English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.003-1228-C02
Осигуряване на заетост в Хоталич ООД, чрез разкриване на нови работни места
817044361 ХОТАЛИЧ ООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
16.08.2016
16.08.2016
16.04.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Габрово, Севлиево, гр.Севлиево

Описание

Проектното предложение цели да създаде устойчива заетост в рамките на 12 месеца на 18 безработни и неактивни лица и да осигури последваща заетост след приключване на проектните дейности поне на 50% от новонаетите по проекта лица. Проектът ще осигури интегриране на пазара на труда и на млади хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение и оборудване на нови работни места с цел създаване на подходящи условия за работа във фирмата на хората от целевата група.
Проектното предложение съответства на идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, тъй като делът на безработните младежи до 29 години се увеличава, неактивните лица са също значителна част в област Габрово, което е показателно, че тази целева група е уязвима и трябва да се предприемат специални политики за интегрирането й на пазара на труда. Проектните дейности отговарят напълно на нуждите на целевата група, тъй като им осигуряват възможност да се интегрират в работния процес на фирмата и да разполагат с оборудвани работни места.
За осигуряване на подходящи условия за труд във фирмата на хората от целевата група те ще се обезпечат технически, като се закупи оборудване. 
Предвиденото оборудване е съобразено с дейността, която ще извършват новоназначените работници. Те ще изпълняват строително-ремонтни дейности, саниране на сгради, общо строителство - боядисване, шпакловане, полагане на изолации. За останалите новоназначените служители във фирмата ще бъде закупено офис-техника и офис-обзавеждане, което да обезпечи тяхната работа. 
Освен осигуряването на устойчива заетост за представители на целевата група, оборудване на работните места, проектът предвижда дейности за управление на проекта, публичност и визуализация, в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Дейности
 • Организация и управление на проекта: Дейността е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Тази дейност цели коректно и законосъобразно управление и изпълнение на проекта, спазване на времевата рамка, отлична финансова и техническа отчетност. Дейност 1 включва цялостно управление на дейностите по проекта, наблюдение на индикаторите и вътрешна оценка на изпълнението на проекта, финансова и техническа отчетност, координация между членовете на екипа. За осъществяване на координация при изпълнението на проекта ще бъдат провеждани регулярни срещи, ще се следи работата на изпълнителите и спазването на договореностите с тях, ще се прави оценка на резултатите и ще се изготвят необходимите технически и финансови отчети. Дейността по управление на проекта ще се извършва съобразно метода на наблюдение, вътрешна оценка, контрол и отчитане – ежемесечно ще се организират работни срещи на екипа за отчитане на текущата работа и следене на напредъка, ще се подготвят текущи справки и отчети. Ще се следят предвидените индикатори за напредъка. Ще се използват следните работни методи: • Метод на обратна връзка – метод за проследяване на ефекта на проекта върху целевите групи и създаване на възможност за навременно коригиране. През цялото времетраене на проекта активно ще се търсят мнението и препоръките на участниците в проекта и тяхната обратна връзка • Методи за анализ и оценка на постигнатите резултати - ще се прилагат на всеки един етап от реализацията на проекта. Така своевременно ще се анализира и оцени свършената до момента работа и при евентуално наличие на отклонения от първоначално начертания план или незадоволителни резултати да може да се вземат навреме мерки и да се поправят пропуските. • Метод на контрол и отчитане - За наблюдение и отчитане напредъка в изпълнението на проекта и степента на постигане на неговите цели ще се използва вътрешен мониторинг и оценка. Мониторингът е насочен към наблюдение на процеса на изпълнение на проекта, а оценката – към резултатите и дългосрочното въздействие. Дейността ще се изпълнява от екип за изпълнение на проекта – 1 бр.Ръководител, 1 бр. Координатор и Счетоводител
 • Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца: Хоталич ООД е специализирана в производството на строителни разтвори и паралелно развива строителна дейност. Предвид нарастващото търсене на строителни бригади и работници за изпълнение на строително -ремонтни дейности, саниране на сгради и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, фирмата ще наеме лица за следните длъжности: - бояджии - код по НКПД 7131 1001 - 3 броя - шпакловчици - код по НКПД 7123 2004 - 3 броя - организатор група в строителството - код по НКПД 3123 4005 - 2 брой - работник изолации - код по НКПД 71242005 - 6 броя - координатор производство - код по НКПД 2421 6013 - 1 брой - дистрибутор - код по НКПД 3322 3006 - 2 броя - експерт търговия - код по НКПД 2421 6006 - 1 брой Всички дейности ще се осъществяват, като се залага на следните основни принципи при изпълнението им: • Експертност и инициативност - за изпълнението на всички дейности ще се осъществяват консултации с представители на Бюрото по труда. • Прецизна и редовна документация – ще се води отделно и ясно счетоводство за дейностите по изпълнението на проекта; документите по изпълнението на проекта ще се съхраняват отделно и по начин, по който лесно да бъдат представени при проверка. • Планиране - планирането най-общо представлява идеята да се предвижда и проектира състоянието в бъдещето, като се разработят същевременно и ефективни начини за достигане на желаните бъдещи резултати. Тук влиза и мониторинга и управлението на вероятните възникващи рискове и начините за тяхното смегчаване и/или преодоляване; • Контрол – необходим на всеки етап от изпълнението на даден проект. Благодарение на него се осъществява една превенция на риска от некачествено и/или ненавременно изпълнение на възложените задачи. С оглед на факта, че дейностите по проекта са взаимно свързани, контролът по изпълнението им е изключително важен от гледна точка на точното и навременно изпълнение на заложеното в проекта.
 • Закупуване на оборудване, свързано със създаването на новите работни места: Целта на тази Дейност е: Да се създадат подходящи условия за труд във фирмата на хората от целевата група като се обезпечат технически. Дейността включва закупуване на работна платформа за фасадни работи, с работна височина 30м. и ширина на платформата 5,60 м. Работната платформа е необходима за новоназначените работници за осъществяване на строително-ремонтни дейности. На тяхно разположение ще бъдат и останалите машини във фирмата, които ще създадат необходимата заетост на наетите лица. Предвиденото оборудване е съобразено с дейността, която ще извършват новоназначените работници. Те ще изпълняват строително-ремонтни дейности, саниране на сгради, общо строителство - боядисване, шпакловане, полагане на изолации, кофражи и арматура. Затова заложените длъжности, на които ще бъдат назначени безработните и неактивни лица, изцяло съответстват на предвиденото оборудване. Индикативната стойност на работната платформа е 66 000 лв. Минималните технически характеристика са - работна височина 30м. и ширина на платформата 5,60 м. Работната платформа ще се използва от: - бояджии - код по НКПД 7131 1001 - 3 броя - шпакловчици - код по НКПД 7123 2004 - 3 броя - организатор група в строителството - код по НКПД 3123 4005 - 2 брой - работник изолации - код по НКПД 71242005 - 6 броя - координатор производство - код по НКПД 2421 6013 - 1 брой За останалите новоназначените служители във фирмата ще бъде закупено офис-техника и офис-обзавеждане, което да обезпечи тяхната работа. То ще се ползва за следните длъжности: - дистрибутор - код по НКПД 3322 3006 - 2 броя - експерт търговия - код по НКПД 2421 6006 - 1 брой За тях ще бъдат купени 3 компютри с минимални технически характеристики - (Процесор Core i5, Оперативна памет 4GB, HDD 1TGB, операционна система) , 3 бюра и 3 стола и 3 секции за документи на обща стойност - 7200 лв.
 • Публичност и визуализация на проекта: Дейността цели осигуряване на благоприятна, добронамерена информационна среда за широка обществена подкрепа и информиране на целевите групи и заинтересованите страни. Тази дейност включва реализацията на: - Разработване на интернет-страница на фирмата с информация за проекта, целите, дейностите и резултатите и визуализация - Изработване на информационна табела за визуализация и популяризиране на проекта, оперативната програма и ЕС. - Публикации за напредъка на проекта - изработване на информационни стикери за оборудването и обзавеждането – за визуализация Дейностите за информация и публичност са задължителни според Насоките с оглед осигуряване на широка информираност за проекта и финансиращите органи. Дейността ще се осъществи в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Индикатори

Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа, Целева стойност: 9.00, Достигната стойност: 14.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 18.00, Достигната стойност: 28.00

Финансова информация

244 200.00 BGN
244 200.00 BGN
236 058.48 BGN
85.00 %
 • [1] Достъп до заетост за търсещите работа и за неактивните лица, включително трайно безработните и лицата, отдалечени от пазара на труда, също и чрез местни инициативи за заетост и подкрепа за мобилността на работната сила
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 36 630.00 0.00 207 570.00 244 200.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 36 630.00 0.00 207 570.00 244 200.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за Координатор по проекта, Стойност: 10 752.00
 • Обособена позиция 1: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за Координатор по проекта
Предмет на предвидената процедура: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за Счетоводител по проекта, Стойност: 3 300.00
 • Обособена позиция 1: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за Счетоводител по проекта
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на публичност и визуализация, Стойност: 2 400.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на публичност и визуализация
Предмет на предвидената процедура: Доставка на офис-техника и офис-обзавеждане, Стойност: 7 200.00
 • Обособена позиция 1: Доставка на офис-техника и офис-обзавеждане
Предмет на предвидената процедура: „Доставка на техническо оборудване – работна платформа” по проект „Осигуряване на заетост в Хоталич ООД, чрез разкриване на нови работни места”, Договор: BG05M9OP001-1.003-1228-C01, Стойност: 66 000.00
 • Обособена позиция 1: „Доставка на техническо оборудване – работна платформа” по проект „Осигуряване на заетост в Хоталич ООД, чрез разкриване на нови работни места”, Договор: BG05M9OP001-1.003-1228-C01
Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на трудова медицина, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Осигуряване на трудова медицина
Предмет на предвидената процедура: Застраховка на закупеното обзавеждане и оборудване , Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Застраховка на закупеното обзавеждане и оборудване

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.