English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0530-C02
Повишаване на енергийната ефективност в “Леомет” ЕООД, с. Поповци с цел повишаване конкурентоспособността на предприятието.
107565505 ЛЕОМЕТ ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
21.08.2017
21.08.2017
08.05.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Габрово, с.Поповци

Описание

“Леомет” ЕООД е създадена през 2004 г. в с. Поповци, община Габрово, област Габрово. Основният предмет на дейност е с КИД 24.51 „Леене на чугун”.Фирмата има нает леярски производствен цех, оборудван с машини и поточни линии. Предизвикателствата пред дружеството за бъдещо развитие и осигуряване на устойчивост са свързани с повишаване на енергийната ефективност и производствения капацитет,засилване на експортния потенциал,повишаване на качеството на продукцията и оптимизиране на производствения цикъл.

Основни проблеми са:амортизирани машини;ниска ефективност на производството и висока енергоемкост на основните операции;липса на съвременни технологии,които да отговарят на повишаващите се стандарти и които да са напълно автоматизирани с цел елиминиране на ръчния труд. Това рефлектира негативно върху имиджа на компанията, пречи за реализиране на стратегическите планове за разширяване на производството.Настоящият проект, който предвижда повишаване на енергийната ефиективност и конкурентоспособност на предприятието чрез придобиване на ново оборудване, въвеждане и сертифициране по стандарт за енергийно управление,извършване на енергийно обследване, ще доведе до преодоляване на съществувуващите пречки пред фирмата,намаляване на вредните емисии CO2 в атмосферата и до разширяване на производствения капацитет.

Предвидените за реализация дейности в проектното предложение са:
1. Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Индукционна топилна установка – 1 бр.; Охлаждаща система – 1 бр.; Колерганг – 1 бр.; Дробометна камера с до три турбини – 1 бр. и 	Мини товарач – 1 бр.)
2. Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50 001 в „Леомет” ЕООД (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги - въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията, съгласно международен стандарт ISO 50 001)
3. Извършване на енергиен одит по образец
4.Публичност и визуализация.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване (дейността ще бъде извършена чрез закупуването на Индукционна топилна установка – 1 бр.; Охлаждаща система – 1 бр.; Колерганг – 1 бр.; Дробометна камера с до три турбини – 1 бр. и Мини товарач – 1 бр.): В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на външен изпълнител и ще бъде поръчано,закупено,доставено и пуснато в експлоатация производственото оборудване, активите на което са описани подробно в бюджета на проектното предложение. Инвестицията по настоящата дейност кореспондира с 5-те препоръчани мерки за повишаване на енергийната ефективност,описани в Енергийния одит(Приложение Б): • Мярка 1 – Закупуване на Индукционна топилна установка(пещ).Към настоящия момент фирмата разполага с такава пещ,като с нея се топи сив чугун.Тя е силно амортизирана и високо енергоемка,което е свързано с големи експлоатационни разходи.За нуждите на производствения процес, Леомет ще закупи нова пещ-по-мощна и с по-висока производителност.Прилагането на Мярка 1 от енергийния доклад ще доведе до:504 000 KWh/год. икономии на енергия,което в паричен еквивалент е 89 712 лв./год.;,ESR (Фактор на енергийни спестявания)-46,67%;спестени емисии CO2-412,776 t/год. • Мярка 2 – Закупуване на Охлаждаща система. Фирмата разполага със система,с която се охлаждат индукционната намотка и самата пещ.Охлаждащата система е стара и енергоемка/4 помпи по 3 KW/,вода/2м3 се изпарява на ден/,поддръжка и ремонт.За нуждите на производствения процес,„Леомет” предвижда закупуване на нова система от топлообменен тип, работеща по затворен цикъл,като тя ще е значително по-икономична, но с по-висока производителност.Прилагането на Мярка 2 от енергийния доклад ще доведе до: 35280 KWh/год.Икономии на енергия, което в паричен еквивалент е 6280 лв./год;ESR-63,64%;спестени емисии CO2-28,89 t/год. • Мярка 3 – Закупуване на Колерганг.Фирмата разполага с колерганг/смесител/ с вместимост 1м3, с който се разбърква формовъчната смес за леярското производство и сместа за сърцата.Освен неефективен, той е и сериозно амортизиран, което довежда до ежеседмичен ремонт.„Леомет” предвижда закупуване на по-мощен колерганг.Прилагането на Мярка 3 от енергийния доклад ще доведе до: 49200KWh/год. Икономии на енергия, което в паричен еквивалент е 8758 лв./год;ESR -73,21%; спестени емисии CO2–40,29 t/ год. • Мярка 4 – Закупуване на Дробометна камера с до три турбини-към момента дружеството разполага с дробометна камера,с която се почистват готовите отливки, но използването й е обвързано с големи разходи за поддръжка и ремонт.Предвижда се закупуване на по-енерго-ефективна Дробометна камера.Прилагането на Мярка 4 от енергийния доклад ще доведе до: 64320 KWh/год. Икономии на енергия, което в паричен еквивалент е 11 449 лв./год;ESR-74,44%;спестени емисии CO2 – 52,68 t/ год. • Мярка 5 – Закупуване на Мини товарач-понастоящем всички транспортни операции на територията на завода се извършват с мини товарач.Той се използва както за обезпечаване на технологичният процес,така и за други вътрешно-заводски превози.Активът е звено от технологичния процес и е пределно амортизиран.Предвижда се закупуване на нов по-мощен и производителен мини товарач.Прилагането на Мярка 5 от енергийния доклад ще доведе до: 22132 KWh/год. Икономии на енергия, което в паричен еквивалент е 2235 лв./год;ESR-33,63%;спестени емисии CO2-5,53 t/год. Инвестицията ще допринесе за качественото изпълнение на дейността,защото ще се постигне увеличаване производителността и рентабилността на фирмата посредством намаляване на производствените разходи,намаляване на отпадъците и брака,времето за производство на единица продукция;повишаване качеството на продукцията;обновяване на производствените мощности на фирмата;подобряване на ресурсната и енергийната ефективност.Въвеждането на заложената техника ще доведе до подобряване и разширяване на основния производствения процес на дружеството. Стъпки на реализация на дейността: •Подготовка и предоставяне на тръжни документи:месец 2-месец 3 •Оценка на оферти,избор на изпълнител/и и сключване на договор/и за доставка:месец 3–месец 6 •Доставка на активите,подписване на приемо-предавателни протоколи:месец 6–месец 8 •Инсталиране,тестване и пускане в експлоатация-месец 8 до месец 11.
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50 001 в „Леомет” ЕООД (като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги - въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията, съгласно международен стандарт ISO 50 001) : Енергията има сериозно значение за дейността на всяка една организация.Фирмите не могат да контролират цените на енергията, но могат да подобрят начина на управление на енергията.В съответствие с приоритета на компанията за постигане на ресурсна и енергийна ефективност и подобряване на екологосъобразността на процесите, „Леомет” предвижда въвеждането и сертифицирането на Система за управление на енергията, съгласно международен стандарт ISO 50 001:2011. Внедряването на ISO 50 001 в производството на Леомет ще се реализира от компетентна фирма с международно призната квалификация и опит.Внедряването на стандарта ще спомогне за непрекъснатото повишаване на ефективността, каквато е целта на проекта,тъй като ще позволи дружеството да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийните характеристики. Въвеждането на стандарта ще спомогне и за намаляване на вредните емисии в атмосферата, разходите за енергия и други действия,свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 посочва специфичните изисквания,приложими към използването и потреблението на енергия,включително измерване,документиране и докладване,планиране и закупуване на оборудване,човешки ресурси и др.,които допринасят за енергийните характеристики.Той ще се прилага към всички променливи,които оказват влияние върху енергийните характеристики,и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията. ISO 50001:2011 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията,а именно: -Планиране: провеждане на енергиен преглед и установяване на базовата линия, показателите на енергийните характеристики, целите и плановете за действие, необходими за постигане на резултати, които ще подобрят енергийните характеристики в съответствие с енергийната политика на организацията; -Изпълнение: въвеждане в действие на плановете за управление на енергията; -Проверка: мониторинг и измерване на процесите и ключовите характеристики на дейностите, които определят енергийните характеристики по отношение на енергийната политика и целите, и дават сведения за резултатите; -Действие: предприемане на действия за непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и системата за управление на енергията (СУЕ). Анализът на актуалните и планираните данни за потребление на енергията ще спомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност, а това е предпоставка за намаляване на разходите за енергия и потребление, подобряване на енергийния баланс и реализиране на печалба за фирмата. ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди чрез сертифициране на Системите за управление на енергията от външна организация, което се предвижда да се осъществи по настоящата дейност. След успешно приключване на въвеждането на Системи за управление на енергията, „Леомет” ЕООД ще пристъпи към сертифициране на внедрената система,съгласно стандарт ISO 50001. Сертифицирането ще се реализира от компетентна сертифицикационна организация. Стъпки на реализация на дейността: • Избор на изпълнител за услугата по въвеждане на Системи за управление на енергията, съгласно ISO 50 001-3-тимесец • Сключване на договор и извършване на услугата по въвеждане на стандарта ISO 50 001-от 4-ти до 9-ти месец • Получаване на услугата по въвеждане на сертификата и подписване на приемо-предавателен протокол - 10-ти месец • Избор на изпълнител за услугата по сертифициране на Системи за управление на енергията, съгласно международен стандарт ISO 50 001 - 10-ти месец • Сключване на договор и извършване на услугата по сертифициране на стандарта ISO 50 001- от 11-ти месец до 12 месец • Получаване на услугата по сертифициране на ISO 50 001 и подписване на приемо-предавателен протокол - 12 месец
 • Извършване на Енергиен одит по образец: Енергийният одит се дефинира като систематично изследване на енергопотреблението на производствена площадка, сграда, система или организация, целящо да установи енергийните потоци и да идентифицира потенциала за повишаване на енергийната ефективност. За да съответства едно енергийно обследване на изискванията на Директивата, то следва да отговаря на някои критерии – да се основава на актуални данни от измерване на консумацията на енергия; да съдържа детайлен преглед на енергийния профил на обследваната сграда, процес или инсталация; когато е възможно, да се разглеждат разходите за енергия от гледна точка на жизнения цикъл. Одитът е достатъчно представителен, за да може да се формира ясна представа за енергийните характеристики и да се набележат най-значимите възможности за подобрение. Съгласно насоките за кандидатстване и условията за допустимост на кандидатите по настоящата процедура, е избран изпълнител за изготвянето на енергиен одит по образец (обследване на енергийна ефективност - Приложение Б към Условията за кандидатстване). Дейността е предварителна и е необходима за кандидатстване по процедурата. На база на тази дейност се определят и последващите дейности, заложени в проектното предложение, съгласно препоръчаните в енергийния доклад мерки за повишаване на енергийната ефективност на предприятието. Съгласно стандарта процесът на извършване на одит премина през следните етапи: – сключване на договор, -първоначална среща, -събиране на данни, -работа на терен, -извършване на анализ, -оформяне на доклад и -предаване на резултатите. Енергийният одит е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Обследването за енергийна ефективност се извърши на основата на информация за енергийното потребление за предходен тригодишен период (2013-2015 г.) и данни от измерванията, извършени в хода на обследването. Контролът относно качеството на изготвения енергиен одит беше извършен от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). След разглеждане на енергийния одит от АУЕР, фирма „Леомет” ЕООД получи Становище за съответствие на енергийния одит (съгласно Приложение В) с вписано одобрение на енергийния одит. Одобреният енергиен одит и копие на Становището за съответствие, съгласно Насоките за кандидатстване, са изпратени от АУЕР по служебен път на Управляващия орган на ОПИК и се прилагат към проектното предложение на кандидата. Във връзка с одобрение на Енергийния одит на „Леомет” ЕООД, фирмата подава настоящото проектно предложение по настоящата процедура, като разходът по тази дейност е допустим и дейността е направена предварително. Стъпки на реализация на дейността: • Избор на външен изпълнител; • Сключване на договор; • Получаване на услугата и подписване на приемо-предавателен протокол.
 • Дейности за публичност и визуализация на проекта: За тази дейност се предвижда да се наеме външен изпълнител за изработване на печатни и информационни материали, информационни стикери, плакат/и, печат и монтаж на информационна табела за популяризиране на ползата от участието в схема „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“. Информационната табела ще се постави на мястото на изпълнение на проекта – пред официалния вход на фирмата-кандидат по процедурата. Информационната табела ще описва съответния проект и безвъзмездната подкрепа на ЕСИФ и ще е съобразена с всички изисквания за публичност и визуализация на ЕС. Тя ще е разположена на видимо място пред входа на фирмата така, че преминаващите покрай нея да са в състояние да прочетат и разберат естеството на проекта. Върху цялото оборудване, доставено в рамките на проекта и в резултат от него, ще се поставят информационни стикери (лепенки) на подходящо място върху повърхността на оборудването, върху които ясно ще са обозначени всички реквизити, съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. Всички документи, които ще се изготвят по време на изпълнението на проекта ще бъдат на бланка, съдържаща логата и слоганите на ЕС и ОПИК. Предвижда се да се публикува и информация относно изпълнението на проекта. За да се информират целевите групи и обществеността, фирмата предвижда да постави поне един плакат с информация за проекта, в който ще се спомене финансовата подкрепа на ЕС на видно място, като например входа на сградата, в която фирмата извършва дейността си. Дружеството предвижда размерът на плаката да е формат А3. Ще бъдат изготвени и печатни информационни материали – брошури. Дейността ще стартира от първия месец и ще се изпълнява до края на проекта. Необходимите средства за изпълнение на дейността са в размер на 3000 лв. без ДДС.

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 0.09, Достигната стойност: 0.01
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 540.17, Достигната стойност: 540.17
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 674.93, Достигната стойност: 674.93
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 22.00, Достигната стойност: 4.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

360 814.32 BGN
260 030.02 BGN
259 509.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 221 025.52 39 004.50 100 784.30 360 814.32
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 221 025.52 39 004.50 100 784.30 360 814.32

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка и въвеждане в експлоатация на следното ДМА и оборудване по обособени позиции: Обособена позиция 1 • Индукционна топилна установка – 1 бр. Обособена позиция 2 • Охлаждаща система – 1 бр. Обособена позиция 3 • Колерганг – 1 бр. Обособена позиция 4 • Дробометна камера с до три турбини– 1 бр. Обособена позиция 5 • Мини товарач – 1 бр. , Стойност: 323 514.32
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 • Индукционна топилна установка – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: • Охлаждаща система – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: • Колерганг – 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: • Дробометна камера с до три турбини– 1 бр.
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция 5: • Мини товарач – 1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на следните услуги: • Услуги за въвеждане на Система за управление на енергията,съгласно международен стандарт ISO 50 001; , Стойност: 6 800.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на следните услуги: • Услуги по сертифициране на Система за управление на енергията,съгласно международен стандарт ISO 50 001. , Стойност: 8 300.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за Извършване на Енергиен одит по образец, Стойност: 19 200.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за провеждане на мерки за публичност и визуализация на проекта, Стойност: 3 000.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.