English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M2OP001-3.001-0027-C02
Заедно растем
ЕСФ ==> Наука и образование за интелигентен растеж
02.08.2016
02.08.2016
20.08.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Североизточен, Варна, Аксаково

Описание

Проектното предложение напълно съответства на общите и специфични цели на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и в частност на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Настоящият проект цели да се повиши мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в Община Аксаково към участие в образователния процес, да се повиши заинтересоваността и участието на родителите им в училищния живот и да се съхрани и развие културната им идентичност. Приобщаването на тези деца към образователната система ще създаде условия за пълноценното им изграждане, като граждани на Република България и ще им помогне да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности, които ще доведат до успешна и устойчива образователна интеграция на децата от ромски произход в Община Аксаково и до трайното им задържане там. Планирани са дейности с децата и техните семейства, които ще ги приобщят към образователния процес и дейности, които са свързани със съхраняване и развиване на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна и толерантна среда.
Дейности
 • Дейности за организация и управление на проекта: Дейността има за цел детайлното планиране на дейностите и правилното разпределение на работата между членовете на екипа, което ще доведе до навременно и качествено изпълнение на проекта и отчитане в срок. Ще се формира екип по управление на проекта, което е основна дейност в началната фаза. Ще се разпределят конкретните отговорности в хода на проектния цикъл; ще се уточнят комуникационните характеристики, форми, стил, механизми за достигане до ефективен екипен принцип на работа. Сформирането на екип не включва само сключването на договори с екипа за управление, а качествен подбор на ръководителите на групи, които ще разботят с децата от целевата група. Тази дейност включва цялостната работа по организация, управление и отчитане на проекта. Ще се проведат тръжни процедури, тъй като се цели точно определяне на конкретните параметри за изпълнение, изготвяне и подписване на договорите с изпълнителите. Реализирането на конкурентни процедури ще позволи избор на най-изгодните предложения при избора на изпълнител.
 • Осигуряване на транспорт на децата от сегрегираните населени места до учебните заведения за провеждане на учебни занятия: Осигуряване на транспорт на децата от целевата група до най- близкото учебно заведение, където се провеждат занятията по интеграция - Средно общообразователно училище „Свети Климент Охридски” гр. Аксаково; Средно общообразователно училище „Свети Свети Кирил и Методий” гр. Игнатиево; Основно училище „Христо Смирненски” с. Въглен; Основно училище „Свети Климент Охридски” с. Изворско; Основно училище „Иван Вазов” с. Любен Каравелово. Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски" Аксаково, Обединено детско заведение "Дружба",Обединено Детско Заведение "Детство мое",Обединено детско заведение "Мир",Целодневна детска градина "Детелина",Целодневна детска градина "Славейче". Осигуряването на безплатен транспорт е стъпка напред в процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски квартали. Към момента в петте училища се обучават общо 150 деца, от които приблизително 60 % са от ромски произход. Липсата на транспорт е едно от основните извинения за децата от ромски произход за отсъствия от учебните занятия, особено в дъждовни и студени дни.
 • Осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства : Дейността цели да се създаде методика за идентифициране на децата с необходимост от допълнителна психологическа подкрепа и да бъдат обучени педагозите, работещи с децата в учебните заведения на Община Аксаково за работа в мултикултурна среда и свързаните с това методи за възпитание и обучение. Предвижда се да бъде разработена методика за работа с деца с допълнителни потребности от психологическа подкрепа, както и педагогическият персонал на детските заведения в Община Аксаково да премине курс на обучение за „работа в мултикултурна среда”, който ще се състои от 6 модула с общо 120 часа. Екипът наброява 22 души, предвидено е всеки един от тях да премине курс на обучение като бъдат разпределени в две работни групи. Освен обучението на педагогическите кадри, ще бъдат осигурени и психолози за работа с проблемни деца. Предвижда се и встъпително обучение на 12 медиатори и психолози.
 • Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда: Дейността е свързана с подготовка на децата от малцинствени етнически групи в детска възраст (5-6 години) за бъдеще пълноценно включване в образователния процес. В рамките на Община Аксаково функционират общо пет целодневни подготвителни групи към училищата, в които се обучават общо 150 деца. Децата от ромски произход са 90 като те са концентрирани в следните детски заведения: Основно училище „Христо Смирненски” с. Въглен; Средно общообразователно училище „Свети Кирил и Методий” гр. Игнатиево; основно училище „Иван Вазов” с. Любен Каравелово. Отделно от това в общината има 12 подготвителни групи към детските градини: Обединено детско заведение "Дружба",Обединено Детско Заведение "Детство мое",Обединено детско заведение "Мир", Целодневна детска градина "Детелина",Целодневна детска градина "Славейче", в които се обучават 249 деца , от които 164 деца от етническите малцинства.
 • Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес : Провеждане на индивидуални срещи с родители, които възпрепятстват децата от редовно посещение на детската градина. Участието на родители в провежданите мероприятия ще спомогне за промяна на нагласата им към училището и общността, в която техните деца прекарват голяма част от времето си. Тяхното присъствие ще спомогне за повишаване на доверието им в образователните институции, те ще бъдат канени да присъстват на занятията в организираните работни групи с децата.
 • Допълнително обучение по български език: Недоброто владеене на българския език от децата от етническите малцинства е предпоставка за трудности при общуването и усвояването на учебното съдържание в първи клас. Дейността предвижда да подобри владеенето на български език при децата в предучилищна възраст. Обучението ще стимулира желанието за езиково развитие и ще предотврати отпадането на на децата от образователния процес и загубата на интерес към учебното съдържание, поради неразбиране на материала, преподаван на български език.
 • Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция на децата от етническите малцинства. : Преодоляване на традиционните и нови анти-ромски стереотипи и промяна в нагласата на обществеността към ромския етнос. Ще бъдат подготвени и разпространени печатни материали за борба с анти-ромските стереотипи на територията на училищата. Ще бъде организиран празник на етническата толерантност – първи Юни ден на детето под мотото за етническа и социална толерантност. Ще се разработят и разпространяват промоционални материали и рекламна информация в местната преса за кампанията, за етническа толерантност сред посетителите на празника .
 • Дейности по информиране и публичност: Ше бъдат представени мерките и резултатите по проекта. Дейностите за публичност са планирани в съответствие с Ръководството за публичност на проекти, финансирани от ЕСФ. Реализацията на дейността ще допринесе за визуализацията и публичността на проекта и популяризиране на резултата от изпълнението.

Индикатори

Нетен коефициент на записване в детските градини, Целева стойност: 80.00, Достигната стойност: 80.00
Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 217.00
Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система, Целева стойност: 90.00, Достигната стойност: 215.00

Финансова информация

497 071.00 BGN
497 071.00 BGN
177 441.97 BGN
85.00 %
 • [1] Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Недискриминация
 • [7] Не се прилага

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 74 560.65 0.00 422 510.35 497 071.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 74 560.65 0.00 422 510.35 497 071.00

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Изготвяне на учебни планове/програми за децата от етническите малцинства за извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0027 „Заедно растем” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Разработване на програма за четири вида направления за извънкласни дейности: - музика; танци; театър и рисуване“; Обособена позиция 2 – „Разработване на методика за работа с родители на деца от етническите малцинства“; Обособена позиция 3 – „Разработване на учебна програма за допълнително обучение по български език, за деца които българският език не е майчин“. , Стойност: 76 000.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – „Разработване на програма за четири вида направления за извънкласни дейности: - музика; танци; театър и рисуване“
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – „Разработване на методика за работа с родители на деца от етническите малцинства“
 • Обособена позиция 3: Обособена позиция 3 – „Разработване на учебна програма за допълнително обучение по български език, за деца, за които българският език не е майчин“
Предмет на предвидената процедура: Организиране и провеждане на информационна кампания за етническа толерантност по проект BG05M2OP001-3.001-0027 „Заедно растем” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Изработка на информационни материали, нужни за провеждането на мероприятието – „Ден на детото- 1 юни“, съгласно техническа спецификация; Обособена позиция 2 – „Организация на мероприятието „Ден на детето- 1 юни“, съгласно техническа спецификация“. , Стойност: 33 333.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 1 – „Изработка на информационни материали, нужни за провеждането на мероприятието – „Ден на детото- 1 юни“, съгласно техническа спецификация;
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 2 – „Организация на мероприятието „Ден на детето- 1 юни“, съгласно техническа спецификация“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.