English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-1.023-0122-C01
Насърчаване на предприемачеството в Югозападен район
175014099 "АВАЛОН-52" ЕООД
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
17.04.2018
01.05.2018
01.10.2019
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Проектът има за цел: Насърчаване стартирането и развиването на самостоятелна стопанска дейност в Югозападен район и подпомагане на безработни и заети лица с идея за започване на стопанска дейност чрез предоставяне на обучения и консултантски услуги, насочени към разработка и преценка на предприемаческите идеи; придобиване знания и умения за управление и развитие на бизнеса; разработване на жизнеспособни бизнес планове за стопанска дейност; намиране на подходящи източници на финансиране и менторство за развитие на бизнеса.
Специфични цели:
1.	Мотивиране и специализирана подкрепа на 220 безработни, неактивни и заети лица, с желание и нагласи за самостоятелна дейност да развият идеите си, да разработят жизнеспособни бизнес планове за реална стопанска дейност, да стартират дейност и самонаемане.
2.	Предоставяне на комплекс специализирани обучения и консултации, които да подпомогнат 220 безработни, неактивни и заети лица в разработката на предприемаческите им идеи и осигуряване на подкрепа за придобиване на знания и умения, нужни за управление и развитие на бизнеса, с оглед 56 л. да стартират дейност.
Целевата група е 220 инициативни и предприемчиви лица, в т.ч.: по възраст - 66л. до 29г. и 154л. над 29г.; по статут на трудовия пазар - 165 безработни и неактивни и 55 заети лица.
Проектът се реализира във всички области на района: София-столица, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник.
В резултат на дейностите по проекта 220 л. ще преминат специализирано модулно обучение по програма от 10 модула, с продължителност 80 ч., ще ползват консултации и подкрепа по 32 ч. за лице, ще получат учебно помагало и наръчник "Стартирай собствен бизнес". Дейностите се изпълнят от квалифицирани и опитни преподаватели и консултанти. След придобиване на нужните знания и умения 56 лица ще регистрират стопанска дейност и ще бъдат подкрепени за развитие на бизнеса чрез намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство.
Продължителност на проекта: 17 месеца.
Дейности
 • Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество: Цели: - Установяване нагласите и желанията на безработни, неактивни и заети лица от ЮЗР да започнат самостоятелна стопанска дейност и да се включат в проекта, както и на потребностите от обучение и консултиране. - Насърчаване на предприемачеството, създаване условия за социално включване и по-добри доходи чрез идентифициране на 220 лица, които имат желание, нагласи и идея за самостоятелна стопанска дейност, мотивирането им за включване в проекта и изготвяне на индивидуални планове с необходимата за лицата подкрепа. Етапи: 1. Информационни срещи и комуникация: - Срещи 10 бр. в 5-те области на региона с: поделенията на Агенция по заетостта, бизнес центрове, ангажирани с насърчаване на предприемачеството; местна власт; обединенията на работодателите и синдикатите: - Изпращане на писма и провеждане на срещи, за да се получи информация относно лица, които имат нагласи за стартиране на бизнес. - Подаване заявка до Дирекциите бюра по труда (ДБТ) за насочване на безработни лица, които имат желание за стартиране на бизнес. - Разпространение на информационните табла на общините, институциите, организации на социалните партньори и бизнес- центрове на ГРАФИК на предстоящи събития и групови мероприятия по професионално ориентиране и мотивиране. 2. Информиране и идентифициране на лица за включване в проекта чрез провеждане на: - Информационни събития - 5 броя средно 50 лица за всяка област на региона на тема "Започнете собствен бизнес". Ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни и хора (безработни, неактивни и заети), желаещи да стартират бизнес. - Групово информиране на безработни, неактивни и заети лица, в т.ч. в ДБТ - 5 групи с 10-30 лица. - Групово ориентиране на безработни, неактивни и заети лица към инициативи за предприемачество на територията на 5-те области от региона - 5 мероприятия с 10 до 30 участника. Проблем на местната икономика е, че част от строителните работници и собствениците на къщи за гости работят "на черно", за което Инспекцията по труда получава сигнали, а строителни, хотелиерските, шивашки и др. компании идентифицират проблеми при намирането на персонал и от нелоялна конкуренция. Сред тази група са част от неактивните лица, които ще се включат, като им се разясни, че бизнесът "на светло" дава възможности за финансиране със средства от ЕС, ДБ и кредитиращи институции. На участниците в тези мероприятия ще се раздават информационни материали за възможностите за стартиране на ССД. Експерт професионално ориентиране ще презентира възможностите за стартиране и подкрепа на бизнеса по проекта. Ще се водят присъствени списъци. В резултат на проведените информационни мероприятия ще се идентифицират 220 безработни, неактивни и заети лица и ще се приемат заявления за включването им в проекта. 3. Групово мотивиране - Лицата от целевата група ще се разпределят в 22 групи по 10 души, разпределени в 5-те области на региона. На всяка група ще се проведе мотивационен тренинг от психолог за насочване към ССД, с продължителност 5 часа. 4. Индивидуално мотивиране и установяване на нагласите и възможностите за стартиране на бизнес сред лицата от целевата група. Индивидуални срещи с всяко от лицата от целевата група ще доведат до установяване необходимостта от придобиване и надграждане на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Ще се планира комплекса от мерки, който да залегне в индивидуалните планове за подкрепа на всяко лице. 5. Включване на 220 лица в проекта - Експертите от тази дейност съвместно с лицата ще изготвят индивидуални планове за подкрепа, които са вид договор между целевата група и кандидата за реализирането на активни мерки по обучение и консултиране за започване на дейност. Плановете са съобразени с резултатите от информационните и мотивационни мероприятия и отразяват индивидуалните нагласи и възможности на лицата, като се вземат предвид жизнеспособността на тяхната бизнес идея и нуждите на пазара. Дейността се реализира през първите 14 месеца.
 • Предоставяне на обучения, с вързани с развитието на предприемаческ и, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес иде и и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения): Цел: Предоставяне на модулни обучения, които да подпомогнат лицата в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. Етапи: 1. Организиране Стъпка 1: Разпределение на 220 лица в 22 групи по 10 лица. Разпределението ще се съобрази с местоживеенето на лицата и с идентифицираните в индивидуалните планове нагласи, в т.ч. с нивото на формално и неформално придобити знания и умения и на мотивацията за стартиране на самостоятелна дейност. Ще се вземе предвид и статута на пазара на труда - безработни и заети с цел равнопоставеност на лицата и планиране времето за обученията. Ще се изготвят списъци. Обученията ще се провеждат и в 5-те области - София-столица, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник. Стъпка 2: Кандидатът ще изготви график за повеждане на обученията по дати и населени места. В рамките на един ден ще се провеждат по 5 до 8 часа занятия, в зависимост от желанията и възможностите за участие на целевата група. Осигуряването на учебните зали и оборудване, в т.ч. компютри и мултимедия, ще се възложи на изпълнител. Ще се сключи договор с ясно определени задължения за осигуряване на необходимите ресурси на точното място и навреме. Ще бъде избран и изпълнител за учебни материали и пособия: 220 тетрадки, химикали, маркери, 22 гъби за бяла дъска, по 22 топа цветна хартия и бяла хартия, А4. Ще се възложи и печат на 220 удостоверения за завършено модулно обучение. 2. Провеждане на обученията: Стъпка 1: Подбор на преподаватели и разпределение на модулите. Обученията ще се извършат от 2 лица по трудов договор и от външни лектори с висше образование: икономика, счетоводство и/или финанси, право, обществени и/или инженерни науки и др. Избор на външните преподаватели ще се извърши, съг. ПМС. С избраните преподаватели ще се сключи договор по ЗЗД (тип граждански). За лицата по трудов договор ще се водят присъствени форми и др. документи, съгл. КТ. Работата по гр. дог. се приема с месечни отчети по образец и протоколи. Общият брой на лекторските часове е 1760 часа за 22 групи по 80 ч. (10 модула на програмата х 8 ч.). Предвижда се включването на повече преподаватели, с оглед провеждане на обучения едновременно в няколко населени места. Стъпка 2: Обученията ще се провеждат по график, в подходящо оборудвани помещения. На обучаемите ще се раздадат учебни материали и пособия, осигурени от изпълнителя посочен на стъпка 2, етап 1. Ще се водят ежедневни присъствени списъци с подписи на обучаемите и лекторите. В края на обучението (след усвоен пълен комплекс от модули) всяко лице ще има изготвен бизнес план, според индивидуалната идея за ССД. Обучението ще завърши с удостоверение, издадено от кандидата с описание на изучаваните теми и визуализация съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Стъпка 3: Лицата, разпределени в групи за обучението, ще се насочват по етапно към консултиране, което се отразява в индивидуалния план. 3. Издаване на учебно помагало "За начинаещи предприемачи" - В началото на дейността (след избор на лекторите) ще се подготви помагало, като лекторите ще осигурят съдържанието на база лекционния материал за обучението. Ще се възложи на изпълнител отпечатването на помагалото при спазване Единния наръчник. То ще служи на обучаемите лица, както по време на курса, така и в последствие, когато стартират ССД. В дейността са предвидени мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност, като част от учебната програма - Модул 7, Екологична култура и бизнес. Дейността стартира през месец 6 и продължава 12 месеца.
 • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа: Цел: Предоставяне на специализирани консултации, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност Етапи: 1. Организиране: Стъпка 1: Консултирането ще се извършва индивидуално и в групи със сходни нива, във всички области: София-столица, области София, Благоевград, Кюстендил, Перник. Групите за консултиране са 22 бр. по 10 лица. Стъпка 2: Кандидатът ще изготви график за повеждане на консултациите. Това ще се отрази и в индивидуалните планове на лицата. Осигуряването на зали, оборудване и технически средства ще се възложи на изпълнител. Ще се избере изпълнител за уч. материали: тетрадки, химикали, маркери, гъба за триене на дъска, цветна и бяла хартия А4. 2. Изготвяне на наръчник "Стартирай собствен бизнес". С оглед максимален ефект от консултантската помощ, в началото на дейността, бенефициентът и консултантите ще подготвят наръчник с: необходимите стъпки при регистрация на ССД; информация за институциите, заинтересованите страни и центровете за подкрепа; законодателството за упражняване на ССД; финансиращи институции и програми. Дизайнът на наръчника ще е при спазване изискванията на Единния наръчник. Печат ще се възложи на изпълнител по ПМС. Наръчникът ще се отпечата в 250 бр., в т.ч. 220 за лицата от целевата група и 30 за консултантите, лекторите и архива на проекта. 3. Провеждане на консултациите: Стъпка 1: Разпределение на темите, според квалификациите и опита на консултантите. Консултациите ще се извършат от същите и при необходимост допълнителни външни и вътрешни експерти, налични в рамките на дейност 2. Общият брой на консултациите, които ще бъдат усвоени от консултантите е 5852 часа, разпределени както следва: - групови консултации: 132 часа, за 22 групи по 6 часа на група, общо с 220 участника (по 10 лица в група). - индивидуални консултации: 5720 часа, за 220 лица по 26 часа. Предвижда се всяко лице от целевата група да получи общо 32 часа индивидуално и групово консултиране, което е в съответствие с изискванията на процедурата, а именно консултациите да са до 40 ч. за лице. Индивидуалните и груповите консултации ще се разпределят в рамките на 6-те месеца подкрепа за всяко лице, според възможностите и желанията му. Стъпка 2: Консултациите ще се провеждат по график в подходящо оборудвани помещения. Индивидуалните графици за консултиране на лицата (отразени в индивидуалния план) ще се съобразят с възможностите за участие. На участниците ще се раздадат срещу подпис: материали (тетрадки, химикал, маркери и др.), осигурени от изпълнителя на етап 1 и наръчник "Стартирай собствен бизнес", осигурен от изпълнителя на етап 2. Ще се водят присъствени списъци и графици (елемент от индивидуалния план) с подпис на лицето и консултанта за всички консултации. Подкрепа и консултиране ще се извърши в следните направления: - разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група; - преценка на жизнеспособността на бизнес идеите и кандидат- предприемачите; - консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата; - кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР; - подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ и съдействие при регистриране на дейността. Комплексът от обучения, консултации и подкрепа ще доведе до регистриране на стопанска дейност от лицата с най-голяма готовност и мотивация. Дейността ще продължи 12 месеца, но всяко лице ще се възползва до 6 месеца от стартиране на подкрепата по тази дейност, което ще се отрази в индивидуалния план.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Заети участници, Целева стойност: 55.00, Достигната стойност: 0.00
Безработни и неактивни участници, Целева стойност: 165.00, Достигната стойност: 0.00
Участници в самостоятелна заетост при напускане на операцията, Целева стойност: 56.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

167 231.90 BGN
167 231.90 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия
 • [1] Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на схемата за гаранция за младежта
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Други услуги, некласифицирани другаде

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 25 084.77 0.00 142 147.13 167 231.90
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 25 084.77 0.00 142 147.13 167 231.90

Тръжни процедури

Предмет на предвидената процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1/05.10.2018 - „Наем на зали, оборудване и технически средства за провеждане на обучения и консултации“. , Стойност: 55 309.00
 • Обособена позиция 1: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 1/05.10.2018 - „Наем на зали, оборудване и технически средства за провеждане на обучения и консултации“.

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.