English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-1.001-0212-C01
Постигане на интелигентен и устойчив растеж в "АТРА 96" ООД чрез създаване на иновационна среда и инфраструктура за внедряване на иновативни продукти
115062959 АТРА 96 ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.01.2017
18.01.2017
19.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

С успешното изпълнение на проекта ще бъде удовлетворена потребността от засилване на иновационната активност на българските предприятия. Дружеството е представител именно на целевата група на процедурата, предприятия, които изпитват регулярни трудности свързани с набирането на капитал за разработване и внедряване на иновации.
Основната цел на проектното предложение е повишаване на иновационната дейност на АТРА 96 ООД в една от тематичните области на ИСИС – мехатроника и чисти технологии. 
Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще допринесат значително за повишаването на капацитета за създаване на иновации, научно-изследователския капацитет и знание и внедряването на технологии за постигане на ресурсна ефективност и ефикасност с цел внедряването и успешната реализацията на жизнеспособен и икономически устойчив и приложими процес.
Резултатите ще бъдат постигнати чрез:
1)	Повишаване на нивото на иновационна активност чрез инвестиции в НИРД и генериране на знания.
2)	Повишаване на капацитета за създаване на иновации посредством внедряване на модерно и високотехнологично оборудване.
3)	Повишаване на научно-изследователския капацитет и знание посредством получаване на услуги за оптимизиране на иновативните производствени процеси и за осигуряване реализацията на произвежданите иновативни продукти.
4)	Осигуряване внедряването и успешната реализацията на жизнеспособни и икономически устойчиви и приложими иновативни продукти.
5)	Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност.
 В допълнение резултатите от изпълнението на проекта допринасят и за постигане на целите на ОП "Иновации и конкурентоспособност" свързани с постигане на взаимно допълващите се типа растеж - интелигентен, устойчив и приобщаващ чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации и насърчаване на по-екологично и по конкурентоспособно производство с по-ефективно използване на ресурсите.
Дейности
 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативни продукти (чрез доставка на: Комплект инструментална екипировка (ИЕ) за LED тела – плафониери; Комплект ИЕ за LED тела - прожектори; Комплект ИЕ за Универсален щепсел; Комплект ИЕ за Модулен разклонител; Комплект ИЕ за Двоен куплунг; Ексцентрик преса; Шприц машина; Обработващ център за алуминиеви отливки): Основната цел на дейността е повишаване на капацитета на Атра96 ООД за създаване на иновации посредством внедряване на модерно и високотехнологично оборудване, като това ще доведе и до повишаване на нивото на иновационна активност чрез инвестиции в НИРД и генериране на знания, което е и основна цел на процедурата. Предвиденото за закупуване оборудване е функционално и високо технологично, като внедряването му предоставя възможност на Атра 96 ООД да разнообрази стопанския си обект, като осигури условия за производството на две групи иновативни продукти, включващи: серия фасадни LED осветителни тела (прожектори и плафониери) и група контактни съединения, представени от иновативни контактни съединения, включващи: универсален щепсел, модулен разклонител и влагозащитен двоен куплунг. Планираните активи допринасят за: 1) Осигуряване на условия за производство на серия фасадни LED осветителни тела и група контактни съединения, които са от изключително значение за увеличаването на иновативния и производствен капацитет и гарантирането на възможността за реализиране на тази продукция. Това обуславя необходимостта от оборудване за диверсифициране на стопанския обект с по-голям производствен капацитет и нови технологични и производствени възможности за производството на иновативните продукти. 2) Осигуряване на условия за обработка и производството на специализирани механични детайли, които се асемблират в завършен продукт - серия LED осветителни тела и група контактни съединения. Изработването и сглобяването на всички детайли изисква комплексно оборудване, както и инструментална екипировка за изработката, характеризиращи се с високи технически и експлоатационни параметри, с гарантирана висока точност на обработката и повторяемостта на процесите. Въпросът с необходимото технологично оборудване за производство на електроснабдителни и електрообзвавеждащи и използвани при изработването на тези продукти елементи, става първостепенен при решаването на задачата за внедряване в производство на иновативните изделия. 3) Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в един от най-зависимите от ресурси сектори – електроснабдяването и електрообзавеждането. За изпълнение на горните цели, е предвидена доставката, монтажа и внедряването на ново оборудване, необходимо за стартиране на редовно производство на иновативните продукти. В тази връзка по време на изпълнение на дейността са предвидени закупуване следните дълготрайни материални активи: − Комплект инструментална екипировка за LED осветителни тела – плафониери; − Комплект ИЕ за LED осветителни тела - прожектор 10 W − Комплект ИЕ за LED осветителни тела - прожектор 20 W − Комплект ИЕ за Универсален щепсел − Комплект ИЕ за Модулен разклонител − Комплект ИЕ за Двоен куплунг − Ексцентрик преса за щанцоване на метални детайли − Шприц машина − Обработващ център за алуминиеви отливки Стъпките за реализация на дейността ще бъдат изпълнени в следната последователност: 1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта. ( 1 месец) 2. Подготовка на документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана" за предварително одобрение от страна на Управляващия орган (от 1 до 4 месец). 3. Публикуване на документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана"(5 месец). 4. Провеждане на процедура "Избор с публична покана" и избор на изпълнител/и за доставка на предвиденото за закупуване оборудване(от 6 до 8 месец). 5. Договаряне с избраните изпълнители ( 9 месец). 6. Доставка на предвиденото за закупуване оборудване и подписване на приемо- предавателни протоколи (от 10 до 15 месец). 7. Инсталиране, тестване, пускане в експлоатация на предвиденото за закупуване оборудване и подписване на финален приемо-предавателен протокол(от 15 до 18 месец). 8. Осигуряване на визуализация (През целия проект).
 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите: (дейността ще бъде изпълнена чрез получаването на услуги включващи консултантски услуги за технологичност и оптимизиране на производствения процес на иновативни продукти, както и лабораторни изпитания и сертифициране на внедряваните иновативни продукти.: Цел на дейността: Основната цел на дейността е повишаване на научно-изследователския капацитет и знание посредством получаване на услуги за оптимизиране на иновативните производствени процеси и за осигуряване реализацията на произвеждания иновативен продукт. Описание на дейността: В рамките на изпълнението на дейността Атра 96 ООД ще има необходимостта от получаваното на външни услуги в подкрепа на разработваната иновация. Получаването на тези услуги е от първостепенно значение не само по отношение на внедряването на иновативните продукти, но и във връзка с последващата пазарна реализация на продуктите. За изпълнението на целта и успешната реализация на продукта са планирани услуги от следните категории: 1) Консултантски услуги в подкрепа на иновациите – включват консултантски услуги за технологичност и оптимизиране на производствения процес - целта на услугата е подкрепа при внедряването на иновацията, като се решават задачите, свързани с оптимизацията на пространственото разположение на работните места в зоната за краен монтаж и асемблиране. В тази връзка се планира създаването на варианти и избор на оптимален план на разположение на работните центрове върху площадката и в частност за осигуряване на оптимален работен поток при изработване на иновативните изделия. В допълнение на този етап се осигурява създаването на набор приспособления за оптимизиране на крайния монтаж. 2) Помощни услуги в подкрепа на иновациите – включват лабораторни изпитвания и сертифициране на иновативните продукти. И двата типа продукта, включващи новите фасадни LED осветителни тела и системата от контактни съединения, ще бъдат подложени на лабораторни изследвания, с оглед предоставяне на ресурсно ефективните и устойчиво приложимите им характеристики. Целта на услугата е да подкрепи осъществяване на внедряването на иновацията, като ще бъдат изпитани всички нови фундаментално технически подобрения. Всички продукти ще бъдат подложени на мониторинг за техните, качествени показатели като устойчивост при различна работа експлоатация, икономичност на електро енергия, ресурсно ефективен и ефикасен момент. След успешно преминаване на изпитанията, всички продукти ще бъдат сертифицирани по техните технически характеристики и приведени в производство. Стъпките за реализация на дейността ще бъдат изпълнени в следната последователност: 1) Сформиране на екип за организация и управление на задачата. ( 6 месец) ; 2) Подготовка на документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана" за предварително одобрение от страна на Управляващия орган (от 6 до 9 месец); 3) Публикуване на документация за провеждане на процедура "Избор с публична покана"( 9 месец); 4) Провеждане на процедура "Избор с публична покана" и избор на изпълнител/и за изпълнение на услугите (от 9 до 12 месец); 5) Договаряне с избраните изпълнители ( 13 месец); 6) Предоставяне на услугите и подписване на приемо- предавателен протокол (от 13 до 18 месец); 7) Осигуряване на визуализация (През целия проект).

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за предприятието продукти, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Научни изследвания, иновации: Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти, Целева стойност: 336 761.37, Достигната стойност: 336 751.71

Финансова информация

1 658 620.00 BGN
999 972.00 BGN
999 771.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в инфраструктура, капацитет и оборудване в МСП, пряко свързани с научноизследователски и иновационни дейности
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Засилване на научноизследователската дейност, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 849 976.20 149 995.80 658 648.00 1 658 620.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 849 976.20 149 995.80 658 648.00 1 658 620.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Доставка на дълготрайни материални активи необходими за изпълнение на дейностите по проект, с включени четири обособени позиции: Обособена позиция 1: Комплекти инструментална екипировка: Комплект инструментална екипировка за изработка на LED осветителни тела – Плафониери -1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка LED осветителни тела - Прожектор 10 W -1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка LED осветителни тела - Прожектор 20 W -1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Универсален щепсел -1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Модулен разклонител -1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Двоен куплунг -1 бр; Обособена позиция 2: Ексцентрик преса за щанцоване на метални детайли -1 бр; Обособена позиция 3: Шприц машина -1 бр; Обособена позиция 4: Обработващ център за алуминиеви отливки -1 бр, Стойност: 1 642 620.00
 • Обособена позиция 1: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1-Комплект инструментална екипировка за изработка на LED осветителни тела – Плафониери-1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка LED осветителни тела - Прожектор 10 W-1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка LED осветителни тела - Прожектор 20 W-1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Универсален щепсел-1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Модулен разклонител-1 бр; Комплект инструментална екипировка за изработка на Двоен куплунг-1 бр.;
 • Обособена позиция 2: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 -Ексцентрик преса за щанцоване на метални детайли 1 БР
 • Обособена позиция 3: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3-Шприц машина - 1 БР
 • Обособена позиция 4: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - Обработващ център за алуминиеви отливки - 1 БР
Предмет на предвидената процедура: Изпълнение на консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите с две обособени позиции: 1) Консултантски услуги за технологичност и оптимизиране на производствения процес. 2) Лаборатория за изпитания и сертифициране на иновативните продукти., Стойност: 16 000.00
 • Обособена позиция 1: Консултантски услуги за технологичност и оптимизиране на производствения процес
 • Обособена позиция 2: Лабораторни изпитания и сертифициране на иновативните продукти

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.