English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0098-C02
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА"
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
27.07.2016
27.07.2016
07.12.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северозападен, Враца, Мездра, гр.Мездра

Описание

Проектът „МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА” е съобразен с основните постановки на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за пълноценна интеграция на ромските деца и с Националния план за интегриране на деца със СОП чрез създаване на условия за равен достъп до качествено образование. Проектът включва дейности за уважение правата и свободите на всеки индивид, опознаване на основни етнически характеристики, преодоляване на предразсъдъци и дискриминационни нагласи. При реализиране на дейностите по проекта очакваме да се повиши посещаемостта на децата в детските градини, да се създадат условия за успешно интегриране на децата в неравностойно положение чрез създаване на самочувствие и увереност в способностите и възможностите им. Професионално подготвената позитивната образователна среда и активното съдействие на партниращите институции ще благоприятства развитието на индивидуалните творчески заложби. Съвместните творчески занимания ще способстват за формиране на добър прием и уважение към различната култура и ценности и техните носители. Чрез взаимно опознаване и обмен на специфични етнически традиции и културни продукти целим да изградим работещ и устойчив във времето педагогически модел за зачитане на плурализма и многообразието.
Дейности
 • Дейност 1 Организация и управление на проекта.: Целта на дейността е: Ефективно управление на проекта и постигане на неговите цели. Подготовка стартирането на проекта – Разработване на длъжностните характеристики на екипа на проекта и сключване на договорите с тях; провеждане на първата среща с партньорите и актуализиране на план-графика на дейностите; разработване на система за съхранение на документите; разработване на система за финансово управление и контрол на предоставените средства по пера, както и за тяхното изразходване; изготвяне на проектно досие и др. За целите на проекта ще се използва помещение обособено за това в сградата на детската градина № 2 гр. Мездра. Месечно управление – на всеки два месеца ще се провеждат срещи на екипа на проекта, на които ще се прави анализ на изпълнението и ще се планират дейностите за следващите месеци ; при необходимост ще се предприемат необходимите промени в дейностите или план-графика. През месец 23 и 24 по проекта ще се финализират дейностите и ще се изготви заключителен технически и финансов отчет. Ще проведем 4 срещи на ръководствата на организациите – партньори, на които ще се прави анализ на изпълнение на проекта и на постигането на неговите цели и при необходимост ще се планират действия, гарантиращи постигането на планираните цели и резултати.
 • Дейност 2 .Сформиране на Клуб «Правото на права» формиране на гражданско образование: Децата имат своите права и се нуждаят от оптимални възможности от израстване, развитие и образование. Ценностна система на българина все повече загубва своя смисъл и съдържание. Общуването също не е на нужното ниво. Елементарната правна култура присъща на по-голяма част от родителите не предполага тяхното позитивно разбирани на правата и задълженията на децата им. „Конвенцията за правата на детето“ утвърждава идеята то да бъде подготвено да води живот като самостоятелна личност в обществото, за да бъде възпитано в дух на свобода, равенство и равноправие. Нашата цел е чрез адекватно обучение и възпитание да поставим детето в позиция на равностоен участник в общуването и цялостния възпитателно образователен процес, независимо от различията по пол, произход, религия, етническа принадлежност чрез: 1. Създаване на условия за овладяване от децата на социални умения и граждански ценности.2. Стимулиране на толерантност и уважение към другите. 3. Съпричастност и ангажираност на родителската общност към формиране на ценностна система на детето. Предвижда се да се сформира един клуб „ Правото на права“, който ще се ръководи от един експерт. Той ще отговаря за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски градини на община Мездра, ще организира провеждането на съвместните изяви, концерти, посещения на културни забележителности. Във всяка една от петте детските градини на територията на община Мездра ще работи по една група съм Клуб „Правото на права“ с по един ръководител, както следва : В ЦДГ №1 – 15 деца В ЦДГ №2 – 16 деца В ОДЗ №1 - 15 деца В ОДЗ №2 – 14 деца В ОДЗ Зверино – 10 деца Ръководител ще бъде учител от детската градина, за да има възможност да работи с децата, да следи и отразява напредъка и развитието на проектните цели. Всеки ръководител на група към Клуб „Правото на права“ ще разработва достъпни теоретични и практически дейности с децата свързани с „Правата на детето“ , ще бъдат събрани и публикувани в „Помагало по гражданско образование“. Той ще работи четири пъти в месеца по един час в рамките на 18 месеца.
 • Дейност 3. Сформиране на Клуб «Малки ръце за големи дела» формиране на екологично поведение: Необходимостта от опазване, съхраняване, разумно използване и възпроизводство на природата постави пред детските градини актуален проблем – екологичното възпитание. В предучилищна възраст то е своеобразен, организиран процес на педагогическо въздействие, насочен към конкретни цели – поставяне на основите на положително отношение на детето към природата, усвояване на знания за нея, изграждане на екологично мислене, екологично съзнание и естетически качества, овладяване на предхождащи начини на взаимодействие на подрастващите с природата. За изпълнение дейностите по проекта, свързани с екологичното възпитание в условията на детската градина , поставяме целите: 1. Обогатяване знанията за необходимостта от опазване на природната среда, съобразно възрастовите особености на децата 2. Стимулиране на позитивно отношение към природата чрез непосредствен контакт с околния свят и практическа опитно експериментална дейност Целите ще се постигнат чрез участие на деца и родители в 2 модула: І модул: Да пуснем природата „вътре” ІІ модул: Да направим зелена крачка „навън” Предвижда се да се сформира един клуб „Малки ръце за големи дела“, който ще се ръководи от един експерт. Той ще отговаря за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски градини на община Мездра, ще организира провеждането на съвместните изяви. Във всяка една от петте детските градини на територията на община Мездра ще работи по една група към Клуб „Малки ръце за големи дела“ с по един ръководител, както следва : В ЦДГ №1 – 15 деца В ЦДГ №2 – 12 деца В ОДЗ №1 - 15 деца В ОДЗ №2 – 12 деца В ОДЗ Зверино – 10 деца Ръководител ще бъде учител от детската градина, за да има възможност да работи с децата, да следи и отразява напредъка и развитието на проектните цели. Всеки ръководител на група към Клуб „Малки ръце за големи дела“ ще разработи с децата от своята група минипроект с екологична насоченост, в който чрез достъпни теоретични и практически дейности децата ще придобият умения за опазване и съхранение на природата. Той ще работи четири пъти в месеца по един час в рамките на 20 месеца.
 • Дейност 4. Изграждане на АРТ ПОРТАЛ за развитие на заложбите, таланта и индивидуалните способностите на децата: Чрез изграждането на АРТ ПОРТАЛ на изкуствата ще се даде възможност и допълнителни условия за пълноценна социализация на децата независимо от техния произход, бит и култура. Ще се подобри качеството на обучение и образователната среда в детската градина. Ще се осигури развитие на индивидуалните способности и таланти на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство. За изпълнение дейностите по проекта, свързани с изграждането на АРТ ПОРТАЛА в условията на детската градина , поставяме целите: 1. Обогатяване знанията и уменията на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство 2. Чрез използване на различни материали и техники за рисуване и приложни изкуство, включително и конструктивни дейности да се развият индивидуалните заложби на децата. 3. Обогатяване на знанията за известни творци и произведения. Предвижда се да се сформира един клуб „АРТ ПОРТАЛ“, който ще се ръководи от един експерт. Той ще отговаря за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски градини на община Мездра, ще организира провеждането на съвместните излижби и огрганизирани посещения . Във всяка една от петте детските градини на територията на община Мездра ще работи по една група към Клуб „АРТ ПОРТАЛ“ с по един ръководител, както следва : В ЦДГ №1 – 16 деца В ЦДГ №2 –12 деца В ОДЗ №1 - 20 деца В ОДЗ №2 – 12 деца В ОДЗ Зверино – 10 деца Ръководител ще бъде учител от детската градина, за да има възможност да работи с децата, да следи и отразява напредъка и развитието на проектните цели. Всеки ръководител на група към Клуб „АРТ ПОРТАЛ“ ще разработи с децата от своята група индивидуално и групово за развитие на творческите заложби на всяко дете. Децата ще се подготвят и участват със свои произведения в национални и международни конкурси. Той ще работи четири пъти в месеца по един час в рамките на 20 месеца.
 • Дейност 5 . Сформиране на Клуб «Спортът е здраве»: По данни на НСИ като ниво на физическа активност на гражданите, България се нарежда на едно от последните места сред страните от ЕС, с едва 3% редовно практикуващи спорт и 58% - никога не участвали в спортни дейности. Отглеждането на физически здрави и дееспособни деца е важна задача на всяка държава. За осъществяването и решаващо място има двигателната активност на децата. Детската градина чрез формите на физическа култура има за цел укрепване и закаляване на децата, повишаване устойчивостта на организма към заболявания, развитие на физически качества и дееспособност. Заниманията със спорт при добра организация осигурява здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на мотивация за самостоятелна двигателна дейност. В Клуб „Спортът е здраве“ децата ще имат възможност да тренират няколко вида спорт – футбол, баскетбол, лека атленика. Чрез спортно подготвителни игри ще се закалява детския организъм и ще се развива физическата дееспособност на децата. Клуб „Спортът е здраве“ ще се ръководи от един експерт. Той ще отговаря за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски градини на община Мездра, ще организира провеждането на съвместните празници и концерти. Във всяка една от петте детските градини на територията на община Мездра ще работи по една група към „Спортът е здраве“ с по един ръководител, както следва : В ЦДГ №1 – 25 деца В ЦДГ №2 – 20 деца В ОДЗ №1 - 25 деца В ОДЗ №2 – 20 деца В ОДЗ Зверино – 10 деца 100 деца Всеки ръководител на група към Клуб „Спортът е здраве“ ще разработи пран за работа с децата от своята група който да даде възможност за индивидуална и групова.Ръководителя ще работи за развитие на двигателната активнос, запознаване с различните видове спорт, ще реализира консултации със специалисти в различните видове спорт, ще провежда спортно подготвителни игри с децата и ще ги подготвя за участие в състезания. Той ще работи четири пъти в месеца по един час в рамките на 18 месеца.
 • Дейност 6. Сформиране на Клуб „Култура бит и традиции“: 1. В Клуб „Култура бит и традиции“ децата ще разучават български народни и ромски танци, български и ромски песни. По този начин децата ще съхранят своята културна идентичност, но и ще приемат особеностите на другите народи и етнически групи, разширявайки танцовата си култура. Участието в танцовата формация ще формира у децата съзнанието, че всеки индивид е уникален заради своя произход и култура, но и че всички деца са част от един общ мултикултурен свят, свят без граници и предрасъдъци. Клуб „Култура бит и традиции“ ще се ръководи от един експерт. Той ще отговаря за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски градини на община Мездра, ще организира провеждането на съвместните празници и концерти. Във всяка една от петте детските градини на територията на община Мездра ще работи по една група към „Култура бит и традиции“ с по един ръководител, както следва : В ЦДГ №1 – 16 деца В ЦДГ №2 – 16 деца В ОДЗ №1 - 20 деца В ОДЗ №2 – 16 деца В ОДЗ Зверино – 16 деца Общо 84 деца, от които 36 деца от ромски произход. Всеки ръководител на група към „Култура бит и традиции“ ще разработи пран за работа с децата от своята група който да даде възможност за индивидуална и групова.Ръководителя ще работи за развитие на творческите заложби на всяко дете. Децата от Клуб „Култура, бит и традиции“ ще изучават типични песни, танци и обичаи за различните етноси и ще се подготвят за тематично отбелязване на типични празници и традиции, за различните етноси. Той ще работи четири пъти в месеца по един час в рамките на 20 месеца.
 • Дейност 7 Работа с родителите : Родителите са фактор за отношението на децата от етническите малцинства към обучението. Планираме индивидуална и групова работа с проблемни родители, с такива, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на детските градини от различен етнически произход. По проекта ще работи Експерт „Образователни дейности”, който ще дава индивидуални консултации и ще провежда групови занимания на родителите.Той ще работи 320 часа в рамките на 18 месеца в 5-те детски градини партньори по проекта и 4 часа при подготовката и провеждането на Форум „Правото на права“ в под дейност „Активно родителство". Работата му в дейността ще бъде подпомогната от двама общностни работници, които познават добре ромската общност и ще стимулират родителите за активно включване в живота на детската градина. Всеки един от общностните работници ще отговаря за определена ДГ и нейните филиали, като разпределението ще стане при назначаването им. Те ще работят индивидуално с родителите и преди всичко с родители, които възпрепятстват редовното посещение на децата си в детските градини чрез индивидуални посещения в домовете на родителите; ще информират родителите за дейностите по проекта, за планираните лекции и консултации на експерта и на психолога, ще осъществяват връзката между детска градина и родители. Общностните работници ще бъдат назначени на четири часов трудов договор с 84 часова месечна заетост в рамките на 18 месеца. За работата си ще изготвят месечен график за работа с проблемните родителите.За малките населени места от община Мездра е проблем осигуряването на специалисти. Затова включваме психолог. Той ще е с 365 часова заетост в рамките на 18 месеца. Ще бъде разработен график за посещенията му. Общностните работници ще съдействат за посещението на родителите при срещите. Психологът ще разработи едногодишен тематичен план за провеждане на срещи-лектории с родителите. Този план ще се актуализира при необходимост съобразно потребностите на целевата група. Психологът ще дава индивидуални и групови консултации.Под дейност: „Активно родителство”, която включва: 1. Форум "Правото на права “ с 40 представители на различни заинтересовани страни . На форума ще бъдат представени добри практики и ролеви модели за подражание в сферата на активното родителство от Експерт „Образователни дейности”. 2. Във всяка детска градина ще бъдат организирани по два еднодневни Тренинг за родители – световно кафене всяка една година от продължителността на проекта с по 25 родители за работа в екип и изграждане на умения за взаимодействие и партньорство в името на развитието и образованието на децата. В тренингите ще бъдат включени 125 родители от различни етноси.3. В периода на проекта в рамките на 18 месеца ще се организират и проведат две двудневни, изнесени обучения на родители от различни етноси ,като детските градини ще бъдат групирани в две групи : във първата група ще се включат 30 родителя от ЦДГ 1 гр. Мездра с нейните филиали и ОДЗ 1 с филиалите си , във втората група ще се включат 30 родители от ЦДГ 2, ОДЗ 2 и ЦДГ Зверино.Ще бъде организирано по едно обучение през двете учебни години за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието; за изграждане на нагласи и умения за преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 4. В края на проекта ще бъде проведена конференция на тема: „ Многообразие без граници“. В конференцията ще вземат участие 40 представители на различните заитересовани страни – детска градина, община и други институции, родители. На нея ще се представят постигнатите резултати и добри практики по проекта. Участниците в проекта ще споделят с какво той ги е обогатил, ще споделят личните си впечатления от участието си в проекта, ще се обсъждат предложения за продължаване на дейностите и след приключване на финансирането по проекта. Ще бъде организирана изложба с произведения на децата, участвали в изградените по проекта извънкласни форми.
 • Дейност 8 Публичност и информираност: При изпълнението на дейностите по информиране и публичност стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за комуникация и информация 2014 - 2020. За популяризиране на проекта, на финансовия принос на ОП НОИР и ЕСФ, при стартирането на проектните дейности, ще бъде проведена конференция с участието на представители на медиите, участници в проекта, представители партньорите по проекта, родители и др. Общо 30 човека. Ще бъде разработено съобщение до медиите, което ще бъде изпратено до местните медии, включително и медиите в областта на образованието. При приключването на проекта ще бъда проведена заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите практики по проекта. Ще присъстват 30 човека – представители на медии, на общината, на партньорите по проекта, родители. Необходими средства за двете конференции - 290,00 Ще бъдат изработени 100 рекламни папки, 100 химикалки отразяващи финансовия принос на ОП НОИР и ЕСФ, които ще бъдат раздавани на двете конференции. Стойност 100 патки - 200,00 лв. химикалка - 100 - 60,00 лв Ще бъдат изработени 300 значки с логото на Програмата - 300,00 лв. Ще бъде издадена информационна дипляна, представяща проекта и финансовия принос на ОП НОИР и ЕСФ – тираж 300 броя, пълноцветен печат, размер А4 сгъната на 3 - 900,00 Банер - 1 бр. - 150,00 Табели 7 бр. - 350,00 Стикери - 1000 бр- 150,00 лв На всички изработени по проекта материали и документи ще бъде поставена изискуемата визуализация, отразяваща финансовия принос на ОП РЧР и съфинансирането от ЕСФ. Ще бъдат обособени информационни табла в общината и в двете детски градини, които са партньор по проекта. На таблата ще се отразява изпълнението на проекта. Така учителите и родителите ще бъдат информирани за дейностите по проекта и финансовия принос на ОП НОИР и ЕСФ. Ще бъдат изработени информационни табели , които ще бъдат поставени на всяка детска градина и партньорите по проекта. Изпълнението на проекта ще бъде отразявано на интернет страницата на общината, интернет страниците на детските градини и на сдружение Нов път, както и във фейсбук страниците. Администраторът на проекта ще отговаря пряко за провеждането на дейностите по информиране и публичност, и за спазването на изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за комуникация и информация 2014 - 2020

Индикатори

Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 161.00, Достигната стойност: 206.00
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 28.00, Достигната стойност: 148.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 82.00, Достигната стойност: 82.00

Финансова информация

267 250.20 BGN
267 250.20 BGN
245 087.21 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 40 087.53 0.00 227 162.67 267 250.20
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 40 087.53 0.00 227 162.67 267 250.20

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и театрални пособия и помагала”, Стойност: 35 132.67
 • Обособена позиция 1: „Доставка на сценични костюми, спортна екипировка и театрални пособия и помагала”

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.