English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG16RFOP002-3.001-0045-C01
"Енергийна ефективност и ефикасност в „Строймонтаж” ЕАД"
ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност
18.08.2017
18.08.2017
14.09.2018
Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
 • България, Северна и югоизточна България, Северен централен, Разград, Разград, гр.Разград

Описание

С проекта ще се реализира осъществяване на първоначални инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект.
Дейностите са съобразени с препоръките от доклада след направено енергийно обследване на промишлена система в рамките на предприятието. 
Инвестициите по проекта са насочени към повишаване на енергийната ефективност на предприятието, което ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване на екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. 
Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на Стационарен бетонов възел, Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон, Комбиниран багер-товарач, Колесен челен товарач и Система за мониторинг на енергопотреблението.
С проекта ще се внедри и сертифицира ISO 50001:2011 Система за енергийно управление.
Очакваните резултати включват подобряване на пазарното присъствие, подобряване на управленския и производствения процес, по-висока производителност, намаляване на разходите и оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.
Заложените цели и очакваните резултати са в съответствие с корпоративната политика, която предприятието съблюдава в цялостната си дейност като един от работодателите в региона. Доказателство за това е и въвеждането на Система за енергийно управление, с която ще се гарантира устойчиво развитие на „Строймонтаж” ЕАД.
Като резултат от реализиране на проекта ще се открият 2 (две) нови работни места.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване конкурентоспособността на предприятието чрез подобряване на енергийната ефективност и капацитет, което, от своя страна, ще доведе до по-устойчив растеж и до понижаване на енергийната интензивност както на ниво производствено предприятия, така и като цяло за икономиката.
Дейности
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 1 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Комбиниран багер-товарач (КБТ)“, включена в обследването за енергийна ефективност: Технологичният процес на производство на бетон обхваща поточност на материалите от бункерите за дозиране, транспортните ленти, смесването в мешалката на инертните материали, свързващото вещество, водата и добавките. Процесът е изцяло автоматизиран и контролиран по електронен път. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нов, високоефективен Комбиниран багер - товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмично подаване на инертни материали към бункера за дозиране. Предвиденият за закупуване Комбиниран багер-товарач ще работи в рамките на производствената площадка на “ „Строймонтаж” ЕАД и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 81,00 kW, разход на гориво до 5,2 л/ч. и производителност мин. 68 м3/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,71 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 35 353,63 лева годишно. Комбинираният багер - товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително. Етап 4: Информираност и публичност по проекта: 1-ви - 18-ти месец.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 2 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов Колесен челен товарач (КЧТ)“, включена в обследването за енергийна ефективност: За постигне на рентабилност на производството на бетонови смеси, енергийния одит препоръчва закупуване на нов, високоефективен Колесен челен товарач. С актива ще се оптимизира производството на бетонови смеси и разтвори чрез осигуряване на ритмичност при експедиране на готовата продукция. Предвиденият за закупуване Колесен челен товарач ще работи в рамките на производствената площадка на в „Строймонтаж” ЕАД в град Разград и ще се придвижва само на територията на предприятието. Активът ще бъде с инсталирана мощност до 149,00 kW, разход на гориво до 11,0 л/ч. и производителност мин. 460 м3/ч. Машината е оборудвана с двигател, който се отличава с висока мощност, нисък разход на гориво, нисък шум и минимални ремонтни разходи. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 0,42 kW /м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 70 542,13 лева годишно. Колесният челен товарач има мониторингова система за контрол и диагностика на всички работни функции. Активът е продукт на ефективен дизайн, в отговор на повишаващите днешните цени на горивата и въпросите, свързани с околната среда, с водещи за класа ефективност и ниски експлоатационни разходи. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 3 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов стационарен бетонов възел (СБВ)“, включена в обследването за енергийна ефективност: Към момента на кандидатстване, “Строймонтаж” ЕАД разполага със Стационарен бетонов възел. Съществуващият бетонов възел е оборудван с две бетонобъркачки, българско производство. Бетоновият възел е произведен през 1985 година и има следните технически параметри: Обща инсталираната електрическа мощност 55 kW; Оптимална производителност – 10 м3/час. Оборудването е с полуавтоматичен режим на работа; с ниска производителност; със затруднено подаване на инертните материали чрез шрапер (метална кофа с верига). Подаването на инертните материали по този начин особено се затруднява през зимните месеци (сняг, заледявания и др.) и е причина за чести аварии на бетоновия възел, като по този начин се затруднява изпълнението на поръчките. Остарялото физически и морално технологично оборудване не позволява реализирането на производствен процес при ниски температури. При отрицателни температури циментът почти не взаимодейства с водата, за да се получи нова структура, която при изкристализиране обуславя якостта на циментовия камък и оттам якостта на бетона. С инвестициите по проекта ще се закупи и пусне в експлоатация нова съвременна бетонно смесваща машина (Стационарен бетонов възел с капацитет от 59 м3), разполагащ с нов софтуер, който ще позволи на предприятието да спазва новите стандарти в производството, да осигури по-бърз и непрекъснат цикъл на производство, съгласно времевите изискванията в строителните норми за бетониране на стоманнобетонни конструкции. Основните параметри на новия актив са: • Обща инсталирана мощност – до 62,00 kW • Максимална производителност – мин. 59 m3/час. Новата съвременна бетонно смесваща машина (стационарен бетонов възел с капацитет 59 м3), която е със значително по-добри експлоатационни и производствени характеристики, ще позволи на „Строймонтаж” ЕАД да се произвеждат нови продукти - бетон от високия клас С 28/35, търсен от клиенти, работещи на промишлените обекти през есента и зимата /в периода м. Септември – м. Февруари/ и на бетонови смеси, подходящи за транспорт на разстояние от над 50 км, които в момента с наличното технологично оборудване не могат да се произвеждат. Това ще доведе до оптимизиране на действащите производствените процеси и до повишаване на производителността на предприятието. Новата машина е изцяло автоматизирана с програма за управление, което включва електронно управление, дистанционно управление на количката, дистанционно управление за почистване на миксера, система за мониторинг на функциите на разход на енергия. За реализиране на така описаната инвестиция, съгласно изискванията на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и действащата нормативната уредба, ще се реализират следните етапи: Етап 1: Подготовка за избор на доставчик: от 1-ви до 2-ри месец; Етап 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, в съответствие с ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. и сключване на договор с класираните на първо място кандидати: от 3-ти до 4-ти месец; Етап 3: Доставка на активите и въвеждането им в експлоатация: от 5-ти до 18-ти месец, включително.
 • Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на Мярка 4 „Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективена Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон“, включена в обследването за енергийна ефективност: „Строймонтаж” ЕАД не разполага с Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон. Инсталацията за рециклиране на остатъчния бетон (останалият пресен бетон в бетоновозите и бетон помпите) възстановява инертния материал и циментовата вода и ги връща обратно в производствения процес. Това е решение, пазещо околната среда, с "нулев остатък" - проблем, свързан с остатъчния бетон и водата за миене, които се изхвърлят при производството на бетон, мазилки и варови разтвори. Енергийният доклад препоръчва оптимизиране и разширяване на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова, високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон. Посредством съвременната системата за рециклиране на остатъчния бетон „Строймонтаж” ЕАД ще постигне намаляване на разходите чрез: - повторно използване на рециклиран инертен материал; - до 5% годишни икономии от разходите за инертен материал; - спестяване от разходи, свързани със замърсяване на околната среда; - при използване на рециклираната вода (циментово мляко) обратно за производството на бетон се избягват разходи по изграждане на утаечни басейни и логистични разходи, свързани с изгребване и изхвърляне на утаен материал; Допълнително предимство е подобряването на качеството на бетона, произведен с една част рециклирана циментова вода. - до 30% намаляване на изпомпваната вода годишно чрез повторната и употреба за промиване и производство на бетон. Инсталацията разделя циментовите съставки от агрегатите, чрез басейн за утаяване, като се рециклират и постъпват за повторна употреба. Инсталация ще рециклира остатъчния бетон /нормален и тежък бетон по DIN 1045/ и остатъци от почистване на транспортни бетоносмесители, бетонови стопанства, бетонови транспортни кюбели, при средни стойности на плътност на материала от 1,6t/m3). Краен продукт: циментово мляко, фракции. Капацитетът на рециклиращата помпа – мин. 10 м3/h при обща инсталирана електрическа мощност - макс. 14,2 kW. С новия актив ще се постигне спестяване от енергия на единица продукция от 4,83 kW/м3, което ще доведе до спестявания от енергия на произведена продукция в размер на 24602,68 лева годишно.
 • Придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на мерките, включени в обследването за енергийна ефективност – Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието: В дружеството не е въведена система за мониторинг и контрол на енергопотреблението. Към настоящия момент за консумацията на електроенергия в компанията се разчита на ръчни записи от главния електромер и справките, идващи от електроразпределителното дружество. Събирането и съхранението на информация е особено важно за процеса на идентифицирането на отклонения от нормалната експлоатация и промени в областта на енергийната ефективност. Важната информация се събира ръчно (за дизеловото гориво потребено от машините с ДВГ) и на редовни интервали. Енергийният доклад препоръчва реализиране на мярка " Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието“ като компонент на технологичната линия за производство на бетонови смеси и разтвори. Софтуерната система е необходима за реализиране на препоръчаните мерки в енергийния одит с цел оптимизиране на производствения процес и редуциране на енергопотреблението до 6% за всяка от тях. Активите, препоръчани да се закупят по проекта имат фабрично инсталирана автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Системата на всеки актив е свързана с компютъра на машината и постоянно дава информация за разход на гориво (моментен, среден), работни параметри на техниката, нива на охладителна и хидравлична течност, температури. По проекта ще се изгради уеб базирана система, която ще събира и преобразува стойностите от потребление на ел. енергия и гориво от системите за мониторинг на закупените активи по проекта в един централен сървър. Системата ще дава възможност на предприятието да изследва въздействието и ефективността на разходите на всички енергоефективни мерки, които ще се изпълняват в бъдеще. Системата ще дава сигнали, когато установи ненужно потребление на енергия. Дейността ще допринесе за оптимизиране на производствения процес на новата технологична система за производство на бетонови смеси и разтвори чрез изграждане на интегрирана електронна система, която обединява всички данни от системите за енергопотребление на всеки актив и спомага за анализиране на енергийната консумация с цел идентифициране на слабите страни и извършване на промени в енергийното потребление във времето, както и изпълнение на енергоефективни мерки. В допълнение, енергийният мониторинг е важен за упражняване на контрол, установяване на пропуски и идентифициране на възможни подобрения. Уеб базираната система ще се инсталира в контролен център, който ще се подсигури от предприятието. Чрез системата ще се управляват комуникациите с инсталираните датчици и софтуери на новозакупените активи, четене на данни от разположените в тях контролери и датчици, визуализация на данните и подаване на команди обратно към активите за промяна на режимите на работа. Изграждането и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението на производствения обект ще доведе до редукция на консумираната енергия от новозакупеите активи до 6% (заложен процент икономии в техническата документация на уеб базирана система - 5-8%). Очакваните енергийни спестявания ще са размер на 29 068 kWh/год. Дейността ще се реализира от 5-ти до 17-ти месец, включително.
 • Внедряване и сертифициране на ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление: По проекта ще внедри и сертифицира ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление. Основната цел на БДС EN ISO 50001 е да помогне на организациите да установят системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. ISO 50001:2011 определя изискванията, приложими за използване на енергия и потребление, включително за измерване, документиране и отчитане, проектиране и практики за обществени поръчки за оборудване, системи, процеси и персонал, които допринасят за подобрение на енергийните характеристики. По проекта ще се въведат системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната характеристика, което включва енергийна ефективност, използване и потребление на енергия. С въвеждането на стандарта ще се постигне намаляване на емисиите от парникови газове, разходите за енергия и други въздействия, свързани с околната среда чрез систематично управление на енергията. Системата за енергийно управление ще позволи на „Строймонтаж” ЕАД да постигне своите ангажименти (заложени в политиката), да предприеме действие, необходимо за подобряване на енергийната й ефективност и да покаже съответствието на с изискванията на този международен стандарт.
 • Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки: Избраният изпълнител изпълни следните дейности: 1. Извърши обследване за енергийна ефективност на промишлена система; 2. Изготви доклад от обследването за енергийна ефективност по образец на Управляващия орган на ОП Иновации и конкурентоспособност, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки. С цел повишаване на енергийната ефективност на съществуващото производство и за намаляване на производствените разходи, докладът от енергийното обследване препоръчва да се изпълнят следните инвестиционни мерки: Мярка 1: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов високоефективен Комбиниран багер-товарач (КБТ); Мярка 2: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов Колесен челен товарач (КЧТ); Мярка 3: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нов стационарен бетонов възел (СБВ); Мярка 4: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством закупуването и въвеждането в експлоатация на нова високоефективна Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон (ИРОБ); Мярка 5: Оптимизиране и модернизиране на дейността на компанията, посредством изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението в производствен обект на предприятието В настоящия проект са заложени дейности за реализиране на препоръките на енергийния доклад, които категорично съвпадат със стратегията за развитие на фирма „Строймонтаж” ЕАД.

Индикатори

Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води за производството на единица продукт на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 79.70, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на водопотреблението на подкрепените предприятия – количества потребени води на годишна база преди/след изпълнението на проекта в кубични метра/год., Целева стойност: 797.00, Достигната стойност: 0.00
Реализирани енергийни спестявания в предприятията в резултат от изпълнените проекти, Целева стойност: 1 275.25, Достигната стойност: 1 275.25
Извършени обследвания за енергийна ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 1.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 7 000.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци при производството на единица продукция на годишна база, преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно., Целева стойност: 700.00, Достигната стойност: 0.00
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на парникови газове, Целева стойност: 842.35, Достигната стойност: 842.35

Финансова информация

1 232 495.27 BGN
749 721.16 BGN
731 214.00 BGN
85.00 %
 • [1] Енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП и спомагателни мерки
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други некласифицирани производствени отрасли

Обща стойност на проекта

Програмен период ЕФРР НФ СФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 637 262.98 112 458.18 482 774.11 1 232 495.27
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 637 262.98 112 458.18 482 774.11 1 232 495.27

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Стационарен бетонов възел - 1бр.; Колесен челен товарач - 1бр.; Комбиниран багер-товарач - 1 бр.; Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон -1 бр. , Стойност: 1 198 415.27
 • Обособена позиция 1: „Доставка и въвеждане в експлоатация на енергоефективно оборудване“: Стационарен бетонов възел - 1бр.; Колесен челен товарач - 1бр.; Комбиниран багер-товарач - 1 бр.; Инсталация за рециклиране на остатъчен бетон -1 бр.
Предмет на предвидената процедура: Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятието: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011 , Стойност: 13 200.00
 • Обособена позиция 1: Обособена позиция 001: Консултантски услуги при разработване и внедряване на Система за управление по стандарта ISO 50001:2011: Системи за енергийно управление
 • Обособена позиция 2: Обособена позиция 002: Сертификация на системата за енергийно управление по международен стандарт ISO 50001:2011
Предмет на предвидената процедура: Визуализация на проекта, Стойност: 880.00
 • Обособена позиция 1: Визуализация на проекта
Предмет на предвидената процедура: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки, Стойност: 20 000.00
 • Обособена позиция 1: Обследване за енергийна ефективност на промишлена система и изготвяне на доклад, съдържащ мерки за намаляване на енергийните разходи, икономически анализ и обосновка на предложените мерки

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.