English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP001-2.001-0184-C02
Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица
ЕФРР ==> Региони в растеж
08.11.2016
08.11.2016
08.05.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Монтана, Берковица, гр.Берковица

Описание

Настоящето проектно предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на територията на град Берковица съчетава 10 (десет) обекта по приложение опис към настоящето проектно предложение. Сградите са избрани след проведена обстойна информационна кампания и оценяване на индивидуалните потребности на всяка сграда. С приоритет са посочвани сградите с повече домакинства предвид постигане на целевите индикатори по схемата и сгради с конструктивни проблеми. 
Дейности
 • Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради: Дейността е комбинация от два типа допустими съгласно Насоките за кандидатстване дейности, а именно изпълнение на строителни и монтажни дейности и проектантски услуги по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ и упражняване на авторски надзор. Въз основа на извършените техническо и енергийно обследвания е изготвена индикативна количествено – стойностна сметка, която е разделена в два типа дейности съобразно целта на ремонтните дейности и категориите допустими разходи описани в Насоките: 1.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност за жилищните сгради в гр. Берковица,; 2. СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата(покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.) и подобряване достъпа за лица с увреждания, които са предписани като задължителни мерки в съгласно Доклад от проведено техническо обследване на сградите. Дейността включва: 2.1. Сгради, постигнали над 60% енергийно спестяване на първична енергия - 8 броя (1. сградата, с адрес гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б; 2. сградата, с адрес гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7 ; 3. сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5; 4. сградата, с адрес гр.Берковица, ул. „Александровска“ №27, бл.25 и бл. Ален мак; 5. сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13; 6. сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка; 7. сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31 и 8. сградата с адрес гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34): - изпълнение на всички енергостестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С"; - изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите {съгласно Техническия паспорт на сградата, част В „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки "); - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и съгласно въпросите и отговорите по процедурата; - мерки, предписани в техническото обследване на сградите, постигнали над 60% енергийно спестяване на първична енергия. 2.2. Сгради, постигнали под 60% енергийно спестяване на първична енергия - 2 броя (1. сградата, с адрес гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А и 2. сградата, с адрес гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б): - изпълнение на всички енергостестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С"; - изпълнение на всички мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите {съгласно Техническия паспорт на сградата, част В „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти", т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки " - т.2.1.4 Част Конструктивна); - изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и съгласно въпросите и отговорите по процедурата.
 • Изпълнение на строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 и оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл.142, ал.4 и чл.169 от ЗУТ : Съобразно броя на посетители(над 200) сградата следва да бъде категоризирана в трета категория обект съгласно член 137 от ЗУТ, за който е задължително надзор. Съгласно член 168 от ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за: 1. законосъобразно започване на строежа; 2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3; 4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория. Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Допълнително се предвижда избрания консултант да извърши оценка на съответствието съгласно член 142, ал.5 от ЗУТ. Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; 8. изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; 9. изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително-монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране; 10. изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.
 • Извършване на финансов одит на проекта : Дейността по извършване на финансов одит на проект е задължителна дейност съгласно Насоките за кандидатстване, тъй като проектното предложение е с бюджет над 200 000 лв. и проверки под формата на ангажимент за договорени процедури (финансов одит) се извършват задължително. Одитът ще бъде възложен на външни за бенефициента лица и цената на извършваната услуга попада в стойностните граници, посочени в ЗОП, поради което за бенефициента възниква задължение за спазване съответните разпоредби на ЗОП и ще бъде сключен договор съгласно член 18, ал.1, т.13 от ЗОП. Одитът на проекта ще бъде извършен от квалифициран одитор, физическо или юридическо лице, като докладът за фактически констатации ще бъде приложен към окончателното искане за плащане. При изпълнение на дейността ще да се спазва Инструкцията за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Сертифициращия орган от м.юли 2013 г.
 • Дейности за информация и комуникация по проекта : Дейността ще бъде изпълнена съобразно Общите условия към финансираните по ОПРР 2014-2020 г. договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. (Приложение З към Насоките за кандидатстване). С оглед осигуряване публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта се предвижда: 1. Публични събития - организиране и провеждане на 2 броя пресконференции: при стартиране на проекта и при приключване на проекта за оповестяване резултатите от реализацията му. Публичните събития ще бъдат предварително анонсирани по подходящ начин чрез публикуване на рекламно-информационно каре в регионална печатна медия. Предварителна информация за събитията ще се публикува и на интернет-страницата на Община Берковица. Предварителната информация за публичните събития ще се изпрати на УО и на най-близкия офис от мрежата от 28 информационни центъра. На подходящо място ще бъдат поставени плакати и ще бъде монтиран информационен банер, които да информират за наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. След приключване на събитията ще се изготви и разпространи прессъобщение, в което резюмирано ще се представи информацията за проекта. Текстът ще се публикува и на интернет- страницата на община Берковица и в регионална печатна медия. УО на ОПРР ще бъде уведомен за датата на провеждането на публичното събитие. 2. Билборд - По време на изпълнението на проекта ще бъде поставен на видимо за обществеността място временен билборд с размери 4x3 м. Не по-късно от три месеца след приключването на проекта ще бъде поставен билборд с размери 4x3 м. на видимо за обществеността място. На билборда задължително ще бъде отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация: емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз"; наименованието на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма; наименованието на проекта; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева; начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 3. Плакати и банер - ще бъдат изготвени 20 бр. плакати с формат А3 и 1 бр. банер., в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 4. Официални церемонии - предвижда се за ефективния старт на проекта -„Първа копка" и за откриване на обектите. Подготовката, организацията и провеждането на церемониите ще бъде в съответствие с методиката, описана в предходната точка. УО се уведомява за датата на провеждане на събитието. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени на външен изпълнител по реда на ЗОП, с изключение на частта им касаеща публикуване на интернет-страницата на Община Берковица.
 • Дейности по организация и управление на проекта : С оглед на ефективно и качествено изпълнение на дейностите по настоящия проект в съответствие с българското законодателство и изискванията по схемата, Община Берковица предвижда назначаването на екип за управление на проекта, който ще упражнява непрекъснат мониторинг и контрол върху цялостното изпълнение на проекта. За членовете на екипа ще бъдат подбрани експерти с необходимия опит, квалификации и личностни умения, съобразно спецификата на проекта, които да формират работещ екип, отговорен за цялостното изпълнение на проекта.
 • Въвеждане на обектите в експлоатация: Софрмирана комисия със заповед по смисъла на ЗУТ с представители на Възложителя и строителния надзор, ще извършат необходимите административни и процедурни действие за подготвката и рапзисването на документите по ЗУТ за въвеждането на сградите в експлоатация.

Партньори

Няма
Изпълнители Подизпълнители Членове на обединение

Индикатори

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 398.56, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой обновени сгради, Целева стойност: 10.00, Достигната стойност: 0.00
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, Целева стойност: 120.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

3 040 531.46 BGN
3 040 531.46 BGN
1 635 666.69 BGN
85.00 %
 • [1] Обновяване на наличния жилищен фонд с цел повишаване на енергийната ефективност, демонстрационни проекти и подкрепящи мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Малки градски райони (среднонаселени, с население >5 000 души)
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 584 451.74 456 079.72 0.00 3 040 531.46
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 2 584 451.74 456 079.72 0.00 3 040 531.46

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на финансов одит на проекта , Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: “Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-C01 и №РД-02-37-247/08.11.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, Стойност: 2 467 169.15
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. Победа 13, бл. 14, бл. 14А“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция № 2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Александровска“ № 41, вх. А и вх. Б“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция № 7 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 5, бл. 13“
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция № 8 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Здравченица“ № 4, бл. Незабравка“
 • Обособена позиция 5: Обособена позиция № 5 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 6, блок 5"
 • Обособена позиция 6: Обособена позиция № 6 "Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. "Александровска" №27, бл. 25 и бл. Ален мак 35"
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 и оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142, ал.4 и чл.169 от ЗУТ, Стойност: 65 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР на 10 бр. обекти във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Предмет на предвидената процедура: Дейности за информация и комуникация по проекта , Стойност: 10 000.00
 • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация и комуникация по проект № BG16RFOP001-2.001-0184„Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01 и № РД-02-37-247/08.11.2016 год. на Министерството на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 - Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по три обособени позиции, Стойност: 161 559.94
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции “ “Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“; Обособена позиция №2„Инженеринг на обект: жилищна сграда,находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“. , Стойност: 125 504.75
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул.“Добруджа“ № 7“;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2„Инженеринг на обект: жилищна сграда,находяща се в гр. Берковица, ул. „Шабовица“ № 34“.
Предмет на предвидената процедура: Екип по проекта, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Мария Миланова Танчева - Технически сътрудник проект
 • Обособена позиция 2: Мая Георгиева Горанова - Ръководител проект
 • Обособена позиция 3: Паулина Костадинова Харалампиева - Координатор проект
 • Обособена позиция 4: Галина Иванова Борисова - Технически сътрудник проект
 • Обособена позиция 5: Димитранка Георгиева Витанова - Счетоводител проект
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни, жилищни сгради в град Берковица, съгласно приложен списък /приложение 2 към настоящия договор/ във връзка с кандидатсване и изпълнение с проект/и за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на обекти, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорти на многофамилни, жилищни сгради в град Берковица, съгласно приложен списък /приложение 2 към настоящия договор/ във връзка с кандидатсване и изпълнение с проект/и за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен номер BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на информационна кампания във връзка с набирана на проектни предложение за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор на територията на град Берковица по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 - Енергийна ефективност в периферните райони, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на информационна кампания във връзка с набирана на проектни предложение за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор на територията на град Берковица по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 - Енергийна ефективност в периферните райони
Предмет на предвидената процедура: Дейности, свързани с подготовка по издаване на визи за проектиране и на разрешения за строеж в изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, както и целия проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01, Стойност: 0.00
 • Обособена позиция 1: Дейности, свързани с подготовка по издаване на визи за проектиране и на разрешения за строеж в изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“, както и целия проект № BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0184-С01
Предмет на предвидената процедура: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0184 „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в град Берковица“ по ОПРР 2014-2020г. по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“; Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“. , Стойност: 361 789.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, бул. „Мрамор“ № 2, Блок „Бор1“, вх. А и вх. Б“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция №2 „Инженеринг на обект: жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ул. „Николаевска“ № 31“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.