да си търсят работа и да се включат по подходящ начин на пазара на труда. Подходите в работата по предоставяне на предвидените услуги и подкрепа са обект на конкретни дейности в проекта. Изпълнението на дейностите е разпределено между бенефициента – Община Струмяни и партньорската организация – Фондация „Институт за социални дейности и практики”. Доставчик на услугите, които ще се предоставят по време на изпълнение на проекта ще бъде Община Струмяни, а Фондация ИСУО ще партнира в изпълнението при проучвания, разработване на методически документи, супервизии, мониторинг. В резултат от изпълнението на проекта се очаква: реализиране на планирано развитие на социалния сектор в общината, включително чрез развиване на социални услуги, които са включени в местни стратегически документи и отговарят на конкретни потребности и прилагане на интегрирани и комплексни модели на робота за социално включване и участие на пазара на труда на хора с увреждания и семейства на деца и възрастни в риск/включително с увреждания/.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: В рамките на дейността се предвижда да бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Планира се да бъдат сключени договори с членовете на екипа, определени още при подготовката на проектното предложение. Екипът по проекта ще изпълнява функции по организационните и административните въпроси и ще улеснява цялостния работен процес по управление на проектния цикъл. Членовете на екипа ще обсъждат начините за постигане на най-качествено изпълнение на заложените дейности и тяхната последователност. Дейността цели да се осигури успешно и ефективно изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и резултати, да се оптимизира използването на проектните ресурси, да се постигне ефективна координация и комуникация с всички участници в проектния процес, да се осигури прозрачност в управлението на проекта, както и добра отчетност и контрол върху изпълнението. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от 3 - ма членове: 1 Ръководител на проекта, 1 Координатор на проекта, 1 Счетоводител на проекта.
 • Информация и комуникация на проекта: В изпълнение на проектната дейност се предвижда да се извършат редица от мерки за повишаване информираността на населението, относно проекта. Предвижда се провеждането на две пресконференции.Началната пресконференция ще се проведе в началото на проекта, за да се запознае населението, както с целите на настоящия проект, така и с дейностите, предвидени за постигането им. Предвижда се участие да вземат около 20 участника. На втората пресконференция се предвижда да бъдат отчетени постигнатите резултати от изпълнението на проекта, постигнатите цели и изпълнени дейности. По време на заключителната пресконференция ще участват около 20 човека. Пресконференцията ще се проведе в последния месец от реализация на проектните дейности. Двете пресконференции ще предоставят възможност на населението да се запознае с приноса на Европейския съюз за подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване в община Струмяни. За популяризиране на финансовия принос на ЕСФ, предоставен чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 в подготовката и реализирането на дейностите по проекта се предвижда поставянето на временна обяснителна табела по време на изпълнение на проектните дейности и 1 постоянна обяснителна табела. По време на изпълнение на проекта обяснителната табела ще бъде с размери 120,00 см. дължина и 100,00 см. ширина. Обяснителните табели ще бъдат от залепващо фолио, наложено върху плътна метална основа /ламарина/ с метална рамка. На табелата ще бъде отбелязан финансовият принос от Европейския съюз и на държавния бюджет, емблемата на ЕС и упоменаването на Европейския съюз, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. и наименованието на финансиращата програма, наименованието на проекта, стойността на проекта с информация за размера на европейското и националното съфинансиране, както и начална и крайна дата за изпълнение на проекта. След приключване изпълнението на дейностите по проекта ще бъде поставена постоянна обяснителна табела с размери 100,00 см. ширина и 120,00 см. дължина. Текстовото съдържание на постоянната обяснителна табела ще отговаря изцяло на изискванията за визуализация и ще съдържа информация за финансовия принос от Европейския съюз и на държавния бюджет, емблемата на ЕС и упоменаването на Европейския съюз, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за програмен период 2014 - 2020 г. и наименованието на финансиращата програма, наименованието на проекта, стойността на проекта с информация за размера на европейското и националното съфинансиране.
 • Оценка на актуалните потребности от подкрепа за социална интеграция сред семейства с деца в риск в Община Струмяни: Оценката на актуалните потребности от подкрепа на семействата с деца и възрастни в риск от Община Струмяни има пряко отношение към качеството на подкрепата и разнообразието от дейности, които бенефициента по проекта ще осигури за нуждаещите се.Извършването на оценката ще осигури последващо ефективно изразходване на ресурсите за развиването на конкретна подкрепа, съобразена със заявени нужди. Извършването на оценката включва събиране, обобщаване и анализиране на информация за актуалните потребности на целевите групи от подкрепа за социална интеграция. Събирането на информация ще се извърши чрез: анкетиране на 50 представители на целевите групи (20 възрастни с увреждания, 20 членове на семейства на възрастни с увреждания, 10 членове на семейства на деца в риск), живеещи в с. Струмяни, с. Микрево и с.Илинденци. Обобщението и анализа на събраната информация ще бъдат използвани за планиране и развиване на конкретни дейности в ЦСРИ, който ще бъде създаден по проекта и при осигуряването на интегрирана подкрепа, предвидени в Дейност 6 на проектното предложение. За целта ще се изготви доклад с препоръки за развиването на конкретни дейности, които да се предоставят в ЦСРИ, включително с възможност за предоставянето им в домашна среда (в зависимост от индивидуалните нужди на потребителите). Включването на дейности, които изцяло са съобразени и адаптирани към идентифицирани потребности ще осигури предоставянето на адекватна, качествена и гъвкава социална услуга. Дейността ще бъде осъществена от партньорската организация и Община Струмяни в периода – IV-V месец. В изпълнението й ще се включат двама експерти (методология), един функционален експерт, трима анкетиращи. Начин на изпълнение: Дейността ще бъде осъществена от Община Струмяни и екип на партньора, като пряко ангажирани с изпълнението й ще бъдат 2-ма експерти методология, един функционален експерт и 3-ма социални работници. Експертите методология ще разработят инструментариум за извършване на оценка на потребностите и ще обобщят резултатите след оценяването. Техен ангажимент ще бъде и изготвянето на доклад след извършване на оценката, който ще съдържа препоръки за дейността на ЦСРИ и за интегрираната подкрепа, предвидена в дейност 6 на предложението. Функционалният експерт ще организира цялостната дейност по подготовката и провеждането на оценката - събиране на информация за броя на регистрирани заявки за подкрепа в релевантни институции ,идентифицирането на представителите на целевите групи, които ще бъдат анкетирани, при нужда помощ при изготвяне на график за посещенията на социалните работници, които ще извършват посещенията по домовете на анкетирането, техническо обезпечаване на процеса. Тримата социални работници, които ще осъществят анкетирането на 50-те представители на целевите групи. При реализиране на дейността ще се използват: организационни методи – за техническо обезпечаване на дейността; методи за проучване на информация; методи за обработка и анализ на информация – анализ, планиране, прогнозиране; партньорски подход – за обмен на информация и идентифициране на конкретни представители от целевите групи;
 • Текущ ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане: Социалната услуга ЦСРИ, която ще бъде разкрита в Община Струмяни по проекта, се предвижда да бъде ситуирана в помещения публична общинска собственост. Обектът е с осигурена транспортна инфраструктура – изградена улична мрежа и тротоари за пешеходци, развити транспортни връзки. Предвидените помещения имат пространство за движение на хора с двигателни затруднения. В изпълнение на проектната дейност се предвижда само текущ ремонт на помещенията и доставка и монтаж на алуминиева/ПВЦ врата за обособяване на две самостоятелни помещения за работа с потребителите на ЦСРИ. За нормалното функциониране на ЦСРИ ще бъде доставено и монтирано необходимото оборудване и обзавеждане, съгласно приложената към проектното предложение техническа спецификация. Предвидените помещенията осигуряват удобно подреждане на необходимото обзавеждане и оборудване за индивидуална или групова работа. В бюджета на проекта са заложени необходимите средства за закупуването им. Планираното оборудване е изцяло съобразено с характера на дейностите, които ще се реализират в новоразкрития Център и включва: бюра, посетителски столове, климатици, шкафове за документи, щори. Ще бъде изграден терапевтично-обучителен кухненски кът с електрически уреди за осъществяване на функционална трудо - терапия. Същата ще се организира чрез прилагане на различни програми за поддържане на лична хигиена и придобиване на хигиенни умения; справяне с битови дейности от ежедневието . Ще бъде обособен кът на открито за трудотерапия , арт терапия , рехабилитация, спортни активности, дейности, свързани с грижа за природата , отдих и други.
 • Разкриване и предоставяне на социалната услуга ЦСРИ и осигуряване на интегрирана подкрепа на членове на семейства с деца и възрастни в риск (включително с увреждания): Проектът предвижда разкриването на нова за община Струмяни социална услуга в общността ЦСРИ за деца и възрастни в риск/ включително и с увреждания/ и техните семейства.Доставчик на услугата с капацитет 15 места ще бъде Община Струмяни.В Центъра ще работи 8 членен екип, съобразно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността.След извършен подбор с избраните специалисти ше бъдат сключени трудови договори. Работата в Центъра ще бъде съобразена с утвърденото от АСП Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната услуга ЦСРИ. Дейностите ще включват: социална, психологична, логопедична и двигателна рехабилитация; педагогическа подкрепа; правни консултации; работа в групи за развитие на умения за независим живот. Центърът ще осигурява и мобилни услуги – в домашна среда, в зависимост от конкретните случаи. Предвижда се мобилен екип на ЦСРИ да извършва минимум по едно посещение седмично в с. Микрево и с. Илинденци. Индикативният общ брой на потребителите на ЦСРИ в селата ще бъде 6. Процесът на включване на потребители в услугата ще съдържа следните етапи: кандидатстване за ползване на услугата, изготвяне на оценка на потребностите , сключване на договор за ползване на услуга, изготвяне на индивидуален план за подкрепа и /предоставяне на услуга. Предоставянето на конкретни услуги ще бъде съобразено с индивидуалния план на всеки потребител. Актуализирането на този план ще се извършва задължително на 6-тия месеца от предоставяне на услугата и при нужда.Един от основните акценти в работата на Центъра ще бъде предоставянето на интегрирана подкрепа на членовете на семейства, предоставящи грижи за дете или възрастен в риск /включително с увреждане/, който е потребител на ЦСРИ, разкрит по проекта. Центъра ще осигурява:Пряка работа с деца в риск /в ЦСРИ и/или мобилна услуга в домашна среда/, която включва:социална рехабилитация за развитие на социални умения и социално включване; психологична рехабилитация за емоционално развитие; логопедична рехабилитация; двигателна рехабилитация; педагогическа подкрепа за достъп до образование и превенция на отпадането от училище –VII – XVII м. Пряка работа за възрастни в риск /в ЦСРИ и/ или мобилна услуга в домашна среда/, която включва: социална рехабилитация с фокус върху социалното включване и търсене на работа; психологична рехабилитация; двигателна рехабилитация, логопедична рехабилитация, правни консултации; групови обучения за развитие на умения за независим живот-VII – XVIII м. Разработване на индивидуални програми за мотивация и психологическа подкрепа, съобразно идентифицирани потребности -VII – XVII м. Предоставяне на индивидуални психологически и групови консултации, в подкрепа на мотивацията по заявка - VII – XVII м.Провеждане на индивидуални и групови социални и правни консултации в подкрепа на участието на пазара на труда по заявка -VII – XVII м. Услугите ще се предоставят в Центъра или в домашна среда в зависимост от нуждите. Организираните индивидуални и групови консултации ще се планират предварително, съобразно идентифицираните потребности, направените заявки и желания на потребителите. За екипа на Центъра ще бъде осигурена супервизия, която ще се изпълнява от партньорската организация, като за целта ще бъдат ангажирани двама експерти. Предвижда се за периода на предоставяне на услугата провеждане на минимум 12 супервизии. Дейността ще бъде осъществена от екип на водещата организация – община Струмяни и 2-ма експерти на партньора, които ще осигуряват супервизия за членовете на екипа на ЦСРИ. Ще бъде разработен Наръчник в подкрепа на личностното и професионалното развитие на потребителите на ЦСРИ. Наръчникът ще включва пакет от практически инструменти в подкрепа на мотивацията на потребителите за активно включване, на тяхното личностно развитие, както и на развитието на умения за подготовка и включване на пазара на труда. Дейността ще се изпълнява в периода от VI-ти месец до края на проекта.
 • Популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността: Дейността има за цел да информира по подходящ начин жителите на общината за възможностите на хората с увреждания и необходимостта и ползата от тяхното пълноценно социално включване. За постигане на максимален ефект е необходимо информирането и популяризирането на ресурсите на хората с увреждания да е планиран процес, с точно определен адресат и ясен акцент при популяризиране на предвидената информация. Един от основните начините за социално включване на хората с увреждания е създаването на възможности за включването им на пазара на труда, участие в подходящи форми за придобиване/повишаване на професионални компетенции, гарантиране на условия за трудова реализация. За постигането на трудова ангажираност за хората с увреждания са необходими постоянни и целенасочени действия, с които да се ангажират както самите хора с увреждания, така и техните евентуални работодатели. Важна е и нагласата на цялата на общност по отношение на възможностите за работа на хората с увреждания и тяхното пълноценно и позитивно участие обществения живот. В целия процес съществена роля имат и ангажираните институции, които следва да подкрепят хората с увреждания и работодателите. Поради тази причина Дейност 7 включва конкретни под-дейности, насочени основно към работодатели на територията на общината, представители на целевата група – хората с увреждания. При изпълнението на някои от тях ще се разчита на създадените партньорски взаимоотношения между общината и релевантните институции. Основната цел на дейността е осигуряване и представяне по подходящ начин на информация в обществото за възможностите на хората с увреждания и ползите и начините за тяхното пълноценно включване в трудова дейност.
 • Мониторинг на интегрираната услуга: Дейността има за цел да осигури мониторинг на дейност на ЦСРИ /в Центъра и в домашна среда/. Дейността има за цел да осигури непрекъснато планирано наблюдение на процеса на изпълнение на дейностите в ЦСРИ, взаимодействие с тези, заради които е създадена услугата и възможност за навременни корекции в работата, свързани с ефективността и ефикасността на услугата. Обект на мониторинга, ще бъдат спазването на формалните критерии при предоставянето на услугите, процеса на предоставяне и постигнатите краткотрайни и дългосрочни промени в живота на потребителите на услугите. Мониторингът ще се извършва от партньорската организация, която предварително ще разработи Процедура за мониторинг с включен към нея инструментариум. Резултатите от мониторинга ще бъдат обобщавани и анализирани от експерти на партньорската организация. Обобщените данни и анализът ще бъдат включвани в доклади, които експертите на партньора ще изготвят. Предвижда се в изпълнение на дейността да бъдат извършени минимум две оценки. Докладите, изготвени след оценяването ще бъдат предоставяни на доставчика с цел предприемане на навременни мерки при необходимост и планиране на развитието на услугата в дългосрочен аспект.

Индикатори

Хора с увреждания над 18 г., Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 24.00
Участници с увреждания над 18 г., получаващи услуги, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 24.00
Участници с увреждания над 18г., които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00
Неактивни или безработни участници, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 47.00
Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица след осигурена грижа за дете, Целева стойност: 3.00, Достигната стойност: 3.00

Финансова информация

205 776.70 BGN
205 776.70 BGN
201 723.66 BGN
85.00 %
 • [1] Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за работа
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Социална работа, колективни, социални и персонални услуги

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 30 866.50 0.00 174 910.20 205 776.70
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 30 866.50 0.00 174 910.20 205 776.70

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот", Стойност: 36 165.50
 • Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот"
Предмет на предвидената процедура: „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“, Стойност: 17 148.06
Предмет на предвидената процедура: Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект "Активен живот“ по обособени позиции: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“ запазена за хора с увреждания; ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“ на стойност запазена за хора с увреждания; ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността“ , Стойност: 12 627.30
 • Обособена позиция 1: ОП №1 „Изработване и доставка на брошури и диплянки“
 • Обособена позиция 2: ОП №2 „Изработка и доставка на тениски и шапки“;
 • Обособена позиция 3: ОП №3 „Изпълнение на дейности, свързани с популяризиране на възможностите на хората с увреждания и приноса им към живота на общността;
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на проект „Активен живот“ по обособени позиции. , Стойност: 6 532.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция №1 Доставка на папки, класьори, кашони и кламери по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 – запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 Доставка на почистващи материали, работно облекло и др. за ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01– запазени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция №3 Доставка на материали и консумативи по опис: А) За екип по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Б) За Оценка на потребностите на идентифицираните представители на целевите групи по проекта и мониторинг на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 В) За управление на услугата ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01 Г) За пряка работа с потребители на ЦСРИ по проект „Активен живот“ финансиран съгласно ДБФП BG05M9OP001-2.005-0047-C01
Предмет на предвидената процедура: „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни“, Стойност: 17 148.06
 • Обособена позиция 1: „Текущ ремонт на обект общинска собственост във връзка с реализирането на проект „Активен живот“ в община Струмяни
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“, Стойност: 9 291.67
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“, Стойност: 9 291.67
 • Обособена позиция 1: „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.