English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0396-C01
Повишаване на енергийната ефективност на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
06.12.2017
06.12.2017
10.06.2019
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Югозападна и южно-централна България, Южен централен, Пловдив, Пловдив, гр.Пловдив

Описание

ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД е дружество с основна дейност строителство, в това число и производство на метални изделия за нуждите на строителната дейност или по индивидуални задания на клиенти. За да поддържа качеството на продукцията си ръководството на дружеството се стреми регулярно да подновява наличното оборудване. Изцяло в контекста на тази политика планираните в рамките на настоящото проектно предложение дейности са свързани със закупуване на енергоефективно оборудване, с цел увеличаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и намаляване на производствените разходи. 
За реализацията на така поставените цели дружеството планира да изпълни в рамките на настоящия проект четири мерки за енергийна ефективност свързани със закупуване на вертикален пет осен обработващ център, 5-осен високоскоростен вертикален обработващ център, двушпинделен струг с ЦПУ и универсален струг с ЦПУ. Новото оборудване е с по-голяма производителност при по-ниско специфично потребление на енергия в резултат, на което се предвижда да бъдат постигнати енергийни спестявания в размер на 79.33 % и намаление на CO² емисии на година с 981.27 тона. 
В допълнение към тези мерки ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД ще се възползва от възможноста да получи консултантски услуги за въвеждане на система за енергийно управление в предприятието, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. 
В резултат от изпълнението на планираните дейности ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД ще може да започне да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда. Въвеждането на система за управление на енергията ще позволи на фирмата да оптимизира използването на енергия, което ще доведе до намаляване и на енерго-потреблението. Не на последно място, в резултат на успешното изпълнение на заложените по проекта дейности, фирмата ще повиши значително производствения си капацитет и качеството на продукцията, което ще позволи привличане на нови клиенти и разширяване на дейността.
Дейности
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД: Изпълнението на настоящата дейност имаше за цел да бъде извършен необходимия енергиен одит във връзка с планираното участие на фирма ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-3.001 - Eнергийна ефективност за малките и средни предприятия и поставените условия за допустимост на проектите по процедурата. Дейността бе извършена от фирма „ЕНЕРГОКОНСУЛТ-М“ ООД, която е вписана под № 0082/16.03.2016 г. в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и е избрана за изпълнител в съответствие с приложимото законодателство и дадените указания на Управляващия орган в тази насока. След сключването на договор избраният енергиен одитор извърши съответните замервания и изследвания на настоящото състояние на използваните от ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД машини и оборудване, с цел установяване на възможностите за повишаване на енергийната ефективност. В резултат на така извършеното бе изготвен доклад от енергиен одит, съгласно образеца Приложение Б към Условията за кандидатстване, в който бяха включени за изпълнение следните мерки за подобряване на енергийната ефективност на предприятието: Мярка 1: Вертикален обработващ 3-осен център. Мярка 2: Вертикален обработващ 4-осен център. Мярка 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос. Мярка 4: Закупуване на универсален струг с ЦПУ. В така изготвения доклад от енергийния одит се съдържат основните изводи по отношение намалението на енергийния интензитет по мярката, реализираните икономии от закупуване на необходимата за производството енергия, брак, ремонт и поддръжка в размер и срок за откупуване на инвестицията.
 • Придобиване на ново производствено оборудване, чрез закупуване на 1 бр. Вертикален обработващ 3-осен център, 1 бр. Вертикален обработващ 4-осен център, 1 бр. Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос и 1 бр. Универсален струг с ЦПУ.: Изпълнението на настоящата дейност се състои в закупуване на Вертикален обработващ 3-осен център, Вертикален обработващ 4-осен център, Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос и Универсален струг с ЦПУ. Така предвиденото за закупуване оборудване се характеризира със значително по-ниски оперативни разходи и по-висока производителност спрямо досега използваното базово такова. В резултат от неговото закупуване се очаква да бъдат постигни енергийни спестявания в размер на 79.33 % и намаление на CO² емисии с 981.27 тона на година. Основните ограничения пред ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД, отчетени и в доклада от извършеното енергийно обследване, са свързани с факта, че последните няколко години се наблюдава тенденция за покачване на производството на дружеството. В резултат на това и поради факта, че една част от използваното технологично оборудване вече е значително остаряло и амортизирано се увеличава консумацията на енегия в предприятието. Така например по отношение на процеса по фрезоване на металните изделия в момента дружеството разполага с две универсални фрези тип: ''ФУ 321'' и ИС 3 модел: ''676''. Поради моралната им остарялост и изключително високата степен на амортизация е много трудно с тях да се изпълняват детайли с необходимото ниво на точност. При голяма част от обработваните детайли се получава отклонение във формата, което е определящ фактор за голямия процент бракувана продукция. Най-общо наличното оборудване за фрезоване се характеризира с ниска производителност, бавен процес и значителен разход на електроенергия. Всички изброени недостатъци рефлектират крайно негативно върху себестойноста на произвежданата продукция и затрудняват конкурентоспособноста на предприятието. По тази причина и в изпълнение на мерки 1 и 2 на доклада от енергийния одит в рамките на настоящата дейност се планира закупуването на 3-осен и 4-осен вертикални обработващи центрове. С тях ще се улесни значително и ще се оптимизира процеса по фрезоване на детайлите. Предвиденият за закупуване в изпълнение на мярка 1 от енергийния одит Вертикален обработващ 3-осен център е с производителност от 87 065 детайла годишно, при реализирани енергийни спестявания в размер на 179 511.4 кWh и с 147.02 тона по-малко отделени вредни емисии в атмосферата. Вторият център, който ще бъде закупен като изпълнение на мярка 2 от одита, поради още по-високата си скорост за обработка на детайлите постига и по-висока производителност възлизаща на 104 707.08 бр. детайли на година. В резултат от експлоатацията му се очаква освен увеличената производителност да се постигнат значителни енергийни спестявания, намалявайки по този начин на годишна база с 177.96 т/г. отделяните емисии СО². Завършеността на металните елементи се постига посредством операцията по струговане. В момента тя се извършва с наличните два универсални струга, тип: ''С13'' и тип: ''С10М''. Подобно на фрезите и двата струга не са достатъчно прецизни и често се налага допълнителна обработка на елементите. Това заедно с обостоятелството, че машините са сравнително стари и амортизирани води води до генериране на допълнителен разход на електроенергия и оскъпява крайния продукт. Закупуването на двата нови струга с ЦПУ в изпълнение на мерки 3 и 4 от енергийния одит, ще повиши качеството на продукцията и производителността на дружеството, като същевременно ще намали производствения отпадък и разходите за дейността. Общо с двата струга ще се постигне производствен капацитет от 195 243 бр./година и енергийни спестявания в размер на 801 337 кWh/годишно. Със закупуването и пускането в експлоатация на оборудването ще се намалят значително енергийните разходи, което от своя страна ще доведе до реализиране на икономии и намаляване на негативното влияние върху околната среда. По-високата производителност на оборудването ще даде възможност за поемането на по-големи обеми поръчки и съответно ще допринесе за разширяване на дейността на предприятието.
 • Консултантски услуги за въвеждане на ISO 50001 в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД, включващи разработване, внедряване и сертифициране на системата за енергиен менидмънт, в съответствие със стандарт ISO 50001.: Изпълнението на настоящата дейност има за цел да бъде разработена, внедрена в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД, а впоследствие и успешно сертифицирана система за управление на енергията в съответствие с изискванията на международно признатия стандарт БДС EN 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001. Към настоящия момент в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД все по-осезаемо се усещат проблемите произтичащи от липсата на добро планиране и управление на енергийната ефективност, и на енергийните ресурси като цяло. Дружеството не разполага със система за управление на енергията, като единствено се следят само месечните отчети на уредите за търговско мерене на потребената електрическа енергия. В тази връзка въпреки усилията за изграждане на добра организация и оптимизиране на енергийните ресурси във фирмата се усеща необходимостта за прилагането на цялостен подход по отношение управлението на енергийните процеси в предприятието и то на всички нива. С цел да се постигне по-добра енергийна ефективност в предприятието е идентифицирана необходимостта от интегриране на енергийното управление в единна система, като с настоящата дейност се предвижда въвеждането в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД именно на такава система. Възползвайки се от специализираните консултантски услуги предоставяни по програмата в рамките на настоящата дейност ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД ще може да въведе необходимата на дружеството система за управление на енергията в рамките на два основни етапа: Етап 1: Разработване и въвеждане в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД на система за управление на енергията в съответствие със стандарт ISO 50001. В рамките на този етап избраната консултантска организация ще извърши диагностичен одит, с цел запознаване с процесите и начина на работа на организацията и ще определи обхвата на системата. След това ще бъде разработена фирмена политика по енергийно управление и ползване на енергия, както и останалата приложима за фирмата документация на Системата за енергийно управление, в съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 – наръчник, процедури, документи и т.н. Разработената документация ще бъде представена на ръководството за одобрение, а персонала на предприятието ще премине инструктаж по отношение съдържанието на системата и нейното прилагане. Така разработената система за управление на енергията ще бъде официално внедрена в предприятието, след което ще бъде извършена оценка за цялостна ефективност на системата; провеждане на вътрешен одит, идентифициране на несъответствия и предприемане на коригиращи действия с цел отстраняването им. Етап 2: Сертифициране на внедрената система за управление на енергията Сертифицирането на системата ще бъде извършено от независим сертифициращ орган със съответната акредитация. Процесът на сертификация ще включва най-общо предварителен одит, коригиращи действия и сертификационен одит. След успешното приключване на сертификационния одит на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД ще се издаде сертификат за наличие на действаща система за управление на енергията съгласно стандарт EN ISO 50001:2011, със срок на валидност 3 години и международно признание. Системата за управление на енергията, която се предвижда да бъде въведена в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД в рамките на настоящата дейност и основаваща се на изискванията на международния стандарт ISO 50001 има ще помогне на ръководството на дружеството да определи системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на системата ще допринесе за подобряване на енергийните характеристики на предприятието посредством намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.
 • Публичност и визулизация на дейностите по проекта: С изпълнението на дейността се цели осигуряването на информираност и публичност за широката общественост относно финансовото подпомагане получено от ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД и отпуснато от фондовете на ЕС за изпълнението на настоящия проект в рамките на ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация“ 2014-2020 г. ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД ще предприеме всички необходими комуникационни мерки, за да уведоми обществеността за целта на изпълнявания от него проект и за подкрепата на проекта от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПИК 2014-2020. 1) На видимо за обществеността място, пред производствената сграда на дружеството в гр.Пловдив ще бъде поставена 1 бр. цветна информационна табела х 300.00 лева, която ще указва, че в предприятието се реализира проект, финансиран от ЕС. 2) Върху доставеното по проекта оборудване ще бъдат поставени 4 бр. информационни визуализиращи стикери х 10.00 лева= 40.00 лева, които да удостоверяват, че същите са доставени по проект, изпълняван с подкрепата на ОПИК 2014-2020, съфинансирана чрез Европейкия фонд за регионално развитие. 3) С цел спазване на изискванията посочени в Единния наръчник за прилагане на правилата за информация и комуникация и поради факта, че размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е по-голям от 500 хил. евро ще бъдат проведени две публични (в началото и в края на проекта) прояви под формата на информационни дни за представяне на проекта, съответно в началото и в края на неговото изпълнение. Те ще бъдат финансирани със собствени средства на кандидата. 4) Във всички документи, свързани с изпълнението на проекта или съставени в рамките на изпълнените по него дейности – наръчници, процедури и т.н. ще бъде упоменато, че същите са съставени с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, финансирана от ЕФРР. При всички предприети мерки за публичност и визуализация изрично ще се указва съфинансирането от ЕФРР на проекта, чрез поставяне на минимум следната текстова и визуална информация: - Знакът на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - Упоменаване на фонда (ЕФРР), който оказва подкрепа на проекта; - Общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименование на финансиращата програма ОПИК 2014-2020 в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Целта е да се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите вследствие изпълнението на проекта резултати. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати.

Индикатори

Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 65.00, Достигната стойност: 5.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 40.00, Достигната стойност: 10.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 981.27, Достигната стойност: 981.27
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 11 198.13, Достигната стойност: 11 198.13
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00

Финансова информация

1 403 093.44 BGN
988 633.40 BGN
988 554.40 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Строителство

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 840 338.39 148 295.01 414 460.04 1 403 093.44
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 840 338.39 148 295.01 414 460.04 1 403 093.44

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: Извършване на обследване за енергийна ефективност на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД във връзка с предстоящо участие в процедура за предоставне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 - Eнергийна ефективност за малките и средни предприятия., Стойност: 19 000.00
 • Обособена позиция 1: Извършване на обследване за енергийна ефективност на ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД във връзка с предстоящо участие в процедура за предоставне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001 - Eнергийна ефективност за малките и средни предприятия.
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване както следва: 1: Вертикален обработващ 3-осен център - 1 бр. 2: Вертикален обработващ 4-осен център - 1 бр. 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос - 1 бр. 4: Универсален струг с ЦПУ – 1 бр. ПРЕКРАТЕНА!, Стойност: 1 370 753.44
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Вертикален обработващ 3-осен център
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Вертикален обработващ 4-осен център
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Универсален струг с ЦПУ
Предмет на предвидената процедура: Разработване и въвеждане на система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001, ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД., Стойност: 5 000.00
Предмет на предвидената процедура: Сертифициране на въведената в ПЕРЛАМЕТ СЕ ООД система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001. , Стойност: 8 000.00
Предмет на предвидената процедура: Изработване на информационни материали във връзка с осигуряване на публичност и визуализация на проекта, включващи: - Изработване и поставяне на информационна табела – 1 бр. - Изработване на информационни стикери - 4 бр., Стойност: 340.00
Предмет на предвидената процедура: Прекратяване на процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване и инсталиране на енергийно ефективно оборудване: Обособена позиция 1: Вертикален обработващ 3-осен център; Обособена позиция 2: Вертикален обработващ 4-осен център; Обособена позиция 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос; Обособена позиция 4: Универсален струг с ЦПУ; , Стойност: 1 370 753.44
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1: Вертикален обработващ 3-осен център;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2: Вертикален обработващ 4-осен център;
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос;
 • Обособена позиция 4: Обособена позиция 4: Универсален струг с ЦПУ;
Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини по проект BG16RFOP002-3.001-0396-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „ПЕРЛАМЕТ СЕ“ ООД“, Стойност: 1 370 753.44
 • Обособена позиция 1: Вертикален обработващ 3-осен център – 1 бр.
 • Обособена позиция 2: Вертикален обработващ 4-осен център – 1 бр.
 • Обособена позиция 3: Високопроизводителен струг с въртящ инструмент и Y-ос – 1 бр.
 • Обособена позиция 4: Универсален струг с ЦПУ – 1 бр.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.