English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0759-C01
Инвестиционен проект за подобряване на енергийната ефективност на СЕВАН С.В. ЕООД
201604062 СЕВАН С.В. ЕООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
24.11.2017
24.11.2017
12.03.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Варна, гр.Варна

Описание

Предмет на дейността на СЕВАН С.В. ЕООД е производството и търговията с химически продукти с код 20.59 по КИД. Фирмата предлага широка гама от продукти като антифриз, течност за чистачки, разредители и разтворители на органична основа, лепило Ц-200, бои и грундове на водна и алкидна основа и др. 
Предмет на настоящото проектно предложение е инвестиция в 2 бр. ДМА, основана на препоръки от извършен енергиен одит - Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 л. по Мярка 1 и Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л. по Мярка 2. В допълнение към тях ще въведем и сертифицираме Система за управление на енергията, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001.

Новите енергоефективни линии ще подменят старата, морално остаряла, нископроизводителна и енергоемка линия за бутилиране на течности, което ще доведе до разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на дружеството, като в същото време сериозно ще се повиши енергийната му ефективност. Въвеждането и сертифицирането на Система за управление на енергията, от своя страна, ще позволи извършването на анализ, набелязване и реализация на мероприятия, целящи повишаване на енергийната ефективност на промишления обект на СЕВАН С.В. ЕООД, като обхване всички енергийни потоци в предприятието.

Изпълнението на проекта е в унисон с програмата за развитие на дружеството, предвиждаща разширяване на производствения му капацитет за съществуващите продукти, намаляване на разходите за производството на 1-ца продукция, развитие на екологосъобразно производство, повишаване конкурентоспособността и устойчивия растеж на дружеството.

В изпълнение на проекта ще реализираме и дейности по управление на проекта, избор на изпълнители, доставка на активи и услуги, визуализация и популяризиране на финансовия принос на ЕС, финално отчитане.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта са измерими и ще бъдат отчетени със заложените Индикатори.
Дейности
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 литра - 1 брой/.: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързан с разширяване капацитета на съществуващ стопански субект. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 литра - 1 брой, състояща се от: 1. Авт. пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки до 2 л. с вход. и изход. транспортьори 2. Авт. машина за затв. и ориентиране на капачки с вертикален ориентатор за капачки и с вход. и изход. транспортьори. 3. Етикет. машина за самозалепв. етикети с вход. и изход. транспортьори. 4. Авт. фолираща машина с вход. и изход. транспортьори Същата е препоръчана в МЯРКА № 1 от одитния доклад с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 48.49 %. СЕВАН С.В. ЕООД, /код 20.59/ произвежда и предлага на пазара технически течности - антифриз, течност за чистачки, спирачна течност, дейонизирана вода, разредители и разтворители. Произведените течности се съхраняват в резервоар и след окачествяване постъпват в линия за бутилиране в РЕТ бутилки, запечатват, маркират, етикетират и фолират на стекове. Готовата продукция се палетизира и подготвя за експедиция. Производителността на фирмата зависи основно от линията за бутилиране, която е сравнително стара, амортизирана и с ниска степен на енергоефективност и автоматизация. Произвежданата продукция се разфасова основно в РЕТ бутилки от 1 и 5 л. Една от двете основни опаковки, в които се разфасоват произведените технически течности е РЕТ бутилка от 1 л., чието производство е обект на МЯРКА № 1. Стара машина: Линия за бутилиране на течности - Инсталирана мощност – 19 kW - Производителност – 900 бр./час Бракът на старата линия при производство на еднолитрови бутилки е 1250 лв. год. Той се дължи главно на факта, че при промяната на настройките на оборудването и при преминаването от една опаковка на друга известно време машината произвежда продукция, която след това се бракува, тъй като не отговаря на качеството и количеството за съответната разфасовка. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА В РАЗЛИЧНИ ОПАКОВКИ САМО НА ЕДНА ЛИНИЯ води до значително намаление на производителността, тъй като се налага периодично промяна на настройките на оборудването /няколко пъти дневно/ и спиране на производството за продължително време. Съгласно инвестиционния проект, базиран на препоръчаните в одитния доклад мерки, СЕВАН С.В. ЕООД възнамерява да подмени старата линия за бутилиране на течности с нова самостоятелна Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 л., на която да разфасова основно произвежданите технически течности в опаковки от 1 литър. Новото оборудване ще бъде с по-висока производителност, степен на автоматизация и енергоефективност. Нова машина: Автоматична пълначна линия за пълнене и затваряне на течности в опаковки до 2 л. - Инсталирана мощност – 25 kW - Производителност – 2500 бр./час Бракът на новата линия ще намалее до 250 лв. заради високата степен на автоматизация. С минимизирането на промяната на настройките на оборудването и преминаването от една опаковка към друга само по изключение, произведената тестово продукция, която се бракува ще намалее значително. Коригираното енергопотребление на старата линия е 73 889 kWh/год., а консумацията на новата - 38 060 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 35 829 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 48,49%. Отделените емисии CO2 от старата линия при коригирано енергопотребление са 60,52 t/год., а от новата - 31,17t/год. След подмяната емитираният CO2 ще намалее с 29,34 t/год. Изпълнението на планираната дейност ще способства за разширяване на производствения капацитет на предприятието по отношение на бутилирането на технически течности с близо 250 % , подобряване на енергийната му ефективност и намаляване на разходите за електроенергия в 1-ца продукт. Тя ще има принос към изпълнение на специфичната цел на проекта, която е предпоставка за изпълнението на Общата му цел.
 • Придобиване на ново производствено оборудване /Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 литра - 1 брой.: Дейностите по проекта представляват инвестиция в ДМА, свързан с разширяване капацитета на съществуващ стопански субект. Дейността предвижда да бъде закупена и пусната в експлоатация Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 литра - 1 брой, състояща се от: 1. Авт. пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки с вход. и изход. транспортьори. 2. Авт. машина за ориентиране и затваряне на капачки с вход. и изход. транспортьори. За работа с 4 вида типоразмери. 3. Етикет. машина за самозалепв. етикети с вход. и изход. транспортьори. Същата е препоръчана в Мярка № 2 от одитния доклад с потвърден ефект енергийни спестявания ESR 95.11 %. СЕВАН С.В. ЕООД, произвежда и предлага на пазара технически течности- антифриз, течност за чистачки, спирачна течност, дейонизирана вода, разредители и разтворители. Произведените течности се съхраняват в резервоар и след тяхното окачествяване, постъпват в линия за бутилиране в РЕТ бутилки, запечатват, маркират, етикетират и фолират на стекове. Готовата продукция се палетизира и подготвя за експедиция. Производителността на фирмата зависи основно от линията за бутилиране, която е сравнително стара, амортизирана и с ниска степен на енергоефективност и автоматизация. Произвежданата продукция се разфасова основно в РЕТ бутилки от 1 и 5 литра. МЯРКА № 2 разглежда разфасовката и бутилирането на произведените технически течности в РЕТ бутилка от 5 литра. Стара машина : Линия за бутилиране на течности - Инсталирана мощност – 19 kW - Производителност – 180 бр./час Бракът на старата линия за бутилиране на течности при бутилиране на 5 литрови опаковки е 1250 лв. годишно. Той се дължи главно на факта, че при промяната на настройките на оборудването и при преминаването от една опаковка на друга известно време машината произвежда продукция, която след това се бракува, тъй като не отговаря на качеството и количеството за съответната разфасовка. ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА В РАЗЛИЧНИ ОПАКОВКИ САМО НА ЕДНА ЛИНИЯ води до значително намаление на производителността, тъй като се налага периодично промяна на настройките на оборудването и спиране на производството за продължително време. Едновременно с това се генерира и голямо количество бракувана продукция. Съгласно инвестиционния проект, “СЕВАН С.В.” ЕООД възнамерява да подмени старата линия за бутилиране на течности с нова самостоятелна пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 литра, на която да разфасова основно произвежданите от фирмата технически течности в опаковки от 5 литра. Новото оборудване се предвижда да бъде с по-висока производителност, степен на автоматизация и енергоефективност. Нова машина: Пренастройваема автоматична линия за бутилиране на течни торове в опаковки от 3, 5 и 10 л. - Инсталирана мощност – 5 kW - Производителност – 1200 бр./час Бракът на новата линия се предвижда да намалее до 250 лв. заради високата степен на автоматизация. С минимизирането на промяната на настройките на оборудването и преминаването от една опаковка към друга само по изключение, произведената тестово продукция ще намалее значително. Коригираното енергопотребление на старата линия за бутилиране е 177 333 kWh/год., а консумацията на новата - 8 680 kWh/год. Спестената енергия възлиза на 168 653 kWh/год. След подмяната фактора на енергийните спестявания (ESR) ше бъде 95,11%. Отделените емисии CO2 от старата линия при коригирано енергопотребление са 145,24 t/год., а емисиите CO2, отделяни от новата - 7,11t/год. След подмяната на машините емитираният CO2 ще намалее с 138,13 t/год. Изпълнението на планираната дейност ще допринесе за разширяване на производствения капацитет на предприятието по отношение на бутилирането с близо 600 %, подобряване на енергийната му ефективност и намаляване на разходите за електроенергия в 1-ца продукт. Тя ще даде своя принос към изпълнение на специфичната цел на проекта, която е предпоставка за изпълнението на Общата му цел.
 • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./: Дейността се състои в консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на Система зауправление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 /Като част от дейността ще бъдат извършени следните услуги: въвеждане на ISO 50001 и сертифицирането му./ Консултантските услуги за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ и консултантските услуги по сертифицирането й по стандарта ISO 50001 ще бъдат изпълнени от две отделни фирми изпълнители, тъй като по регламент двете дейности трябва да бъдат извършени от две независими фирми. Консултантската услуга за въвеждане на Система за управление на енергията /СУЕ/ по стандарта ISO 50001 се състои в следното: I. ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО (GAP анализ) 1. Провеждане на преглед на състоянието за установяване съответствието на действащата Система за управление с изискванията на стандарта. ІІ. РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 1. Разработване на необходимите документи от Системата за управление: 1.1. Политика; 1.2. Процедури; 1.3. Формуляри, чек-листове и други помощни документи, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до информация, необходима за изграждане на Системата за управление; 1.4. Инструкции – в зависимост от необходимостта им се разработват от консултанта, с активно участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 1.5. Наръчник – при необходимост. 2. Приемане на документите от съвместни екипи. ІІІ. ВНЕДРЯВАНЕ 1. Провеждане на обучение по внедряване на Системата за управление и изискванията на стандарта (на ръководния персонал и на специалистите, отговорни за внедряването на Системата за управление); 2. Оказване съдействие при внедряване на Системата за управление; 3. Изменения в документацията по време на внедряване на Системата за управление. ІV. ВЪТРЕШЕН ОДИТ (проверка на готовността за сертификация) 1. Извършване на вътрешен одит и предаване на доклад; 2. Консултиране за провеждане преглед от ръководството. Консултантската услуга за сертифициране на Система за управление на енергията /СУЕ/ в съответствие със стандарта ISO 50001 включва: 1. Първоначален Сертификационен одит Етап 1 – оценяване на съответствието на документацията на системата за управление; Етап 2 – оценка на внедряването и ефикасността на системата за управление на място. Въвеждането и сертифицирането на Система за управление на енергията /СУЕ/ съгласно стандарта ISO 50001 ще спомогне на СЕВАН С.В. ЕООД да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, включително енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Наличието на СУЕ ще помогне да се идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да се разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне предприемането на действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Прилагането на този стандарт ще допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Не на последно място ще бъде повишен ангажимента на служителите на дружеството за по-ефективно използване на енергията. Дружеството ще демонстрира своята корпоративна социална отговорност като поеме отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове.
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност /Дейността е извършена преди подаване на проектното предложение./: Дейността е изпълнена преди подаване на проектното предложение и след обявяване на настоящата процедура. Изпълнението включи извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен одит по образец на предприятие СЕВАН С.В. ЕООД. Одитът е извършен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Енергийният одит беше внесен за разглеждане от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и получи становище за съответствие с вписано одобрение № BG16RFOP- BG16RFOP-574/26.08.2016г. На базата на извършения енергиен одит на промишлената система на СЕВАН С.В. ЕОД, изготвен за целите на участие по настоящата процедура, бяха определени 2 мерки за енергийна ефективност, всяка с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5%. Енергоефективните мерки са предмет на изпълнение по дейности № 1 и 2 от настоящия проект и ще доведат до повишаване на енергийната ефективност, разширяване на производствения капацитет и намаляване на разходите за производството на единица продукция на предприятието.

Партньори

Няма
Изпълнители
Няма
Няма

Индикатори

Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 167.47, Достигната стойност: 167.47
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 204.48, Достигната стойност: 204.48
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

463 340.00 BGN
328 218.00 BGN
327 948.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 278 985.30 49 232.70 135 122.00 463 340.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 278 985.30 49 232.70 135 122.00 463 340.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване: АВТОМАТИЧНА ПЪЛНАЧНА ЛИНИЯ ЗА ПЪЛНЕНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ В ОПАКОВКИ ДО 2 Л. /275 072 лв./ - 1 бр., състояща се от: 1. Автоматична пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки до 2 л. с вход. и изход. транспортьори 2. Автоматична машина за затваряне и ориентиране на капачки с вертикален ориентатор за капачки и с вход. и изход. транспортьори 3. Етикетираща машина за самозалепващи етикети с вход. и изход. транспортьори 4. Автоматична фолираща машина с вход. и изход. транспортьори ПРЕНАСТРОЙВАЕМА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТЕЧНИ ТОРОВЕ В ОПАКОВКИ ОТ 3, 5 И 10 Л./168 868 лв./ - 1 бр., състояща се от: 1. Автоматична пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки с вход. и изход. транспортьори 2. Автоматична машина за ориентиране и затваряне на капачки с вход. и изход. транспортьори. За работа с 4 вида типоразмери 3. Етикетираща машина за самозалепващи етикети с вход. и изход. транспортьори, Стойност: 443 940.00
 • Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване: АВТОМАТИЧНА ПЪЛНАЧНА ЛИНИЯ ЗА ПЪЛНЕНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕЧНОСТИ В ОПАКОВКИ ДО 2 Л. /275 072 лв./ - 1 бр., състояща се от: 1. Автоматична пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки до 2 л. с вход. и изход. транспортьори 2. Автоматична машина за затваряне и ориентиране на капачки с вертикален ориентатор за капачки и с вход. и изход. транспортьори 3. Етикетираща машина за самозалепващи етикети с вход. и изход. транспортьори 4. Автоматична фолираща машина с вход. и изход. транспортьори ПРЕНАСТРОЙВАЕМА АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА ТЕЧНИ ТОРОВЕ В ОПАКОВКИ ОТ 3, 5 И 10 Л./168 868 лв./ - 1 бр., състояща се от: 1. Автоматична пълначна машина за пълнене на РЕТ опаковки с вход. и изход. транспортьори 2. Автоматична машина за ориентиране и затваряне на капачки с вход. и изход. транспортьори. За работа с 4 вида типоразмери 3. Етикетираща машина за самозалепващи етикети с вход. и изход. транспортьори
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги за въвеждане на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията.", Стойност: 7 500.00
Предмет на предвидената процедура: Избор на изпълнител за извършване на услуга: Консултантски услуги по сертификация на Система за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с изискванията на стандарт : ISO 50 001:2011 "Системи за управление на енергията", Стойност: 4 000.00
Предмет на предвидената процедура: Извършване на обследване за енергийна ефективност, Стойност: 7 900.00

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.