English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Идентификация

BG05M9OP001-3.018-0001-C02
Подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани
ЕСФ ==> Развитие на човешките ресурси
26.09.2018
26.09.2018
31.12.2020
В изпълнение (от дата на стартиране)
Местонахождение
 • България

Описание

Темата на проекта за подобряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на българските граждани включва три групи основни дейности както следва:
1-вата основна дейност е свързана с надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд, с акцент върху наетите на минимална работна заплата и близка до нея с цел борба с бедността сред работещите.
2-рата основна дейност е свързана с разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво, вкл. чрез прилагане на експертни методи за оценка на влиянието на заинтересованите страни в процеса на планиране и провеждане на политиките за повишаване на доходите от труд. Постигане на целите на дейността изисква изработване на методика за оценка на интересите и потребностите на заинтересованите страни на регионално равнище за провеждане на социален диалог и неговото ефективно провеждане чрез създаване на комуникационни механизми и внедряване на положителни практики.
3-та основна дейност е създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни участващи в реализиране на мерките от политиката по доходите чрез създаване на ИСИО. ИСИО ще бъде създадена чрез описване на състоянието на информационната среда в областта на доходите от труд относно източниците на информация, структурата и обхвата на тази информацията и наличните информационни потоци; Ще бъде създаден автоматизиран процес по извличане на данни от наличните оперативни бази от данни, както и от други налични източници на данни с цел тяхната консолидация в нова специализирана аналитична база. Ще бъдат дефинирани правила за трансформация на определени групи от данни и зареждането им в аналитичната база от данни под фирмата на наблюдаеми и информативни индикатори.
Дейности
 • Надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд: Първата основна дейност е свързана с надграждане на системата за наблюдение изпълнението на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд, с акцент върху наетите на минимална работна заплата и близка до нея с цел борба с бедността сред работещите по области и региони за планиране,(вкл. чрез провеждане на оценка на политиките и оценка на въздействието) и обучение на служителите за работа с надградената система за наблюдение. Министерството на труда и социалната политика отговаря за координирането на политиката в областта на жизнения стандарт на гражданите чрез провеждането на целенасочена и обвързана с икономическия растеж политика на доходите. Това обуславя необходимостта от разработване на система от показатели за наблюдение на жизнения стандарт на населението по райони на планиране. Изграждането, поддържането и актуализирането на система от показатели, както и проследяването във времето и идентифицирането на причинно следствени връзки ще подпомогне вземането на правилни решения за намаляване на различията в жизнения стандарт на населението по териториален признак и недопускане на драстични и необосновани разлики. Наблюдението на показателите на жизнения стандарт ще подпомогне администрацията на МТСП за навременни действия за преодоляване на негативните процеси. Цел: Изграждането, поддържането и актуализирането на система от показатели за наблюдение/мониторинг/, ще помогне за ефективното проследяването във времето и идентифицирането на причинно следствени връзки създаващи динамични промени в жизнения стандарт на населението по териториален признак. Целта е да не се допускат драстични и необосновани разлики в доходите и жизненото равнище. Наблюдението на показателите на жизнения стандарт ще подпомогне администрацията на МТСП за навременни действия за преодоляване на негативните процеси и актуализиране на политиката в областта на доходи от труд. Надграждане на съществуващия в МТСП инструментариум за наблюдение на политиката в областта на доходите от труд може да представим накратко с три съдържателни характеристики. Първо се обединяват аналитичните бази от данни за жизненото равнище на населението по региони с тези по браншове на заетите с минимален доход с оглед създаването на единна система за наблюдение и оценка на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд, вкл. за оценка на териториалните различия. Второ се актуализират социалните показатели чиито стойности се наблюдават за описание на стандарта на живот. Трето се създава нов инструментариум, който надгражда практическото прилагане на съществуващите методики и създава по ефективна връзка с технологичните възможности на интернет пространството. Актуализиране и надграждане на инструментариума за извършване на вътрешен мониторинг и оценка на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд - вкл. системата от индикатори, по които да се осъществяват мониторингът и оценката, тяхната евентуална връзка със стратегически/програмни документи, източници на информация, периодичност на наблюдението и оценката. Актуализиране на системата от индикатори и надграждане на инструментариума за оценка на различията в жизненото равнище и доходите на населението в страната и по райони (NUTS 2) и области (NUTS 3). Обединяване в единна система на актуализираните и надградени инструментариуми за извършване на вътрешен мониторинг и оценка на политиката в областта на жизненото равнище и доходите от труд и за оценка на различията в жизненото равнище и доходите на населението, с цел борба с бедността сред работещите по области и региони за планиране, вкл. чрез необходимостта от провеждане на оценка на политиките и оценка на въздействието. Повишаване капацитета на 13 служителя от МТСП, Дирекция "Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции". • Подготовка на обучителни материали за обучаемите служители от МТСП. • Подготовка на обучителните сесии. • Провеждане на двудневен обучителен семинар, включващ и практически занимания.
 • Разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво: Втората основна дейност е свързана с разработване на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд и жизненото равнище на регионално и областно ниво, вкл. чрез прилагане на експертни методи за оценка на влиянието на заинтересованите страни в процеса на планиране и провеждане на политиките за повишаване на доходите от труд. Политиката за повишаване на доходите от труд и жизненото равнище преминава през активен социален диалог и повишаване на ролята на публичната власт в координацията на социалния диалог между социалнните партньори. Необходимостта от ефективна роля на публичната власт в провеждането на социалния диалог на всички равнища в системата на социален диалог изисква механизми за свързаност между централните органи /НСТС/ браншовите и регионални равнища на социален диалог. Съществуващата практика за работа на социалните партньори и координиращата роля на публичната власт на централно, регионално и местно равнище в изпълнение на целите на политиката за повишаване на доходите от труд е необходимо да бъде актуализирана и развита по посока на въвеждане на нови комуникационни модели и практики за договаряне. Разаботването на мерки за активизиране на социалния диалог в областта на доходите от труд е ключов фактор за повишаване на доходите и жизнеия стандарт на населението в цялост. Публичната власт разполага с ограничени инструменти за пряко въздействие върху промяната на равнището на заплащане, производителността на труда, технологичното обновяване на средствата за производство, подобряване на качеството на работната среда и други микоикономически показатели които имат пряка роля и са определящи за повишаването на доходите от труд. Главните инструменти, с които разполага публичната власт са косвени и са сързани именно с ролята в системата на социалния диалог нормативно определена в Кодекса на труда и други нормативни документи. Настоящият проект ще осигури надеждна информация за възможноститена регионалните и местните органи на публичната власт да участват в социалния диалог с нови форми за комуникация със социалните партньори, чрез обмен на добри практики и механизми за иновации в комуникационните канали и форми за обмен на информация и координация на решенията.
 • Създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни участващи в реализиране на мерките от политиката по доходите: Механизмът за координация и партньорство е набор от нормативни документи, организационни модели, форми и практики за комуникация и координация между гражанското общество и всички звена на публичната администрация за ефективно реализиране на публичните политики. Механизмът за координация на публичните политики обхваща две основни части; първата е координация в структурите на публичната власт;вторият е координация със структурите на гражданското общество. Механизмът за координация на публичните политики реализира комуникацията между отделните административни практики на звената на публичната власт при реализиране на хоризонталните политики. Създаване на механизъм за координация на различните заинтересовани страни участващи в реализиране на мерките от политиката по доходите предполага да се надгради в единна система за комуникация две от съществуващите подсистеми тази в системата на социалния диалог с тази в системата на гражданския диалог. Стратегически интегрираната система за координация ще обхване всички заинтересовани страни и ще въведе съвременната методология на публично управление чрез гражданско участие. Еволюцията на системите на публично управление в постомодерните общества предполага привличането на максимален брой социални субекти при взимане на решенията валидни за реализиране на ефективни публични политики. Съвременните системи за комуникация на равнище на регионални и местни общности ефективно трябва да се включат в механизма за определяне на социалните публични политики пряко определящи равнищете на доходи и жизнен стандарт. Ще бъде създаден автоматизиран процес по извличане на данни от наличните оперативни бази от данни, както и от други налични източници на данни с цел тяхната консолидация в нова специализирана аналитична база. За служители, намиращи се извън министерството, социалните партньори, за всички заинтересовани страни и за гражданите като цяло ще се предостави отдалечен контролиран достъп за самообслужване до създадена по този проект аналитичната база от данни или до потребителски слой с аналитични заявки през интернет. Основата на механизма за координация и партньорство изисква създаването на дигитална среда за създаване, наблюдение, управление на информацията структурирана по основни показатели на политиката за доходи от труд която ще обслужва и двете страни в процеса на координация на политиките. Дигиталната среда за координация на информацията ще осъществява достъп до данни, документи, нормативни актове, проекти и програми, права и обратна комуникация със заинтересованите страни. Системата за координация и информационно осигуряване се основава на системни процеси, софтуер за управление на бази от данни и софтуер за анализ на данни, които обслужват държавната администрация и заинтересованите страни при координирането на политиката в областта на доходите от труд и жизненото равнище. Изграждането, поддържането и актуализирането на информацията в тази дигитална среда, както и поддържането на свързаните с нея аналитични инструменти ще повиши информираността и възможностите за анализ и проследяване във времето. Изграждането на механизма за координация в областта на доходите от труд ще позволи реализиране на следните дейности: • Обединяване на националната, секторните и административните статистики и всички разполагаеми източници на информация; • Извършване на ефективен мониторинг, анализ, отчитане, контрол и актуализиране на политиката в областта на доходите от труд; • Подпомагане изготвянето на анализи и прогнози, предоставяне на сравнителна информация, разрешаване на възникнали проблеми в областта на демографското развитие; • Прозрачност на изпълняваната политика в областта на доходите от труд; • Подобряване на възможностите за прогнозиране, планиране и управление на политиката в областта на доходите.

Партньори

Няма
Няма
Няма
Няма

Индикатори

Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за мониторинг, оценка и контрол на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Заети лица, Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 0.00
Брой въведени нови и/или актуализирани процеси и модели за планиране и изпълнение на политики и услуги, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой проекти, насочени към публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално или местно равнище, Целева стойност: 1.00, Достигната стойност: 0.00
Брой служители придобили квалификация при напускане на операцията, Целева стойност: 13.00, Достигната стойност: 0.00

Финансова информация

200 000.00 BGN
200 000.00 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Инвестиции в институционален капацитет и в ефективността на публичните администрации и публичните служби на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление
 • [2] Безвъзмездни средства
 • [3] Не се прилага
 • [4] Не се прилага
 • [5] Не се прилага (само техническа помощ)
 • [6] Не се прилага
 • [7] Публична администрация

Обща стойност на проекта

Програмен период НФ СФ ЕСФ Общо
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 30 000.00 0.00 170 000.00 200 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 30 000.00 0.00 170 000.00 200 000.00

Тръжни процедури

Забележки

[1] Област на интервенция
[2] Форма на финансиране
[3] Вид на територията
[4] Механизми за териториално изпълнение
[5] Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)
[6] Вторична тема на ЕСФ
[7] Икономическа дейност
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.